Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, de la Universidad de La Rioja, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento de Sociología
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 230/2007
Fecha Disposición :
10/09/2007
Fecha Publicación :
25/09/2007
Órgano Emisor :
UNIVERSIDADES
EDICTE

de 28 d'agost de 2007, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Manresa.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 21 de juny de 2007, va adoptar, entre altres, l'acord següent:

Exp.: 2007/026850/B

Modificació puntual del Pla general al Pla especial la Dama, al terme municipal de Manresa

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

.1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general al Pla especial la Dama, de Manresa, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

.2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

.3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Manresa.

Contra l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 28 d'agost de 2007

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Barcelona

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general al Pla especial la Dama, al terme municipal de Manresa

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

(07.240.037)