Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto sobre depósito de las cuentas anuales de "Compañía Manchega de Activos, Sociedad Limitada"
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 146/2002
Fecha Disposición :
16/05/2002
Fecha Publicación :
19/06/2002
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE JUSTICIA
EDICTE

de 19 de gener de 2006, sobre acords de la Comissió de Preus de Catalunya.

La Comissió de Preus de Catalunya, d'acord amb la normativa reguladora del Decret 149/1988, i amb les atribucions conferides pel Decret 164/1993, d'1 de juny, modificat pel Decret 251/1996, de 5 de juliol, en la sessió de 22 de desembre de 2005 va prendre els acords que es detallen a continuació.

Vistos els informes dels serveis territorials dels departaments competents en aquesta matèria, així com l'informe tècnic emès per la Secretaria de la Comissió, i examinat, si escau, l'informe preceptiu emès per la corporació local corresponent, es va resoldre el següent:

Aigües

Exp. A-175/05.

Aigües de Matadepera, SA. Subministrament a Matadepera.

Contractes existents amb especificació de cabal contractat que es factura com a mínim

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Cabals contractats

Fins a 30 m3/abonat/mes
0,7582

De més de 30 m3/abonat/mes

o de fora del TM Matadepera
0,9356

Excés de consum contractat

Fins a 150 m3/abonat/mes
1,3809

Excés de 150 m3/abonat/mes
1,6222


Nous contractes a partir de l'1 de gener de 2001

Quota de servei: 6,2605 EUR/abonat/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 6 m3/abonat/mes
0,6561

De 6 a 12 m3/abonat/mes
1,1825

Excés de 12 m3/abonat/mes
1,4746


Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-179/05.

CASSA Aigües i Depuració, SL. Subministrament a Palau-solità i Plegamans.

Ús domèstic

Quota fixa de servei (*)
EUR/mes

Habitatges tipus A
1,14

Habitatges tipus B
1,90

Habitatges tipus C
2,85

Habitatges tipus D
3,80

Habitatges tipus E
4,75

Habitatges tipus F
5,70

Tarifes de subministrament (**)
EUR/m3

Fins a 10 m3/abonat/mes
0,2419

De 11 a 18 m3/abonat/mes
0,5042

Excés de 18 m3/abonat/mes
1,0084


Ús no domèstic (industrial, comercial i obres)

Quota fixa de servei
EUR/mes

Diàmetre comptador 13 mm
3,80

Diàmetre comptador 15 mm
3,80

Diàmetre comptador 20 mm
7,60

Diàmetre comptador 25 mm
9,50

Diàmetre comptador 30 mm
11,40

Diàmetre comptador 40 mm
13,30

Diàmetre comptador 50 mm
15,20

Diàmetre comptador 65 mm
17,10

Diàmetre comptador 80 mm
20,90

Diàmetre comptador 100 mm
22,80

Diàmetre comptador 150 mm
24,70

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 15 m3/abonat/mes
0,3002

De 15 a 30 m3/abonat/mes
0,8328

Excés de 30 m3/abonat/mes
1,4155


Ús boques contra incendis

Quota fixa de servei
EUR/mes

De 30 mm o 1 polzades
11,40

De 50 mm o 2 polzades
15,20

De 65 mm o 2,5 polzades
17,10

De 80 mm o 3 polzades
20,90

De 100 mm o 4 polzades
22,80


Tarifa de subministrament: 1,4155 EUR/m3.

(*) Els tipus d'habitatge corresponen als definits a les Normes bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, Ordre ministerial de 9 de desembre de 1975 (BOE 13.1.1976).

(**) Quan el nombre de persones per habitatge sigui superior a 3, el volum corresponent al primer tram es determina a partir de la dotació bàsica (100 l/persona/dia), incrementat en 3 m3 per persona addicional. Així mateix, el consum del segon i tercer tram d'acord amb la taula següent:

nombre persones habitatge
1r tram
2n tram
3r tram

0-3
>10 >18

4
>13 >24

5
>16 >30

6
>19 >36

7
>22 >42

n
>3n+16n
.-


Per a l'acreditació del nombre de persones de cada habitatge CASSA Aigües o Depuració, SL, aplicarà aquesta bonificació a aquells abonats que tinguin concedit aquest procediment per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, segons Decret del nou Reglament.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-181/05.

Ajuntament de Mollet del Vallès (SOREA, SA). Subministrament a Mollet del Vallès.

Quota fixa de servei (segons diàmetre comptador)
EUR/mes

Fins a 13 mm
1,60

De 15 mm
3,20

De 20 mm
5,31

De 25 mm
7,45

De 30 mm
10,63

De 40 mm
21,32

De 50 mm
32,04

De 65 mm
42,70

de 80 mm
54,45

De 100 mm
74,72

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Ús domèstic

Fins a 25 m3/abonat/trimestre
0,2319

De 25 a 40 m3/abonat/trimestre
0,3287

De 40 a 54 m3/abonat/trimestre
0,4625

Excés de 54 m3/abonat/trimestre
0,5160

Ús industrial

Fins a 1.000 m3/abonat/trimestre
0,3925

Excés de 1.000 m3/abonat/trimestre
0,6079


Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-187/05.

SOREA, SA. Subministrament a Polinyà.

Mínim de consum facturable

Ús domèstic: 10 m3/unitat consum/mes.

Ús industrial: 50 m3/unitat consum/trimestre.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Ús domèstic

Fins a 10 m3/unitat consum/mes
0,2184

De 10 a 20 m3/unitat consum/mes (*)
0,3755

Excés de 20 m3/unitat consum/mes
0,9216

Ús industrial

Fins a 50 m3/unitat consum/trimestre
0,5591

Excés de 50 m3/unitat

consum/trimestre
1,0153

Ús municipal

(quan superi el 4% dels

cabals facturats totals)
0,5750


(*) En el cas de les unitats familiars de més de 3 membres, el 2n bloc de consum s'augmentarà en 3 m3 per cada persona addicional.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-189/05.

Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA. Subministrament a Vilafranca del Penedès, les Cabanyes, Pacs, Vilobí, Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos.

Subministrament per aforament

Tarifa de subministrament: 0,57 EUR/m3.

Subministrament per comptador

Quota fixa de servei (segons diàmetre de comptador)
EUR/mes

De 13 a 30 mm
3,38

De més de 30 mm
9,44

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 6 m3/mes
0,36

Excés de 6 m3/mes
0,54


Boques contra incendis, quota fixa: 5,20 EUR/mes.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir del 14 de febrer de 2006 en aplicació del Decret 328/1990, de 21 de desembre, de modificació parcial del Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats.

Exp. A-190/05.

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú. Subministrament a Vilanova i la Geltrú.

Tarifa general

Subministrament per aforament
EUR/m3

Aforament domèstic
0,6944

Aforament de propietat
0,6697

Aforament industrial, com. i rec
0,9366


Subministrament per comptador

Ús domèstic

Quota fixa de servei: 4,0450 EUR/abonat/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 15 m3/abonat/mes
0,2612

De 15 a 30 m3/abonat/mes
0,5873

Excés de 30 m3/abonat/mes
0,9347

Comptador general, excés, bloc únic
0,5873


Ús industrial

Quota fixa de servei: 8,0793 EUR/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 30 m3/abonat/mes
0,2832

De 30 a 45 m3/abonat/mes
0,5873

Excés de 45 m3/abonat/mes
0,9983


Ús comercial

Quota fixa de servei: 4,8926 EUR/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 15 m3/abonat/mes
0,2832

De 15 a 30 m3/abonat/mes
0,5873

Excés de 30 m3/abonat/mes
0,9983


Ús per rec i piscines

Quota fixa de servei: 8,0793 EUR/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 30 m3/abonat/mes
0,3396

De 30 a 45 m3/abonat/mes
0,5873

Excés de 45 m3/abonat/mes
0,9983


Subministrament en alta i provisionals

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Bloc únic fora municipi
0,3940

Bloc únic dins municipi
0,4992

Municipal
0,1888

Provisional
1,5930


Famílies nombroses

Subministrament per aforament
EUR/m3

Abonats en general
0,6250

Abonats de propietat
0,6028

Subministrament per comptador


Ús domèstic

Quota fixa de servei: 3,1758 EUR/abonat/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 15 m3/abonat/mes
0,2612

De 15 a 30 m3/abonat/mes
0,2612

Excés de 30 m3/abonat/mes
0,9347


Tarifa bonificada per baix ingrés

Aforament domèstic: 0,5208 EUR/m3.

Comptador domèstic

Quota fixa de servei: 3,0337 EUR/abonat/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 15 m3/abonat/mes
0,1959

De 15 a 30 m3/abonat/mes
0,5873

Excés de 30 m3/abonat/mes
0,9347


Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-191/05.

CASSA Aigües i Depuració, SL. El Pla del Penedès.

Ús domèstic

Quota fixa de servei (*)
EUR/mes

Habitatges tipus A
2,00

Habitatges tipus B
4,00

Habitatges tipus C
6,00

Habitatges tipus D
8,00

Habitatges tipus E
9,60

Habitatges tipus F
10,80

Tarifes de subministrament (**)
EUR/m3

Fins a 10 m3/abonat/mes
0,3600

De 11 a 18 m3/abonat/mes
0,9000

Excés de 18 m3/abonat/mes
1,4850


Ús comercial i obres

Quota fixa de servei
EUR/mes

Diàmetre comptador 15 mm
9,35

Diàmetre comptador 25 mm
9,35

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 10 m3/abonat/mes
0,4650

De 11 a 18 m3/abonat/mes
0,9300

Excés de 18 m3/abonat/mes
1,3950

Aforaments
EUR/mes

De 250 litres/dia
6,71

De 500 litres/dia
13,42

De 750 litres/dia
21,10

De 1,000 litres/dia
28,77


(*) Els tipus d'habitatge corresponen als definits a les Normes Bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, Ordre ministerial de 9 de desembre de 1975 (BOE 13.1.1976).

(**) En el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a 3, el volum corresponent al primer tram es determina a partir de la dotació bàsica (100 litres/persona/dia), incrementat en tres metres cúbics per persona addicional. Així mateix, el consum del tercer tram d'acord amb la taula següent:

nombre persones habitatge
1r tram
2n tram
3r tram

0-3
>10 >18

4
>13 >24

5
>16 >30

6
>19 >36

7
>22 >42

n
>3n+16n
.-


Per a l'acreditació del nombre de persones de cada habitatge CASSA Aigües i Depuració, SL, aplicarà aquesta bonificació a aquells abonats que tinguin concedit aquest procediment per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, segons Decret del nou Reglament.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-193/05.

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA. Subministrament en baixa a diversos municipis de l'àmbit metropolità i en alta a diversos municipis.

Tarifes i preus màxims

Subministrament domiciliari (en baixa)

1. Usos domèstics

a) Tarifes amb tres trams de consum

a.1) Comptadors individuals sobre bateria

(*) Tipus Habitatge
Quota fixa mensual
Tarifa general EUR/m3 trams
Límit trams m3/mes

EUR
1r
2n
3r
1r
2n

A
1,65
0,3795
0,7590
1,1385
6
12

B i C
4,16
0,3795
0,7590
1,1385
6
12

D i E
6,61
0,3795
0,7590
1,1385
6
12

F
9,46
0,3795
0,7590
1,1385
6
12

G
15,33
0,3795
0,7590
1,1385
6
12

H
22,16
0,3795
0,7590
1,1385
6
12

I
33,55
0,3795
0,7590
1,1385
6
12


a.2) Comptadors únics sobre connexió per a immobles de diversos habitatges:

Quota de servei: suma de les quotes corresponents als tipus d'habitatges (*) a subministrar, d'acord amb l'apartat a.1).

Tarifes trams
Tarifa general
Límit trams

EUR/m3
m3/mes (** )

1r tram
0,3795


2n tram
0,7590
12

3r tram
1,1385


(*) Dels tipus d'habitatges definits a l'apartat a.1) anterior, els A, B, C, D, E i F corresponen als definits en les Normes bàsiques de subministrament d'aigua, publicades en el BOE núm. 11 ,de data 13 de gener de 1976, i els G, H i I corresponen a les categories aparegudes arran de l'aprovació de les tarifes per a l'any 2000.

(**) El límit dels trams està expressat en m3/mes per cada habitatge subministrat.

b) Tarifes amb dos trams de consum.

Aquestes tarifes únicament són d'aplicació per a comptadors individuals sobre bateria. El client haurà de demanar, a través dels canals habituals de la Societat, la seva aplicació, sense que puguin coincidir en un mateix període de facturació els dos models, amb dos i tres trams de consum, tenint una vigència mínima obligatòria d'un any.

(*) Tipus habitatge
Quota fixamensua
Tarifa general EUR/m3 trams
Límit tram m3/mes

EUR
1r
2n


A
1,57
0,4977
1,3488
12

B i C
3,96
0,4977
1,3488
12

D i E
6,45
0,4977
1,3488
12

F
9,24
0,4977
1,3488
12

G
15,13
0,4977
1,3488
12

H
21,95
0,4977
1,3488
12

I
33,34
0,4977
1,3488
12


c) Facturació especial dels trams per a habitatges en què convisquin més de quatre persones.

c.1) Tarifes amb tres trams de consum.

En els contractes de subministrament amb comptadors individuals sobre bateria o de comptador únic per a habitatges en què convisquin més de quatre persones, el primer i segon tram de consum s'incrementarà en 1,5 m3 al mes per cada persona addicional, amb arrodoniment a l'alça el primer tram i a la baixa el segon en els habitatges on convisquin un nombre senar de persones.

c.2) Tarifes amb dos trams de consum.

En els contractes de subministrament amb comptadors individuals sobre bateria o de comptador únic per a habitatges en què convisquin més de quatre persones, el primer tram de consum s'incrementarà en 3 m3 al mes per cada persona addicional.

2. Ús comunitari.

S'aplicaran segons el cabal nominal del subministrament els mateixos preus que els fixats per als subministraments d'ús comercial i industrial amb comptador únic sobre connexió.

3. Usos comercials amb comptador individual sobre bateria.

Cabal nominal
Quota fixa
Tarifa general
Límit tram

m3/h
mensual
EUR/m3 trams
m3/mes

en EUR
1r
2n


1,00
6,05
0,5402
1,0804
12

1,60
9,29
0,5402
1,0804
12

2,50
14,15
0,5402
1,0804
12

4,00
22,25
0,5402
1,0804
12


4. Usos comercials i industrials amb comptador únic sobre connexió.

Cabal nominal
Quota fixa
Tarifa
Límit tram

m3/h
mensual
EUR/m3 trams
m3/mes

en EUR
1r
2n

0,25
3,16
0,7682
1,1524
16

0,40
4,99
0,7682
1,1524
25

0,60
7,92
0,7682
1,1524
40

1,00
12,53
0,7682
1,1524
63

1,60
19,97
0,7682
1,1524
100

2,50
31,50
0,7682
1,1524
160

4,00
49,94
0,7682
1,1524
250

6,30
79,13
0,7682
1,1524
400

10,00
125,23
0,7682
1,1524
630

16,00
199,74
0,7682
1,1524
1.000

25,00
314,98
0,7682
1,1524
1.600

30,00
368,75
0,7682
1,1524
1.800

40,00
499,35
0,7682
1,1524
2.500

63,00
791,28
0,7682
1,1524
4.000

100,00
1.252,22
0,7682
1,1524
6.300

160,00
1.997,41
0,7682
1,1524
10.000

250,00
3.149,74
0,7682
1,1524
16.000

400,00
4.993,49
0,7682
1,1524
25.000

630,00
7.912,77
0,7682
1,1524
40.000

1.000,00
12.522,16
0,7682
1,1524
63.000

1.600,00
19.974,01
0,7682
1,1524
100.000


5. Subministrament per aforament.

Quota fixa mensual per habitatge abastat: 5,70 EUR.

Tarifa única: 0,4488 EUR/m3.

6. Subministrament a les dependències i serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona.

Quota de servei: 10% de la corresponent a usos industrials, segons el cabal nominal del subministrament.

Tarifa única: 0,3255 EUR/m3.

7. Subministrament a les dependències i serveis municipals dels ajuntaments, exclòs el de Barcelona.

Quota de servei: 10% de la corresponent a usos industrials, segons el cabal nominal del subministrament.

Tarifa única: 0,7682 EUR/m3.

Subministrament a distribuïdors (en alta)

Preu A

S'aplicarà a les vendes en alta a Sant Cugat del Vallès, Badia del Vallès, Argentona, Ripollet, La Llagosta, Dosrius, Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei i Sitges: 0,3110 EUR/m3.

Preu B

S'aplicarà a les vendes en alta a Sabadell: 0,3456 EUR/m3.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-194/05.

Ajuntament de Ripollet (SOREA, SA). Subministrament a Ripollet.

Quota fixa de servei

(Segons diàmetre de comptador)
EUR/u.c./mes

Fins a 13 mm
2,23

De 15 mm
3,59

De 20 mm
6,11

De 25 mm
8,32

De 30 mm
12,25

De 40 mm
24,21

De 50 mm
36,18

De 65 mm
87,45

De 80 x 20 mm
2.775,53

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Ús domèstic (*)

Fins a 12 m3/unitat consum/mes
0,2502

Excés de 12 m3/unitat consum/mes
0,5004

Ús industrial
0,4251

Ús municipal
0,3500


Conservació de comptadors (Segons diàmetre de comptador)
EUR/mes

Fins a 13 mm
0,45

De 15 mm
0,55

De 20 mm
0,81

De 25 mm
1,06

De 30 mm
1,41

De 40 mm
2,11

De 50 mm
5,78

De 65 mm
6,52

De 80x20 mm
7,27


(*) En els contractes de subministrament amb comptadors individuals sobre bateria o de comptador únic per habitatges en què convisquin més de quatre persones, el primer tram de consum s'incrementarà en 3 m3 al mes per cada persona addicional.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-196/05.

SOREA, SA. Subministrament a Centelles.

Mínim de consum facturable: 6 m3/unitat consum/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Ús domèstic

Fins a 10 m3/unitat de consum/mes
0,6407

De 10 a 15 m3/unitat de consum/mes
0,7977

De 15 a 20 m3/unitat de consum/mes
0,9445

Excés de 20 m3/unitat de consum/mes
3,2482

Ús industrial

Fins a 10 m3/unitat de consum/mes
0,7651

Excés de 10 m3/unitat de consum/mes
1,8805

Ús agrícola
0,6925


Conservació comptadors: 0,93 EUR/abonat/mes.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-197/05.

SOREA, SA. Subministrament a Rubí.

Quota fixa de servei
EUR/mes

Subministrament per comptador

Ús domèstic
2,79

Tarifa reduïda del 50%
1,40

Tarifa reduïda del 25%
2,10

Ús industrial
5,57

Provisional d'obra
5,57

Altres usos
5,57

Polígon Can Jardí (DAMCAR)
30,09

Subministrament per aforament

Ús domèstic
3,12

Tarifa reduïda del 50%
1,56

Tarifa reduïda del 25%
2,34

Ús industrial
5,57

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Subministrament per comptador

Ús domèstic

Fins a 6 m3/mes
0,4573

De 6 a 12 m3/mes
0,6454

De 12 a 18 m3/mes
0,8872

Excés de 18 m3/mes
1,3308

Tarifa reduïda del 50%

Fins a 6 m3/mes
0,2221

De 6 a 12 m3/mes
0,3136

De 12 a 18 m3/mes
0,4437

Excés de 18 m3/mes
0,6449

Tarifa reduïda del 25%

Fins a 6 m3/mes
0,3358

De 6 a 12 m3/mes
0,4741

De 12 a 18 m3/mes
0,6654

Excés de 18 m3/mes
0,9731

Ús industrial

Fins a 18 m3/mes
0,6403

Excés de 18 m3/mes
0,7969

Ús municipal
0,2075

Provisional d'obres
0,7443

Altres usos
0,8359

Polígon Can Jardí (DAMCAR)

Fins a 18 m3/mes
0,6532

Excés de 18 m3/mes
0,7512

Subministrament per aforament
EUR/m3

Ús domèstic
0,6185

Tarifa reduïda del 50%
0,3093

Tarifa reduïda del 25%
0,4639

Ús industrial
0,8055


Protecció contra incendis (segons diàmetre )
EUR/trim.

Primera boca (diàmetre de 25 mm)
12,02

Següents boques (diàmetre de 25 mm)
6,01

Primera boca (diàmetre de 45 mm)
24,04

Següents boques (diàmetre de 45 mm)
12,02

Hidrants (diàmetre nominal de 80 mm)
36,06

Hidrants (diàmetre nominal de 100 mm)
48,08


Conservació comptadors (segons diàmetre)
EUR/ab/mes

Fins a 13 mm
0,36

De 15 mm
0,46

De 20 mm
0,62

De 25 mm
0,90

De 30 mm
1,21

De 40 mm
2,36

De 50 mm
4,62

De 65 mm
9,03

De més de 65 mm
s/ caract. servei


Conservació d'aforaments: 1,16 EUR/abonat/mes.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-199/05.

Aigües de Mataró, SA. Subministrament a Mataró.

Subministrament en alta: 0,37 EUR/m3.

Subministraments municipals: 0,190 EUR/m3.

Subministrament no domèstic

Subministrament per aforament

Quota fixa de servei: 17,60 EUR/abonat/mes.

Tarifa de subministrament: 1,42 EUR/m3.

Subministrament per comptador

Quota fixa servei (segons diàmetre comptador)
EUR/abonat/mes

Comercials i ús comunitari

De 5, 10 i 13 mm
7,80

De 15 mm
10,10

De 20 mm
15,70

Industrials, obres i serveis col·lectius socials

De 5, 10 i 13 mm
8,00

De 15 mm
10,30

De 20 mm
16,10

De 25 mm
19,20

De 30 mm
30,90

De 40 mm
60,20

De 50 mm
154,40

De 80 mm
288,00

De 100 mm
578,00

De 125 mm
720,00

Tarifa de subministrament
EUR/m3

Comercial i ús comunitari
0,603

Industrial i obres
0,618

Serveis col·lectius de caràcter social
0,580


Subministrament domèstic

Subministrament per aforament

Quota fixa de servei: 3,95 EUR/habitatge/mes.

Tarifa de subministrament
EUR/m3

Fins a 6 m3/habitatge/mes
0,468

De 7 a 10 m3/habitatge/mes
0,692

De 11 a 18 m3/habitatge/mes
1,300

Excés de 18 m3/habitatge/mes
1,420


Subministrament per comptador

Quota fixa servei (segons diàmetre comptador)
EUR/ab/mes

De 5, 10 i 13 mm
2,86

De 15 mm
3,64

De 20 mm
4,88


Comptadors comunitaris: 2,86 EUR/habitatge/mes.

Tarifa de subministrament
EUR/m3

Fins a 6 m3/habitatge/mes
0,198

De 7 a 10 m3/habitatge/mes
0,394

De 11 a 18 m3/habitatge/mes
1,100

Excés de 18 m3/habitatge/mes
1,200


Subministrament familiar: tant per aforament com per comptador, el límit del segon bloc de consum s'ampliarà a raó de 3 m3/mes i el límit del tercer a raó de 6 m3/mes per cada resident empadronat que excedeixi de 3, en habitatges amb contractació individual.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'1 de gener de 2006 en aplicació del Decret 328/1990, de 21 de desembre, de modificació parcial del Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats.

Exp. A-200/05.

Rosalia Barba Pujol. Subministrament a una part de la Garriga.

Quota fixa de servei: 5,08 EUR/abonat/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 10 m3/abonat/mes
0,45

De 10 a 20 m3/abonat/mes
1,08

De 20 a 30 m3/abonat/mes
2,25

Excés de 30 m3/abonat/mes
3,50


Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-201/05.

CASSA Aigües i Depuració, SL. Subministrament a Castellví de la Marca.

Ús domèstic

Quota fixa de servei: 6 EUR/abonat/trimestre.

Tarifa de subministrament
EUR/m3

Fins a 30 m3/abonat/trimestre
0,39

De 30 a 54 m3/abonat/trimestre
0,78

Excés de 54 m3/abonat/trimestre
1,56


Ús industrial

Quota fixa de servei: 18 EUR/abonat/trimestre.

Tarifa de subministrament: 0,80 EUR/m3.

Ús incendi

Quota fixa de servei
EUR/trimestre

1 1/4 polzades
23,8857

2 polzades
27,2950

2 1/2 polzades
30,7043


Tarifa de subministrament: 0,80 EUR/m3

Per a unitats de convivència formades per més de 3 persones, cal aplicar la següent taula per persona de més:

Persona de +
Tram 1
Tram 2
Tram 3

1
fins a 39 m3
de 39 a 72 m3
més de 72 m3

2
48
48-90
+90

3
57
57-108
+108

4
66
66-126
+126


Per l'acreditació del nombre de persones per a cada habitatge, CASSA Aigües i Depuració, SL, aplicarà aquesta bonificació a aquells abonats que tinguin concedit aquest procediment per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, segons Decret del Reglament del cànon de l'aigua.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-202/05.

Ajuntament de Vilademuls. Subministrament a Vilademuls.

Mínim de consum facturable: 30 m3/abonat/trimestre.

Tarifes de subministrament: 0,42 EUR/m3.

Conservació de comptadors : 1,20 EUR/abonat/mes.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-203/05.

Ajuntament de Rosselló (Aqualia gestión integral del agua, SA). Subministrament a Rosselló.

Quota fixa de servei: 2,20 EUR/abonat/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 10 m3/abonat/mes
0,35

De 11 a 18 m3/abonat/mes
0,45

Excés de 18 m3/abonat/mes
0,70

Ús industrial
0,45

Aforaments (30 m3/usuari/mes)
0,45


Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-204/05.

CASSA Aigües i Depuració, SL. Subministrament a Parets del Vallès.

Ús domèstic

Quota fixa de servei
EUR/mes

Habitatge tipus A
1,90

Habitatge tipus B
2,47

Habitatge tipus C
3,08

Habitatge tipus D
4,08

Habitatge tipus E
5,46

Habitatge tipus F
7,10

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 10 m3/abonat/mes
0,27

De 10 a 30 m3/abonat/mes
0,47

Excés de 30 m3/abonat/mes
0,73


Ús comercial i obres

Quota fixa de servei
EUR/mes

15 mm
4,08

20 mm
5,46

30 mm
7,10

40 mm
8,71

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 10 m3/abonat/mes
0,28

De 10 a 30 m3/abonat/mes
0,66

Excés de 30 m3/abonat/mes
0,82


Ús industrial (polígons)

Quota fixa de servei
EUR/abonat/mes

15 mm
24,17

20 mm
40,10

25 mm
56,32

30 mm
80,47

40 mm
160,94

50 mm
241,63

65 mm
402,58

80 mm
604,12

100 mm
966,54

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 10 m3/abonat/mes
0,36

De 10 a 30 m3/abonat/mes
0,72

Excés de 30 m3/abonat/mes
0,93

Conservació de comptadors
EUR/trimestre

Ús domèstic (tots els tipus)
1,42

Ús industrial, comercial, obres i incendis

13 mm
1,42

15 mm
1,42

20 mm
1,53

25 mm
2,58

30 mm
3,59

40 mm
5,61

50 mm
12,69

65 mm
15,70

80 mm
19,62

100 mm
24,12


Subministrament per a boques contra incendi interiors

Quota de servei: 2,66 euros/mes.

Consum d'aigua: 0,93 euros/m3.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-207/05.

Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA. Subministrament a Terrassa.

Ús domèstic

Subministrament per aforament
EUR/m3

De 250 litres/dia
0,7736

De 375 litres/dia
0,8373

De 500 litres/dia
0,9580

De més de 500 litres/dia
1,1017


Subministrament per comptador

Quota fixa de servei
EUR/abonat/mes

Individual: fins a 5 m3/abonat/mes
3,2300

Individual:

entre 5 i 10 m3/abonat/mes(*)
3,2617

Individual: excés de 10 m3/abonat/mes
3,6932

General
3,2095

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 15 m3/abonat/trimestre
0,2225

De 16 a 30 m3/abonat/trimestre (*)
0,5748

Excés de 30 m3/abonat/trimestre
0,9125
Ús industrial

Quota fixa de servei

Diàmetre compt.
Límit 1r. bloc

m3/abonat/mes
EUR/abonat/mes

Fins a 20 mm
100
19,6343

De 25 mm
160
27,5557

De 30 mm
225
39,3664

De 40 mm
450
78,7628

De 50 mm
675
118,1367

De 65 mm
900
155,3065

De 80 mm
1.125
197,3209

De 100 mm
1.575
276,2793

De 125 mm
2.475
434,2338

De 50 w.
1.125
197,3209

De 65 w.
1.800
315,7736

De 80 w.
2.700
473,2693

De 100 w.
4.500
793,0602

De 125 w.
5.625
991,4267

De 150 w.
9.000
1.586,3459

Tarifes de subministrament
EUR/m3

1r bloc
0,6880

2n bloc
0,7268

Ús comercial


Quota fixa de servei (segons diàmetre compt.)
EUR/abonat/mes

Fins a 15 mm (fins a 15 m3/trim)
10,6908

Fins a 15 mm (excés de 15 m3/trim)
11,5472

De 20 mm
13,7065

De 25 mm
27,3150

De 30 mm
39,0053

De 40 mm
78,0482

De 50 mm
117,0684

De 65 mm
153,8922

De 80 mm
195,5228

De 100 mm
273,7592

De 125 mm
430,2770

De 50 w.
195,5228

De 65 w.
312,9149

De 80 w.
468,9588

De 100 w.
785,8457

De 125 w.
982,4220

De 150 w.
1.571,9248

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 5 m3/abonat/mes
0,2340

Excés de 5 m3/abonat/mes
0,6922


(*) En les unitats familiars, per cada membre de més a partir del tercer, 5 m3/trimestre incloent quota de servei a preu de 2n bloc.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-208/05.

SOREA, SA. Subministrament a Sant Cugat del Vallès i en alta a l'Ajuntament de Molins de Rei.

Quota fixa de servei (segons diàmetre comptador)
EUR/uc/mes

Ús domèstic

Fins a 13 mm
3,76

De 15 mm
5,67

De 20 mm
9,43

De 25 mm
13,24

De 30 mm
19,08

De 40 mm
37,90

De 50 mm
56,92

De més de 50 mm
76,22

Ús industrial

Fins a 13 mm
6,39

De 15 mm
9,64

De 20 mm
10,67

De 25 mm
22,43

De 30 mm
32,60

De 40 mm
65,16

De 50 mm
98,61

De 65 mm
169,43

De 80 mm
212,82

De 100 mm
469,20

De 150 mm
651,55

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Ús domèstic (*)

Fins a 6 m3/unitat consum/mes
0,2664

De 6 a 12 m3/unitat consum/mes
0,6254

Excés de 12 m3/unitat consum/mes
0,8625

Ús industrial
0,8625

Ús municipal
0,1164

Ajuntament de Molins de Rei (alta):
0,3584


(*) Per als habitatges amb més de quatre persones, el primer i el segon tram de consum s'incrementarà en 1,5 m3 al mes per cada persona addicional i tram, amb arrodoniment al alça el primer tram i a la baixa el segon en els habitatges on convisquin un número senar de persones.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-209/05.

Aqualia Gestión Integral del Agua, SA. Subministrament a Tordera i urbanitzacions Mas Reixach i Terra Brava.

Mínim de consum facturable: 7 m3/abonat/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Ús domèstic

Fins a 7 m3/abonat/mes
0,3437

De 7 a 14 m3/abonat/mes
0,6800

Excés de 14 m3/abonat/mes
0,9485


Quota Fixa Terra Brava

per inversions de millora: 2,50 EUR/abonat/mes.

Equilibri servei d'aigües: 2,41 EUR/mes.

Conservació de comptadors i escomeses (segons diàmetre comptador)
EUR/mes

De 13 mm
0,5522

De 20 mm
0,7504

De 30 mm
1,5896

De 40 mm
2,7260

De 50 mm
3,8196

De 65 mm
4,3782

De 80 mm
18,1790

De 100 mm
22,5343


Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-210/05.

CASSA Aigües i Depuració, SL. Subministrament a Agramunt i agregats: Montclar, Almenara Alta, la Donzell d'Urgell i Mafet (Urgell).

Quota Conservació

Ús domèstic
EUR/mes

Tipus A
0,2510

Tipus B
0,2790

Tipus C
0,3070

Tipus D
0,4180

Tipus E
0,5570

Tipus F
0,8360

Comercial i obres

(segons diàmetre de comptador)

De 15 mm
0,8600

De 20 mm
1,6720

Granges

(segons diàmetre de comptador)

De 15 mm
9,79

De 20 mm
9,79


Mínim de consum facturable: 16 m3/bimestre.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Ús domèstic

Fins al mínim
0,4087

Excés del mínim
0,8256

Comercial i obres

Fins al mínim
0,6316

Excés del mínim
0,9804

Granges
0,6850


Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-212/05.

CASSA Aigües i Depuració, SL. Subministrament a Subirats.

Quota fixa de servei
EUR/mes

Abonats per comptador

Abonats domèstics

(segons diàmetre de comptador)

De 13 mm
5,54

De 15 mm
5,74

De 20 mm
12,91

De 25 mm
16,58

De 30 mm
20,27

Abonats no domèstics

Abonats comercials, hotels i obres

(segons diàmetre comptador)

De 13 mm
7,72

De 15 mm
11,58

De 20 mm
15,43

De 25 mm
19,30

De 30 mm
23,17

De 40 mm
27,02

De 50 mm
30,89

Abonats ús incendis

(segons diàmetre subministrament)

1 1/4 polzades
25,79

2 polzades
29,48

2 1/2 polzades
33,17

Comptadors col·lectius

(general per varis abonats): suma de les quotes corresponents del nombre d'usuaris

Abonats per aforament: domèstic i no domèstics

Subministraments 300 l/dia
13,21

Subministraments 400 l/dia
17,62

Subministraments 500 l/dia
25,08

Subministraments 600 l/dia
30,09

Subministraments 900 l/dia
46,07

Subministraments 1.000 l/dia
51,18

Subministraments 1.200 l/dia
60,60

Subministraments 1.500 l/dia
78,24

Subministraments 3.000 l/dia
155,94

Subministraments 5.000 l/dia
280,25

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Abonats per comptador

Abonats domèstics: tarifa normal

Fins a 9 m3/abonat/mes
0,5351

De 9 a 18 m3/abonat/mes
0,7822

Excés de 18 m3/abonat/mes
1,1309

Abonats no domèstics: comercials, hotels i obres
0,7334

Fins a 9 m3/abonat/mes

De 9 a 18 m3/abonat/mes
0,9951

Excés de 18 m3/abonat/mes
1,4706

Abonats ús incendis
1,3326


Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-215/05.

Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA. Subministrament en alta a Matadepera amb cabals procedents de Can Boada de Terrassa i de Castellar del Vallès.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Cabals procedents de Can Boada

Aigües de Matadepera, SA
0,6030

Cabals procedents de Castellar del Vallès

Distribuïts sense sobreelevar

Aigües de Matadepera, SA

(zona baixa)
0,5171

Diversos (zona baixa)
0,5171

Sobreelevats a cotes superiors

Aigües de Matadepera, SA

(zona alta)
0,8380

Diversos (zona alta)
0,8380

Ajuntament de Vacarisses
0,8380


Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-217/05.

SOREA, SA. Subministrament en alta a Cubelles, Sitges, Vilanova i la Geltrú i Bellvei a través de l'Aqüeducte Vilanovès.

Quota de servei
EUR/mes

Bellvei
325,00

Sitges
3.130,55

Vilanova i la Geltrú
2.619,95

Cubelles
5.088,68

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Bellvei
0,260

Sitges
0,280

Vilanova i la Geltrú
0,305

Cubelles
0,263


Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-218/05.

SOREA, SA. Subministrament a Parlavà.

Mínim de consum facturable: 6 m3/uc/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins al mínim
0,2867

Excés del mínim
0,3764

Conservació comptadors i escomeses: 0,82 EUR/abonat/mes.


Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-219/05.

Ajuntament de Calella (AQUALIA gestión integral del agua, SA). Subministrament a Calella.

Mínim de consum facturable
m3/abonat/mes

Ús domèstic (habitatges o assimilables)
12

Jubilats
6

Ús comercial

(bars, perruqueries, restaurants)
30

Ús industrial i hoteler
45

Ús obres
30

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Ús domèstic o assimilable

Fins a 12 m3/abonat/mes
0,7016

De 12 a 15 m3/abonat/mes
0,7718

Excés de 15 m3/abonat/mes
0,9916

Família nombrosa

Fins a 20 m3/abonat/mes
0,7016

Excés de 20 m3/abonat/mes
0,9916

Jubilats

Fins a 12 m3/abonat/mes
0,7016

De 12 a 15 m3/abonat/mes
0,7718

Excés de 15 m3/abonat/mes
0,9916

Ús comercial

Fins a 30 m3/abonat/mes
0,7718

Excés de 30 m3/abonat/mes
0,9916

Ús industrial i hoteler

Fins a 45 m3/abonat/mes
0,7718

Excés de 45 m3/abonat/mes
0,9916

Ús provisional obres

Fins a 30 m3/abonat/mes
0,7718

Excés de 30 m3/abonat/mes
0,9916

Hospital de Calella
0,7718

Quota d'inversió
EUR/abonat/mes

Ús domèstic
0,7212

Ús comercial
0,7212

Ús industrial, hoteler i hospital
3,6061

Ús obres
0,7212


Quota de manteniment de comptadors
EUR/mes

Ús domèstic
0,5308

Ús comercial
0,5308

Ús industrial, hoteler i hospital
0,5308

Ús obres
0,5308


Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

Exp. A-220/05.

Ajuntament de Colera. Subministrament a Colera.

Mínim de consum facturable: 10 m3/abonat/mes.

Tarifes de subministrament
EUR/m3

Fins a 30 m3/abonat/trimestre
0,2834

De 30 a 54 m3/abonat/trimestre
0,5668

Excés de 54 m3/abonat/trimestre
0,8502


Conservació comptadors i escomeses: 0,50 EUR/abonat/mes.

Les tarifes que s'autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l'endemà de la data de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya.

transportst

taxis

Exp. TX-174/05.

Sindicat del Taxi de Catalunya. Tarifes de servei d'autotaxi de Mataró.

Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es relacionen a continuació:

Concepte
EUR

Tarifa 1

Baixada de bandera
2,45

Km recorregut
0,95

Hora d'espera
17,45

Mínim de percepció
4,35

Tarifa 2

Baixada de bandera
1,60

Km recorregut:
0,91

Hora d'espera
17,15

Mínim de percepció
3,45

Mínim de percepció

Suplements

Avís telefònic (*)
1,10

Servei urbanitzacions (**)
1,80

Maleta o paquet

superior a 55x35x35xcm
1,40

Nits especials
1,80


Tarifa 2: dies feiners de 6 a 22 hores.

Tarifa 1: dies feiners de 22 a 6 hores, dissabtes, diumenges i dies festius i els dies 25, 26, 28 i 29 de juliol.

(*) El suplement de sol·licitud telefònica de recollida a domicili no és aplicable als usuaris minusvàlids ni als serveis sol·licitats des de les urbanitzacions on existeix suplement.

(**) Suplement per als servei a les urbanitzacions can Quirze, la Fornenca, can Marquès, les Sureres, Santa Maria de Cirera, can Vilardell, la Cornisa i el sector Riera de Mata situat a partir del PK 649,6 de la carretera N-II fins al final del terme municipal de Mataró.

La percepció mínima no serà aplicable als usuaris minusvàlids. Els mínims de percepció no són acumulables a recorreguts als quals s'hagi aplicat la tarifa ordinària per quilòmetre recorregut.

Nits especials:

Des de les 22 h del 05/01 fins a les 6 h del 06/01.

Des de les 22 h del 23/06 fins a les 6 h del 24/06.

Des de les 22 h del 24/12 fins a les 6 h del 25/12.

Des de les 22 h del 31/12 fins a les 6 h del 01/01.

Exp. TX-176/05 i TX-213/05.

Associació Ràdio Taxi de Rubí i Sindicat del Taxi de Catalunya. Tarifes servei autotaxi de Rubí.

Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es relacionen a continuació:

Concepte
EUR

Tarifa 1

Baixada de bandera
2,35

Km recorregut
1,05

Hora d'espera
18,00

Tarifa 2

Baixada de bandera
2,25

Km ecorregut
0,90

Hora d'espera
18,00

Suplements

Avís telefònic
1,50

Equipatge
1,50

Gossos
2,00


La tarifa 1 s'aplicarà de 22 a 6 hores, dissabtes i festius.

La tarifa 2 s'aplicarà els dies laborables de 6 a 22 hores.

Exp. TX-184/05.

Sindicat del Taxi de Catalunya. Tarifes de servei d'autotaxi de Granollers.

Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es relacionen a continuació:

Concepte
EUR

Tarifa 1

Baixada de bandera
3,00

Km recorregut
0,92

Hora d'espera
15,85

Tarifa 2

Baixada de bandera
2,55

Km recorregut
0,82

Hora d'espera
14,75

Suplements

Maletes i animals domèstics
0,80


La tarifa 1 s'aplicarà de 21 a 7 hores

La tarifa 2 s'aplicarà de 7 a 21 hores

La baixada de bandera inclou un recorregut mínim de 777 metres o 162 segons a la tarifa 2 i de 691 metres o 160 segons a la tarifa 1.

Avís telefònic: es posarà el taxímetre en marxa al sortir de la parada i les tarifes màximes en el punt de recollida seran Tarifa 1 4,15 EUR i Tarifa 2 3,65 EUR.

Exp. TX-198/05.

Associació de Taxis de Berga. Tarifes servei auto - taxi de Berga.

Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es relacionen a continuació:

Concepte
EUR

Tarifa 1

Baixada de bandera
3,15

Km recorregut
0,92

Hora d'espera
17,50

Tarifa 2

Baixada de bandera
2,65

Km recorregut
0,90

Hora d'espera
16,00

Suplements

Recollida a domicili
0,80

Casc antic
0,90

Maletes
1,00

Animals
1,00


La tarifa 1 s'aplicarà de 21 a 7 hores i els dissabtes i festius.

La tarifa 2 s'aplicarà els dies laborables de 7 a 21 hores.

Exp. TX-204/05.

Associació Sersatrans. Tarifes de servei d'autotaxi d'Alcanar.

Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es relacionen a continuació:

Concepte
EUR

Tarifa 1

Baixada de bandera
4,50

Km recorregut
1,03

Hora d'espera
16,95

Tarifa 2

Baixada de bandera
3,35

Km recorregut
0,86

Hora d'espera
15,80

Suplements

Recollida a domicili
2,00

Maletes
1,60

Animals
1,60


La tarifa 1 s'aplicarà els dies feiners de 22 a 6 hores, dissabtes diumenges i festius.

La tarifa 2 s'aplicarà els dies feiners de 6 a 22 hores.

Exp. TX-206/05.

Ajuntament d'Amposta. Tarifes de servei d'autotaxi d'Amposta.

Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es relacionen a continuació:

Concepte
EUR

Tarifa 1

Baixada de bandera
4,50

Km recorregut
1,03

Hora d'espera
16,95

Tarifa 2

Baixada de bandera
3,35

Km recorregut
0,86

Hora d'espera
15,80

Suplements

Recollida a domicili
2,00

Maletes
1,60

Animals
1,60


La tarifa 1 s'aplicarà els dies feiners de 22 a 6 hores, dissabtes diumenges i festius.

La tarifa 2 s'aplicarà els dies feiners de 6 a 22 hores.

Exp. TX-211/05.

Associació Provincial d'Auto-taxi. Tarifes de servei d'autotaxi de Lleida.

Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es relacionen a continuació:

Concepte
EUR

Percepció mínima

Tarifa 1
4,10

Tarifa 2
3,35

Baixada de bandera

Tarifa 1
2,10

Tarifa 2
1,75

Km recorregut

Tarifa 1
0,92

Tarifa 2
0,77

Hora d'espera

Tarifa 1
17,85

Tarifa 2
14,88

Recollida a domicili

Tarifa 1
1,35

Tarifa 2
1,15

Suplements

Sortida Estació Renfe
0,50

Maletes, paquets
0,50

Animals domèstics
1,15

Nit de Nadal i nit de fi d'any
3,50


La tarifa T1 s'aplicarà de 21 a 7 hores, dissabtes i festius.

La tarifa T2 s'aplicarà els dies laborables de 7 a 21 hores.

Exp. TX-216/05.

Sindicat del Taxi de Catalunya. Tarifes de servei d'autotaxi de Tona.

Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es relacionen a continuació:

Concepte
EUR

Tarifa 1

Baixada de bandera
3,50

Km recorregut
1,20

Hora d'espera
16,50

Mínim de percepció
4,50

Tarifa 2

Baixada de bandera
3,20

Km recorregut
0,93

Hora d'espera
15,00

Mínim de percepció
4,50

Suplements

Equipatge
1,30

Animals
1,30


La tarifa 1 s'aplicarà en període nocturn, dissabte i festius.

La tarifa 2 s'aplicarà en període diürn.

Exp. TX-221/05.

Associació de Taxistes de Pineda de Mar. Tarifes de servei d'autotaxi de Pineda de Mar.

Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es relacionen a continuació:

Concepte
EUR

Tarifa 1

Baixada de bandera
3,70

Km recorregut
0,94

Hora d'espera
16,00

Tarifa 2

Baixada de bandera
3,40

Km recorregut
0,92

Hora d'espera
16,00

Mínim de percepció
4,00

Suplements

Equipatge
1,20

Gossos
1,50

Ràdio taxi
1,00

Urbanitzacions
3,00

(can Carreres, servei per trucada telefònica)

Nits especials
3,00

(Sant Joan, Nadal, Cap d'any)


Exp. TX-222/05.

Ajuntament de Gelida. Tarifes de servei d'autotaxi de Gelida.

Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es relacionen a continuació:

Concepte
EUR

Tarifa 1

Baixada de bandera
5,82

Km recorregut
1,26

Hora d'espera
19,26

Mínim de percepció
5,82

Suplements

Avís telefònic
1,70

Recollida fora de zona
1,70

Tarifa 2

Baixada de bandera
4,85

Km recorregut
1,05

Hora d'espera
16,05

Mínim de percepció
4,85

Suplements

Avís telefònic
1,40

Recollida fora de zona
1,40

Animals domèstics
1,40

Maletes o paquets
1,40

superiors a 55x35x35


La tarifa T1 s'aplicarà de 20 a 8 hores, dissabtes, festius i festes locals.

La tarifa T2 s'aplicarà laborables de 8 a 20 hores.

Transport Urbà Col·lectiu

Exp. TU-192/05.

Reus Transport Públic, SA. Tarifes servei transport urbà de Reus.

Autoritzar les tarifes, amb IVA inclòs, que es relacionen a continuació:

Concepte
EUR

Bitllet senzill
1,10

Bitllet senzill, tarifa especial

Aeroport de Reus
2,20

Targeta multiviatge (T-10)
6,00


Contra els acords de la Comissió de Preus de Catalunya es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller de Comerç, Turisme i Consum en el termini d'un mes a comptar de la data de la publicació d'aquest Edicte.

Barcelona, 19 de gener de 2006

Belen Manzano Lahoz

Secretària de la Comissió de Preus

de Catalunya