Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2007, del Instituto de la Mujer, por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar la creación o mejora de centros y servicios de titularidad municipal, cuyos cometidos consistan en la prestación de atención específica a las mujeres y en el desarrollo de actividades encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 229/2007
Fecha Disposición :
20/08/2007
Fecha Publicación :
24/09/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
ANUNCI

de citació a termini d'interessats en relació amb la liquidació i recaptació d'impostos.

En virtut del que disposa l'article 112.1 i 2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es fa públic que havent-se intentat dues vegades la notificació als interessats que figuren a l'annex d'aquest Anunci, relativa a la liquidació i recaptació d'impostos, sense que la notificació esmentada s'hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l'Administració tributària, per mitjà d'aquest Anunci se'ls notifica que cal que compareguin al lloc que s'indica a l'annex, personalment o mitjançant els seus representats degudament acreditats, en el termini de quinze dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC, amb l'advertiment que en cas contrari es considerarà produïda la notificació l'endemà del darrer dia assenyalat per comparèixer-hi.

Barcelona, 27 d'agost de 2007

Fernando Jarne Berges

Delegat de la Direcció General

de Tributs de Barcelona

Annex

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Secció de Patrimoni i Joc de la Delegació de Tributs de Barcelona, c. Fontanella, 6-8, 2a planta.

Notificació pendent: requeriment de la taxa fiscal sobre el joc.

Nom: Master Games, SA.

NIF: A58385196.

Municipi: Terrassa.

Requeriment núm.: 26/2007 MAQ.

Exercici: segon trimestre 2004.

Nom: Master Games, SA.

NIF: A58385196.

Municipi: Terrassa.

Requeriment núm.: 27/2007 MAQ.

Exercici: tercer trimestre 2004

Nom: Jose Barberan Albiac

NIF: 38240581E.

Municipi: Castelldefels.

Requeriment núm.: 8/2007.

Exercici: segon trimestre 2006.

Nom: Montserrat Benavarre, SA

NIF: A08962151.

Municipi: Terrassa.

Requeriment núm.: 9/2007 MAQ.

Exercici: tercer i quart trimestres 2003.

(07.236.048)