Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca beca, CSIC-contrato programa con la Comunidad de Madrid, destinada a la formación de Técnico de Laboratorio en el Instituto de Ciencias de la Construcción «Eduardo Torroja»
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 229/2007
Fecha Disposición :
10/09/2007
Fecha Publicación :
24/09/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
ANUNCI

de licitació d'un contracte de serveis (exp. AN-348/07).

.1.a) Organisme: Departament d'Acció Social i Ciutadania, plaça Pau Vila, 1, 08039 Barcelona. Telèfon: 93.483.10.00. Fax: 93.483.15.09.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

.2.a) Objecte del contracte: Serveis de neteja de les dependències dels Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a Tarragona, durant l'any 2008.

b) Termini d'execució: De l'1 de gener, o des de la signatura del contracte si fos posterior, fins el 31 de desembre de 2008.

.3.a) Tipus de licitació: concurs públic per procediment obert.

b) Tramitació: anticipada de despesa

.4 Pressupost base de licitació: 76.752,00 euros, referit a 12 mesos.

.5 Garantia provisional: 0,00 euros.

.6.a) Obtenció de documentació i informació: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta 3a, Servei de Contractació i Patrimoni. La documentació també pot obtenir-se a la web: www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/index.htm.

b) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

.7 Requisits específics del contractista: els licitadors hauran d'acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica pels mitjans establerts al plec de clàusules administratives particulars.

.8.a) Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 14 hores del dia 16 d'octubre de 2007.

b) Documentació a presentar: la requerida a la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta 3a, Servei de Contractació i Patrimoni.

.9.a) Obertura de les proposicions: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta 3a, sala de reunions i licitacions del Servei de Contractació i Patrimoni.

b) Data i hora: a les 10 hores del dia 19 d'octubre de 2007.

.10 Despeses dels anuncis: van a càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 13 de setembre de 2007

Matilde Sala i Manuel

Directora de Serveis

(07.256.028)