Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio de denominación de Fondbarclays Pensiones II, Fondo de Pensiones
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 36/2007
Fecha Disposición :
26/01/2007
Fecha Publicación :
10/02/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓ

ECF/246/2007, de 29 de gener, de convocatòria de concurs de canvi de destinació restringit per a la provisió d'un lloc de treball de personal laboral fix de l'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom adscrit al Departament d'Economia i Finances.

Atès el que estableixen el VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, i altra normativa d'aplicació;

Vista la relació de llocs de treball vigent del personal laboral de l'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom adscrit al Departament d'Economia i Finances;

Vist que la Intervenció Delegada de l'Institut d'Estadística de Catalunya ha dut a terme el tràmit corresponent;

Vist que la Direcció General de la Funció Pública ha emès l'informe previ preceptiu;

Vist que s'ha dut a terme el que disposa la normativa quant als drets que en aquesta matèria corresponen als representants dels treballadors;

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

Resolc:

Convocar concurs de canvi de destinació restringit per a la provisió d'un lloc de treball de personal laboral fix de l'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom adscrit al Departament d'Economia i Finances, que es detalla a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, els interessats poden formular reclamació administrativa prèvia a la via laboral davant el/la secretari/ària general del Departament, en el termini de vint dies a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Denegada la reclamació o transcorregut un mes sense notificació de la resolució, els interessats poden interposar demanda davant la jurisdicció social, en el termini de dos mesos, d'acord amb el que preveu l'article 125.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en concordança amb l'article 69 de la Llei de procediment laboral.

Així mateix, contra els actes que es derivin de l'actuació de l'òrgan tècnic d'avaluació, els interessats poden formular reclamacions davant el/la secretari/ària general del Departament, en el termini de quinze dies a comptar de l'endemà de la notificació o exposició de l'acte corresponent.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altra reclamació o recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos legítims.

Barcelona, 29 de gener de 2007

Martí Carnicer i Vidal

Secretari general

Annex 1

Bases

.1  Lloc de treball objecte de la convocatòria

Es convoca concurs de canvi de destinació restringit per a la provisió del lloc de treball de l'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom adscrit al Departament d'Economia i Finances, que figura a l'annex 2 d'aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix l'article 23.4 del VI Conveni col·lectiu únic de personal laboral de la Generalitat de Catalunya i aquestes bases.

.2  Participants

2.1  Pot prendre part en aquest concurs de canvi de destinació restringit el personal laboral fix amb categories a extingir del Departament d'Economia i Finances, que reuneixin els requisits que s'especifiquen a la base 3 i a la relació de llocs de treball.

2.2  Els treballadors en situació d'excedència que al moment d'aquesta convocatòria tinguin pendent la resolució d'una sol·licitud de reingrés hauran de participar-hi necessàriament, sempre que els llocs objecte de convocatòria siguin d'igual o similar categoria professional.

Es consideren llocs de categoria similar els inclosos dins el mateix grup retributiu que, pel contingut tècnic de les seves funcions, puguin ser desenvolupats amb eficàcia pel personal laboral que té una altra categoria atès el seu nivell d'aptituds i habilitats. Aquest reingrés comportarà l'adequació a la nova categoria professional.

2.3  El personal laboral fix amb discapacitats pot participar en igualtat de condicions que la resta de concursants sempre que puguin desenvolupar les funcions dels llocs de treball sol·licitats.

.3  Requisits

3.1  A la fase de reingrés d'excedents voluntaris pot prendre part el personal en situació d'excedència voluntària que hagi sol·licitat el reingrés, o el sol·liciti mitjançant aquest concurs, per ocupar vacants d'igual o similar categoria dins el mateix grup professional al qual pertanyia en el moment en què van passar a aquesta situació, d'acord amb el que estableixen els articles 23 i 49 del VI Conveni col·lectiu únic de personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i sempre que reuneixin les condicions establertes per poder-hi reingressar.

3.2  Les modalitats en les quals pot participar són les següents:

Trasllat: a places de la mateixa categoria i, si n'hi ha, especialitat, de les que s'especifiquen a l'annex 2.

Canvi a categories englobades dins l'àrea de funcions: a places de diferent categoria i, si n'hi ha, especialitat, de les que s'especifiquen a l'annex 2.

Canvi a categories englobades fora de l'àrea de funcions: a places de diferent categoria i, si n'hi ha, especialitat, d'una altra àrea de funcions, sempre que aquestes places siguin del mateix grup professional des del qual es concursi o del grup professional immediatament superior i es disposi de la titulació adient.

3.3  En els supòsits en què legalment no s'exigeixi una determinada titulació, podrà participar en la convocatòria el personal laboral fix amb capacitat provada. S'entén com a capacitat provada l'experiència professional en l'exercici de funcions en el mateix lloc de treball que cal proveir, o un altre lloc de categoria professional equivalent, demostrada durant el període de prova que estableix l'article 22.6 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

3.4  Per tal que el personal laboral en actiu pugui participar en aquesta convocatòria en les modalitats de trasllat o d'ascens, ha d'haver transcorregut un període de dos anys de treball efectiu en l'últim lloc de destinació obtingut per la mateixa modalitat.

3.5  Els requisits de participació s'han de reunir en la data de la publicació de la convocatòria al DOGC.

.4  Mèrits i capacitats

La valoració dels diferents mèrits i capacitats per a l'adjudicació dels llocs de treball s'efectuarà d'acord amb el que preveu l'article 23 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, fins a un màxim de 100 punts, d'acord amb els conceptes següents:

4.1  Capacitats professionals.

L'experiència i la capacitat professionals es valoraran fins a 70 punts, d'acord amb el barem següent:

4.1.1 Per l'experiència en el desenvolupament de funcions iguals o similars de l'àrea corresponent s'atorgaran fins a 30 punts, d'acord amb el barem següent:

a) Per l'experiència en el desenvolupament de funcions iguals de l'àrea corresponent, a raó de 2,4 punts per any de serveis.

b) Per l'experiència en el desenvolupament de funcions similars de l'àrea corresponent, a raó d'1,2 punts per any de serveis.

A efectes del còmput d'aquest mèrit es tindran en compte les fraccions inferiors a l'any, però no les inferiors a un mes.

4.1.2 Per valorar les capacitats i aptituds que garanteixin la idoneïtat respecte de la missió, les tasques i les responsabilitats dels llocs objecte de convocatòria s'atorgaran fins a 40 punts, en funció de la seva acreditació mitjançant la realització d'una prova professional.

L'acreditació del grau d'idoneïtat mitjançant la realització de la prova és obligatòria per als candidats que optin per un lloc de treball de diferent grup, subgrup, categoria i/o especialitat del que actualment ocupen.

En canvi, estaran exempts de realitzar aquesta prova i obtindran directament els 40 punts els candidats que, per trasllat o reingrés, optin per un lloc de treball del seu mateix grup, subgrup, categoria i/o especialitat.

4.2  Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques rellevants per al lloc de treball que cal proveir es valoraran fins a un màxim de 5 punts.

No es valoren les titulacions acadèmiques exigides com a requisit excloent per participar en el concurs, ni les que siguin necessàries per assolir la titulació exigida en la convocatòria, ni tampoc les que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que s'al·leguin com a mèrit.

4.3  Formació i perfeccionament.

4.3.1 Es valoren exclusivament els cursos de formació i/o perfeccionament que versin directament sobre matèries relacionades amb les tasques pròpies del lloc de treball objecte de convocatòria, en funció de la dificultat, la durada, els programes i l'existència de proves qualificadores, fins a un màxim de 10 punts.

4.3.2 Amb els mateixos criteris, i dins la mateixa puntuació, es valoraran les publicacions i l'activitat docent que hagin desenvolupat els aspirants.

4.4  Coneixements de la llengua catalana.

Es valoraran fins a 5 punts la possessió de cursos i/o certificats de llengua catalana acreditatius de coneixement de nivell de suficiència de català (nivell B) de la Secretaria General de Política Lingüística, o equivalent.

Les equivalències a l'esmentat nivell s'establiran d'acord amb el que disposa l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria General de Política Lingüística en relació amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

4.5  Antiguitat.

L'antiguitat a l'Administració pública es valora per anys de servei, fins a 5 punts, d'acord amb el barem següent:

4.5.1 Per serveis prestats en llocs de treball del mateix grup i categoria professional que els del lloc sol·licitat, a raó d'1 punt per any.

4.5.2 Per serveis prestats en llocs de treball de diferent grup i categoria professional que els del lloc sol·licitat, a raó de 0,50 punts per any.

A efectes del còmput d'aquest mèrit es poden fraccionar els anys per mesos, però no es tindran en compte les fraccions inferiors a un mes.

4.6  Altres mèrits i capacitats.

Es valoraran fins a un màxim de 5 punts les circumstàncies següents:

4.6.1 Destinació prèvia del cònjuge o de l'altre membre d'una unió estable de parella:

Es valora fins a un màxim de 2,50 punts la destinació prèvia del cònjuge o de l'altre membre d'una unió estable de parella, si també treballa a l'Administració pública, obtinguda mitjançant convocatòria pública en la localitat on sigui el lloc o els llocs sol·licitats, sempre que s'hi accedeixi des d'una localitat diferent.

4.6.2 Les circumstàncies personals excepcionals acreditades documentalment, quan impliquin condicions desfavorables per al treballador no previstes en altres mèrits es valoren, d'acord amb criteris objectius, fins a 2,50 punts.

4.7  Els mèrits i les capacitats s'han de referir a la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, i només es tindran en compte els al·legats i justificats documentalment dins el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici de la utilització de les tècniques d'acreditació a què fa referència la base 4.1.2.

.5  Puntuació mínima

5.1  Per a l'adjudicació de vacants, els concursants han d'assolir una puntuació mínima de 50 punts.

5.2  No s'exigirà puntuació mínima per a l'adjudicació de vacants als concursants que vulguin realitzar un canvi de destinació o reingrés en un lloc de treball del mateix grup, subgrup, categoria i, si s'escau, especialitat a la del lloc al qual pertanyen.

.6  Acreditació dels mèrits i capacitats

6.1  Les persones concursants han d'acreditar documentalment els mèrits i les capacitats que al·leguin mitjançant els sistemes següents, sens perjudici que l'òrgan tècnic d'avaluació els pugui demanar els aclariments o les justificacions necessaris per a la seva verificació.

6.1.1 L'experiència a què es refereix la base 4.1.1 i l'antiguitat a l'Administració pública que preveu la base 4.5 d'aquesta convocatòria s'acreditaran mitjançant un certificat referit a la data de publicació de la present convocatòria al DOGC, emès per l'òrgan competent en matèria de personal de l'empresa, departament o de l'Administració pública on es prestin o s'hagin prestat els serveis, amb especificació de les funcions desenvolupades en cadascun dels períodes certificats.

6.1.2 S'acreditaran mitjançant una fotocòpia del títol oficial o certificat de l'òrgan competent les titulacions acadèmiques, la formació i el perfeccionament i els coneixements de la llengua catalana previstos a les bases 4.2, 4.3, 4.4 d'aquesta convocatòria, respectivament.

6.1.3 Les circumstàncies a què fa referència la base 4.6.1 d'aquesta convocatòria es justificaran mitjançant una còpia del document que acrediti, d'una banda, la destinació definitiva actual del cònjuge o de l'altre membre d'una unió estable de parella i, d'altra banda, la documentació justificativa del matrimoni o, en el cas d'unions estables de parella, escriptura pública atorgada amb dos anys d'antiguitat a la data de publicació de la convocatòria en el DOGC, o bé acta de notorietat de la convivència i del transcurs dels dos anys.

6.1.4 Les circumstàncies personals excepcionals a què fa referència la base 4.6.2 s'acreditaran mitjançant un certificat o document justificatius.

6.2  Amb la finalitat d'acreditar les capacitats i aptituds que garanteixin la idoneïtat a què es refereix la base 4.1.2, les persones candidates hauran de resoldre una prova tècnica, consistent en la superació o resolució d'un supòsit pràctic relacionat amb les funcions i activitats assignades al lloc de treball sol·licitat i que consten a l'annex 2. Aquesta prova es valorarà fins a 40 punts, i la seva durada no podrà ser superior a 60 minuts.

El calendari i el lloc de realització de les proves es farà públic juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses a què fa referència la base 10 d'aquesta convocatòria a les adreces previstes a la base 7.2.

6.3  Les tècniques d'acreditació que estableix la base 6.2 les escollirà o elaborarà l'òrgan tècnic d'avaluació amb la participació, si s'escau, de persones assessores amb veu però sense vot.

.7  Presentació i formalització de sol·licituds

7.1  El model de sol·licitud és a disposició de les persones interessades al Registre general de l'Institut d'Estadística de Catalunya i a les adreces esmentades a la base 7.2 d'aquesta convocatòria.

7.2  La sol·licitud per prendre part en aquest concurs, s'ha de presentar, junt amb els documents acreditatius dels mèrits al·legats al Registre general de l'Institut d'Estadística de Catalunya, al del Departament d'Economia i Finances, i al de les seves delegacions territorials, en les adreces que s'indiquen a continuació, o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC:

Institut d'Estadística de Catalunya, Via Laietana, núm. 58, 08003 Barcelona.

Serveis centrals del Departament d'Economia i Finances, rambla de Catalunya, núm. 19-21, 08007 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona, c. Fontanella, núm. 6-8, 08010 Barcelona.

Serveis Territorials a Girona, ctra. de Barcelona, núm. 54, 17001 Girona.

Serveis Territorials a Lleida, c. Lluís Companys, núm. 1, 25003 Lleida.

Serveis Territorials a Tarragona, c. Monestir de Poblet, núm. 3, 43002 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, c. Llotja, núm. 4, 1r, C i D, 43500 Tortosa.

7.3  Només s'admetran sol·licituds de renúncia a la participació quan es presentin dins els 10 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que l'òrgan tècnic d'avaluació decideixi acceptar les renúncies per causes degudament justificades una vegada transcorregut el termini esmentat.

7.4  Les persones participants han d'indicar a la sol·licitud, per ordre de preferència, tots els llocs als quals desitgen optar d'entre els que figuren a l'annex 2.

7.5  D'acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, les persones amb discapacitat que optin per llocs de treball de diferent categoria i/o, si s'escau, especialitat, podran demanar a la sol·licitud de participació l'adaptació o l'adequació de temps i mitjans materials per a la realització de la prova que preveu la base 4.1.2.

Igualment, a la sol·licitud de participació podran demanar l'adaptació del lloc o llocs de treball sol·licitats sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l'organització o sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic que s'ha de prestar.

7.6  Les persones aspirants a què fa referència la base 2.3 han de presentar, adjunt a les sol·licituds, un informe emès pel l'equip oficial de valoració de disminucions de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Als efectes de l'obtenció de l'informe esmentat les persones interessades s'han de dirigir als centres següents:

Demarcació de Barcelona (Barcelona ciutat, municipis de l'Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, i comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Garraf, Osona i el Vallès Oriental): CAD Badal, c. de Badal, 102, 08014 Barcelona; telèfon 93.331.21.62.

Demarcació de Barcelona (municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona, i comarca del Maresme): CAD Badalona, av. del Marquès de Mont-roig, 58-62, 08912 Badalona; telèfon 93.387.41.08.

Demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: av. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa; telèfon 93.785.83.00.

Demarcació de Girona: c. d'Emili Grahit, 2, 17001 Girona; telèfon 972. 48.60.60.

Demarcació de Lleida: av. del Segre, 5, 25007 Lleida; telèfon 973.23.05.02.

Demarcació de Tarragona: av. d'Andorra, 9, 43002; telèfon 977.21.34.71.

Demarcació de les Terres de l'Ebre (comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta): c. Ruiz de Alda, 33, 43870 Amposta; telèfon 977.70.65.34.

.8  Òrgan tècnic d'avaluació

8.1  L'òrgan tècnic d'avaluació d'aquest concurs està compost pels membres següents:

Titulars:

President: Pere Aguiló Sampol.

Vocals:

Fèlix González Angulo.

Josep Jiménez Casanellas.

Carles Méndez Bota, en representació de la Direcció General de la Funció Pública.

Un/a representant dels treballadors.

Suplents:

President: Anna Ventura Estalella.

Vocals:

Llorenç Birba Fonts.

Jordi Bacaria Martrus.

Josepa Reig Armengol, en representació de la Direcció General de la Funció Pública.

Un/a representant dels treballadors.

8.2  L'òrgan tècnic d'avaluació pot acordar la incorporació d'assessors i especialistes.

8.3  Els acords referents al resultat del concurs que hagi adoptat l'òrgan tècnic de valoració es faran públics als mateixos llocs que els esmentats a la base 7.2 d'aquesta convocatòria.

8.4  Així mateix, l'òrgan tècnic d'avaluació decidirà sobre les peticions d'adaptació que les persones amb discapacitat puguin efectuar juntament amb la sol·licitud i tindrà en consideració que aquestes no comportin una despesa excessiva. Amb aquesta finalitat podrà demanar un informe sobre la sol·licitud d'adaptació als equips de valoració multiprofessional, d'acord amb el que estableix el Decret 66/1999. També podrà requerir a les persones amb discapacitat i que mitjançant la sol·licitud de participació hagin demanat l'adaptació del lloc o llocs de treball sol·licitats la informació que consideri necessària per a l'adaptació demanada.

.9  Adjudicació de llocs de treball

9.1  D'acord amb l'article 23.3 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008, l'ordre d'adjudicació el determina el candidat més idoni segons la puntuació global més alta obtinguda pels conceptes que estableix la base 4.

9.2  En cas d'empat en la puntuació de dos o més candidats, té preferència per ocupar el lloc de treball el candidat que ocupi una plaça d'igual categoria i, si escau, especialitat.

9.3  En el supòsit que un concursant no obtingui cap de les destinacions sol·licitades quedarà en el lloc que ocupi actualment o en la situació que correspongui.

.10  Desenvolupament del concurs

10.1  L'òrgan tècnic farà pública la relació d'admesos i exclosos a les adreces esmentades a la base 7.2, amb indicació del motiu d'exclusió corresponent, per tal que, en el termini de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de l'exposició als taulers d'anuncis, les persones interessades hi puguin formular observacions o en puguin esmenar els defectes. Passats aquests 10 dies i un cop revisades les possibles al·legacions, es farà pública amb el mateix procediment la llista definitiva de persones concursants admeses i excloses, juntament amb la qual es publicarà el calendari de realització de les proves que preveu la base 6.2 d'aquesta convocatòria.

10.2  De la mateixa manera que determina la base 10.1, es farà pública la resolució provisional del concurs, mitjançant una llista que inclourà totes les persones concursants amb indicació de la puntuació que hagin assolit, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils a partir de la seva exposició, les persones interessades hi puguin formular observacions o reclamacions. En aquesta llista s'indicaran expressament les persones candidates seleccionades que hagin assolit una puntuació igual o superior a la que s'estableix com a mínima en aquesta convocatòria.

Dins aquest mateix termini, la persona candidata seleccionada podrà manifestar la seva renúncia al lloc de treball i en aquest cas perdrà els seus drets sobre la plaça, que s'adjudicarà a la persona que el segueixi en l'ordre de puntuació, si n'hi ha.

10.3  Resoltes les reclamacions presentades, es farà pública la proposta definitiva del resultat del concurs, amb el mateix procediment que assenyala l'apartat anterior.

Un cop feta pública la proposta definitiva, la destinació adjudicada és irrenunciable.

.11  Resolució del concurs

11.1  El present concurs es resoldrà mitjançant una resolució de l'òrgan convocant, que es publicarà al DOGC.

11.2  Abans de la incorporació al lloc de treball, la persona interessada ha de declarar fefaentment que no està afectada per cap dels motius d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

11.3  El personal que hagi obtingut destinació mitjançant aquest concurs realitzarà la jornada i/o l'horari del lloc de treball que cal cobrir, d'acord amb el que estableixin la corresponent relació de llocs de treball i el Conveni col·lectiu únic vigent.

11.4  El secretari general formalitzarà un annex amb la clàusula corresponent de canvi de categoria i/o de destinació al contracte de treball vigent dins els terminis que preveu la normativa, sens perjudici del que disposa l'article 23.3 del VI Conveni col·lectiu únic.

Annex 2

Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: C1 encarregat/ada.

Unitat directiva: Institut d'Estadística de Catalunya.

Localitat: Barcelona.

Jornada: normal.

Horari: normal.

Formació específica: coneixements i experiència en treballs de manteniment.

.2  Contingut funcional:

Funcions i/o activitats:

Atenció als usuaris de la biblioteca. Catalogació de publicacions i documents. Mantenir i ordenar el dipòsit de publicacions. Introduir les altes de publicacions procedents de catalogació. Consultar la base de dades de productes editorials i fer funcionar els serveis multimèdia. Cercar publicacions que se sol·licitin per a la consulta. Preparar col·leccions per a la seva enquadernació. Gestionar el préstec intern.

(07.024.025)