Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2007, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Koden, modelo Lowrance LRA-1000 (MDS-1), para su uso en buques y embarcaciones de bandera española
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 229/2007
Fecha Disposición :
23/08/2007
Fecha Publicación :
24/09/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE FOMENTO
RESOLUCIÓ

IUE/2789/2007, de 27 d'agost, de nomenament de personal eventual del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.

Atès el que disposa l'article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509 Annex, de 3.11.1997);

Vist el que disposa el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

- 1 Es nomena el senyor Miquel Casares i Roca cap de l'Oficina de Relacions Externes del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, amb les obligacions i els drets inherents al càrrec, amb efectes del dia 30 de novembre de 2006.

Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són:

La recerca de la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i de les Corts Generals pel que fa al Departament.

L'avaluació de l'adequació de les iniciatives parlamentàries del Parlament de Catalunya i de les Corts Generals a les línies d'actuació definides pel Govern.

L'elaboració dels informes que li siguin encarregats sobre relacions externes.

L'assessorament en matèria de relacions institucionals i externes al titular del Departament.

Qualsevol altra funció que d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

Les retribucions d'aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari del grup A, nivell de complement de destinació 27.1 i complement específic 30.358,68 euros anuals (amb jornada de dedicació especial).

- 2 Es nomena el senyor Jaume Parés i Iglesias assessor de Comunicació en Matèria de Premsa del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, amb les obligacions i els drets inherents al càrrec, amb efectes del dia 30 de novembre de 2006.

Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les d'assessorament al Departament en l'àmbit de premsa i els mitjans de comunicació.

Les retribucions d'aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari del grup A, nivell de complement de destinació 26 i complement específic 28.415,16 euros anuals (amb jornada de dedicació especial).

- 3 Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 d'agost de 2007

Josep Huguet i Biosca

Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa

(07.239.018)