Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2002/2003
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 143/2003
Fecha Disposición :
30/05/2003
Fecha Publicación :
16/06/2003
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDRE

ARP/224/2006, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, i es convoquen els corresponents a l'any 2006.

Mitjançant l'Ordre ARP/172/2005, de 13 d'abril (DOGC núm. 4372, de 27.4.2005), es van aprovar les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària.

Atesa la necessitat de publicar la convocatòria corresponent a l'any 2006 amb un caràcter complementari als ajuts del règim general i des de la perspectiva de la millora de la qualificació dels professionals del sector agrari, i d'acord amb els recursos econòmics disponibles per a l'any 2006;

D'acord amb el que disposa l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts corresponents a l'any 2006 d'acord amb les bases reguladores que s'aproven a l'article 1 d'aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

2.3 Els ajuts que preveu aquesta convocatòria seran a càrrec de l'aplicació pressupostària AG03D/480000100/3350 del pressupost del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a l'any 2006, per un import màxim de 160.563 euros.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/172/2005, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, i es convoquen els corresponents a l'any 2005 (DOGC núm. 4372, de 27.4.2005).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 5 de maig de 2006

Jordi William Carnes i Ayats

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex

Bases reguladores

.1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen aquestes bases l'integren la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003); el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), així com el que disposin les lleis de pressupostos corresponents de la Generalitat de Catalunya.

.2 Objecte dels ajuts

Establir una línia d'ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària.

.3 Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries dels ajuts que estableix aquesta Ordre:

Els/les alumnes que cursen els cicles formatius, el curs preparatori per a la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior, i els ensenyaments de formació i capacitació agrària bàsica, organitzats pels centres i les escoles de capacitació agrària del Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, durant el curs escolar 2005-2006.

.4 Requisits dels/de les beneficiaris/àries

4.1 Tenir residència a Catalunya.

4.2 Cursar per primera vegada el curs pel qual sol·liciten l'ajut.

4.3 No disposar d'una titulació equivalent o superior als estudis pels quals sol·liciten l'ajut.

4.4 Haver sol·licitat els ajuts del règim general per a aquests tipus d'ensenyaments.

4.5 No haver estat sancionat com a conseqüència de l'obertura d'un expedient disciplinari per incompliment del reglament de règim interior de l'escola o del reglament de residència dels centres i escoles de capacitació agrària o de l'escola concertada corresponent.

.5 Tipus i quantia dels ajuts

5.1 Els ajuts concedits per aquesta Ordre són complementaris respecte de qualsevol altre ajut en matèria de formació agrària concedit per una altra entitat o administració.

5.2 Els ajuts tenen caràcter de subvenció directa i podran arribar fins al 100% del pressupost presentat i justificat pel/per la beneficiari/ària, amb un màxim de 2.100 euros per beneficiari/ària.

5.3 L'ajut consistirà en un import màxim equivalent al resultat de restar de la suma dels costos de transport escolar, mitja pensió i allotjament, qualsevol altre ajut rebut per l'alumne/a.

5.4 Els imports màxims previstos en aquestes bases reguladores es podran rebaixar en funció de les disponibilitats pressupostàries.

.6 Actuacions subvencionables

6.1 Despeses de mitja pensió i/o allotjament a les escoles i als centres de capacitació agrària.

6.2 Despeses de manutenció i/o allotjament fora de les escoles i els centres de capacitació agrària, quan no puguin prestar aquests serveis.

6.3 Despeses relatives al transport escolar col·lectiu des del punt de concentració, fixat pel centre escolar, fins a l'escola o el centre de capacitació agrària corresponent.

6.4 En cap cas serà subvencionable el transport corresponent al desplaçament des del domicili de l'alumne/a a l'escola ni cap altre tipus de transport, que no sigui el que estableix l'apartat 3 d'aquest article.

6.5 Queden excloses les despeses inferiors a 60 euros.

.7 Sol·licituds i documentació

7.1 Les sol·licituds es formalitzaran en imprès normalitzat i es presentaran dins del termini que estableix la convocatòria a l'escola o el centre de capacitació agrària en el qual l'alumne/a cursi estudis, o als registres dels serveis territorials, oficines comarcals o serveis centrals del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, preferentment, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

7.2 A la sol·licitud s'adjuntarà la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.

b) Justificant de les despeses realitzades, així com els documents que en justifiquin el pagament.

c) Compte corrent on s'ha d'ingressar l'import de la subvenció, presentat amb el model Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors, que ha d'anar a nom del sol·licitant de l'ajut, que serà facilitat per les escoles i els centres de capacitació agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

d) Declaració responsable del/de la sol·licitant conforme ha sol·licitat l'ajut del règim general per a aquest tipus d'ensenyament.

e) Fotocòpia compulsada de la concessió/denegació de l'ajut del règim general i de qualsevol altra subvenció que hagi sol·licitat i/o obtingut amb la mateixa finalitat, en la qual consti la quantia i l'entitat que les va concedir.

f) Acreditació de la vinculació al sector agrari.

g) Certificat vigent de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditatiu del fet que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries estatals. Els sol·licitants de l'ajut poden autoritzar el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a l'obtenció de les dades econòmiques directament de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. En aquest cas no cal l'aportació de la documentació econòmica esmentada.

h) Certificat vigent de la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditatiu del fet que el sol·licitant està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

i) Declaració responsable de no estar sotmès a les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

7.3 Els sol·licitants han de facilitar tota la documentació complementària que els sigui requerida pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

.8 Criteris d'atribució

Les subvencions s'atorgaran d'acord amb els imports previstos a l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores i d'acord amb els criteris de prioritat següents:

a) En relació amb el nivell d'ensenyament:

Cicles formatius: 10 punts.

Curs de tècniques agropecuàries: 7 punts.

Curs preparatori per a la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior: 3 punts.

b) En relació amb el tipus de despesa:

Serveis de residència fora de l'escola, per aquest ordre: allotjament, mitja pensió: 10 punts.

Serveis de residència a l'escola mateixa, per aquest ordre: allotjament, mitja pensió: 7 punts.

Transport escolar col·lectiu des del punt de concentració, fixat pel centre escolar, fins a l'escola o el centre de capacitació agrària corresponent: 3 punts.

c) En relació amb la vinculació al sector agrari:

Explotació agrària prioritària: 10 punts.

Agricultor professional: 7 punts.

Agricultor a temps parcial: 5 punts.

Altres: 0 punts.

.9 Tramitació i resolució

9.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

9.2 En cap cas no es podran tramitar i resoldre les sol·licituds a l'expedient de les quals no consti que en la data de presentació de la sol·licitud l'alumne/a estava cursant estudis en una escola o centre de capacitació agrària.

9.3 El/la director/a general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries resoldrà les sol·licituds presentades, en funció de la proposta prèvia del/de la cap del Servei de Formació Agrària efectuada d'acord amb l'informe de la Comissió de valoració que és l'òrgan col·legiat del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, format pel/per la subdirector/a general d'Innovació Rural, i dos/dues tècnics/ques del Servei de Formació Agrària.

9.4 Quan les sol·licituds auxiliables superin les disponibilitats pressupostàries, la Comissió de valoració podrà determinar la puntuació mínima que han d'assolir els sol·licitants per obtenir l'ajut.

9.5 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a l'interessat serà de sis mesos comptat a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa dins d'aquest termini la sol·licitud es considerarà desestimada.

9.6 A la resolució hi figurarà, com a mínim, l'import màxim de l'ajut.

9.7 Contra la resolució del/de la director/a general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

9.8 Els/les beneficiaris/àries estan obligats/ades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per l'òrgan concedent, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

.10 Justificació i pagament

El pagament de la subvenció es realitzarà amb la certificació prèvia del Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que acrediti el següent:

a) Que l'alumne/a ha realitzat les despeses justificades documentalment.

b) Que l'alumne/a ha assistit regularment a les activitats docents programades per l'escola o el centre de capacitació agrària corresponent, durant el curs escolar 2005-2006.

c) Que l'alumne/a compleix els requisits establerts en aquestes bases reguladores.

.11 Invalidació de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

11.1 Són causes de nul·litat de la resolució de concessió les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11.2 També procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11.3 El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius que preveu el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sens perjudici de les especialitats que s'estableixen a la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

.12 Inspecció i control

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca té la facultat d'inspeccionar i controlar la destinació dels ajuts a què fa referència aquesta Ordre, així com el compliment de les condicions generals i particulars de la subvenció i, en general, de les finalitats per les quals fou concedida.