Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2001, a efectos de cómputos de plazos
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 304/2000
Fecha Disposición :
11/12/2000
Fecha Publicación :
20/12/2000
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
EDICTE

de 6 de maig de 2005, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents a diversos municipis.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 16 de març de 2005, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb el procediment establert a l'article 48.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, els expedients de sol·licitud de construccions i instal·lacions en sòl no urbanitzable que es detallen a continuació:

Exp.: 2003/010777/B

Instal·lació d'una central de fabricació de formigó en el paratge casa Alou, al terme municipal de Balsareny, promoguda per Hormiconsa.

Exp.: 2004/011764/B

Instal·lació d'emmagatzematge i trituració de restes vegetals a la finca can Quimet, al terme municipal de Bigues i Riells, promoguda per Explotacions can Quimet, SCP.

Exp.: 2005/016792/B

Instal·lació d'un centre de telecomunicacions a la finca Comellas, al terme municipal de Castell de l'Areny, promoguda pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat.

Exp.: 2004/014016/B

Construcció d'un nou camp de futbol a la Múnia, al terme municipal de Castellví de la Marca, promoguda per l'Ajuntament de Castellví de la Marca.

Exp.: 2004/012839/B

Instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil al solar situat al costat dels dipòsits municipals d'aigua, al terme municipal de Navàs, promoguda per Vodafone España, SA.

Exp.: 2005/016735/B

Instal·lació d'una estació sísmica i permanent GPS VSAT, al Collet de la Cirera, al terme municipal d'Oristà, promoguda per l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Exp.: 2003/009990/B

Rehabilitació, reforma i ampliació d'unes instal·lacions hípiques existents a la finca Maset dels Conills, al terme municipal de Pacs del Penedès, promoguda per M. Mercedes Carbonell Soler.

Exp.: 2005/016562/B

Construcció d'un centre de telecomunicacions al paratge el Folló, al terme municipal de Tagamanent, promoguda pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Exp.: 2003/006462/B

Adequació d'un edifici agrícola per a habitatge a la finca mas Casanova de Sanaiars, al terme municipal de Torelló, promoguda per David Coromina Barris.

Exp.: 2005/016525/B

Instal·lació d'una subestació elèctrica en el paratge anomenat Coll de Bou, al terme municipal de Vilafranca del Penedès, promoguda per Fecsa-Endesa.

Denegar, de conformitat amb el procediment establert a l'article 48.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, els expedients de sol·licitud de construccions i instal·lacions en sòl no urbanitzable que es detallen a continuació:

Exp.: 2004/015986/B

Construcció d'un habitatge unifamiliar adossat a la masia Agulladolç, al terme municipal de Cabrera d'Igualada, promoguda per Marcel Santacana Sabaté.

Exp.: 2004/015886/B

Instal·lació d'una discoteca a l'aire lliure en el paratge els Emparrats, situat a la carretera BV-1106, PK 1,8, al terme municipal d'Òdena, promoguda per Òdena Restauració, SL.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà, aleshores, oberta la via contenciosa administrativa.

Els expedients restaran, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, a l'arxiu de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona.

Barcelona, 6 de maig de 2005

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Barcelona