Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, per als anys 2016 - 2018 (codi de conveni núm. 17001152011997)
Nº de Disposición :
7881
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 183
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, subscrit, d'una
banda, pels representants de l'empresa, i de l'altra, pels dels seus treballadors, el dia 5 de juliol de 2016, i d'acord amb el que
estableixen els articles 90.2 i 90.3 del reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut
dels treballadors; l'article 2 del reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius
de treball; el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres
normes d'aplicació,
resolc:
?1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona,
per als anys 2016 - 2018 (codi de conveni núm. 17001152011997) al registre de convenis i acords col·lectius de treball dels
Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona.
.?2 Disposar la seva publicació en el BoP de Girona.
Girona, 30 d'agost de 2016
Ferran roquer i Padrosa
Director dels Serveis Territorials
en virtut de la Disposició Addicional Tercera del Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament
d'empresa i Coneixement

Transcripció literal del text original signat per les parts
Conveni col·lectiu de treball de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona 2016 - 2018
Capítol 1.- Àmbit d'aplicació
Article 1.- Àmbit funcional
Els preceptes d'aquest conveni regulen les relacions laborals entre la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Girona i el personal que hi presta els seus serveis.
Article 2.- Àmbit territorial
Aquest conveni és d'aplicació a tot el territori de la demarcació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Girona.
Article 3.- Àmbit temporal
Aquest conveni té una durada de tres anys, entrant en vigor des de la data de la seva signatura, i amb efectes retroactius des
del dia 1 de gener de 2016 i finalitzant, per tant, el 31 de desembre de 2018.
Article 4.- Pròrroga, denúncia i revisió
Des de l'1 de gener de l'any 2019 es considera prorrogat tàcita i automàticament d'un any a l'altre, fins que no sigui signat un
conveni nou, amb independència que qualsevol de les parts el denunciï formalment o no.
Una vegada prorrogat el conveni, les retribucions bàsiques i complementàries es veuran incrementades amb l'IPC de
Catalunya de l'any natural anterior, garantint un increment mínim del 0,5%.
De fer-se la denúncia, caldrà fer-la amb tres mesos d'antelació a la data de venciment davant l'autoritat laboral competent.
Article 5.- Vigència de les condicions més beneficioses
Aquest conveni no afecta les condicions més beneficioses del personal que inclou, i que restin vigents en virtut de disposicions
legals o normes convencionals, i s'ha de mantenir la garantia corresponent a aquest personal.
Capítol 2.- Organització del treball
Article 6.- Organització del treball
1.- L'organització tècnica i pràctica del treball correspon a la Direcció de la Cambra, qui ostenta la potestat per establir els
sistemes d'organització, racionalització i modernització que consideri adients, així com qualsevol estructuració de les seccions
i departaments de l'empresa, sempre que es realitzin de conformitat amb les disposicions legals sobre la matèria, i amb
respecte als drets econòmics i professionals dels treballadors.
2.- Dins el marc dels contactes que, en aplicació de disposicions generals, hagin de tenir la Direcció i la representació dels
treballadors, ambdues parts s'escoltaran mútuament en allò que pugui referir-se als aspectes organitzatius del treball, amb
l'objectiu de col·laborar per obtenir els millors resultats.
Capítol 3.- Classificació del personal
Article 7.- Plantilla de personal i organigrama funcional
1.- La plantilla anual que ha de fixar la Cambra ha de contenir la classificació professional dels llocs de treball del personal
mitjançant grups professionals i la seva relació nominal.
2.- L'organigrama funcional de la Cambra ha de reflectir l'estructura orgànica de treball de la corporació amb l'assignació
dels responsables de les àrees, departaments i serveis i del personal destinat a cada una d'elles, sense perjudici de la mobilitat
funcional, quan procedeixi.
Article 8.- Classificació professional
1.- La classificació professional té per objecte la determinació, l'ordenació i la definició dels diferents grups professionals que
puguin ser assignades als treballadors d'acord amb les tasques i funcions que efectivament desenvolupin.
2. En matèria de classificació professional cal atenir-se al que disposa l'Estatut dels Treballadors, i al que s'ha pactat en aquest
conveni.
3.- En virtut de la tasca que s'ha de portar a terme, i de la idoneïtat de la persona, quan no es cregui necessària l'exigència de
titulació, el contracte ha de determinar el grup en el qual s'ha d'integrar la persona contractada, d'acord amb els coneixements
i l'experiència necessaris, en relació amb les funcions a desenvolupar.
Article 9.- Grups professionals
1. El present conveni simplifica els grups professionals vigents fins a l'entrada en vigor del present Conveni, segons s'estableix
en el següent apartat, i per aquesta raó, s'adjunta com a Annex I el quadre d'assimilació de les categories professionals que
regien en la pròrroga del Conveni de 1-1-2008 a 30-06-2009 (DoGC núm. 5253 - 7.11.2008), amb les publicades en el present
Conveni.
2. S'estableixen els grups professionals següents segons el grau de responsabilitat i el nivell de titulació, de coneixements o
d'excedència exigits pel seu accés:
Grup A. Personal de direcció:
Títols de llicenciat o equivalent de grau superior o de diplomat universitari, amb experiència consolidada en l'exercici de
les activitats pròpies del seu sector professional.
A1. Gerent:
És el responsable de dirigir el conjunt d'activitats de la Cambra, té atribuïdes les tasques de coordinació, del compliment
del pressupost, i de supervisió dels serveis generals de l'entitat, realitza el seguiment de les operacions diàries, i organitza
els departaments de la Cambra.
Grup B. Personal de serveis tècnics:
Títols de llicenciat o equivalent de grau superior o de diplomat universitari o equivalent de grau mig, o capacitació
provada en relació amb el lloc de treball.
Aquest grup professional inclou els següents llocs de treball:
B1. Cap d'àrea:
És el responsable, davant el director gerent i sota la seva dependència immediata, de la gestió directa dels departaments
que integren l'àrea com a unitat orgànica amb estructura complexa.
exerceix funcions d'alta responsabilitat tècnica i de comandament superior, proposa al director gerent i estableix, d'acord
amb les seves instruccions, els objectius de l'àrea a curt i mig termini, dirigeix el programa anual d'activitats d'aquesta,
orienta i dóna unitat organitzativa als departaments i distribueix els treballs entre els seus responsables.
B2. Tècnic:
És el responsable, davant del superior jeràrquic immediat, de la gestió directa d'una unitat tècnica.
exerceix funcions de responsabilitat que requereixen iniciativa pròpia, gestiona la totalitat dels processos de treball de
nivell tècnic encomanats amb un grau considerable d'autonomia, i que només estan subjectes a supervisió del superior
immediat, i controla i orienta el personal adscrit a la unitat tècnica.
La gerència pot designar d'entre els tècnics, qui ha d'actuar com a cap o director d'una unitat o servei especialitzat, lloc
que comportarà un comandament intermedi i un enllaç entre l'esmentat servei o unitat i el cap de l'àrea corresponent.
Grup C. Personal de serveis administratius:
Títols de cicles formatius de grau superior o de Batxillerat, o equivalent, o capacitació provada en relació amb el lloc de
treball.
Aquest grup professional inclou els següents llocs de treball:
C1. Oficial administratiu:
És el responsable, davant del seu superior jeràrquic immediat, de la gestió directa d'un servei especialitzat.
Exerceix funcions de responsabilitat intermèdia que requereixen d'iniciativa pròpia, i que realitza amb la màxima perfecció
els processos de treball de nivell especialitzat encomanats, amb un grau limitat d'autonomia, subjectes al control del
superior immediat.
C2. Auxiliar administratiu:
És l'empleat que, sota la dependència directa del seu superior jeràrquic immediat, i amb un grau limitat de responsabilitat,
exerceix treballs supervisats per les persones que ostenten el càrrec de oficial administratiu, disposa de coneixements
generals de la tècnica administrativa i tasques d'informació i d'atenció al públic, realitzant també tasques inherents al
treball d'oficina.
Grup D. Personal de serveis auxiliars i subalterns:
Títol de graduat escolar o certificat d'escolaritat, o capacitació provada en relació amb el lloc de treball.
Aquest grup professional inclou el següent lloc de treball:
D1. Conserge:
És l'empleat que, sota la dependència immediata del director gerent, té la responsabilitat directa de gestionar tots els serveis
de caràcter auxiliar, subaltern o logístic, realitzant tasques de vigilància d'edificis i instal·lacions, maneig i conservació de
màquines, aparells i vehicle i recollida de correspondència i encàrrecs, ja siguin interns o externs, fotocòpies, i control dels
serveis de neteja, manteniment i reparació d'avaries.
Així mateix, sota la dependència directa del responsable de compres, proposa i té cura de l'adquisició, emmagatzematge
i distribució interior del material.
Article 10.- Capacitació i experiència
A l'efecte de les convocatòries de nou accés, cal acreditar els coneixements generals tècnics en aquella titulació de les previstes
per al seu grup i lloc de treball, que estiguin directament relacionades amb el lloc de treball a proveir.
l'experiència professional en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball que s'ha de proveir, adquirida
en activitats professionals anteriors i demostrada durant el període de prova establert per l'article 15 d'aquest conveni, en els
supòsits en què per llei no s'exigeixi la titulació en els grups A, B i C, s'entén com a capacitació provada als efectes del què
disposa aquest article.
Article 11.- Adscripció als grups i nivells professionals
1. La classificació professional dels treballadors, que estableix aquest conveni no ha de perjudicar els drets adquirits en la
matèria quant a formació i promoció professional i s'han de respectar, en tot cas, els nivells professionals ja consolidats amb
anterioritat. Així mateix, les titulacions exigides en cada cas no afecten als grups professionals i llocs de treball consolidats a la
vigència d'aquest conveni. És per això que als treballadors de tota la plantilla actual afectats no se'ls pot exigir títols acadèmics
per a l'exercici de la seva funció actual llevat dels casos en que per llei s'exigeixi la titulació, sens perjudici de les facultats
de la direcció de fer ús del que estableixen les disposicions generals en matèria d'extinció de contractes per incapacitat
sobrevinguda.
2. En cas de conflicte sobre l'adscripció d'un grup i nivell professional a un dels treballadors o grups de treballadors, sens
perjudici del que disposa l'Estatut dels Treballadors, i la ulterior i definitiva competència del Jutjat Social, les persones
interessades, o la mateixa Cambra, han de sotmetre la qüestió al coneixement i la resolució de la Comissió Paritària; en aquest
cas, i juntament amb la Direcció, concorrerà a les sessions de la Comissió, un representant dels treballadors.
Si la Comissió adopta un acord que elimina la discordança, aquest s'haurà d'aplicar immediatament i posarà fi al conflicte.
Article 12.- Treballs de grup professional superior
Quan les necessitats del servei ho exigeixin, la Cambra podrà encomanar als seus treballadors l'exercici de funcions
corresponents a un grup professional superior a la que tinguin, per un període no superior a 6 mesos durant 1 any, o a 8 mesos
repartits en 2 anys. Si fossin ultrapassats els anteriors períodes, el treballador consolidaria el grup professional superior. Quan
es duguin a terme aquests serveis, el treballador té dret a la percepció de la diferència retributiva entre la corresponent al grup
professional propi i la que efectivament porti a terme.
Article 13.- Treballs de grup professional inferior
Si, per necessitats peremptòries de l'activitat, un treballador fos destinat a tasques corresponents a un grup professional
inferior al seu, només se'l pot desplaçar pel temps imprescindible, que no pot excedir de 3 mesos, i se li mantindrà la
retribució i la resta de drets del grup professional. Per a l'aplicació d'aquest supòsit és perceptiva la comunicació prèvia als
representants dels treballadors.
Article 14.- Formació i perfeccionament
1. La Cambra fomentarà l'assistència del seu personal a cursos, cursets, seminaris i altres actes formatius organitzats per la
pròpia Cambra, directament o en col·laboració amb altres institucions i facilitarà l'assistència als que es celebrin en centres
públics o privats, servint-se d'acords o convenis amb aquests o assumint totalment o en part el cost de la matrícula o inscripció
amb càrrec a la partida de formació del pressupost ordinari de la corporació, d'acord amb el que s'estableix a la normativa
legal d'aplicació.
2. la Cambra promourà cursos d'idiomes al personal que voluntàriament vulgui assistir-hi, els quals seran subvencionats
econòmicament per la pròpia Cambra, i que es podran dur a terme dins de l'horari laboral.
3. la Cambra ha de proveir per a la formació externa el 0,3% de la massa salarial (retribucions bàsiques i complement
personal). la distribució serà proporcional als ajuts sol·licitats a la formació del personal, essent W = quantitat total assignada
destinada als ajuts, T = total sol·licitat pel personal, ti = quantitat sol·licitada per la persona i, wi = quantitat assignada a la
persona i, wi = (ti/T) x W; tenint en compte els següents topalls wi ? ti i wi ? 35%W i, wi ? 75% T.
La quantitat de la partida pressupostada i no distribuïda s'acumularà a la quantitat disponible per l'exercici següent.
Tindrà dret a sol·licitar l'ajut per a la formació externa tot empleat amb contracte indefinit i els requisits per presentar-lo són:
a) Per estudis relacionats amb el lloc de treball del propi sol·licitant o que estiguin relacionats amb les funcions de la
pròpia Corporació.
b) L'ajut es concedirà per crèdit aprovat (cost de la primera convocatòria), o curs específic aprofitat.
c) Totes les sol·licituds hauran de ser degudament justificades.
4. la Cambra aprovarà el Pla de formació durant els mesos de gener i febrer de cada any, i en donarà trasllat a la totalitat de
la plantilla i al representant dels treballadors.
Capítol 4.- Ingressos i cessaments
Article 15.- Període de prova
es pot concertar un període de prova que en cap cas podrà excedir de 6 mesos per als tècnics titulats, ni de 2 mesos per a la
resta de treballadors.
Aquest període de prova haurà de constar per escrit i la situació d'incapacitat temporal interromp l'indicat període de prova.
Durant el període de prova, el treballador té els drets i les obligacions corresponents al seu grup professional i al lloc de treball
que ocupi, excepte els derivats de la resolució de la relació laboral, que podrà produir-se a instància de qualsevol de les parts
durant el seu transcurs.
Article 16.- Cessament voluntari
els treballadors que desitgin cessar voluntàriament el servei de l'empresa estan obligats a posar-ho en coneixement d'aquesta,
com a mínim en un termini de preavís de 2 mesos per al personal del grup tècnic i de 15 dies per a la resta de personal.
l'incompliment dels terminis de preavís ocasionarà una sanció equivalent a l'import del salari dels dies de retard en la
comunicació. Aquesta sanció es podrà descomptar de les quantitats que l'empresa hagi d'abonar al treballador en concepte
de quitança.
Capítol 5.- Jornada i vacances
Secció primera.- Jornada de treball
Article 17.- Jornada i horari de treball
1. el personal al servei de la Cambra estarà especialment obligat a complir de forma estricta la jornada i l'horari de treball
que es determina per a la millor atenció dels electors i del públic, l'adequada presentació i el bon funcionament dels serveis
corporatius i el degut exercici de les funcions que corresponen a la Cambra.
2. la jornada anual de treball efectiu serà de 1.710 hores, que es correspon a una jornada diària de 7 hores i 38 minuts de
promig. Tot i que, es preveu la realització d'una jornada reduïda durant una època de l'any, en els períodes de festes escolars
de Setmana Santa, d'estiu (26-07 al 12-09), i de nadal.
3. Els treballadors disposen de flexibilitat horària, amb un mínim de 6 hores de treball efectiu diari. L'horari d'entrada serà de
8.00 h. a 9.00 h., i el de sortida a partir de les 15.00 h. i fins a les 18.00 h. En tot cas, amb el compromís d'assegurar el servei de
l'àrea corresponent quan es realitzi una activitat de Cambra.
4. Durant el període comprès dins les festes escolars de Setmana Santa, d'estiu indicat i de nadal, la jornada de treball serà
en horari continu des de les 8.00 h. del matí fins a les 15.00 h., amb una flexibilitat horària d'entrada entre 8.00 h. i 9.00 h. del
matí, i de sortida a partir de les 15.00 h.
5. la Cambra pot establir dins el còmput anual excepcionalment altres horaris diferents en determinats llocs de treball que
per les seves característiques o especialitats, es considerin necessaris. en aquests casos, la Cambra ha de comunicar per escrit
raonat al personal afectat, amb còpia al Delegat de personal, indicant les causes que ho motiven i la seva temporalitat. en
aquest sentit, es poden preveure retribucions per aquests casos especials, sempre que es mantingui aquesta disponibilitat de
temps.
6. Les hores extraordinàries realitzades durant l'any natural, que no s'hagin pogut recuperar durant el mateix any, es podran
compensar mitjançant descansos dins dels quatre primers mesos de l'any natural següent.
Secció segona - Vacances anuals
Article 18.- Vacances anuals
El personal tindrà dret a gaudir d'unes vacances anuals i retribuïdes de 31 dies naturals, dins de cada any natural, sempre que
hagués estat en servei actiu durant els 12 mesos anteriors. Si el temps de prestació de servei és inferior a l'any, el període de
vacances es reduirà proporcionalment al temps efectivament treballat.
El personal gaudirà, obligatòriament, de dues setmanes de vacances durant el mes d'agost, segons s'especificarà en el
calendari laboral anual, i de tal manera que es garanteixin els serveis mínims de l'entitat. Les vacances restants es realitzaran,
preferentment, en el període comprès entre el 23 de Juny i el 11 de Setembre de cada any. en cas de sol·licitar-se vacances en
altres períodes, aquestes es concediran en funció de les necessitats del servei.
en cas que algun treballador no hagi gaudit dels 31 dies naturals de vacances durant l'any natural, podrà gaudir-les durant
el mes de Gener de l'any següent.
Capítol 6.- llicències i excedències
Secció primera.- llicències
Article 19.- llicències
el treballador, prèvia sol·licitud per escrit, pot absentar-se del treball amb dret a remuneració, en els casos previstos en l'article
37 de l'estatut dels treballadors, i també, en tots aquells supòsits que a continuació es descriuen:
a) Per la presentació a exàmens, els dies durant els quals tinguin lloc. la Cambra podrà sol·licitar al treballador la presentació
del certificat acreditatiu emès pel centre docent corresponent.
b) En casos degudament justificats, per incapacitat física, intervenció quirúrgica o malaltia greu del cònjuge, del pare o la
mare, o fills, essent necessària la inexcusable cura o atenció del sol·licitant, es té dret a la reducció d'un terç de la jornada de
treball, sens perjudici de les llicències establertes a l'estatut dels treballadors.
Article 20.- llicències sense sou i assumptes propis
1. Pot concedir-se llicència per estudiar matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un
informe favorable del cap de la unitat orgànica en la qual el sol·licitant presta els serveis. Si la llicència és per interès propi de
la Cambra, es concedeix amb el dret a percebre totes les retribucions.
2. es poden concedir llicències personals, sense cap retribució, per un període màxim de 15 dies naturals continuats una
vegada l'any.
la concessió d'aquestes llicències es subordinen a les necessitats del servei.
3. els treballadors de la Cambra tindran dret a 6 dies l'any en què podran absentar-se per interès propi, comunicant-ho amb
una antelació de 7 dies naturals al seu cap d'Àrea, excepte que per la naturalesa de la necessitat no resulti possible comunicarho amb el termini de preavís referit. Aquests dies no seran acumulables al període de vacances, i només poden gaudir-se 1
dia cada dos mesos naturals.
Secció segona.- excedències
Article 21.- excedències
les excedències poden ser forçoses o voluntàries:
a) Forçosa: dóna dret a la conservació del lloc de treball i es concedeix al treballador en qui concorrin les circumstàncies
determinades en les disposicions legals reguladores d'aquesta contingència.
b) Voluntària: l'excedència voluntària significa el cessament temporal en la relació de treball, sense dret a percebre cap classe
de retribució.
l'excedència voluntària es concedeix a petició de l'interessat, per algun dels dos motius següents:
1. Per interès particular del sol·licitant. Aquest tipus d'excedència no es pot concedir fins que aquell no hagi complert 1 any
de servei efectiu a la Cambra, des del seu ingrés. el temps de duració de l'excedència no podrà ser menor a quatre mesos,
ni superior a cinc anys.
Aquest supòsit dóna lloc a reserva de plaça dins dels primers 15 mesos d'excedència, sempre que no s'hagi utilitzat
l'excedència per prestar serveis a una altra empresa o en una empresa pròpia.
2. Per tenir cura d'un fill, durant un període no superior als 3 anys, a comptar des de la data de naixement. Els fills successius
donaran dret a un nou període d'excedència que, en tot cas, posarà fi al que hagi estat concedit anteriorment. Si el pare o
la mare treballen a la Cambra, només un d'ells podrà exercir aquest dret.
Aquest supòsit sempre dóna lloc a reserva del lloc de treball.
3. Per tenir cura d'un familiar, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, malaltia o
discapacitat no pugui valer-se per ell mateix, i no desenvolupi activitat retribuïda, durant un període no superior als 2
anys. Si dos o més treballadors de la Cambra generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, només un d'ells podrà
exercir aquest dret.
Aquest supòsit dóna lloc a reserva del lloc de treball durant el primer any.
no es podrà concedir l'excedència voluntària quan el sol·licitant estigui sotmès a expedient disciplinari o pendent del
compliment d'una sanció.
Article 22.- reingrés al servei actiu
1. El reingrés al servei actiu dels treballadors en excedència que comporti reserva del lloc de treball s'ha de realitzar de la
manera següent:
a) Els treballadors en excedència forçosa s'han de reincorporar al servei actiu en el termini de quinze dies hàbils a partir del
següent a aquell en què la Cambra els notifiqui aquest fet.
b) els treballadors en excedència voluntària podran reincorporar-se al servei actiu, en els casos en què tinguin dret a
reservar lloc de treball, en el termini de 30 dies d'haver sol·licitat per escrit la reincorporació.
c) en els altres casos només es poden reincorporar en cas d'haver-hi vacant.
2. en circumstàncies familiars excepcionals es poden reincorporar abans no s'hagi exhaurit el termini concedit, sempre que
aquesta reincorporació anticipada no lesioni els drets d'altres empleats inclosos en aquest apartat.
Capítol 7.- Del règim retributiu
Article 23.- Conceptes retributius
el personal de la Cambra se l'ha de retribuir pels conceptes que s'estableixen en el present Conveni i en la quantia que, per a
cada any, es determini en les taules salarials.
les retribucions es divideixin en bàsiques i complementàries.
El mes natural següent a la subscripció del present conveni s'actualitzaran i adequaran les nòmines dels treballadors d'acord
amb els conceptes i revisions que s'hi preveuen.
Article 24.- retribucions bàsiques
Les retribucions bàsiques del personal estaran constituïdes pel salari base assignat a cada grup i nivell professional, segons
les taules salarials adjuntes com Annex II.
Per l'any 2016 s'aplicarà una revisió salarial corresponent a l'1,75% dels salaris fixes bruts vigents a 31-12-2015. Els
endarreriments derivats d'aquest increment s'abonaran el mes natural següent a la data de signatura del present conveni, i es
consolidaran a la nòmina dins del complement personal.
Durant els anys de vigència del conveni es revisaran les retribucions bàsiques i complement personal a partir de l'inici de
l'any natural, en els següents percentatges:
- Any 2017: 1,75%.
- Any 2018: 1,75%.
Article 25.- retribucions complementàries
les retribucions complementàries del personal són les següents:
a) Gratificacions especials: s'han d'atorgar exclusivament per remunerar serveis especials o extraordinaris de caràcter
temporal prestats pel personal en l'exercici de la seva funció específica, la quantia es fixarà, en cada cas, pel director gerent.
b) Complement personal: resultat de sumar tots els conceptes salarials fixes de cada treballador percebuts durant l'any 2015,
amb inclusió del salari base, complement antiguitat, complement personal, complement especial, i prolongació de jornada,
menys el salari bàsic previst en la taula salarial adjunta en el present conveni, quedant absorbits els antics conceptes
salarials en aquest nou concepte retributiu. Aquest complement no serà compensable ni absorbible per cap concepte.
c) Gratificació compensatòria: els treballadors de la Cambra rebran, abans del 30 de Setembre de 2016 una paga única, no
consolidable, per compensar la pèrdua retributiva per la manca de revisió dels salaris des de la pèrdua del recurs cameral.
Aquesta gratificació estarà constituïda per l'import equivalent a un 80% d'una mensualitat bruta, amb inclusió de la paga
extraordinària, d'acord amb els salaris aplicats fins a 31-12-2015, que es consideren consolidats a tots els efectes, i que es
distribuirà a parts iguals entre els 21 treballadors en plantilla a la data de subscripció del present conveni.
Article 26.- Pagues extraordinàries
el personal té dret a 2 pagues extraordinàries, integrades cadascuna d'elles per les retribucions bàsiques i complementàries,
si escau, que s'han de satisfer els mesos de juny i desembre.
Article 27.- Gratificació per 25 anys de servei
el personal que compleixi 25 anys de servei actiu a la corporació té dret a un premi especial en metàl·lic, la quantia del qual
es fixa en l'import de 2 mesos del seu salari base més el complement personal.
Article 28.- Despeses motivades per l'exercici de la funció
el personal en actiu tindrà dret a rescabalar-se de les despeses que comporti l'exercici de la seva funció, prèvia presentació
dels justificants oportuns.
Article 29.- Acomptes
El treballador i, amb la seva autorització, els seus representants legals, tindran dret a percebre, sense que arribi el dia acordat
pel seu pagament, bestretes a compte del treball ja realitzat.
Article 30.- Viatges i desplaçaments
Pels viatges i desplaçaments que per necessitats del treball o per ordre de la Cambra, independentment del motiu, hagin
d'efectuar els treballadors/ores fora del lloc on radiqui el corresponent lloc de treball, la Cambra ha d'abonar les compensacions
econòmiques establertes a continuació:
? Desplaçaments amb un vehicle de la seva propietat:
? Compensació: 0,26 euros/km bruts (aquesta compensació inclou la despesa per benzina).
? Gratificació per pernoctació: 60 euros (dies laborables).
? Gratificació per pernoctació: 90 euros (dies festius).
Aquesta quantia l'ha de percebre tot el personal que efectuï el viatge o desplaçament, i s'ha de computar per nit passada fora
de casa. Així mateix, s'han de pagar les despeses generades prèvia presentació dels justificants corresponents.
Article 31. Complement IT
1. en cas d'Incapacitat Temporal derivada de contingències professionals, acreditada documentalment, la Cambra s'obliga
a satisfer un complement al treballador, equivalent a la diferència entre la prestació satisfeta per la Seguretat social i la
retribució que percep el treballador quan està treballant.
2. en cas d'Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes, acreditada documentalment, la Cambra s'obliga a
satisfer un complement al treballador, equivalent a la diferència entre la prestació satisfeta per la Seguretat social i la retribució
que percep el treballador quan està treballant, a partir del 31è dia de la baixa mèdica i fins a un màxim de 180 dies, a excepció
dels casos d'intervenció quirúrgica i/o hospitalització, en què el complement serà abonat des del 1r dia de la baixa mèdica,
amb el mateix màxim de dies referit.
Capítol 8.- règim disciplinari
Article 32.- Sancions
Correspon a la Cambra la facultat d'imposar sancions en els termes fixats en el present Conveni col·lectiu. A proposta del
director gerent, el Comitè executiu pot sancionar el personal de la Cambra per incompliments laborals d'acord amb el que
s'estableix al present conveni i a la normativa legal.
A) Faltes:
es considerarà falta tot acte o omissió del treballador que representi una infracció dels deures i funcions que tingui encomanats
o resulti contrari al que preceptuen les disposicions legals vigents.
Les faltes o infraccions laborals dels treballadors es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat amb la classificació
que conté l'article següent, i sense caràcter restrictiu, l'enumeració de les faltes és la següent:
1. Faltes lleus:
a) Les de puntualitat injustificada en l'assistència al treball, superior a deu minuts i inferior a vint, que no causin perjudici
irreparable.
b) la mera desatenció o descortesia amb les persones amb que es relacioni durant la prestació de serveis.
c) no cursar al seu temps la baixa per malaltia, tret que es provés la impossibilitat d'haver-ho fet.
d) No comunicar a l'empresa el canvi de domicili en el termini màxim de cinc dies després d'haver-lo realitzat.
e) la inobservança intranscendent de normes o mesures reglamentàries i d'higiene.
f) Absentar-se del treball durant la jornada laboral sense el permís necessari o causa justificada, sempre que no s'ocasioni
perjudici irreparable. La prestació d'auxili a requeriment justificat d'un tercer que suposi l'abandonament del lloc de
treball no serà motiu de sanció, sempre que sigui a les immediacions de centre o institució.
g) no posar l'atenció deguda en la prestació del servei amb la diligència que cal.
2. Faltes greus:
a) la reiteració o reincidència en la comissió de faltes lleus.
b) Faltar al treball un dia sense causa justificada.
c) Mantenir discussions injustificades o violentes durant el treball.
d) la simulació de malaltia o accident.
e) Falsejar les dades aportades a les declaracions formulades a qualsevol dels efectes legals per als quals se sol·licitin.
f) l'embriaguesa, sempre que no sigui habitual, cas en què es considerarà com a falta molt greu.
g) les d'indiscreció, negligència o d'ètica professional, sempre que no motivin reclamació per part de tercers o impliquin
perjudicis irreparables, cas en què es qualificaran com a faltes molt greus.
3. Faltes molt greus:
a) mereixen aquesta consideració totes les que preveu l'article 54 de l'estatut dels Treballadors, i també l'abús d'autoritat
per part dels caps.
b) l'assetjament sexual, entenent com a tal tota conducta de naturalesa sexual o qualsevol altre comportament basat en
el sexe que afecti a la dignitat de la dona i l'home en el treball, inclosa la conducta de superiors i companys, sempre i
quan aquesta conducta sigui indesitjada, irraonable i ofensiva pel subjecte passiu de la mateixa, o creï un entorn laboral
intimidador, hostil o humiliant per a la persona que és objecte de la mateixa; o la negativa d'estar sotmès per una persona
a aquesta conducta sigui utilitzada com a base per a una decisió que tingui efectes sobre l'accés d'aquesta persona a la
formació professional o a l'ocupació, sobre la continuació de l'ocupació, sobre el salari o sobre qualsevol altra decisió
relativa al contingut de la relació laboral.
c) l'assetjament moral o psicològic (mobbing), entenent com a tal el comportament negatiu entre companys o entre
superiors i inferiors jeràrquics, a causa del qual l'afectat/da és objecte d'una hostilitat extrema de forma sistemàtica i
durant un temps perllongat, sigui quina sigui l'expressió de les situacions d'assetjament.
d) Incompareixença al lloc de treball, sense causa justificada, durant 3 dies.
B) Sancions
les sancions que puguin imposar-se al personal que hagi incorregut en falta o faltes degudament comprovades seran les
següents:
1. Per faltes lleus:
Amonestació verbal o per escrit;
Suspensió de sou i feina fins a 2 dies.
2. Per faltes greus:
Suspensió de sou i feina d'3 a 10 dies.
3 .Per faltes molt greus:
Suspensió de sou i feina de 11 a 20 dies; trasllat de departament o servei per un període de 3 mesos fins a un any; inhabilitació
per ascendir de categoria durant tres anys com a màxim; acomiadament.
C) Procediment sancionador
les sancions es comunicaran a l'interessat per escrit, i també se'n donarà coneixement al Comitè d'empresa o delegat de
personal.
Capítol 9.- Dels drets passius
Article 33.- Pla de jubilació
1. la Cambra ha vingut aplicant una reducció de les primes, d'acord amb l'article 30.1 del real Decret 1588/1999, de 15
d'octubre, sobre instrumentació dels compromisos per a pensions, donada la situació econòmica de la corporació, que ha
implicat la no realització d'aportacions des de l'any 2011. Amb la signatura del present conveni el conjunt del personal
renuncia a les aportacions no realitzades per la Cambra des de l'any 2011 al 2015.
2. Durant la vigència del present conveni, la Cambra realitzarà una aportació anual per la quantia equivalent al 0,5% de la
massa salarial bruta, que es repartirà entre tots els treballadors en proporció a la seva retribució bruta.
la Direcció de la Cambra i la representació dels treballadors acorden negociar i, en el seu cas, assolir un nou acord respecte
del futur i vigència del pla de pensions, que substitueixi la regulació prevista en aquest Conveni, en el termini màxim
de 3 mesos des de la data de la seva subscripció. Aquest nou acord pot incloure la seva mobilització a una altra entitat
asseguradora o financera i/o el seu rescat i/o mobilització individual per cada treballador.
3. Tenen dret a l'aportació per part de l'empresa tots els treballadors amb contracte indefinit. En el cas de noves incorporacions
de personal, i mentre el treballador tingui un contracte de durada temporal o definida, la Cambra ha de preveure la
aportació al Pla de jubilació, però no la farà efectiva fins que aquest treballador passi a ser indefinit de plantilla.
en el cas de cessament de la relació laboral d'algun dels treballadors integrats en la pòlissa, i segons les característiques
específiques de la pòlissa subscrita per la Cambra, restaran al seu favor els drets econòmics sobre les aportacions fetes fins
a la data de finalització de la relació laboral. Així mateix, en el cas de decés del personal en situació de servei, seran els
beneficiaris per ell designat, els que tindran dret a percebre de l'entitat asseguradora el capital acumulat.
L'entitat asseguradora haurà d'emetre un certificat individual d'assegurança en el que es faci constar els nous capitals
garantits corresponents a les primes abonades pel Prenedor fins a la data.
Capítol 10.-Comissió Paritària
Article 34.- Interpretació del conveni
es crea la Comissió Paritària del Conveni com a organisme d'interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu
compliment.
Article 35.- Funcions de la Comissió Paritària
les funcions de la Comissió Paritària seran les següents:
a) Interpretació del Conveni.
b) Arbitratge de les qüestions o problemes sotmesos a la seva consideració per les parts o en els supòsits concretats en el
present text.
Article 36.- Composició
la Comissió Paritària estarà integrada per un màxim de 4 membres amb igual representació, tant per part de la Cambra com
dels treballadors, és a dir, 2 per cada part, i també pels assessors respectius.
Aquests representants han de ser elegits per les respectives representacions. És preferible que hagin estat vocals de la Comissió
Del·liberadora.
els assessors s'han de designar lliurement pels vocals de cadascuna de les respectives representacions. la Comissió Paritària
pot, a més, utilitzar els serveis permanents o ocasionals d'assessors en les matèries que siguin de la seva competència. Es
designa com a domicili d'aquesta Comissió el de la Cambra de Comerç, Indústria i navegació de Girona.
Article 37.- Submissió de qüestions a la comissió
1. Ambdues parts convenen a donar coneixement, sempre per escrit, a la Comissió Paritària de qualsevol dubte, discrepància
o conflicte que es pogués produir com a conseqüència de la interpretació i aplicació del Conveni, per tal que la Comissió
emeti dictamen o actuï en la forma reglamentaria prevista, amb caràcter previ al plantejament dels diferents supòsits davant
la jurisdicció competent.
2. la Comissió paritària es reunirà a petició de qualsevol dels membres que formen part de la mateixa, celebrant-se dins dels
10 dies laborals següents a la recepció de la sol·licitud de convocatòria.
la sol·licitud de convocatòria haurà de dirigir-se a la resta de membres de la comissió, fent constar de forma clara i detallada
els assumptes que s'hagin de sotmetre a la seva consideració.
3. l'adopció vàlida dels acords requerirà del vot favorable de la majoria de cada una de les representacions.
Capítol 11.- Clàusula d'inaplicació
Article 38.- Clàusula d'inaplicació
D'acord amb l'article 82.3 de l'Estatut dels treballadors, quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o
de producció, per acord entre l'empresa i els representants dels treballadors legitimats per negociar un conveni col·lectiu
conforme a l'article 87.1 de l'estatut dels treballadors, es podrà procedir, previ desenvolupament d'un període de consultes en
els termes de l'article 41.4 del mateix text legal, a inaplicar les condicions de treball previstes en el present conveni col·lectiu,
que afectin a les següents matèries:
a) Jornada de treball.
b) Horari i distribució del temps de treball.
c) règim de treball a torns.
d) Sistema de remuneració i quantia salarial.
e) Sistema de treball i rendiment.
f) Funcions, quan excedeixin dels límits que per a la mobilitat funcional preveu l'article 39 de l'estatut dels treballadors.
g) millores voluntàries de l'acció protectora de la Seguretat Social.
Quan el període de consultes finalitzi amb acord es presumirà que concorren les causes justificatives al·legades per la
corporació. En cas d'acord, es notificarà a la Comissió Paritària del Conveni.
l'acord substitutori de les condicions d'inaplicació del Conveni haurà de concretar les noves condicions aplicables, i la
vigència de la inaplicació, que en cap cas, es podrà prolongar més enllà del moment en que resulti d'aplicació un nou conveni
a la corporació.
en cas de desavinença durant el període de consultes, qualsevol de les parts podrà sotmetre les seves discrepàncies a la
Comissió Paritària del Conveni, que disposarà d'un termini de 7 dies hàbils per pronunciar-se, a comptar a partir del moment
en que el desacord els hi sigui comunicat. en cas que no es sol·liciti la intervenció de la comissió, o en el cas de persistir el
desacord després de finalitzat el tràmit davant de la Comissió Paritària, les parts es sotmetran al procediment d'arbitratge del
Tribunal laboral de Catalunya.
El resultat dels procediments referits en els paràgrafs anteriors, que finalitzin amb la inaplicació de condicions de treball,
haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral als únics efectes de dipòsit.
Annex 1. Quadre d'assimilació de categories
CATeGorIeS ProFeSSIonAlS Conveni GrUP ProFeSSIonAl a
1-1-2008 a 30-06-2009
partir 1-1-2016
A1 Gerent
T6
B1 Cap d'Àrea
T5
B1 Cap d'Àrea
T4
B2 Tècnic
T3
B2 Tècnic
T2
B2 Tècnic
T1
B2 Tècnic
A7
C1 Administratius
A6
C1 Administratius
A5
C1 Administratius
A4
C1 Administratius
A3
C1 Administratius
A2
C2 Aux. Administratius
A1
C2 Aux. Administratius
C5
D1 Conserge
C4
D1 Conserge
C3
D1 Conserge
C2
D1 Conserge
C1
D1 Conserge
Annex II
Taules salarials 2016
GrUP ProFeSSIonAl
nIVellS
SAlArI AnUAl (14 PAGUeS)
SAlArI menSUAl
Grup A
Gerent
50.000,00
3.571,43
Grup B
Cap d'Àrea
32.000,00
2.285,71

Tècnic
24.000,00
1.714,29
Grup C
Administratives
17.792,74
1.270,91

Auxiliar adm.
13.039,00
931,36
Grup D
Conserge
10.488,80
749,20
Taules salarials 2017
GrUP ProFeSSIonAl
nIVellS
SAlArI AnUAl (14 PAGUeS)
SAlArI menSUAl
Grup A
Gerent
50.875,00
3.633,93
Grup B
Cap d'Àrea
32.560,00
2.325,71

Tècnic
24.420,00
1.744,29
Grup C
Administratives
18.104,11
1.293,15

Auxiliar adm.
13.267,18
947,66
Grup D
Conserge
10.672,35
762,31
Taules salarials 2018
GrUP ProFeSSIonAl
nIVellS
SAlArI AnUAl (14 PAGUeS)
SAlArI menSUAl
Grup A
Gerent
51.765,31
3.697,52
Grup B
Cap d'Àrea
33.129,80
2.366,41

Tècnic
24.847,35
1.774,81
Grup C
Administratives
18.420,93
1.315,78

Auxiliar adm.
13.499,36
964,24
Grup D
Conserge
10.859,12
775,65