Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2001, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se adoptan los "silabus" de conocimientos teóricos para la obtención de licencias de piloto de transporte de líneas aéreas, piloto comercial, habilitación de vuelo instrumental, piloto privado y transformación de licencias nacionales y validación de licencias extranjeras, todas ellas de avión
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 189/2001
Fecha Disposición :
12/07/2001
Fecha Publicación :
08/08/2001
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE FOMENTO
RESOLUCIÓ

EDC/2571/2005, de 30 d'agost, per la qual s'autoritza la modificació de l'autorització d'obertura del centre docent privat Mare de Déu de la Misericòrdia, de Reus.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del Departament d'Educació per la titular del centre docent privat Mare de Déu de la Misericòrdia, de Reus, en petició de canvi de denominació de la titularitat i del centre, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació; el Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d'autorització dels centres docents privats,

Resolc:

.1 Autoritzar la modificació de l'autorització d'obertura del centre docent privat Mare de Déu de la Misericòrdia, de Reus, per canvi de denominació de la titularitat i del centre, en els termes que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Resolució.

.2 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Tarragona, 30 d'agost de 2005

p. d. (Resolució de 10.5.1999, DOGC núm. 2904)

Josep M. Pallàs i Guasch

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

Annex

Comarca del Baix Camp

Serveis territorials: Tarragona.

Localitat: Reus.

Municipi: Reus.

Núm. de codi: 43002375.

Denominació: Mare de Déu de la Misericòrdia.

Adreça: c. Antoni Gaudí, 20.

Titular: Escola Mare de Déu de la Misericòrdia, SCCL.

NIF: F43092261.

S'autoritza el canvi de denominació de la titularitat, que passa a ser Escola Maria Cortina, SCCL.

S'autoritza el canvi de denominació específica, que passa a ser Maria Cortina, amb efectes des de l'inici del curs escolar 2005-2006.