Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 37/2007
Fecha Disposición :
24/01/2007
Fecha Publicación :
12/02/2007
Órgano Emisor :
ADMINISTRACIÓN LOCAL
RESOLUCIÓ

TRI/4529/2006, de 24 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Ecosenda Gestión Ambiental, SL (serveis industrials), per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 0814001).

Atesos el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Ecosenda Gestión Ambiental, SL (serveis industrials), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 11 de febrer de 2005, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1  Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Ecosenda Gestión Ambiental, SL (serveis industrials) (codi de conveni núm. 0814001), per als anys 2004-2006 al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2  Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 24 de maig de 2006

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Ecosenda Gestió Ambiental, SL, (serveis industrials) per als anys 2004-2006

Capítol 1

Condicions generals

Article 1

Àmbit d'aplicació

1. El present Conveni estableix i regula les condicions de treball del personal al servei de l'empresa Ecosenda Gestió Ambiental, SL, en els serveis industrials.

2. Les disposicions contingudes al present Conveni no poden ser modificades per pactes inferiors ni per contractes individuals i únicament poden ser derogades per un altre conveni.

3. En tot allò no previst en el present document, cal atenir-se al que disposen el Conveni general del sector i les altres normes legals.

Article 2

Vigència

El present Conveni tindrà una durada de 3 anys, des del dia 1 de gener de 2004 fins al dia 31 de desembre de l'any 2006. El mateix quedarà automàticament denunciat 2 mesos abans del seu venciment. A partir d'aquella data, les parts podran notificar les corresponents propostes de negociació, mantenint-se vigent tot el seu contingut mentre no sigui substituït per un altre conveni col·lectiu.

Capítol 2

Retribucions

Article 3

Condicions econòmiques

Per a tots els treballadors del servei s'acorda un increment salarial sobre tots els conceptes salarials establerts en els següents anys i percentatges:

Any 2004: IPC+0,5%

Any 2005: IPC+0,5%

Any 2006: IPC+0,7%

Article 4

Revisió salarial

S'estableix que si a 31 de desembre de 2004, respecte a 31 de desembre de 2003, l'IPC estatal supera el 2%, l'empresa abonarà la diferència amb efectes retroactius al dia 1 de gener de 2004 i incrementarà les quantitats resultants sobre tots els conceptes.

Si el 31 de desembre de l'any 2005 l'IPC real pel citat any supera el previst, s'aplicarà una revisió salarial per la diferència, amb efectes retroactius al dia 1 de gener de l'any 2005. El mateix s'aplicarà a l'any 2006.

Article 5

Estructura salarial

a) Salari base. Retribució fixada per unitat de temps o d'obra que correspon al treballador per cada un dels mòduls en els quals desenvolupa la seva prestació laboral (s'entén com a tal el que així es qualifiqui al Conveni col·lectiu o, si no n'hi ha, al contracte individual). Aquesta partida salarial constitueix la contraprestació directa i immediata més estretament connexa amb la prestació mateixa de la feina. (Segons taula adjunta).

b) Plus de penositat. Complement de lloc de treball amb què rescabalen el treballador de les especials condicions de prestació recollides en la corresponent normativa per a la determinació de la relació laboral. Aquest plus té en compte el caràcter especialment perillós, de penositat o toxicitat del lloc de treball i el fet que no puguin considerar-se riscs inherents a la categoria professional exercida. (Segons la taula adjunta).

c) Plus de nocturnitat. Tots els treballadors que realitzin la jornada de treball entre les 21.00 i les 6.00 hores, percebran un plus de nocturnitat consistent en el 25% de salari base.

d) Plus d'activitat. Complement que sorgeix en virtut de la diferència de temps tant en la realització dels abocaments, com de l'acabament de zones o recorreguts, com en la variació i ampliació dels recorreguts actuals. Aquest és un complement de qualitat o quantitat de treball, ja que es retribueix la realització d'una feina més extensa i dilatada en el temps que el que habitualment correspon a l'entitat de referència, amb la particularitat que, desapareguda la causa que el va motivar, decau el dret a percebre'l. (Segons taula adjunta).

e) Plus de conductor comodí. Complement de lloc de treball en virtut de la disponibilitat horària del treballador, la realització de feines diürnes o nocturnes i la realització de diferents feines o serveis en diferents poblacions. Aquest plus depèn exclusivament de l'exercici de l'activitat designada, per la qual cosa no té caràcter consolidable, ni s'incorpora a l'estatus professional; es percep exclusivament quan es desenvolupi l'activitat que l'ha creat. Aquest plus no computarà per al càlcul de les pagues extraordinàries.

f) Incentius. Incentivació d'una major productivitat dels treballadors ocupats per unitat de temps. Premia l'esforç productiu i solen anar dirigits als treballadors individualment, però també poden anar dirigits a grups de treballadors. La major quantitat de feina sol premiar-se quan es manté dins d'uns nivells acceptables de qualitat; per aquesta raó, simultàniament a la quantitat, se sol premiar la qualitat, bé sigui amb un major guany per bons resultats, o amb minoració dels complements per quantitat per defectes en la qualitat dels serveis. Un cop desapareguda la causa que el va motivar, prescriu el dret a percebre'l.

g) Dietes i despeses de locomoció. Quan el treballador ha de desplaçar-se, seguint les ordres de l'empresari, per desenvolupar la seva activitat laboral en un lloc diferent d'on presta els seus serveis o d'on és el centre de treball, hi ha una sèrie de despeses perquè no pot fer els seus àpats principals o pernoctar al seu domicili habitual. Les dietes s'han d'acreditar i s'han de pagar com a màxim 8 euros.

h) Hores extres. Tindran aquest caràcter les hores que excedeixin de l'ordinari en el còmput setmanal. S'estableix que en les festes locals s'ha de pagar 1 festiu i a més, s'ha de donar 1 dia de festa acordat entre les parts. Els 12 dies festius no recuperables s'han de pagar amb un increment del 50%. (segons taula adjunta).

i) Pagues extres

S'estableixen 3 pagues extraordinàries denominades d'estiu, Nadal i beneficis, la quantia de les quals s'estableix, de la següent forma:

Any 2004: salari base més plus de penositat més 18 euros.

Any 2005: salari base més plus de penositat més el 50% de plus d'activitat.

Any 2006: salari base més plus de penositat més plus d'activitat.

Cadascuna d'elles s'ha d'abonar en les següents dates:

Paga d'estiu: del 28 al 30 de juny.

Paga de Nadal: del 18 al 20 de desembre.

Paga de març: durant el primer trimestre de l'any.

Les pagues extres es meritaran:

Paga d'estiu: de l'1 de juliol al 30 de juny.

Paga de Nadal: de l'1 de gener al 31 de desembre.

Paga de març: de l'1 de gener al 31 de desembre de l'any anterior en què es percebi.

Estructura salarial comuna per a tot el personal establert anteriorment

Regula les feines extres i la quantia que es percep per realitzar el mercat, els dies festius pagats, les hores extres i el servei de recollida següent al dia festiu, segons la taula adjunta.

Estructura salarial del personal adscrit a altres poblacions en el supòsit d'adjudicació de noves contractes a aquesta empresa.

L'obligatorietat de subrogació del personal segons s'estableix al Conveni general del sector fa que es respectin els drets i les obligacions de què gaudeixin en l'anterior empresa, i s'estableix expressament el respecte en la seva estructura salarial, la qual s'ha de mantenir en els seus termes fins al moment en què, per part de l'empresa i la representació sindical s'estableixin nous acords.

Capítol 3

Organització del treball

Article 6

Jornada de treball

S'estableix una jornada laboral que consisteix en 38 hores de treball efectiu setmanal.

En cap cas no es poden fer més de 9 hores ordinàries de treball efectiu. En tot cas, entre el final d'una jornada i el començament de la següent han de passar com a mínim 12 hores.

Els treballadors tenen dret a un descans mínim setmanal d'1 dia i mig ininterromput.

Tot el personal adscrit al present Conveni ha de gaudir de 20 minuts per a l'entrepà, llevat del personal de recollida.

Durant la vigència d'aquest Conveni, si l'Ajuntament sol·licita a l'empresa contractista la modificació dels horaris de treball, aquesta s'ha de reunir amb el Comitè per estudiar la seva possible implantació.

Si la finalització del recorregut de recollida és anterior a l'horari establert, els treballadors poden donar per finalitzada la seva jornada de treball.

Capítol 4

Vacances i festius

Article 7

Vacances

El període de vacances consistirà en 31 dies naturals, que s'abonen a raó de la retribució total de les taules salarials més l'antiguitat.

La representació dels treballadors i l'empresa han de pactar el calendari i la distribució de les vacances; i el període de vacances s'estableix entre el 15 de juny al 15 de setembre, període en el qual es pactaran les mencionades vacances, llevat excepcions acreditades. Així mateix s'estableix que en cap cas les vacances no es poden gaudir dividides en més de 2 períodes.

Es poden acumular a principis d'any 14 dies que es gaudeixen de forma continuada dins del mateix any. Amb la comunicació prèvia a la Direcció de l'empresa a principis d'any. Aquests dies poden coincidir amb el període de vacances de 15 de juny a 15 de setembre.

Article 8

Dies de lliure disposició

El personal subjecte a aquest Conveni tindrà dret a gaudir de 2 dies de lliure disposició anuals com a màxim. Els mencionats dies de lliure disposició es troben regulats en base a les següents condicions i amb la conformitat prèvia de la direcció de l'empresa:

La seva sol·licitud s'ha de cursar davant la Direcció de l'empresa com a mínim amb 1 setmana d'antelació.

S'estableix que els mencionats dies s'adscriuen a assumptes propis.

El gaudiment del mencionat dia no pot ser acumulable a vacances (ni d'estiu, ni de Nadal, ni de Setmana Santa), ni a ponts, i a caps de setmana.

Tampoc pot coincidir amb el dia anterior o posterior d'un festiu.

No es concedirà el mencionat dia quan algun altre company adscrit al mateix servei i a la mateixa categoria ja el gaudeixi.

Capítol 5

Mobilitats

Article 9

Mobilitat geogràfica

a) Amb caràcter previ a l'execució empresarial en matèria de mobilitat, en els casos d'àmbit col·lectiu és preceptiu, bàsicament, el següent:

Negociació preceptiva amb els representants legals dels treballadors.

Intervenció i dictamen de la Comissió Paritària del Conveni.

Procediment i solucions arbitrals; en cas que no hi hagi un acord, cal sotmetre's a l'arbitratge del TLC.

b) Establiment de garanties precises i d'aplicació immediata per als casos de caràcter individual, que consisteixin en:

Recuperació del lloc de treball anterior o anàleg, en cas de laude o sentència favorable.

Preavisos per als trasllats i els desplaçaments: 2 mesos per als trasllats i 15 dies per als desplaçaments.

Terminis d'incorporació al nou centre: un mínim de 45 dies en els trasllats i de 15 dies en els desplaçaments.

c) Garanties amb caràcter general

Compensació per despeses:

1. Per a l'habitatge i per a estudis, en els casos de trasllat.

2. De trasllat i per viatges propis i de la família.

d) Garanties específiques per als desplaçaments:

1. S'estableix un límit màxim de durada de 6 mesos en un període de 3 anys.

2. Període de negociació i consultes en tots els casos, individuals o col·lectius.

3. Permisos retribuïts de 5 dies feiners cada 2 mesos de desplaçament.

4. Prioritat de permanència dels representants unitaris i sindicals.

5. Prioritat de permanència dels treballadors/ores amb càrregues familiars i treballadores embarassades.

Article 10

Mobilitat funcional

La classificació del personal adscrit a aquest Conveni és la que consta a les taules salarials; la resta és merament enunciativa i no pressuposa l'obligació de tenir cobertes totes les places si les necessitats i el volum de l'empresa no ho requereixen.

Si es produeix un cas en què el treballador efectua habitualment diverses comeses pròpies de diferents oficis o categories professionals, cal classificar-lo d'acord amb l'activitat de qualificació superior i en tot cas ha de percebre la retribució d'aquesta qualificació.

Les tasques professionals de cada ofici i categoria s'han de considerar bàsiques. El treballador, dins d'aquests límits, ha d'efectuar totes les feines i operacions que se li encomanin per a l'exercici de les seves funcions dins de la jornada laboral.

Capítol 6

Millores socials

Article 11

Complement a l'acció protectora de la Seguretat Social

En el cas d'accident o hospitalització (s'estén comprès el període d'hospitalització així com el posthospitalari), l'empresa ha d'abonar al treballador un complement que garanteixi des del primer dia de baixa el total de la retribució íntegra.

En el cas d'IT derivada de malaltia comuna que no requereixi hospitalització, cal abonar-la de la manera següent:

Els 7 primers dies, el 75% de la retribució íntegra.

A partir del 8è dia, el 100% de la retribució íntegra.

Allò establert amb anterioritat serà d'aplicació a tot el personal de l'empresa en les 2 primeres baixes, establint-se un còmput anual, a partir de la tercera, la mateixa inclosa, en les baixes s'abonarà un 75% de la retribució íntegra.

Els períodes d'IT derivats d'accident de treball o de malaltia comuna no repercuteixen en les pagues extraordinàries.

En cas d'IT anterior al període de vacances i que es perllongui durant aquest període a causa d'una intervenció quirúrgica, hospitalització o accident de treball, les vacances es poden gaudir fora d'aquest període, sempre que el gaudi conclogui abans del 31 de desembre de l'any en curs.

Article 12

Assistència al metge de capçalera i a especialistes

Els treballadors poden acudir al metge de capçalera o als especialistes si la visita coincideix amb el temps de treball, pel temps que sigui exclusivament necessari, amb la petició prèvia a l'empresa 24 hores abans (llevat de casos excepcionals o d'urgència) i justificant la seva assistència mitjançant un volant normalitzat per l'empresa. El temps que hi esmercin ha de ser retribuït.

Article 13

Ajuda escolar

Consisteix en l'abonament del cost dels llibres a l'inici del curs escolar dels treballadors i dels fills dels treballadors que estudiïn educació infantil, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.

S'estableixen els següents requisits per accedir a l'esmentada ajuda:

Treballadors amb contractes superiors a 6 mesos.

Ha de presentar-se justificant de matrícula, llistat de llibres que proporcionarà el centre d'estudis i en el seu cas justificant de la seva compra.

L'empresa es compromet a cercar un proveïdor que subministri el mencionat material escolar a la zona d'ubicació de l'empresa.

Article 14

Assegurança d'accidents

L'empresa té contractada una pòlissa d'assegurança d'accidents (mort i invalidesa) amb una companyia d'assegurances, per a tots els seus treballadors, en les quanties següents:

Indemnització per mort en accident de treball: 21.035 euros.

Indemnització per invalidesa en accident de treball: 21.035 euros.

Article 15

Revisió mèdica

L'empresa es compromet a efectuar una revisió mèdica anual a tots els seus treballadors, a través dels serveis de prevenció contractats en cada moment.

Article 16

Retirada del carnet de conduir

Si a algun conductor de l'empresa li retiren el carnet de conduir, cal destinar-lo a un altre lloc de treball respectant-li tots els conceptes salarials, sempre que aquesta retirada no sigui per motius d'embriaguesa o imprudència manifesta per part del conductor.

Article 17

Fons social

Per a l'any 2004 existeix un fons social per al personal de L'empresa 3.046,09 euros (quantitat establerta segons el volum de plantilla, que ha estat incrementat a partir de les bases establertes en el Conveni anterior, i que han anat augmentant en virtut de la proporcionalitat amb l'augment de personal, així mateix s'estableix la mateixa forma d'increment del fons pel futur) destinades a la concessió d'ajuts per al pagament de pròtesis dentals, honoraris de dentistes i ulleres oculars.

L'assignació dels ajuts correspondrà a la Comissió Paritària del Conveni, la qual determinarà la quantia de l'ajut per a cada cas. Així mateix s'estableix que la prestació serà per una sola vegada a l'any, i aquesta es troba subjecta als següents requisits;

Treballadors amb contractes superiors a 6 mesos.

S'haurà de presentar factura detallada de l'òptica i recepta mèdica de justificació, així com, si escau, factura detallada del dentista.

L'aportació del fons no compensarà la quantia de muntures, tant sols la de vidres.

Les extraccions dentals no tindran la cobertura del fons.

Article 18

Préstecs

La gestió per a la concessió de préstecs sense interès als treballadors de l'empresa correspon a la Comissió Paritària. La quantia destinada per a l'empresa per a aquest fi és de 9.161,79 euros (quantitat establerta segons el nombre de plantilla, que ha estat incrementada a partir de les bases establertes en el Conveni anterior, i que han anat augmentant en virtut de la proporcionalitat amb l'augment de personal, així mateix s'estableix la mateixa forma d'increment de la quantia pel futur).

La concessió de préstecs es troba regulada per una sèrie de condicions que a continuació s'exposen:

S'estableix un límit de 1.502 euros per treballador.

El retorn del préstec s'ha de realitzar en l'any natural.

El préstec pot sol·licitar-se en anys alterns a una sol·licitud anterior.

Capítol 7

Contractació

Article 19

Contractació

L'objectiu de l'empresa és defensar i consolidar l'ocupació actual i generar nous llocs de treball, lligats als projectes d'expansió que puguin produir el repartiment del treball i el rejoveniment de la plantilla.

Pel que fa a la contractació temporal, els contractes poden tenir una duració màxima de 6 mesos dins d'un període de 12 mesos, comptats a partir del moment en què es produeixin les causes de la contractació temporal.

S'estableix un període de prova, el qual consta de 15 dies pels peons i 30 pels conductors.

Article 20

Ingressos de personal

Si per necessitats de l'empresa s'ha de cobrir un lloc de treball amb personal de nou ingrés, cal contractar el que provingui de les oficines públiques d'ocupació. La Direcció ha d'informar prèviament als representants dels treballadors del nombre, les característiques i els llocs de treball que cal cobrir.

En la selecció de personal de nou ingrés i en igualtat de condicions amb altres candidats, tenen preferència aquells que hagin treballat a l'empresa amb anterioritat; es valora el període de serveis prestats anteriorment.

Article 21

Empreses de treball temporal

Les modificacions contractuals pactades en aquest Conveni són suficients per a les necessitats productives i funcionals de l'empresa. Per tant, en cas que excepcionalment l'empresa tingui la necessitat d'utilitzar la figura de l'empresa de treball temporal, cal l'acord previ amb el Comitè d'Empresa.

Article 22

Acomiadaments individuals

a) L'empresa només pot utilitzar amb caràcter general per a acomiadar col·lectivament els motius que estableix l'article 51.1 de l'Estatut dels treballadors (BOE 122, Llei 11/1994, de 19 de maig) sense un acord previ amb el Comitè d'Empresa. Si no hi ha un acord, les parts s'han de sotmetre a la mediació o, si s'escau, a l'arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.

b) Si l'acomiadament es basa en una altra causa i aliena a la conducta del treballador, l'empresa ha de notificar, com a mínim 30 dies abans, el contingut de la carta d'acomiadament a la representació legal dels treballadors. Aquesta carta ha de raonar i justificar quines són les circumstàncies concretes i singulars que determinen com a inexorable la decisió d'acomiadar; així mateix, ha d'assenyalar en virtut de quin criteri i de quines causes la mesura que s'adopta ha de ser la d'acomiadament i no d'altres alternatives que excloguin l'extinció del contracte de treball.

En cas d'incompliment dels requisits establerts tant en el primer punt com en el segon, l'empresa ha de determinar la no-validesa de l'acomiadament.

Article 23

Acomiadaments improcedents

Durant la vigència d'aquest Conveni col·lectiu, els acomiadaments improcedents s'indemnitzen amb 45 dies de treball per any de servei amb un màxim de 42 mensualitats. Els períodes de temps inferiors a 1 any es prorrategen per mesos.

Capítol 8

Drets sindicals

Article 24

Drets sindicals

L'empresa ha de facilitar un tauler d'anuncis al Comitè d'Empresa i també un local de reunions. A sol·licitud del Comitè, s'han de facilitar mensualment els models TC1 i TC2.

El delegat de personal té 20 hores mensuals per complir les obligacions derivades del seu càrrec, les quals es poden acumular anualment.

Capítol 9

Faltes i sancions

Article 25

Facultat sancionadora

Els treballadors podran ser sancionats per la Direcció de l'empresa en virtut d'incompliments laborals, d'acord amb la graduació de faltes i sancions que s'estableix en els punts següents.

L'enumeració dels diferents tipus de faltes és merament enunciativa, i no implica que no en poden existir altres, les quals seran qualificades segons l'analogia que guarden amb aquelles.

Article 26

Graduació de les faltes

Les faltes comeses pels treballadors al servei de l'empresa es classificaran atenent a la seva importància i circumstància concurrents en lleus, greus i molt greus.

1. Faltes lleus. Es consideren faltes lleus les següents:

1. Les d'oblit, error o demora inexplicable en l'execució de qualsevol treball.

2. D'1 a 3 faltes de puntualitat en l'assistència al treball durant el període d'1 mes, inferior a 30 minuts, sense que existeixin causes justificades.

3. Els treballadors de l'empresa tenen l'obligació de portar els uniformes subministrats per l'empresa durant tota la jornada de treball, estant expressament prohibida la seva utilització fora de la jornada laboral.

4. L'abandonament sense causa justificada del lloc de treball, encara que sigui per breu temps, sempre que aquest abandonament no resultés perjudicial per l'empresa ni pertorbés el treball dels altres operaris, supòsit que es considerarà com a falta greu o molt greu.

5. Petits oblits en la conservació del material de l'empresa, peces de roba de treball o mitjans de protecció i en la seva neteja.

6. No comunicar a l'empresa els canvis de domicili o circumstàncies personals que puguin afectar la seva relació i obligacions amb l'empresa en el termini de 5 dies després d'haver-ho efectuat.

7. Tots els treballadors hauran d'omplir diàriament un informe sobre el treball realitzat.

8. El conductor responsable de cada servei ha de comunicar qualsevol incidència que succeeixi durant l'horari laboral, i reflectir-lo en els informes diaris.

9. Existeix l'obligació de realitzar els treballs segons els recorreguts previstos en les ordres de treball. Qualsevol modificació es comunicarà al tècnic de serveis encarregat.

10. Falta d'higiene i neteja personal ocasionalment.

11. Deixar roba o efectes personals fora dels llocs adequats per la seva custòdia.

12. Les discussions amb els companys de treball en les dependències de l'empresa o durant la jornada laboral, sempre que no sigui en presència de públic.

13. Faltar 1 dia al treball sense autorització o causa justificada.

14. Endarrerir l'enviament dels justificants d'alta, baixa o confirmació en cas d'incapacitat temporal.

15. Menjar durant les hores de treball, excepte en el temps destinat al descans.

16. No comunicar, amb caràcter previ, l'absència al treball i no justificar dins les 24 hores següents la raó que la va motivar, excepte que es provi la impossibilitat d'haver-ho fet.

17. No avisar el seu cap immediat dels defectes dels materials o de la necessitat d'aquest pel seu bon desenvolupament del treball.

18. Faltes de respecte i educació en el tracte amb els companys de treball i falta de respecte i incorrecció en la manera de dirigir-se a superiors.

19. Trobar-se en el lloc de treball sense autorització fora de la jornada laboral, quan l'empresa així ho tingui expressament establert.

20. L'incompliment de normes de seguretat i higiene quan no comportin riscos personals o materials.

21. És obligació dels treballadors utilitzar de forma correcta i adequada el material assignat, així com mantenir nets els vehicles de l'empresa finalitzant la jornada dels peons quan es trobi net el vehicle.

22. El camió de l'empresa s'ha de tenir net i en bones condicions; els conductors han de realitzar el manteniment del seu vehicle mensualment, igualment han d'omplir el corresponent registre de manteniment.

23. És obligació dels treballadors responsabilitzar-se de les portes de la planta, les quals tancaran a les 19 hores. Quan els conductors arribin a partir de l'hora esmentada hauran d'assegurar-se de tancar de forma correcta les portes.

24. Qualsevol altre de semblant naturalesa.

2. Faltes greus. Es qualificaran com a faltes greus les següents:

1. Més de 3 faltes de puntualitat al mes, no justificades.

2. Faltar 2 dies al treball durant un període 30 dies sense causa justificada.

3. Una falta al treball no justificada, quan hagi de rellevar un company.

4. Entregar-se a jocs o similars, sigui quin sigui, si està de servei.

5. La simulació de malaltia o accident.

6. La desobediència als superiors en qualsevol matèria de treball. Si la desobediència implica vulneració manifesta per al treball o se'n deriva perjudici notori per a l'empresa, es considera com a falta molt greu.

7. Qualsevol alteració intencionada o falsificació de dades personals o laborals relatives al propi treballador o als seus companys.

8. Dormir durant la jornada de treball.

9. Actituds o comportaments que degradin la bona imatge dels treballadors del sector o de l'empresa.

10. Falta notòria de respecte o consideració al públic.

11. Oblit important en la conservació i neteja de les eines, útils, mitjans de protecció i de producció que ho requereixin.

12. Realitzar sense l'oportú permís treballs particulars durant la jornada, així com utilitzar per a ús propi eines o materials de l'empresa sense l'oportuna autorització.

13. L'abandonament del lloc de treball, sense causa justificada, que pugui ocasionar perjudicis a l'empresa o pugui ser causa d'accident dels seus companys.

14. L'embriaguesa o toxicomania durant el treball quan no sigui habitual, o fora d'aquest vestint l'uniforme de l'empresa.

15. La disminució voluntària del rendiment normal del treball.

16. Ofendre de paraula o mitjançant amenaces a un company o a un subordinat.

17. Pujar als vehicles sense la deguda autorització; consentir els conductors que pugin els treballadors no autoritzats, o pujar i baixar dels vehicles en marxa sense que hi hagi causa justificada o força major.

18. Aconsellar o incitar els treballadors que incompleixin el seu deure, de no produir-se alteracions il·lícites ni aconseguir el seu objectiu, excepte quan exerceixin drets constitucionalment protegibles.

19. No prestar la diligència o atenció degudes en el treball encomanat que pugui suposar risc o perjudici de certa consideració pel propi treballador, els seus companys, l'empresa o tercers.

20. La inobservància de les ordres o l'incompliment de les normes en matèria de seguretat i higiene en el treball, quan aquestes suposin algun risc pel treballador, els seus companys o tercers, així com negar-se a l'ús dels mitjans de seguretat facilitats per l'empresa, o fer ús indegut d'aquests.

21. La negligència o imprudència greu en el desenvolupament de l'activitat encomanada.

22. No advertir, immediatament els seus caps de qualsevol anomalia, avaria o accident que observi en les instal·lacions, maquinària o locals, així com ocultar o falsejar informació.

23. Introduir o facilitar l'accés al centre de treball a persones no autoritzades.

24. La negligència greu en la conservació de materials o màquines, quan el treballador tingui al seu càrrec aquesta conservació.

25. La reincidència en faltes lleus que haguessin estat sancionades, encara que siguin de distinta naturalesa, comeses en el trimestre anterior, excepte les faltes de puntualitat.

26. Simular la presència d'un altre empleat per qualsevol mitjà.

27. La reiterada falta d'higiene i neteja personal.

28. Prolongar les absències justificades per temps superior al necessari.

29. L'incompliment de normes de seguretat i higiene quan no comportin riscos personals o materials.

30. L'alteració o permuta de torns o treball sense autorització del superior jeràrquic.

31. Al·legar motius falsos per obtenir llicències o anticipacions.

32. No reflectir les incidències ocorregudes en el servei al corresponent full de ruta i no emplenar-lo.

33. Totes aquelles altres de semblant naturalesa.

3. Faltes molt greus

Es consideren com a faltes molt greus les següents:

1. Més de 10 faltes d'assistència al treball sense justificar en un període de 6 mesos o 20 durant 1 any.

2. Faltar al treball més de 2 dies durant un període de 30 dies sense causa justificada.

3. El frau, deslleialtat o abús de confiança en el treball.

4. La condemna per robament, furt o malversació comesos dins o fora de l'empresa, que pugui implicar desconfiança per aquesta i, en tot cas, les de duració superior a 6 anys.

5. Fer desaparèixer, inutilitzar o causar desperfectes en materials, útils, eines, maquinària, aparells, instal·lacions, edificis, efectes, documents o qualsevol altre objecte de l'empresa.

6. Fumar en llocs perillosos o inflamables.

7. Violar intencionadament el secret de la correspondència o documents reservats de l'empresa, dels seus treballadors o de les representacions sindicals.

8. L'embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteixen negativament en el treball.

9. L'incompliment d'allò establert en aquest Conveni en matèria de discreció professional.

10. La competència deslleial.

11. Els maltractaments de paraula i obra o faltes greus de respecte i consideració als superiors, companys o subordinats.

12. L'abandonament del lloc de treball sense justificació quan allò ocasioni greu perjudici per l'empresa o fos causa d'accident pel treballador, els seus companys o tercers.

13. La imprudència o negligència inexcusable, així com l'incompliment de les normes de seguretat i higiene en el treball que ocasioni risc greu d'accident laboral, perjudicis als seus companys o a tercers o danys a l'empresa.

14. L'abús d'autoritat per part de qui la tingui.

15. La disminució voluntària i continuada en el rendiment normal del treball.

16. La desobediència continuada o persistent.

17. Els actes desenvolupats en el centre de treball o fora del centre durant la realització del servei, que siguin constitutius de delicte.

18. Originar freqüents baralles amb els companys de treball.

19. La reincidència en falta greu, encara que sigui de distinta naturalesa, dins dels últims 6 mesos, sempre que hagi estat objecte de sanció.

20. La incitació als treballadors perquè incompleixin les seves obligacions laborals, encara parcialment, compleixin els seus objectius, excepte quan exerceixin drets constitucionalment protegibles.

21. La falta de diligència en el tracte i cura dels mitjans de producció de l'empresa.

22. Demanar regals de qualsevol tipus pels serveis de l'empresa.

23. Les faltes de semblant naturalesa.

Article 27

Prescripció de les infraccions i faltes

Les faltes lleus prescriuran als 10 dies, les greus als 20 dies i les molt greus als 60 dies, a partir de la data en que l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió, i en tot cas, als 6 mesos d'haver-se comès.

Article 28

Sancions, aplicació

Les sancions que les empreses poden imposar, segons la gravetat i circumstàncies de les faltes comeses, seran les següents:

1. Per faltes lleus

Amonestació verbal.

Amonestació per escrit.

Suspensió de feina i sou d'1 o 2 dies.

2. Per faltes greus

Suspensió de feina i sou de 3 a 10 dies.

3. Per faltes molt greus

Suspensió de feina i sou d'11 a 60 dies.

Acomiadament.

Per l'aplicació i graduació de les sancions es tindrà en compte el major o menor grau de responsabilitat del que ha comès la falta, així com la repercussió del fet en la resta de treballadors i en l'empresa.

Prèviament a la imposició de sancions per faltes greus o molt greus als treballadors que tinguin la condició de representant legal o sindical, se'ls instruirà expedient contradictori per part de l'empresa, en el qual seran escoltats, a més de l'interessat, altres membres de la representació a la que aquest pertany, si n'hi haguessin.

Les empreses anotaran en els expedients laborals dels seus treballadors les sancions que se'ls imposin.

En aquells supòsits en què l'empresa pretengui imposar una sanció per faltes greus o molt greus als treballadors afiliats a un sindicat, haurà de, amb caràcter previ, donar audiència al delegat sindical, si n'hi hagués.

La valoració de les faltes i les sancions imposades per l'empresa seran revisables davant la jurisdicció competent.

Totes les sancions seran comunicades per escrit al treballador, excepte amonestació verbal. El mencionat escrit contindrà almenys: el nom del treballador, la data de l'escrit, els fets constitutius de la falta, la data de la seva comissió, la qualificació de la falta i la sanció que s'imposi.

Capítol 10

Categories i prestacions

Article 29

Categories

Les categories consignades al present Conveni són merament enunciatives i no comporten l'obligació de tenir previstos tots els càrrecs enumerats. Tots els treballadors han de tenir una feina assignat a la seva categoria o especialitat.

Article 30

Organització de la feina

L'organització de la feina correspon a la Direcció de l'empresa, que ha d'informar prèviament els comitès o delegats dels treballadors de les modificacions que afectin el futur de l'empresa i els treballadors.

Article 31

Llocs de treball

La definició dels diferents llocs de treball o funcions que correspon a cadascun és la següent:

Peons

Peó comodí. Personal que inicia la seva feina normalment a la planta, amb horari diürn i que desenvolupa totes les feines diàries que se li encomanin, bàsicament físiques i que no requereixen cap tipus d'especialització. Dins de les seves tasques habituals hi ha feines directament a la planta o a fora, en serveis de recollida de trastos, neteja d'herbes, reparació de contenidors, neteja de la planta, substitucions en altres serveis, etc. Alta disponibilitat horària i possibilitat de feina en horari nocturn, segons les necessitats dels diferents serveis. Personal no assignat directament i concretament a un servei fix.

Maquinistes

Maquinista planta. Personal amb disposició del carnet de conduir classe B, amb lloc habitual de treball, però no exclusiu, a la planta, amb funcions de selecció, omplir caixes, trastos, rebuigs electrònics, comunicació d'anomalies, entre d'altres. Responsabilitat sobre la utilització i el manteniment bàsic del toro de planta i les compactadores, com també el coneixement necessari de tots els altres mecanismes i instal·lacions de la planta. Té l'obligació de comunicar les incidències als seus superiors jeràrquics.

Conductores

Servei ganxo. Personal amb carnet de conduir tipus C, amb treball bàsic de realització dels serveis sol·licitats mitjançant els albarans diaris, seguint les instruccions i la planificació realitzada pel superior directe. Aquest ha d'anotar les incidències en els albarans i ha de comunicar qualsevol anomalia en el vehicle. El conductor ha de vetllar pel bon ús, per l'estat, la neteja i el manteniment elemental del vehicle, i ha de realitzar la recollida i devolució diàries dels albarans; en cas d'avaria i que sigui impossible utilitzar el vehicle, el conductor no queda exempt de realitzar qualsevol altre treball, encara que sigui manual i que no requereixi especialització.

Servei cadenes. Personal amb carnet de conduir tipus C, amb treball bàsic de realització dels serveis sol·licitats mitjançant els albarans diaris, seguint les instruccions i la planificació realitzades pel superior directe. Aquest ha d'anotar les incidències als albarans i ha de comunicar qualsevol anomalia en el vehicle. El conductor ha de vetllar pel bon ús, per l'estat, la neteja i el manteniment elemental del vehicle, i ha de realitzar la recollida i devolució diàries dels albarans; en cas d'avaria i que sigui impossible utilitzar el vehicle, el conductor no queda exempt de realitzar qualsevol altre treball, encara que sigui manual i que no requereixi especialització.

Servei itinerant. Personal amb carnet de conduir tipus C, amb la feina bàsica de compliment de la ruta diària industrial en la qual estigui assignat, pel que fa al buidatge de la xarxa de contenidors, la neteja de l'entorn dels contenidors i la reparació "in situ" quan es pugui. És competència seva la comunicació via informe diari de feina de qualsevol incidència o anomalia tant en el servei com en el vehicle. Ha de buidar, netejar i deixar el vehicle en perfecte estat per a la feina de la jornada laboral següent. El conductor ha de vetllar pel bon ús, per l'estat, la neteja i el manteniment elemental del vehicle, i ha de realitzar la recollida i devolució diàries dels albarans; en cas d'avaria i que sigui impossible utilitzar el vehicle, el conductor no queda exempt de realitzar qualsevol altre treball, encara que sigui manual i que no requereixi especialització.

Conductor comodí. Personal amb carnet de conduir tipus C, amb alta disponibilitat horària i diverses feines assignades, tant en horari diürn com nocturn. Possibilitat i acceptació de la cobertura d'emergències diürnes i nocturnes. Realització de qualsevol altra feina que se li encomani que requereixi treball de conducció sense cap tipus més d'especialització.

Altres categories

Mecànic. Personal amb carnet de conduir tipus C, funcions de realització de reparacions i manteniment dels vehicles, seguint els sistemes de control i seguiment de l'empresa sota les instruccions del responsable de manteniment.

Article 32

Permisos i excedències

a) El treballador, amb avís previ i justificació, pot absentar-se de la feina amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps següent:

1. En cas de matrimoni, 15 dies naturals.

2. Pel naixement o per la mort d'un fill, per accident o malaltia greu o mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies. Quan per aquest motiu el treballador hagi de fer un desplaçament fora de Catalunya, el termini serà de 5 dies.

3. Per trasllat del domicili habitual, 1 dia.

4. Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal.

5. Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts legalment o reconvencionalment.

6. Les treballadores, per lactància d'un fill menor de 9 mesos, tenen dret a 1 hora d'absència de la feina, que podran dividir en 2 fraccions. La dona, per la seva voluntat, pot substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal en mitja hora amb la mateixa finalitat. D'aquest permís, en poden gaudir indistintament la mare o el pare en cas que ambdós treballin.

7. Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de 6 anys o un disminuït físic o psíquic que no exerceixi cap altra activitat retribuïda, té dret a una reducció de la jornada de treball entre un terç i un màxim de la meitat de la durada d'aquella, com a mínim, amb la disminució proporcional del salari. Si 2 o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresari pot limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa.

b) Excedències; poden ser voluntàries o forçoses. La forçosa, que dóna dret a la conservació del lloc i al còmput de l'antiguitat de la seva vigència, es concedeix per la designació o elecció per a un càrrec públic que impossibiliti l'assistència a la feina. El reingrés ha de ser sol·licitat dins del mes següent del cessament en el càrrec públic.

1. El treballador amb una antiguitat d'1 any a l'empresa, com a mínim, té dret que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no inferior a 2 anys i no superior a 5. Aquest dret només pot ser exercit una altra vegada pel mateix treballador si han transcorregut 4 anys des del final de l'excedència anterior.

2. Els treballadors tenen dret a un període d'excedència, no superior a 3 anys, per tenir cura de cada fill, tant si ho és per naturalesa com per adopció, a comptar des de la data de naixement del fill.

3. Així mateix poden sol·licitar de passar a la situació d'excedència a l'empresa els treballadors que exerceixin funcions sindicals d'àmbit provincial o superior mentre duri l'exercici del seu càrrec representatiu.

El treballador excedent conserva només un dret preferent al reingrés en les vacants d'igual o similar categoria a la seva que hi hagi o que es produeixin a l'empresa.

Article 33

Clàusula addicional

1. Els dies 24 i 31 de desembre, i també la revetlla de Sant Joan, la jornada laboral s'inicia a les 16 hores, sempre que s'obtingui el consentiment previ i preceptiu per part de l'Ajuntament.

2. Pel que fa a la salut laboral, la formació professional i la solució de conflictes de treball, cal atenir-se al que s'estableix a l'Acord Interprofessional de Catalunya, firmat pels sindicats CCOO i UGT i la patronal Foment de Treball Nacional, de data 7 de novembre.

Article 34

Comissió Paritària

S'ha de constituir una Comissió Paritària per a la interpretació d'aquest Conveni, la qual pot ser convocada per qualsevol de les parts.

Totes dues parts es comprometen a sotmetre a la Comissió Paritària les qüestions de la seva competència i, en cas de desacord, s'acudirà a organismes de resolució extrajudicial de conflictes, Tribunal Laboral de Catalunya.

Aquesta Comissió l'han de compondre 1 membre en representació de l'empresa i un altre en representació dels treballadors, que és el delegat de personal.

Article 35

Formació continuada

S'acorda, com a objectiu d'aquest Conveni i d'acord amb el que estableix l'Acord interprofessional de Catalunya, formalitzar una Comissió Paritària de Formació Professional Paritària, composta per 2 membres en representació de cadascuna de les parts (empresa i treballadors), la qual ha de desenvolupar els continguts relatius a la formació continua que es preveuen a l'Acord nacional sobre formació continuada, de data 16 de desembre de 1992.

Article 36

Roba de feina

L'empresa ha de lliurar al personal industrial:

2 camises, 2 pantalons, 2 jerseis i 1 gorra.

També s'han de lliurar 2 parells de sabates i 2 anoracs.

Tots els equips s'han de renovar quan estiguin inservibles, excepte els pantalons i les camises, que s'han de renovar cada temporada.

És obligatori per a tot el personal la correcta utilització de la roba d'empresa i no portar posada roba diferent a allò aportat com a vestuari.

Per al personal de nou ingrés l'entrega dels equips s'ha d'adaptar a la temporada.

Els equips d'estiu es lliuren l'1 de maig, i els d'hivern, l'1 d'octubre, per tant, el vestuari que es lliura ha de correspondre a l'època a què pertany.

És obligatori que el personal utilitzi a la feina la roba que li ha estat lliurada, i també que la mantingui en bon estat de conservació.

Annex

Taula salarial per a 2005

C: categoria; S: salari base; PP: plus de penositat; PN: plus de nocturnitat: PA: plus d'activitat; T: total mes; PE: pagues extres x 3 pagaments; B: brut anual; F: festiu; H: hora

C

S

PP

PN

PA

TM

PE

BA

F

H

Conductor

518,61

129,65

.

728,71

1.376,97

1.012,61

19.561,50

63,86

13,55

Peó planta

518,61

129,65

129,65

326,97

1.104,87

811,74

15.693,66

59,30

12,32

Plus conductor comodí: 150 euros.

Dietes, màxim: 8 euros.

Festiu no recuperable: ^50%

(06.310.028)