Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 28 de Abril de 2003, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la combinación ganadora, el número complementario y el número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días: 21, 22, 23 y 25 de Abril de 2003 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 106/2003
Fecha Disposición :
28/04/2003
Fecha Publicación :
03/05/2003
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUCIÓ

ECF/1294/2006, de 10 d'abril, relativa a la revocació de l'autorització administrativa per exercir l'activitat de corredor d'assegurances a Víctor Saranga Pinhas.

Atès que amb data 6 d'abril de 2006 ha estat atorgada l'autorització administrativa per exercir com a corredoria d'assegurances a la societat Cuevas & Saranga, SL, en la qual s'integra la totalitat de la cartera de Víctor Saranga Pinhas, en conseqüència, aquesta cessa en l'activitat de corredora d'assegurances com a persona física. En aquest sentit, se li manifesta que,

Resolc:

.1 D'acord amb el que preveu l'apartat final de l'article 9 del Decret 347/1995, de 28 de desembre, s'acorda donar de baixa Víctor Saranga Pinhas del Registre especial de corredors d'assegurances, de societats de corredoria d'assegurances i de llurs alts càrrecs a què es refereix l'article 7 de l'esmentat Decret, en el qual figura sota la clau F151GC.

.2 Es recorda a Víctor Saranga Pinhas, d'acord amb el que preveuen la Llei 9/1992, de 30 d'abril, de mediació en assegurances privades, i el Decret 347/1995, de 28 de desembre, d'assumpció de competències sobre mediació en l'assegurança privada, que no podrà exercir l'activitat de corredor d'assegurances perquè no té l'autorització preceptiva del Departament d'Economia i Finances, l'incompliment de la qual cosa és tipificat a la Llei 9/1992 com a infracció molt greu.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, la persona interessada pot interposar potestativament recurs de reposició davant el conseller d'Economia i Finances, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva recepció, d'acord amb el que estableixen l'article 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb la notificació prèvia al conseller d'Economia i Finances, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 10 d'abril de 2006

(Ordre ECF/98/2006, DOGC de 17.3.2006)

Miquel Salazar i Canalda

Director general de Política Financera

i Assegurances