Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transports de viatgers per carretera de la província de Girona, per als anys 2016 - 2019 (codi de conveni núm. 17000465011994)
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de transports de viatgers per carretera de la província de Girona,
subscrit, d'una banda, per Asetrans Girona, i de l'altra, per CCOO, el dia 6 d'octubre de 2016, i d'acord amb el que estableixen
els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels
treballadors; l'article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de
treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres
normes d'aplicació,
Resolc:
?1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de transports de viatgers per carretera de la província de
Girona, per als anys 2016 - 2019 (codi de conveni núm. 17000465011994) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball
dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona.
.?2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.
Girona, 14 de novembre de 2016
Marta Casacuberta i Solà
Directora dels Serveis Territorials
Transcripció literal del text original signat per les parts
Conveni de Transports de viatgers per carretera de la província de Girona (2016-2019)
Preàmbul
El present conveni està signat pel sindicat CCOO i per ASETRANS, patronal gironina del transport.
Capítol 1. Disposicions generals
Apartat 1. Àmbit personal, funcional i territorial
Article 1. Àmbit funcional
Aquest Conveni s'aplicarà a totes les empreses de transport de viatgers per carretera prestadores de serveis de transport
regular permanents d'ús general (també anomenats serveis regulars), ja sigui urbà o interurbà, regulars temporals,regulars
d'ús especial (també anomenats discrecionals consolidats amb reiteració d'itinerari), iscrecionals (discrecionals consolidats
i de cobrament individual) i turístics.
Article 2. Àmbit territorial
Les disposicions d'aquest conveni obliguen totes les empreses amb seu a la província de Girona i les que malgrat tinguin la
seu en algun altre lloc, tinguin establiments dins de la província de Girona, pel que fa referència al personal assignat a elles.
Article 3. Àmbit personal
Queden afectats per aquest conveni tots els treballadors que presten serveis a les empreses esmentades, sigui quina sigui la
seva categoria professional, amb l'única excepció del personal d'alta direcció, regulat a l'article 2 de l'Estatut dels Treballadors.
Capítol 2. Entrada en vigor, durada, denúncia i pròrroga
Article 4. Entrada en vigor
El conveni entra en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener del 2016.
Article 5. Durada
El conveni té una durada de 4 anys, finalitzant el mateix el dia 31 de desembre de 2019.
Article 6. Denúncia i pròrroga
El Conveni es prorrogarà de forma tàcita, excepte que es denunciï amb una antelació de tres mesos abans de la data de
finalització.
Una vegada denunciat el Conveni, i en absència de pacte, es mantindrà en vigor el seu contingut normatiu i retributiu fins a
la signatura d'un nou Conveni.
Capítol 3. Prelació de normes, compensació, absorció, condicions més beneficioses, vinculació a la totalitat, clàusula
d'inaplicació del Conveni i subrogació
Article 7. Prelació de normes
El què ha estat acordat per les parts en aquest Conveni regula, amb caràcter preferent i prioritari, les relacions entre les
empreses i els treballadors.
Respecte al que no s'hagi pactat expressament, s'aplicaran les disposicions legals vigents, i els Acords i Laudes que
corresponguin i que siguin d'aplicació.
Article 8. Compensació
Les condicions pactades són compensables en la seva totalitat amb les que estiguessin en vigor, independentment de la seva
naturalesa, de l'origen de la seva existència o del nom amb que se les designi.
Article 9. Absorció
Tenint en compte la naturalesa del Conveni, les disposicions legals que es dictin en el futur que impliquin variacions
econòmiques en tots o en algun dels conceptes retributius, seran absorbibles pels augments acordats en aquell, i per tant,
tindran únicament eficàcia pràctica si, globalment considerats i sumades a les vigents anteriorment en el Conveni, superen el
nivell d'aquest. En cas contrari, es consideraran absorbibles per les millores pactades en aquest Conveni.
Article 10. Garantia personal
Es respectaran aquelles situacions personals que, amb caràcter global, excedeixin del pactat en aquest Conveni, mantenint-se
estrictament ?ad personam?.
Article 11. Vinculació a la Totalitat
En el suposat cas que l'autoritat laboral competent, en l'exercici de les competències que li són pròpies, no aprovés alguns dels
pactes continguts en el present conveni, obligarà a la Comissió Negociadora a reunir-se de forma urgent per tal d'adaptar els
pactes o articles no admesos a fi i efecte de consensuar la seva adaptació als canvis pretesos per l'esmentada autoritat laboral.
Igualment, en el supòsit d'impugnació del contingut del Conveni, es pacta expressament que no pot suposar una variació
global sobre el què s'ha pactat valorat en el seu conjunt i còmput anual, sent la Comissió Paritària l'encarregada de trobar el
nou equilibri del Conveni, quedant sense aplicació els següents venciments econòmics del mateix fins que no s'arribi a un
acord.
Article 12. Clàusula d'inaplicació de les condicions de treball
Per a aquelles empreses que es trobin en situació de pèrdues o en altres causes, reconegudes i constatades pels treballadors
i empreses mitjançant l'aportació de la documentació presentada davant dels Organismes oficials (Balanços, Impostos de
Societats, etc.), podran desvincular-se dels compromisos en matèria salarial i règim econòmic continguts en aquest Conveni.
Amb aquesta finalitat, l'empresa lliurarà als representants legals dels treballadors o en el seu defecte, a aquests, la documentació
a que es fa referència en el paràgraf anterior, comprometent-se aquests a mantenir el secret necessari.
En el moment que l'empresa comuniqui la seva intenció d'iniciar el procés de negociació, es comunicarà també necessàriament,
a efectes informatius, a la Comissió Paritària del Conveni.
Una vegada constatada la situació de l'empresa, ambdues parts acordaran l'aplicació de la present clàusula d'inaplicació
salarial. Aquest procés no podrà superar els trenta dies.
En cas de desacord entre les parts, ambdues parts ho plantejaran a la Comissió Paritària, que resoldrà en el termini màxim de
quinze dies, i de continuar el desacord, empresa i treballadors es sotmetran a la mediació, obligatòria i vinculant, del Tribunal
Laboral de Catalunya.
A les empreses on s'acordi l'aplicació de la clàusula de no aplicació salarial, es crearà una comissió de seguiment integrada
pels representants de les parts per a vigilar pel compliment de l'acord.
Respecte al que estableix l'art.82.3 de l'ET, i en referència a les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació de les altres
condicions de treball a que es refereix l'esmentat article, s'aplicarà íntegrament el sistema regulat anteriorment. Pel que no
estigui regulat expressament, s'aplicarà el que regula el repetit art. 82.3 de l'ET.
Article 13. Subrogació
El que es preveu en el present article, és d'aplicació als serveis de transport regular permanent d'ús general, urbans o
interurbans, de viatgers per carretera amb vehicles de tracció mecànica de més de 9 places inclosa la del conductor, prestats
en règim de concessió administrativa o per qualsevol de les fórmules de gestió indirecta de serveis públics regulades a la
Llei de Contractes del Sector Públic (empreses, ens i organismes públics). També serà d'aplicació als serveis de transport
regulars d'ús especial (també anomenats discrecionals consolidats amb reiteració d'itinerari).Tot això amb independència
de que l'empresa que presti o vagi a prestar aquest tipus de serveis es dediqui a alguna altra activitat de transport. S'inclou,
expressament, als treballadors amb la categoria d'acompanyants.
El que es preveu en aquest article no serà d'aplicació en els casos en que l'empresa sortint tingui el caràcter d'Administració
Pública, Estatal, Autonòmica, Comarcal, Local o Institucional, ni quan es tracti d'empreses, ents o organismes públics
dependents de qualsevol de les administracions abans esmentades, excepte que les seves relacions laborals estiguin regulades
pels convenis col·lectius territorials i/o autonòmics de l'àmbit funcional de l'apartat 1 d'aquest Conveni.
El present article té com a finalitat regular la situació dels contractes de treball dels treballadors d'empreses concessionàries/
prestatàries sortints, adscrites a aquest tipus de transports de viatgers que finalitzin pel transcurs del seu termini d'atorgament
o per qualsevol altra causa, i siguin objecte d'un nou procediment de selecció d'un nou prestatari del servei (empresa entrant).
El què es regula en el present article serà d'aplicació, igualment, en els supòsits en els que el servei de transport objecte de
licitació sigui reordenat,unificat, modificat o que se li doni alguna altra denominació per l'Administració titular.
Als efectes del present article es considera ?Conductor adscrit/a? a tot el que realitzi el seu treball de forma habitual en les
rutes del servei regular permanent d'ús general, urbà o interurbà afectat. No perd aquesta consideració el conductor que
puntualment pugui prestar serveis de transport diferents a aquell al que es trobi adscrit, sempre que en termes de jornada
anual, aquests darrers serveis no superin el 20% de la jornada màxima ordinària prevista en el Conveni d'aplicació, pel
període avaluat, contemplada en proporció en els casos de contractes a temps parcial, en els darrers sis mesos efectivament
treballats immediatament anteriors a la data de venciment de la concessió.
En relació a la resta de personal (taquillers, tallers, administració, gestió, explotació, logística i d'altres departaments o
seccions), que siguin de diferents categories o grups professionals, es consideraran adscrits al servei, i per tant subjectes a
la subrogació, a aquells treballadors que desenvolupin la seva activitat, encara que sigui en part, en el servei concessional
afectat.
En quant als drets d'informació i consultes, les empreses vindran obligades a entregar als seus representants sindicals, la
documentació acreditativa dels treballadors adscrits en cada moment, a cada una de les concessions que tinguin adjudicades,
descrits en els punts anteriors. En absència de representació sindical, es comunicarà a cada treballador, de forma fefaent,
la seva adscripció. En absència de representació sindical a les empreses, es donarà trasllat a la Comissió Paritària d'aquest
Conveni de la informació facilitada al Ministeri o Administració corresponent als efectes de la dotació de personal adscrit a
la concessió en el moment que sigui sol·licitat per aquest. En els àmbits sectorials inferior es podran regular i exigir aquests
mateixos processos o obligació d'informació i consulta.
Capítol 4. Resolució de conflictes col·lectius
Article 14. Acord Interprofessional de Catalunya
Les parts signants del conveni pacten expressament la submissió als procediments de conciliació, mediació i arbitratge del
Tribunal Laboral de Catalunya, per a la resolució de conflictes laborals de caràcter col·lectiu o plural que puguin sorgir, així
com els de caràcter individual no exclosos específicament de les competències d'aquest Tribunal, de conformitat amb el que
estableix la LRJS. En particular, es manifesta la seva voluntat sotmetre els procediments següents: -Conciliació,a través de
les delegacions territorials del Tribunal Laboral de Catalunya, en qualsevol dels conflictes previstos anteriorment.-Mediació,
davant de la Comissió de Mediació del Tribunal Laboral de Catalunya. -Conciliació sobre serveis de manteniment en cas de
vaga, davant la delegació específica del TLC en aquesta matèria.
Capítol 5. Comissió Paritària
Article 15. La Comissió Paritària
La Comissió Paritària estarà formada per vuit membres, quatre elegits per la part social, i quatre per la part empresarial, tots
ells membres de la Comissió Negociadora del Conveni.
A les reunions de la Comissió seran convocats els respectius assessors amb veu però sense vot.
Les funcions de la Comissió Paritària seran la d'interpretació del Conveni i l'arbitratge de les qüestions o problemes que
les parts tinguin a considerar, tot això amb caràcter previ al plantejament dels diferents supòsits davant de la jurisdicció
competent.
L'adopció d'acords es farà sempre per majoria, és a dir, per la meitat més un dels vots dels 8 membres de la Comissió.
El termini màxim per reunir-se la Comissió serà de quinze dies hàbils des del dia següent a la petició que se li formuli o a
petició de qualsevol de les parts. En el supòsit de que no es reunís la Comissió en l'esmentat termini, es considerarà realitzat
el tràmit previ per a accedir a la autoritat o jurisdicció competent.
El domicili de la Comissió Paritària s'estableix a Girona, Travessera Canaders núm.2, 1, seu de l'Asetrans. Igualment, i de
forma indistinta, s'assenyalen com a domicilis de la Comissió Paritària els de CCOO i UGT, situats al carrer Miquel Blay,
núm.1 de Girona.
Capítol 6. Ocupació i contractació
Article 16. Ocupació i contractació
La durada màxima dels contractes de treball, prevista a l'article 15.1.b de l'Estatut dels treballadors, per circumstàncies del
mercat, acumulació de treballs, etc., malgrat que es tracti de l'activitat normal de l'empresa, s'estableix en 12 mesos dins d'un
període de 18 mesos.
Article 17. Fixos discontinus
Quan es tracti de treballs fixes i periòdics de l'empresa, però de caràcter no permanent o discontinu, els treballadors que
realitzin aquesta activitat hauran de ser cridats a la feina sempre que els seus serveis siguin necessaris i seran considerats
com a fixos-discontinus. La comunicació que es refereix el paràgraf anterior s'haurà de fer per rigorós ordre de data d'ingrés
a l'empresa, dins de cada categoria, especialitat i centre de treball i la seva interrupció a la inversa. Per data d'ingrés s'entén
que correspon a la primera contractació, independentment de la modalitat contractual.
En el cas que el treballador tingui coneixement que la seva plaça o lloc de treball ha estat ocupat per un altre treballador amb
menys drets, podrà instar el corresponent procediment d'acomiadament davant la jurisdicció laboral, iniciant-se el termini
per a la reclamació des del moment en que el treballador tingui coneixement d'aquest fet.
Les comunicacions de crida i d'interrupció de l'execució dels contractes de treball dels treballadors fixes discontinus s'ajustaran
al model annex a aquest Conveni.
Les empreses confeccionaran, cada any, una taula específica per als treballadors fixes discontinus on s'hi farà constar el nom,
cognom, categoria professional i antiguitat, als efectes de crida i interrupció dels períodes de treball.
Les empreses tindran, com a mínim, un 60% de la seva plantilla com a fixa o fixa-discontínua.
Capítol 7 Condicions econòmiques
Salari i hores
Article 18. Salari
El treballador cobrarà l'import, en concepte de Salari, que figura en els annexes d'aquest Conveni. Aquest import engloba
l'antic Plus Conveni, havent-se unificat ambdós conceptes, en anteriors convenis en un sol import i concepte de Salari.
Per al 2016, i a partir de l'1 de juliol, els treballadors cobraran el salari i tots els conceptes acordats, en les quanties que consten
en els Annexes al present Conveni. Pels anys 2017, 2018 i 2019, cobraran els imports que igualment consten en els annexes.
L'increment pel segon semestre del 2016 serà del 0,6%.
Per als anys 2017, 2018 i 2019, l'increment serà de l'1,2% anual.
Pel període comprès entre l'1 de gener del 2016 i el 30 de juny del 2016, cada treballador, i en concepte d'increment de conveni,
cobrarà la quantitat de 50 euros (cinquanta euros) de forma lineal, sigui quina sigui la seva categoria i salari. El treballador que
no hagi treballat íntegrament els 6 mesos, cobrarà aquest import de forma proporcional al temps treballat. Els treballadors a
temps parcial també cobraran aquesta quantitat en proporció a la seva jornada de treball.
Article 19. Import de l'Hora Addicional i Hores Extraordinàries
L'import de l'hora addicional i hores extraordinàries és el que s'estableix, any per any, en els annexes d'aquest Conveni.
L'import pactat per aquestes hores es correspon amb l'import a abonar per qualsevol hora addicional, sigui efectiva o de
presència, a l'haver-se calculat atenent a la complexitat del sector i a la conveniència de de donar un import únic al valorar
conjunta i unilateralment ambdós tipus d'hores, donada la dificultat de separar-les.
Seran considerades com a hores extraordinàries, les hores que excedeixin del nombre d'hores de treball que constitueixen la
jornada laboral anual més les hores de presència igualment en còmput anual, de conformitat amb la legislació vigent.
Complements de lloc de treball
Article 20. Plus de Conductor-Perceptor
El Conductor-Perceptor és el conductor que porta a terme també, i de forma simultània, les funcions de cobrament i control
de bitllets o títols de transport amb o sense màquina expenedora. Aquests treballadors cobraran el Plus diari que figura en els
Annexes al present Conveni, al realitzar la doble funció.
Aquest complement es pagarà de forma mensual a aquells treballadors que sempre realitzin la doble funció.
Els treballadors que no la realitzin diàriament, cobraran el plus en proporció a les hores treballades realitzant la doble funció.
Article 21. Plus de Nocturnitat
El seu import es correspon amb la quantitat, per hora, que s'especifica en els annexes d'aquest Conveni.
Article 22. Complement personal d'antiguitat
S'estableix una única escala d'antiguitat que regirà per a tots els treballadors del sector i cada treballador rebrà la quantitat
que li correspongui de conformitat amb els llistats que consten en els annexes d'aquest Conveni.
Cada treballador cobrarà segons el tram d'antiguitat que li correspongui, ara bé, aquesta quantitat s'incrementarà, si s'escau
amb la quantitat que li pugui correspondre per aplicació del que es disposa a l'article 29.
Article 23. Gratificacions extraordinàries d'Estiu i Nadal
Les empreses pagaran als treballadors una gratificació extraordinària en el mes de Juliol i una altra per Nadal, la primera
d'elles, calculada fins el 30 de juny, s'abonarà el 15 de juliol i la segona, calculada fins el 31 de desembre, el dia 22 de desembre,
ambdues per import de 30 dies de salari regulat a l'article 18 d'aquest Conveni, més el complement d'antiguitat que li
correspongui a aquell període.
Els treballadors que no portin un any a l'empresa cobraran la paga extra proporcionalment al temps treballat.
Les empreses que es regeixen pel present Conveni podran, després d'acordar-ho amb els representants legals dels treballadors,
prorratejar l'import de les pagues extraordinàries en dotze mensualitats.
Article 24. Paga de març
Els treballadors tenen dret a rebre una gratificació extraordinària, anomenada paga de març, (antiga participació en beneficis)
per un import de 30 dies de salari regulat a l'article 18 d'aquest Conveni més el complement personal d'antiguitat.
Aquesta paga s'abonarà el 15 de març de cada any i es calcularà tenint en compte el període treballat de l'1 de gener al 31 de
desembre de l'any anterior al pagament. Els treballadors que a 31 de desembre portin menys d'un any treballant a l'empresa,
cobraran aquesta paga proporcionalment al temps treballat.
Les empreses que es regeixen per aquest Conveni podran, després d'acordar-ho amb els representants legals dels treballadors,
prorratejar l'import de la paga extra en dotze mensualitats.
Article 25. Dietes
El dret a cobrar dietes, només es meritarà quan l'empresa no faciliti l'allotjament i menjars al treballador i només s'hi tindrà
dret en els desplaçaments del treballador fora de la seva residència habitual, tenint en compte el temps transcorregut des de
la sortida del seu centre de treball fins l'arribada.
Donarà dret a cobrar la dieta completa, la realització d'un servei que obligui al treballador a dinar, sopar i dormir fora de la
seva residència habitual.
Donarà dret a cobrar la dieta del dinar qual el servei obligui a realitzar-la fora de la seva residència habitual i, en qualsevol
cas, quan la sortida del treballador es realitzi abans de les 13 hores i l'arribada sigui després de les 15 hores.
Donarà dret a cobrar la dieta del sopar quan el servei a realitzar obligui a fer-la fora de la seva residència habitual i, en
qualsevol cas, quan la sortida del treballador s'efectuï abans de les 20 hores i l'arribada després de les 22 hores. Aquest marge
s'amplia entre les 20 hores i les 23 hores, exclusivament, respecte als treballadors que efectuïn serveis regulars de transport
urbà e interurbà, en un radi de fins a 50 km de distància des del punt d'inici o al final de la línia assignada.
Donarà dret a la dieta corresponent a la pernoctació, quan el servei a realitzar obligui al treballador a pernoctar i esmorzar
fora de la seva residència habitual.
La quantitat de les dietes, quin import és igual per a totes les categories professionals, s'estableix en els annexes d'aquest
Conveni.
Respecte a la dieta a l'estranger, i també per les dietes de diumenges i festius, quan s'acrediti la necessitat d'una despesa
superior, aquesta serà abonada per l'empresa, sempre i quan el treballador acrediti aquesta necessitat.
Article 26. Menyscapte de diners
Els cobradors i taquillers han de cobrar, en concepte de menyscapte de diners, la quantitat que consta en els annexes del
present Conveni, la qual correspon a un dia treballat. Els conductors - perceptors no tenen dret a cobrar aquesta quantitat, per
quant el seu salari ja inclou aquest concepte.
Article 27. Acreditació d'havers
El salari regulat a l'article 18 d'aquest Conveni per cadascuna de les categories professionals, es pagarà per dia natural i
es deixarà de cobrar en els casos d'absència del treball en els quals no correspongui el dret a cobrar retribució. Pel que fa
referència a les situacions d'incapacitat temporal, només es cobrarà la prestació reglamentària, amb l'excepció que preveu
l'article 30 pels supòsits que allí es regulen.
Article 28. Pagament dels havers salarials
El pagament dels salaris i els complements als que es tingui dret, com també les dietes i despeses, s'han d'abonar mensualment
i per mesos vençuts, sens perjudici dels avançaments que es pactin en cada cas.
Capítol 7. Gratificacions per fidelitat/vinculació a l'empresa
Article 29. Premi de fidelitat/vinculació
Els treballadors que segueixin treballant a les empreses a partir dels 60 anys, cobraran un quantitat, a més a més de l'import
de l'antiguitat que els hi correspongui, la qual consta en els annexes al present Conveni. El cobrament serà per 15 pagues.
Aquest import no es reduirà proporcionalment pel cas de que el treballador passi a la situació de jubilació parcial.
Si el treballador segueix treballant a l'empresa a partir dels 65 anys, deixarà de cobrar aquesta quantitat.
Capítol 8. Prestacions o millores de caràcter assistencial i indemnitzatori
Article 30. Complement a les prestacions per incapacitat temporal i accidents
En cas d'incapacitat temporal derivada d'accident de treball, les empreses complementaran la prestació que abonen les
Mútues fins el 100% de la base reguladora que correspongui durant els primers 60 dies de baixa. A partir del 61è dia, el
treballador cobrarà només les prestacions que li corresponguin.
Durant el període d'hospitalització, en cas de malaltia comuna, es complementarà fins el 100% de la base reguladora
des del primer dia. S'entendrà comprès dins d'aquest període el temps d'espera, seguit d'hospitalització, entenent-se
com a temps d'espera el període de temps no superior a quinze dies a partir de la data de baixa i fins l'internament en
un centre sanitari, així com també el període de recuperació, havent-se d'acreditar tots aquests extrems pels facultatius
corresponents.
En els casos de malaltia comuna, l'empresa complementarà fins el 80% de la base reguladora des del primer dia. En qualsevol
moment, l'empresa o la representació dels treballadors, podran sol·licitar la corresponent inspecció mèdica en aquests casos.
En tots els casos, la base reguladora a tenir en compte serà la que resulti de fer el promig dels darrers 3 mesos de cotització, o
90 dies, immediatament anteriors al fet causant que es tracti.
Si es produeix la mort del treballador fora de la seva residència habitual mentre està treballant i per aquest motiu, les despeses
de trasllat del cos fins el seu domicili aniran a càrrec de l'empresa en la quantitat que no cobreixi les prestacions establertes
per la Seguretat Social o òrgan similar per aquest concepte.
Article 31. Pòlisses
Les empreses afectades per aquest conveni estan obligades a tenir contractada una pòlissa d'assegurança de vida per a
tots els treballadors, una que cobreixi la incapacitat permanent per a la professió habitual, així una assegurança per la
incapacitat permanent absoluta per qualsevol tipus de feina. En tots aquests casos, les causes que els motivin han de ser com
a conseqüència d'un accident de treball, o factors motivats per aquest, i la seva quantitat durant tota la vigència del Conveni
serà:
31.000 euros per incapacitat absoluta per a qualsevol tipus de treball.
26.000 euros per mort.
21.000 euros per Incapacitat total per a la professió habitual.
Aquests imports els cobraran els beneficiaris de les víctimes o els mateixos beneficiaris depenent del cas.
Capítol 9. Jornada de treball, hores estructurals, vacances, treballs en dies festius, llicències i excedències
Article 32. Jornada de treball
La jornada de treball serà de 1.770 hores de treball efectiu anual, amb una jornada ordinària de 40 hores setmanals de treball
efectiu de promig en còmput anual, encara que, d'acord amb la normativa especifica aplicable, es pugui perllongar la jornada
esmentada.
La jornada d'aplicació correspon a sis dies a la setmana, tot i que les empreses, d'acord amb els treballadors interessats
podran, conjuntament,per seccions o a títol individual, distribuir la jornada setmanal en cinc dies a la setmana.
El descans, entre jornada i jornada, i per norma general, serà d'onze hores consecutives, respectant-se en cada moment
les disposicions vigents o els acords entre les parts, o bé dotze hores en cas de descans interromput, tal i com estableix la
normativa comunitària, havent d'adaptar aquesta norma a les disposicions vigents en cada moment.
Article 33. Hores estructurals
S'estarà al que estableix la legislació vigent i, particularment, a la regulació específica del sector del transport.
Article 34. Vacances
El personal al servei de les empreses regulades per aquest conveni tindran dret al gaudi anual d'un període màxim de trenta
dies naturals, o la part proporcional pel cas de que portin menys d'any treballant a l'empresa. La retribució serà en funció
del salari real del treballador sobre les hores que constitueixen la seva jornada de treball, en còmput setmanal. El període de
vacances, que no s'iniciarà mai en el dia de festa setmanal del treballador, podrà fraccionar-se o partir-se, sempre que hi hagi
un acord previ entre empresa i treballador. Les vacances es realitzaran de forma rotativa entre els treballadors d'any en any.
Article 35. Treball en dies de descans setmanal i dies festius
En cas de coincidir el dia de descans setmanal d'un treballador amb un dia de festa abonable, se li facilitarà un dia de descans
alternatiu o se li abonarà de conformitat amb l'escalat que figura en els annexes d'aquest Conveni, en funció de l'antiguitat del
treballador, tot això per les primeres 6 hores i 40 minuts. En cas d'excedir les esmentades 6 hores i 40 minuts, l'excés s'abonarà
a preu hora establert en l'article 19, sense que en cap cas tingui la consideració d'hora extraordinària, figurant a la nòmina
sumat al preu corresponent de la taula anterior, constituint la quantia resultant la retribució total pel dia festiu treballat.
A cada empresa, entre la direcció i els representants dels treballadors, es podrà acordar l'abonament d'una única quantitat
per festiu treballat, calculat segons el valor mig de l'antiguitat mitja de la plantilla, sense que, en aquest cas, es puguin fer
reclamacions per part dels treballadors que puguin quedar perjudicats per l'aplicació d'aquest acord.
Article 36 .Llicències
3. El treballador, si ho avisa i ho justifica prèviament, es pot absentar de la feina conservant el dret a remuneració per algun
dels motius i pel temps següents:
a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni.
b) Dos dies pel naixement de fill i per la mort, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense
hospitalització que requereix repòs domiciliari, de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Si per aquest motiu
el treballador ha de fer un desplaçament, el termini és de quatre dies.
c) Un dia per trasllat del domicili habitual.
d) Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, incloent-t'hi l'exercici del
sufragi actiu. Si en una norma legal o convencional figura un període determinat, cal atenir-se al que aquesta norma disposi
pel que fa a la durada de l'absència i a la seva compensació econòmica.
Si el compliment del deure esmentat implica la impossibilitat de prestar el treball degut en més del vint per cent de les hores
laborables en un període de tres mesos, l'empresa pot passar el treballador afectat a la situació d'excedència que regula
l'article 46.1.
Si el treballador, pel compliment del deure o l'exercici del càrrec, percep una indemnització, se n'ha de descomptar l'import
del salari a què té dret a l'empresa.
e) Per exercir funcions sindicals o de representació del personal, en els termes establerts legalment o convencionalment.
f) Pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'adopció,
guarda amb fins d'adopció o acolliment, per a l'assistència a les sessions d'informació i preparació preceptives i per a la
realització dels informes psicològics i socials preceptius previs a la declaració d'idoneïtat, sempre, en tots els casos, que hagin
de tenir lloc dins de la jornada de treball.
4. En els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, d'acord amb l'article 45.1.d), per a
la lactància del menor fins que aquest compleixi nou mesos, els treballadors tenen dret a una hora d'absència del treball, que
poden dividir en dues fraccions. La durada del permís s'incrementa proporcionalment en els casos de part, adopció, guarda
amb fins d'adopció o acolliment múltiples.
Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, el pot substituir per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la
mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes previstos a la negociació col·lectiva o a l'acord a què arribi
amb l'empresari respectant, si s'escau, el que s'hi estableix.
Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones, però només el pot exercir un dels progenitors
en cas que tots dos treballin.
5. En el cas de naixement de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació del
part, la mare o el pare tenen dret a absentar-se del treball durant una hora. Així mateix, tenen dret a reduir la seva jornada
laboral fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari. Per al gaudi d'aquest permís cal atenir-se
al que preveu l'apartat 7.
6. Qui per raons de guarda legal té directament al seu càrrec algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat que
no exerceix una activitat retribuïda té dret a una reducció de la jornada laboral diària, amb la disminució proporcional del
salari, d'entre almenys un vuitè i un màxim de la meitat de la durada de la jornada.
Té el mateix dret qui s'hagi de fer càrrec directament d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per
raons d'edat, accident o malaltia no es pugui valer per si sol, i que no exerceix cap activitat retribuïda.
El progenitor, adoptant, guardador amb fins d'adopció o acollidor permanent té dret a una reducció de la jornada laboral,
amb la disminució proporcional del salari de, almenys, la meitat de la durada de la jornada, per tenir cura, durant
l'hospitalització i tractament continuat, del menor a càrrec seu afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes)
o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de cuidarlo directament, contínuament i permanentment, acreditat per l'informe del servei públic de salut o òrgan administratiu
sanitari de la comunitat autònoma corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els divuit anys. Per conveni
col·lectiu, es poden establir les condicions i els supòsits en què aquesta reducció de jornada es pot acumular en jornades
completes.
Les reduccions de jornada que preveu aquest apartat constitueixen un dret individual dels treballadors, homes o dones. No
obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresari en
pot limitar l'exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa.
7. La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció de jornada, que preveuen
els apartats 4 i 6, corresponen al treballador dins de la seva jornada ordinària. No obstant això, els convenis col·lectius poden
establir criteris per a la concreció horària de la reducció de jornada a què es refereix l'apartat 6, tenint en compte els drets de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del treballador i les necessitats productives i organitzatives de les empreses.
El treballador, llevat de força major, ha de preavisar l'empresari amb una antelació de quinze dies o la que determini el
conveni col·lectiu aplicable, i s'ha de precisar la data en què s'inicia i acaba el permís de lactància o la reducció de jornada.
Les discrepàncies sorgides entre empresari i treballador sobre la concreció horària i la determinació dels períodes de gaudi
que preveuen els apartats 4, 5 i 6 han de ser resoltes per la jurisdicció social a través del procediment establert a l'article 139
de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.
8. Els treballadors que tinguin la consideració de víctimes de violència de gènere o de víctimes del terrorisme tenen dret, per
fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució
proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari
flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que s'utilitzin a l'empresa.
Aquests drets es poden exercir en els termes que per a aquests supòsits concrets estableixin els convenis col·lectius o els acords
entre l'empresa i els representants dels treballadors, o de conformitat amb l'acord entre l'empresa i els treballadors afectats. Si
no n'hi ha, la concreció d'aquests drets correspon a aquests, i són aplicables les regles que estableix l'apartat anterior, incloses
les relatives a la resolució de discrepàncies.
9. Un dia a l'any per assumptes propis.
Capítol 10. Prestacions o millores de caràcter social
Article 37. Privació del permís de conduir
En el cas de que a un conductor se li retiri el permís de conduir per primera vegada per un temps no superior a sis mesos, i
sempre que aquesta retirada de carnet es produeixi com a conseqüència de conduir un vehicle de l'empresa i per compte i
ordre d'aquesta, haurà de ser destinat a un altre treball en algun dels serveis que disposi l'empresa, i continuarà cobrant el
mateix salari de la seva categoria. Tot això sempre i quan la suspensió del carnet de conduir no sigui deguda a conducció
temerària imputable al conductor, ingestió de drogues o alcohol, o omissió de socors en cas d'accident.
Davant l'eventualitat de que un conductor, transcorreguts 12 mesos de la seva anterior suspensió del permís de conduir, torni
a ser condemnat a una nova suspensió que també sigui de sis mesos o inferior, tindrà novament l'opció d'ocupar un nou lloc
de treball assignat lliurement per l'empresa, cobrant el salari de la seva categoria. Tot això sempre i quan la suspensió del
carnet de conduir no sigui deguda a conducció temerària imputable al conductor, ingestió de drogues o alcohol, o omissió de
socors en cas d'accident.
En les mateixes circumstàncies s'inclouran els conductors als quals els hi sigui retirat el carnet de conduir com a conseqüència
de l'anada i tornada de la feina, sempre i quan en aquest recorregut es donin les circumstàncies legals per ser considerat com
a accident ?in itinere?. Tot això sempre i quan la suspensió del carnet de conduir no sigui deguda a conducció temerària
imputable al conductor, ingestió de drogues o alcohol, o omissió de socors en cas d'accident.
Aquells treballadors que contractin una pòlissa d'assegurança que cobreixi la retirada temporal del carnet de conduir en
funció de la seva categoria de conductor, i només per això, prèvia justificació de la contractació de l'esmentada assegurança,
tindran dret a que la seva empresa li aboni el cost de la pòlissa fins a 70 euros anuals. Per tant, en les casos que la retirada del
carnet es produeixi per qualsevol dels motius esmentats en aquest article, el treballador haurà d'abonar a l'empresa l'import
que cobri de l'assegurança sempre i quan l'empresa li mantingui el salari.
Igualment, en el cas de retirada temporal del carnet de conduir, el treballador podrà sol.licitar una excedència voluntària pel
temps que duri la retirada, i amb un màxim de dos anys, amb dret al reingrés immediat quan recuperi el permís de conduir.
Si no demana el reingrés amb una antelació de 30 dies, perdrà el dret a retornar a l'empresa.
Article 38. Jubilació anticipada
S'estarà al que la legislació estableixi per aquests casos.
Capítol 11. Disposicions vàries
Article 39. Roba de treball
El personal de les empreses subjectes a aquest conveni tindrà dret als següents uniformes:
1.- Personal de transport de viatgers, tant urbà i interurbà: Un uniforme d'hivern i un altre d'estiu, format per una jaqueta i
pantaló, amb una durada de dos temporades per cada un. En les zones en que la climatologia ho aconselli,podrà substituir-se
la jaqueta per camisa i corbata; en aquests casos es facilitaran al personal dos camises i dos corbates per cada dos temporades.
Al personal d'inspecció, se li facilitarà a més a més, en la temporada d'hivern, una peça d'abric adequada, amb una durada
de tres temporades.
2.- Personal de tallers: Dos monos (?granotes?) cada any, llevat que per costum o normes anteriors tinguin dret a uniforme.
3.- Personal administratiu d'estacions i administracions: Dues jaquetes anualment.
4.- El personal de tallers que treballi en fosses o llocs que per naturalesa del treball els obliguin a estar en un ambient humit o
gras, se'ls hi donaran 2 monos cada any i calçat adequat. Els mecànics que es dediquin a treballs especialment bruts que puguin
deteriorar greument la seva roba, seran proveïts de dos monos cada any. El personal que hagi de treballar a la intempèrie se'l
proveirà de la indumentària adequada quan així ho exigeixin les condicions metereològiques. La qualitat del gènere de la
roba que s'entregui ha de ser l'adequada perquè no pateixi greus deterioraments per l'ús normal que se'n faci.
En els casos i condicions esmentades anteriorment, els treballadors estan obligats a portar els uniformes, la roba de treball, així com
els distintius i les insígnies facilitades per les empreses, i durant els terminis indicats, el treballador és el responsable de l'ús correcte
de les prendes facilitades i del deteriorament que tinguin pel seu mal ús o ús incorrecte, havent de respondre per aquests fets.
Les empreses, acordant-ho amb els seus treballadors, podran adequar els uniformes a les particularitats que considerin
oportunes.
Article 40. Prevenció de riscos laborals
Empreses i treballadors vetllaran perquè s'apliqui tota la normativa existent respecte a la prevenció de riscos laborals, a fi i
efecte d'evitar al màxim, que es produeixin accidents de treball i malalties professionals.
Article 41. Drets Sindicals
Els Delegats de Personal tindran el temps necessari, sense pèrdua de remuneració, per al compliment de la seva representativitat
fins un màxim de quaranta hores mensuals, prèvia comunicació a l'empresa i justificació del temps empleat per aquest fi, tot
això de conformitat amb el previst a les normes legals d'aplicació. Els delegats del mateix Sindicat, i de la mateixa empresa,
podran cedir i acumular-se cinc hores mensuals entre ells.
Els Delegats de Personal disposaran de totes les facilitats necessàries per a exercir els seus drets de comunicació als treballadors,
i tindran dret a un tauló d'anuncis.
Els treballadors i els seus Delegats podran fer ús del seu dret de reunió en els locals adequats que haurà de facilitar l'empresa
dins de les seves possibilitats, prèvia comunicació a l'empresa del dia, hora i ordre del dia, atenent-se en tot cas al què
estableix la legislació vigent i sempre, fora de les hores de treball.
Article 42. Cànon de negociació
Les empreses procediran a descomptar a la nòmina dels treballadors l'import de la quantia de la negociació col·lectiva, quan
aquests ho sol·licitin per escrit a la mateixa. La quota serà de 36 euros pels treballadors no afiliats als sindicats negociadors.
Article 43. Parelles de fet
Tots els drets establerts a favor dels cònjuges, en aquest Conveni, seran d'aplicació a les parelles de fet. L'acreditació d'aquesta
situació s'haurà de fer de la forma establerta per la normativa vigent en cada moment.
Article 44. Mesures per promoure la conciliació de la vida familiar
S'aplicarà, íntegrament, la Llei 39/99 o legislació equivalent vigent.
Article 45. Mesures per a la igualtat de gènere
S'aplicarà íntegrament la Llei Orgànica 3/2007 en aquesta matèria, o legislació equivalent vigent.
Article 46. Mesures contra la violència de gènere
S'aplicarà íntegrament la Llei Orgànica 1/2004, o legislació equivalent vigent.
Article 47. Pluriocupació
Les empreses es comprometen a no contractar conductors que prestin serveis a jornada complerta en una empresa, quina
contractació implicaria l'existència d'una pluriocupació. En cap cas la suma de les 2 jornades podrà suposar que es superin
les 8 hores diàries de treball.

Núm. 229 ? 30 de novembre de 2016
Pàg. 11
Article 48. Conductor - Perceptor
La categoria de Conductor s'assimila a la Conductor - Perceptor.
1.- Conductor - Perceptor: És l'operari que, amb carnet de conduir adequat, porta a terme les funcions assenyalades pel
Conductor, i que està obligat a realitzar simultàniament les que són pròpies del cobrador. S'entendrà com a feina d'aquesta
categoria, la d'efectuar la carga i descàrrega dels equipatges i maletes.
2.- Conductor: És l'operari que té el carnet de conduir adequat i coneixements mecànics d'automòbils provats professionalment,
condueix autobusos o microbusos de transport de viatgers, amb o sense remolc, ajudant habitualment a l'operari de taller
quan no hagi de realitzar treballs de conductor. Així mateix, dirigirà la càrrega i descàrrega de l'equipatge, mercaderies i
encàrrecs del seu vehicle, sent el responsable durant el servei i, si així se l'hi exigís, haurà de fer el parte diari del servei
efectuat per escrit, especificant l'estat del vehicle, i del consum de carburant i lubricant, emplenant de forma reglamentària el
llibre, i si procedeix, las fulles de ruta. Haurà de realitzar el recorregut per l'itinerari i temps previst.
3.- Cobrador: És l'operari que presta els seus serveis en vehicles d'ús públic de transport de viatgers i que té la funció de
cobrar bitllets, amb o sense mecanisme de control automàtic de viatgers, tenint diligència dels equipatges, mercaderies i
encàrrecs transportats, formulant la corresponent fulla de liquidació i formalitzant reglamentàriament les fulles i llibres de
ruta. Haurà de comportar-se amb la màxima correcció i urbanitat amb els viatgers. S'encarregarà, en ruta, de pujar i baixar els
equipatges, mercaderies i encàrrecs, ajudant al conductor en la reparació d'avaries i, arribats a destí, s'encarregarà de la neteja
lleugera de l'interior del vehicle, neteja que no inclou el rentat.
Article 49. Formació i renovació del CAP (certificació de capacitació professional)
La formació necessària per a la renovació del Certificat d'Aptitud Professional (CAP), o qualsevol altra qualificació requerida
legalment que el substitueixi, serà impartida per les empreses mitjançant mitjans propis o concertant-la amb serveis aliens.
El cost de la formació serà a càrrec de les empreses i es realitzarà dins de la jornada de treball com a temps efectiu de treball.
Aquestes hores, en tot cas, s'abonaran com a hores ordinàries de treball.
Article 50. Endarreriments
Els endarreriments derivats d'aquest Conveni s'abonaran, com a màxim, als 30 dies des de la seva publicació en el Butlletí
que correspongui.
Article 51. Acomiadaments col·lectius i modificacions substancials de condicions de Treball
Respecte als acomiadaments col·lectius, el període de consultes s'estableix en 30 dies per les empreses que tinguin Comitè
d'Empresa i de quinze dies per a les empreses que tinguin Delegat o Delegats de Personal, malgrat que hi hagi acord entre les
parts anterior al dia d'expiració del termini.
Dins del període de consultes, qualsevol de les parts podrà plantejar davant dels mecanismes extrajudicials de solució de
conflictes (Tribunal Laboral de Catalunya) la seva intervenció en mediació.
Tant en acomiadaments col·lectius com en modificacions substancials de les condicions de caràcter col·lectiu, es presentarà
la documentació corresponent a les raons que ho motiven, ja siguin econòmiques, tècniques, d'organització o de producció.
Respecte a la modificació substancial de les condicions de treball de caràcter col·lectiu, el període de consultes que ha de
precedir a la decisió de l'empresa s'estableix en vint dies.
Annex 1. Crida dels treballadors fixes discontinus i comunicació a l'oficina del SEPE (Art.6.5 del R.D. 625/85):


Núm. 229 ? 30 de novembre de 2016
Pàg. 12
Salaris conveni període 01/07/2016 ? 31/12/2016
Increment salaris respecte any previ:
CATEGORIA
Salari mensual
Salari diari
Plus nocturn
Grup I - Personal superior i tècnic

Cap de Servei
1944,25
0,948
Inspector Principal
1843,42

0,948
Enginyers i Llicenciats
1843,42

0,948
Enginyers Tècnics i Auxiliars
1568,88

0,782
Ajudants Tècnics Sanitaris
1181,09

0,573
Grup II - Personal administratiuCap de Secció
1596,67
0,677
Cap de Negociat
1396,57

0,677
Oficial de 1a Administratiu
1274,72

0,573
Oficial de 2a Administratiu
1122,57

0,573
Auxiliars Administratius
1057,13

0,562
Aspirant Administratiu (16-17 anys)
551,21
0,000
Grup III - Personal de movimentCap d'Estació de 1a
1396,57

0,677
Cap d'Estació de 2a
1237,63

0,677
Cap d'Administració de 1a
1396,57

0,677
Cap d'Administració de 2a
1237,63

0,677
Cap d'Administració en Ruta
1175,69

0,562
Taquiller
972,19

0,562
Encarregat de consigna
972,19

0,562
Mosso

32,67
0,562
Subgrup Autobusos interurbansCap de Trànsit de 1a
1374,87

0,605
Cap de Trànsit de 2a
1265,76
0,605
Cap de Trànsit de 3a
1233,94
0,573
Inspector

43,80
0,562
Conductor-perceptor

43,06
0,562
Cobrador

37,28
0,562
Grup IV - Personal de tallers


Cap de Taller
1596,68
0,677
Encarregat o Contramestre
1318,62
0,605
Encarregat General
1292,47
0,573
Encarregat Magatzem
1224,50
0,573
Cap d'equip Mecànic

43,80
0,562
Oficial mecànic de 1a

42,31
0,562
Oficial mecànic de 2a

38,95
0,562
Oficial mecànic de 3a

37,25
0,562
Mosso de Taller

35,11
0,562
Aprenent 16-18 anys

21,91
0,344
Grup V - Personal subalternVigilant
979,82

0,583
Acompanyant
972,19

0,583

Salaris conveni període 01/01/2017 ? 31/12/2017
Increment salaris respecte any previ: 1,20%
CATEGORIA
Salari mensual
Salari diari
Plus nocturn
Grup I - Personal superior i tècnic
Cap de Servei
1967,58
0,959
Inspector Principal
1865,54
0,959
Enginyers i Llicenciats
1865,54
0,959
Enginyers Tècnics i Auxiliars
1587,71
0,791
CATEGORIA
Salari mensual
Salari diari
Plus nocturn
Ajudants Tècnics Sanitaris
1195,26
0,580
Grup II - Personal administratiu
Cap de Secció
1615,83
0,685
Cap de Negociat
1413,33
0,685
Oficial de 1a Administratiu
1290,02
0,580
Oficial de 2a Administratiu
1136,04
0,580
Auxiliars Administratius
1069,82
0,569
Aspirant Administratiu (16-17 anys)
557,82
0,000
Grup III - Personal de moviment

Cap d'Estació de 1a
1413,33
0,685
Cap d'Estació de 2a
1252,48
0,685
Cap d'Administració de 1a
1413,33
0,685
Cap d'Administració de 2a
1252,48
0,685
Cap d'Administració en Ruta
1189,80
0,569
Taquiller
983,86
0,569
Encarregat de consigna
983,86
0,569
Mosso

33,06
0,569
Subgrup Autobusos interurbans


Cap de Trànsit de 1a
1391,37
0,612
Cap de Trànsit de 2a
1280,95
0,612
Cap de Trànsit de 3a
1248,75
0,580
Inspector

44,33
0,569
Conductor-perceptor

43,58
0,569
Cobrador

37,73
0,569
Grup IV - Personal de tallersCap de Taller
1615,84

0,685
Encarregat o Contramestre
1334,44

0,612
Encarregat General
1307,98

0,580
Encarregat Magatzem
1239,19

0,580
Cap d'equip Mecànic

44,33
0,569
Oficial mecànic de 1a

42,82
0,569
Oficial mecànic de 2a

39,42
0,569
Oficial mecànic de 3a

37,70
0,569
Mosso de Taller

35,53
0,569
Aprenent 16-18 anys

22,17
0,348
Grup V - Personal subalternVigilant
991,58

0,590
Acompanyant
983,86

0,590

Salaris conveni període 01/01/2018 ? 31/12/2018
Increment salaris respecte any previ: 1,20%
CATEGORIA
Salari mensual
Salari diari
Plus nocturn
Grup I - Personal superior i tècnic
Cap de Servei
1991,19

0,971
Inspector Principal
1887,93

0,971
Enginyers i Llicenciats
1887,93

0,971
Enginyers Tècnics i Auxiliars
1606,76

0,801
Ajudants Tècnics Sanitaris
1209,60

0,587
Grup II - Personal administratiuCap de Secció
1635,22

0,693
Cap de Negociat
1430,29

0,693
Oficial de 1a Administratiu
1305,50

0,587
Oficial de 2a Administratiu
1149,67

0,587
Auxiliars Administratius
1082,65

0,576
Aspirant Administratiu (16-17 anys)
564,51

0,000
Grup III - Personal de movimentCap d'Estació de 1a
1430,29

0,693
Cap d'Estació de 2a
1267,51

0,693
Cap d'Administració de 1a
1430,29

0,693
CATEGORIA
Salari mensual
Salari diari
Plus nocturn
Cap d'Administració de 2a
1267,51

0,693
Cap d'Administració en Ruta
1204,08

0,576
Taquiller
995,67

0,576
Encarregat de consigna
995,67

0,576
Mosso

33,46
0,576
Subgrup Autobusos interurbansCap de Trànsit de 1a
1408,07

0,620
Cap de Trànsit de 2a
1296,32

0,620
Cap de Trànsit de 3a
1263,74

0,587
Inspector

44,86
0,576
Conductor-perceptor

44,10
0,576
Cobrador

38,18
0,576
Grup IV - Personal de tallersCap de Taller
1635,23

0,693
Encarregat o Contramestre
1350,45

0,620
Encarregat General
1323,68

0,587
Encarregat Magatzem
1254,06

0,587
Cap d'equip Mecànic

44,86
0,576
Oficial mecànic de 1a

43,33
0,576
Oficial mecànic de 2a

39,89
0,576
Oficial mecànic de 3a

38,15
0,576
Mosso de Taller

35,96
0,576
Aprenent 16-18 anys

22,44
0,352
Grup V - Personal subalternVigilant
1003,48

0,597
Acompanyant
995,67

0,597
Salaris conveni període 01/01/2019 ? 31/12/2019
Increment salaris respecte any previ: 1,20%
CATEGORIA
Salari mensual
Salari diari
Plus nocturn
Grup I - Personal superior i tècnic
Cap de Servei
2015,09

0,983
Inspector Principal
1910,59

0,983
Enginyers i Llicenciats
1910,59

0,983
Enginyers Tècnics i Auxiliars
1626,04

0,810
Ajudants Tècnics Sanitaris
1224,12

0,594
Grup II - Personal administratiuCap de Secció
1654,84

0,702
Cap de Negociat
1447,45

0,702
Oficial de 1a Administratiu
1321,16

0,594
Oficial de 2a Administratiu
1163,47

0,594
Auxiliars Administratius
1095,65

0,582
Aspirant Administratiu (16-17 anys)
571,28

0,000
Grup III - Personal de movimentCap d'Estació de 1a
1447,45

0,702
Cap d'Estació de 2a
1282,72

0,702
Cap d'Administració de 1a
1447,45

0,702
Cap d'Administració de 2a
1282,72

0,702
Cap d'Administració en Ruta
1218,53

0,582
Taquiller
1007,62

0,582
Encarregat de consigna
1007,62

0,582
Mosso

33,86
0,582
Subgrup Autobusos interurbansCap de Trànsit de 1a
1424,97

0,627
Cap de Trànsit de 2a
1311,88

0,627
Cap de Trànsit de 3a
1278,90

0,594
Inspector

45,40
0,582
Conductor-perceptor

44,63
0,582
Cobrador

38,64
0,582
CATEGORIA
Salari mensual
Salari diari
Plus nocturn
Grup IV - Personal de tallersCap de Taller
1654,85

0,702
Encarregat o Contramestre
1366,66

0,627
Encarregat General
1339,56

0,594
Encarregat Magatzem
1269,11

0,594
Cap d'equip Mecànic

45,40
0,582
Oficial mecànic de 1a

43,85
0,582
Oficial mecànic de 2a

40,37
0,582
Oficial mecànic de 3a

38,61
0,582
Mosso de Taller

36,39
0,582
Aprenent 16-18 anys

22,71
0,357
Grup V - Personal subalternVigilant
1015,52

0,604
Acompanyant
1007,62

0,604

Dietes 01/07/2016 a 31/12/2016:
Total
Dinar
Sopar
Dormir
Serveis Regulars
29,58
9,88
9,88
9,82
Serveis Discrecionals Catalunya
34,63
12,13
12,13
10,37
Serveis Discrecionals Espanya
45,37
13,95
13,95
17,47
Serveis Discrecionals França-Portugal
52,57
18,35
18,35
15,87
Serveis Discrecionals Resta Països
59,01
20,54
20,54
17,93
Dietes 01/01/2017 a 31/12/2017:
Total
Dinar
Sopar
Dormir
Serveis Regulars
29,94
10,00
10,00
9,94
Serveis Discrecionals Catalunya
35,04
12,28
12,28
10,48
Serveis Discrecionals Espanya
45,91
14,12
14,12
17,67
Serveis Discrecionals França-Portugal
53,20
18,57
18,57
16,06
Serveis Discrecionals Resta Països
59,73
20,79
20,79
18,15
Dietes 01/01/2018 a 31/12/2018:
Total
Dinar
Sopar
Dormir
Serveis Regulars
30,30
10,12
10,12
10,06
Serveis Discrecionals Catalunya
35,46
12,43
12,43
10,61
Serveis Discrecionals Espanya
46,46
14,29
14,29
17,88
Serveis Discrecionals França-Portugal
53,83
18,79
18,79
16,25
Serveis Discrecionals Resta Països
60,45
21,04
21,04
18,37
Dietes 01/01/2019 a 31/12/2019:
Total
Dinar
Sopar
Dormir
Serveis Regulars
30,66
10,24
10,24
10,18
Serveis Discrecionals Catalunya
35,89
12,58
12,58
10,73
Serveis Discrecionals Espanya
47,01
14,46
14,46
18,09
Serveis Discrecionals França-Portugal
54,49
19,02
19,02
16,45
Serveis Discrecionals Resta Països
61,17
21,29
21,29
18,59
Hores addicionals i extres:
Preu per hora
01/07/2016 a 31/12/2016
10,35
2017
11,20
2018
11,34
2019
11,47

Festius:
2016
2017
2018
2019
Sense antiguitat
64,19
64,96
65,74
66,53
3 anys
65,49
66,28
67,08
67,88
5 anys
66,67
67,47
68,28
69,10
9 anys
71,80
72,66
73,53
74,41
14 anys
75,71
76,62
77,54
78,47
19 anys
79,51
80,46
81,43
82,41
24 anys
83,34
84,34
85,35
86,37
29 anys
87,26
88,31
89,37
90,44
Menyscapte de diners:
Per dia treballat
01/07/2016 a 31/12/2016
2,16
2017
2,19
2018
2,22
2019
2,25
Plus conductor-perceptor:
01/07/2016 a 31/12/2016
4,44
2017
4,49
2018
4,54
2019
4,59
Antiguitat:
01/07/2016 a 31/12/2016
Import
3 anys
20,61
5 anys
41,23
9 anys
61,85
14 anys
185,54
19 anys
247,37
24 anys
309,24
29 anys
371,09
2017, 2018 i 2019
Import
3 anys
20,71
5 anys
41,44
9 anys
62,16
14 anys
186,47
19 anys
248,61
24 anys
310,79
29 anys
372,95
Premi fidelitat/vinculació:
01/07/2016 a 31/12/2016
Import per cada paga
10 anys a l'empresa
4,10
15 anys a l'empresa
6,81
20 anys a l'empresa
12,94
25 anys a l'empresa
19,76
30 anys a l'empresa
25,45
35 anys a l'empresa
32,69
2017, 2018, 2019
10 anys a l'empresa
4,12
15 anys a l'empresa
6,84
20 anys a l'empresa
13,00
25 anys a l'empresa
19,86
30 anys a l'empresa
25,58
35 anys a l'empresa
32,85