Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2001 del Programa 542-N - Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 253/2002
Fecha Disposición :
24/09/2002
Fecha Publicación :
22/10/2002
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
RESOLUCIÓ

GAP/690/2006, de 7 de març, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Riudecols.

El 3 de gener de 2006, el Ple de l'Ajuntament de Riudecols (Baix Camp) va adoptar l'acord d'aprovar la bandera municipal.

El 5 d'octubre de 2005, la Secció Històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans va emetre dictamen favorable sobre l'expedient.

D'acord amb el que disposen els articles 37 i 38 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 9, 30, 31 i concordants del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de novembre,

Resolc:

.1 Donar conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Riudecols, organitzada de la manera següent:

Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, tricolor horitzontal ondat, blau fosc, verd fosc i groc.

.2 Inscriure l'esmentada bandera al Registre dels ens locals de Catalunya, secció de símbols, subsecció de banderes.

.3 Publicar aquesta Resolució al DOGC.

Barcelona, 7 de març de 2006

Albert Pereira i Solé

Director general d'Administració Local