Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta de gas natural para usos industriales
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 50/2001
Fecha Disposición :
23/02/2001
Fecha Publicación :
27/02/2001
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE ECONOMÍA
RESOLUCIÓ

ECF/1828/2005, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'acceptació de la cessió gratuïta de domini d'una finca cedida per l'Ajuntament de Figueres.

En compliment del que disposen l'article 12.1 del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i el punt 6 de l'Acord del Govern de la Generalitat de 27 d'abril de 2004,

Resolc:

Que es doni publicitat a l'acceptació de la cessió gratuïta de domini d'una finca de 14.877 m2 de superfície situada al terme municipal de Figueres, valorada en 495.307,57 euros, cedida per l'Ajuntament del mateix municipi, amb destinació a institut d'educació secundària, que es va atorgar mitjançant escriptura de cessió autoritzada pel senyor Eladi Crehuet Serra, notari de Barcelona, amb data 26 d'abril de 2005, núm. 681 del seu protocol que, segons aquest document públic, consta inscrita al Registre de la propietat de Figueres, al tom 3182, llibre 502 de Figueres, foli 126, finca 25.923, i que li correspon el núm. 05747 d'ens immobiliari a l'Inventari general de béns i drets de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de maig de 2005

Immaculada Turu i Santigosa

Directora general del Patrimoni

de la Generalitat de Catalunya