Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 67/2007
Fecha Disposición :
14/02/2007
Fecha Publicación :
19/03/2007
Órgano Emisor :
ADMINISTRACIÓN LOCAL
RESOLUCIÓ

de 26 de febrer de 2007, per la qual es nomena professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors el senyor Pablo Bofill Soliguer.

De conformitat amb la proposta formulada per la comissió nomenada per jutjar el concurs d'accés per a la provisió de places dels cossos docents universitaris, convocat per resolució de la Universitat Politècnica de Catalunya del 9 de novembre de 2006 (BOE 11 de desembre 2006), i complerts els requisits establerts a l'article 14.1 del Reglament per als concursos d'accés als cossos docents universitaris de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovat pel Consell de Govern de data 1 de desembre de 2003.

Aquest Rectorat, en l'ús de les atribucions conferides per l'article 65 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE de 24 de desembre) i la resta de disposicions concordants ha resolt nomenar Professor Titular d'Universitat (TU-16/701/9) de l'àrea de coneixement d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors el Sr. Pablo Bofill Soliguer, amb els emoluments que segons les disposicions vigents li corresponguin.

Barcelona, 26 de febrer de 2007

Antoni Giró Roca

Rector

PG-180300 (07.067.075)