Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede cambio de titularidad de la aprobación de modelo de una cinta métrica de fibra de vidrio y material plástico, modelo AP, mixta, clase III, fabricada por "Metroplast", Daverio (Italia), a favor de "Medid Internacional, Sociedad Anónima"
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 285/2000
Fecha Disposición :
09/10/2000
Fecha Publicación :
28/11/2000
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓ

TRI/1386/2005, de 21 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Corporació de Pràctics del Port de Barcelona per als anys 2004-2007 (codi de conveni núm. 0811672).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Corporació de Pràctics del Port de Barcelona, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 2 de novembre de 2004, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Corporació de Pràctics del Port de Barcelona per als anys 2004-2007 (codi de conveni núm. 0811672) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 21 de gener de 2005

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funciones

Transcripció literal del text signat per les parts

2n CONVENI

col·lectiu de treball de la Corporació de Pràctics del Port de Barcelona 2004-2007

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Determinació de les parts

El present Conveni col·lectiu de treball es pacta entre la representació legal dels treballadors de l'empresa representada pel seu delegat de personal i la seva Direcció.

Article 2

Àmbit funcional

El present Conveni col·lectiu afecta i obliga la Corporació de Pràctics del Port de Barcelona, tenint per tant àmbit d'empresa, i a tots els treballadors i treballadores per compte aliè i en règim de dependència de la plantilla de la Corporació de Pràctics del Port de Barcelona, i en queda expressament exclòs el personal al qual es refereix els articles 1.3.c) i 2.1.a) del text refós de l'Estatut dels treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, desenvolupat aquest últim pel RD 13827/1995, d'1 d'agost.

Article 3

Àmbit territorial

El Conveni afectarà el centre de treball de la Corporació ubicat al Port de Barcelona.

Article 4

Àmbit temporal

Entrada en vigor. Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2004.

Duració. La duració serà de 4 anys, excepte pel que es refereix a aquelles clàusules per les quals s'estableixi una vigència i duració diferents.

Denúncia i revisió. A partir del 31 de desembre de 2007, el Conveni es prorrogarà tàcitament i automàticament d'any en any excepte denúncia fefaent per qualsevol de les parts amb 3 mesos d'antelació a la citada data de venciment.

Article 5

Prelació de normes i dret supletori

Les normes contingudes en el present Conveni regularan les relacions entre la Corporació i el seu personal laboral. Amb caràcter supletori i en el que no està previst en aquest Conveni, s'aplicarà el text refós de l'Estatut dels treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, així com les altres disposicions de caràcter general i legislació laboral vigent. En relació a l'enquadrament en Seguretat Social del personal de la Corporació s'ajustarà a la normativa laboral i social vigent i en particular a la disposició addicional dinovena de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès general.

Article 6

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu constitueixen un tot orgànic indivisible i a efectes de la seva aplicació pràctica seran considerades globalment.

En el supòsit que es declarés la nul·litat per via judicial o a través de qualsevol procediment de solució de conflictes alternatius, d'una part del Conveni col·lectiu, la resta del seu text quedarà en vigor a excepció de les clàusules declarades nul·les.

En el supòsit anterior la Comissió Negociadora es compromet a negociar un nou redactat de les clàusules declarades nul·les en el termini màxim d'1 mes a contar des de la notificació de la declaració de nul·litat.

En cas de desacord, les parts es sotmeten expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

Durant la nova negociació de l'articulat declarat nul, serà d'aplicació en el seu cas, i als efectes que no es produeixi un buit normatiu, el previst en el text refós de l'Estatut dels treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

Article 7

Comissió Paritària

En compliment del que disposa l'article 85 del text refós de l'Estatut dels treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, s'estableix, per a la vigència i compliment de les qüestions que derivin de l'aplicació del Conveni, una Comissió Paritària que estarà formada per un representant de la Corporació i el representant dels treballadors.

A les reunions podran assistir amb veu però sense vot els assessors que les parts designin, amb un màxim de 2 per representació.

Per arranjar les discrepàncies que poguessin sorgir en el si de la citada Comissió, les parts es sotmeten expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya.

Conflictes col·lectius. A efectes de solució dels conflictes col·lectius que poguessin originar-se, tant de caràcter jurídic com d'interessos derivats de l'aplicació o interpretació del present Conveni, i sense perjudici de les facultats i competències atribuïdes a la Comissió Paritària, ambdues parts negociadores, en representació dels treballadors i treballadores de l'empresa, es sotmeten als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, regulats en l'Acord interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990 publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 23 de gener de 1991.

Article 8

Text bilingüe

S'acorda la redacció del text d'aquest Conveni col·lectiu de treball en llengua catalana, oficial a Catalunya, i la llengua castellana, idioma oficial a l'Estat espanyol.

Article 9

Absorció i compensació

Sense perjudici del respecte a les millores adquirides que poguessin existir a la data del present Conveni, totes les condicions econòmiques, siguin o no de naturalesa salarial, són compensables en el seu conjunt i còmput anual amb les millores que procedeixin segons disposicions legals, amb l'única excepció d'aquells conceptes que expressament fossin exclosos d'absorció en el text del present Conveni.

Capítol 2

Organització del treball. Classificació del personal: grups i categories professionals. Jornada. Festius i Vacances. Permisos. Excedències.

Article 10

Organització del treball

L'organització pràctica del treball és facultat exclusiva de la Direcció de l'empresa, de conformitat amb l'Estatut dels treballadors i altres normes vigents sobre aquesta matèria, respectant sempre el que disposa el present Conveni.

Article 11

Classificació en grups professional

Els treballadors i treballadores afectats pel present Conveni, en atenció a les funcions que desenvolupen i d'acord amb les definicions que s'especifiquen a l'article següent, seran classificats en grups professionals.

Article 12

Definició dels grups professionals

S'estableixen els següents grups professionals:

Grup 1: Operativa

Patró

Patró en pràctiques

Guaita

Guaita en pràctiques

Encarregat de taller mecànic

Mecànic

Ajudant de mecànic

Personal de neteja

Grup 2: Administració:

Cap de negociat

Oficial administratiu

Auxiliar administratiu

Article 13

Definició de categories

Operatives:

Patró: és aquella persona, que tenint la titulació adequada, realitza les funcions de govern d'una embarcació assignada a efectuar el trasllat dels pràctics de la Corporació de Pràctics del Port de Barcelona, perquè es pugui prestar el servei bàsic de practicatge i qualsevol altra funció complementària d'aquest i compta amb una experiència mínima de 3 mesos en les referides tasques.

Patró en pràctiques: és aquella persona, que tenint la titulació adequada, realitza les funcions de govern d'una embarcació assignada a efectuar el trasllat dels pràctics de la Corporació de Pràctics del Port de Barcelona, perquè es pugui prestar el servei bàsic de practicatge i qualsevol altra funció complementària d'aquest sota supervisió i per un període màxim de 3 mesos, que un cop hagi transcorregut, de continuar a l'empresa o de tornar a ser contractat en un termini de 12 mesos, passaria a la categoria de patró.

Guaita: és l'operador que realitza funcions auxiliars del control de tràfic portuari d'acord amb les instruccions directes del cap de guàrdia dels pràctics com a representant de la Corporació.

Guaita en pràctiques: és l'operador que realitza funcions auxiliars del control de tràfic portuari d'acord amb les instruccions directes del cap de guàrdia dels pràctics com a representant de la Corporació i sota la supervisió i per un període màxim de 3 mesos, que un cop hagi transcorregut, de continuar a l'empresa o de tornar a ser contractat en un termini de 12 mesos, passaria a la categoria de guaita.

Encarregat de taller mecànic: és aquella persona que amb la titulació adequada i experiència suficient exerceix la direcció i el control del manteniment de les embarcacions, sent responsable del seu bon funcionament.

Mecànic: és aquella persona que, tenint la titulació i experiència adequada, realitza les funcions de manteniment de les embarcacions propietat de la Corporació de Pràctics.

Ajudant de mecànics: és aquella persona que realitza les funcions auxiliars pròpies del mecànic.

Personal de neteja: és aquella persona que s'ocupa de la higiene i neteja de les dependències

Administratives:

Cap de negociat: és aquell empleat encarregat de la comprovació de la facturació, de la seva impressió i de repartir-la als clients; també s'encarrega del seu cobrament desplaçant-se per fer-ho, si és necessari, fins al domicili del client, portant el control del seu cobrament així com dels dies, hores, forma i lloc de pagaments establert pel client. Formen part de les seves feines algunes funcions de gestió i administració de personal com realitzar gestions davant l'Institut Social de la Marina, la Capitania Marítima o l'Autoritat Portuària. També realitza, entre altres feines administratives, el control, tramitació i manteniment de la documentació relativa a les embarcacions de la Corporació.

Oficial administratiu: persona que realitza de manera qualificada autònoma les següents tasques: elabora documents de comptabilitat, realitzant la gestió de la comptabilitat de l'empresa. Registre, control i arxiu de la facturació i correspondència de la Corporació. Cobrament de factures i pagament a proveïdors.

Auxiliar administratiu: persona que amb cert grau d'autonomia s'encarrega d'activitats administratives: realització de les tasques de mecanografia i arxiu de la documentació, col·laboració en tasques d'anotació comptable, tramitació i registre de correspondència i altres tasques administratives.

Article 14

Jornada i torns per menjar

14.1. General:

D'acord amb els representants dels treballadors s'establirà per períodes anuals i amb 1 mes d'antelació al seu inici, el calendari anual distribuint la jornada laboral de tot el personal de l'empresa de tal manera que la distribució afecti de forma equitativa tots els treballadors mitjançant la realització de torns rotatius. A l'esmentat calendari també s'inclouran els períodes de vacances.

14.2. Patrons: El personal de la secció de flota mantindrà la seva jornada i distribució actual de tal manera que els seus serveis quedin garantits els 365 dies de l'any 24 hores al dia; a tal efecte, cada any es realitzarà el calendari anual, en el qual s'inclouran els períodes de vacances.

Els patrons s'autorregularan a l'objecte de cobrir les possibles baixes en les guàrdies durant tot l'any, siguin per malaltia, accident o altres causes. Aquestes guàrdies de reforç s'abonaran al mateix preu que les hores extres. Sempre respectant el màxim de 80 hores marcades per l'Estatut dels treballadors.

Respecte a la confecció del calendari de guardes dels patrons, es procurarà que tots els components del departament realitzin anualment el mateix nombre d'hores anuals, podent-se corregir les desviacions durant l'any, sense computar a aquests efectes les realitzades per substitució a causa de baixa.

Tenint en compte la naturalesa de l'activitat que es desenvolupa en el sector, s'acorda que la jornada del personal de flota es faci de forma irregular mitjançant la realització de torns de guàrdia, transcorrent un mínim de 48 hores de descans entre cada guàrdia. Per poder flexibilitzar el torn de treball per necessitats de l'empresa, cada any l'empresa pactarà abans de finalitzar l'any, junt amb el representant legal dels treballadors el nou calendari que sempre respectarà el màxim legal de 1.826 hores anuals i el sistema de torns de guàrdia actuals, i a més s'inclourà el calendari de guàrdies que es pacti anualment. El nou calendari s'efectuarà respectant en tot cas l'estructura de torns de guàrdia a qui substitueixi. El calendari de guàrdies de patrons per l'any 2005, es signa en l'acte de signatura del Conveni.

14.3. Guaita: El personal de la secció de guaites mantindrà la seva jornada i distribució actual, de tal manera que els seus serveis quedin garantits els 365 dies de l'any, 24 hores al dia; a tal efecte, cada any es realitzarà el calendari anual, en el qual s'inclouran els períodes de vacances.

Els guaites s'autorregularan a l'objecte de cobrir les possibles baixes a les guàrdies durant tot l'any, siguin per malaltia, accident o altres causes. Aquestes guàrdies de reforç s'abonaran al mateix preu que les hores extres.

Article 15

Treballs de categoria inferior o superior

Respecte a la mobilitat funcional i geogràfica ambdues parts es sotmeten al que disposa l'article 39 i 40 de l'Estatut dels treballadors.

Article 16

Festius i vacances

Ateses les peculiaritats de l'ordenació del temps de treball, a la Corporació i de les diferents jornades laborals i a la pràctica seguida, es mantenen els 14 dies festius anuals com a dies retribuïts i no recuperables, respectant sempre el calendari fixat.

Els empleats, qualsevol que sigui el grup o categoria a la que pertanyin, tenen dret a unes vacances anuals de 30 dies naturals que, en la mesura del possible, es gaudiran entre els mesos de juny i setembre.

La duració de les vacances del personal que porti de servei a l'empresa menys d'1 any, estaran en proporció al temps servit.

La representació dels treballadors, proposarà a l'empresa, per a cada departament i abans de l'inici del nou exercici, el quadre de vacances afectat a ella, vetllant que els serveis quedin degudament atesos, i essent els períodes de vacances, escollits pel personal en ordre rotatiu.

Quan ho sol·liciti el personal i el servei ho permeti, podran ser concedides les vacances de forma fraccionada.

Els acords assolits seran ratificats pel delegat de personal.

Pel personal de flota s'estableix un sistema en virtut del qual els treballadors gaudiran de 20 dies de les seves vacances entre els mesos de juny i setembre i els restants 10 dies durant el període d'hivern, fraccionats a proposta del treballador i consensuats amb l'empresa. Els períodes de vacances variaran anualment per cada treballador per aplicació d'un sistema de rotació que permeti que tots els treballadors de flota gaudeixin cada any dels diferents períodes de vacances compresos entre els mesos de juny a setembre.

Article 17

Permisos retribuïts

El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps següent:

a) 15 dies naturals en cas de matrimoni. Per excepció, i transcorrent un preavís de 9 mesos, en cas de matrimoni, es concediran 20 dies de permís retribuït.

b) 2 dies pel naixement d'un fill o per la defunció, accident o malaltia greus u hospitalització de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb tal motiu el treballador necessiti fer un desplaçament a l'efecte, el termini serà de 4 dies.

c) 1 dia per trasllat del domicili habitual.

d) Pel temps indispensable, pel compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, englobant l'exercici del sufragi actiu. Quan consti en una norma legal un període determinat, cal atenir-se al que aquesta disposi quant a la durada de l'absència i a la seva compensació econòmica.

Quan el compliment del deure abans referit suposi la impossibilitat de la prestació del treball degut en més del 20% de les hores laborables en un període de 3 mesos, podrà l'empresa passar al treballador afectat a la situació d'excedència regulada a l'apartat 1 de l'article 46 de l'Estatut dels treballadors.

En el supòsit que el treballador, per compliment del deure o acompliment del càrrec, percebi un indemnització, se'n descomptarà l'import del salari a què tingués dret a l'empresa.

e) Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts legalment.

f) Pel temps indispensable per la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que hagin de realitzar-se dins de la jornada de treball.

g) Pel temps indispensable per realitzar els exàmens per obtenir titulacions que l'empresa consideri necessàries pel desenvolupament del seu treball.

Article 18

Excedències

1. L'excedència podrà ser voluntària o forçosa. La forçosa, que donarà dret a la conservació del lloc i al còmput de l'antiguitat de la seva vigència, es concedirà per la designació o elecció per un càrrec públic que impossibiliti l'assistència al treball. El reingrés haurà de ser sol·licitat dins del mes següent a la cessació en el càrrec públic.

2. El treballador amb almenys una antiguitat a l'empresa d'1 any té dret a que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no menor a 2 anys i no superior a 5. Aquest dret només podrà ser exercitat un altre cop pel mateix treballador si han transcorregut 4 anys des del final de l'anterior excedència.

3. Els treballadors tindran dret a un període d'excedència de duració no superior a 3 anys per tenir cura de cada fill, tant quan sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits d'acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la data del naixement o, en el seu cas, de la resolució judicial o administrativa.

També tindrà dret a un període d'excedència, de duració no superior a 1 any, els treballadors per tenir cura d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per ell mateix, i no acompleixi activitat retribuïda.

L'excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant, si 2 o més treballadors generessin el dret pel mateix subjecte causant, l'empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa.

Quan un nou subjecte causant doni dret a un nou període d'excedència, el seu inici donarà fi al que, en el seu cas, es vingués gaudint.

4. Tanmateix podran sol·licitar el seu pas a la situació d'excedència a l'empresa els treballadors que exerceixen funcions sindicals d'àmbit provincial o superior mentre duri l'exercici del seu càrrec representatiu.

5. El treballador excedent voluntari conserva únicament un dret preferent al reingrés en les vacants d'igual o similar categoria a la seva que hi hagués o es produís a l'empresa.

Capítol 3

Sancions i multes. Assegurances per accident. Roba de treball. Complement per incapacitat temporal. Normes en matèria de seguretat i higiene

Article 19

Sancions i multes als patrons i guaites

Quan l'autoritat competent els imposi una multa en l'exercici de la seva professió i per causes imputables a l'empresa o derivades de l'estricte compliment del servei, aquestes seran a càrrec de l'empresa.

Article 20

Assegurança per accident

La indemnització en l'assegurança d'accidents col·lectiva per mort o invalidesa que té contractada la Corporació ascendirà a 30.050,61 euros.

Article 21

Complement per incapacitat temporal

En cas d'incapacitat temporal derivada d'accident laboral, l'empresa complementarà el subsidi de la Seguretat Social fins arribar al 100% del salari fix del treballador afectat, fins l'esgotament del termini màxim de 18 mesos.

Article 22

Prevenció de riscos laborals i sanitat a bord

La Corporació vindrà obligada a complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals a l'objecte d'aconseguir una protecció eficaç en treballadors i treballadores, i en particular en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors i treballadores, actuació en casos d'emergència de risc greu i imminent així com de vigilància de la salut.

L'acció preventiva es planificarà a partir d'una avaluació inicial dels riscos que es realitzarà amb caràcter general tenint en compte la naturalesa de l'activitat, havent-se de realitzar els corresponents controls periòdics així com les actualitzacions necessàries, adoptant-se les mesures necessàries amb el fi que els equips de treball siguin adequats per l'activitat professional que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats a tal efecte.

La Corporació garantirà als treballadors i treballadores al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut a través de reconeixements específics en funció dels riscos inherents al treball.

Les mesures de vigilància i control de salut dels treballadors i treballadores es durà a terme respectant sempre el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona del treballador i la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut.

D'igual forma correspon a cada treballador i treballadora observar el compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresari.

En tot el que faci referència a la sanitat, seguretat i higiene a bord de les embarcacions, ambdues parts es remeten a la normativa vigent.

L'empresa facilitarà roba i equipament necessari de conformitat a la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Article 23

Taules salarials

A l'annex 1, consten les taules salarials per l'any 2004, que incorporen l'increment inicial sobre els conceptes salarials revalorables.

Article 24

Salari base

El salari base es tracta d'una quantitat meritada per mes natural. L'import corresponent a cada categoria per l'any 2004 és el que figura a l'annex 1.

Article 25

Plus personal consolidat per supressió antiguitat

Amb la intenció de racionalitzar els conceptes salarials del present Conveni, s'unifiquen en aquest plus personal el "plus personal antiguitat" dels patrons (que meritaven únicament els patrons que a 31 de desembre de 1998 percebien antiguitat consolidada) i la "variació personal per supressió d'antiguitat dels guaites" (que meritaven únicament els guaites a qui es va suprimir el plus d'antiguitat). Per tant, únicament hi tenen dret aquells patrons i guaites que vinguessin percebent els esmentats plusos personals a 31 de desembre de 2003.

Es merita durant 12 mesos a l'any i el seu import serà el mateix que venien percebent pels esmentats plusos, ja que es tracta d'un concepte no revalorable.

Article 26

Plus d'indemnització personal per amarres

Es tracta d'una quantitat fixa mensual, no revalorable, que perceben cadascun dels patrons que venien percebent amarres fins al moment de la seva extinció. L'esmentada quantitat es percep en concepte de compensació per la disminució d'ingressos com a conseqüència de la pèrdua de la concessió del servei d'amarres per part de la Corporació i, per tant, no serà meritada pels patrons o mariners de nou ingrés a l'empresa.

Es merita en 12 mensualitats.

Article 27

Plus d'embarcament

Es tracta d'una quantitat mensual fixa revalorable, que perceben tots els patrons i mecànics pel fet de desenvolupar tota o part de la seva prestació a bord dels bots. L'import corresponent a cada categoria per l'any 2004 és el que figura a l'annex 1.

Aquest concepte desapareixerà el 31 de desembre de 2005 passant a integrar-se en el plus lloc de treball dels patrons i mecànics l'1 de gener de 2006, una vegada efectuada la corresponent revaloració.

Es merita en 12 mensualitats.

Article 28

Plus lloc de treball

28.1 Es tracta d'un complement salarial revalorable, meritat per mes natural, que retribueix el treball nocturn i el realitzat en dies festius pels patrons i mecànics, que substitueix l'antic plus d'assistència.

També és aplicable als guaites i administratius pel que fa a les diverses condicions específiques del seu lloc de treball.

Aquest plus es produeix en les 14 pagues i l'import corresponent a cada categoria per l'any 2004 figura en l'annex 1.

28.2 Per tal de solucionar el desviament en la compensació de les adverses condicions laborals pròpies del personal embarcat ocorregut en els darrers anys, els patrons percebran els següents increments addicionals del plus lloc de treball.

2004: 31,93 euros mensuals

2005: 31,93 euros mensuals

2006: 8,33 euros mensuals

2007: 8,33 euros mensuals

Article 29

Complement "ad personam"

Es tracta d'un complement "ad personam" que perceben únicament els guaites en plantilla el 31 de desembre de 2003, per l'esforç realitzat en l'adaptació a les noves tecnologies que han estat implantades en l'empresa. Per tant, no ho percebran els guaites de nou ingrés.

L'import del complement és el que vénen percebent fins avui, s'abona en 12 mensualitats i té caràcter revalorable.

Article 30

Plus de productivitat

A partir de l'1 de gener de 2005 els patrons i guaites percebran un plus de productivitat que s'abonarà el setembre, el càlcul del qual s'efectuarà de la següent manera:

1. Durant el 2004 es farà un recompte de tots els vaixells que han precisat servei de practicatge.

2. El total de vaixells es multiplicaran per 1 o per 0,40 tal com es dirà més avall.

3. La quantitat resultant es dividirà pel nombre de patrons o guaites que estiguin en plantilla el 31 de desembre de 2004. Si un patró o guaita no ha romàs en plantilla durant tot l'any produirà el plus de productivitat proporcionalment al temps de permanència arrodonit en mesos.

4. La quantitat així resultant s'abonarà als patrons o guaites en 1 sola paga durant el mes de setembre. El patró o guaita que cessi amb anterioritat al mes de setembre percebrà l'import del plus productivitat ja calculat que hauria de percebre en aquell mes.

Pels anys 2006 i 2007 es realitzarà el mateix procés però agafant com a base de càlcul el nombre de vaixells de l'any anterior.

Durant la vigència del present Conveni el plus de productivitat es calcularà pels patrons multiplicant el nombre de vaixells que hagin necessitat practicatge per 1 euro i pels guaites per 0,40 euros. La diferència ve justificada per la diferent naturalesa del treball realitzat pels dos col·lectius. El plus de productivitat té caràcter de no revalorable.

La resta de personal continuarà rebent la quantitat que ve meritant per aquest concepte fins avui, amb el mateix caràcter i naturalesa.

Article 31

Incentius, plus d'activitat, plus personal i variacions personals de personal administratiu

El personal administratiu continuarà percebent els plus activitat, assistència, plus personal antiguitat i incentius que amb caràcter personal venien cobrant amb anterioritat a la firma del present Conveni en les quanties que vénen meritant, i conservant els esmentats incentius el caràcter i naturalesa que tenien fins avui.

Article 32

Plus personal i variacions personals del personal de neteja

El personal de neteja continuarà percebent els plus personal i variació personal, que amb caràcter personal, venien cobrant amb anterioritat a la firma del present Conveni en les quanties en les quals venien percebent-los i conservant aquests incentius el caràcter i naturalesa que tenien fins avui.

Article 33

Complement encarregat de taller

Es suprimeix el complement d'encarregat de taller incrementant-se el salari base d'aquesta categoria en 582,52 euros mensuals.

Article 34

Doble tripulant i treballs de bus

Quan per circumstàncies puntuals de la navegació sigui precisa la presència de 2 tripulants en les llanxes cada patró de la guàrdia percebrà un complement de 30 euros.

Els treballs de busseig que s'hagin de realitzar per netejar les hèlixs de les llanxes es remuneraran a raó de 90,15 euros si l'operari ha de desplaçar-se des del seu domicili o de 60,10 euros si en aquell moment l'operari estigués en el centre de treball.

Article 35

Pagues extres d'estiu i Nadal

El seu import és igual al del salari base més el plus de lloc de treball. Es meriten semestralment, entre gener i juny la paga d'estiu, i entre juliol i desembre la paga de Nadal.

Article 36

Hores extraordinàries

S'entendrà per hores extraordinàries les que excedeixin de la jornada ordinària i no podran superar les 80 hores anuals. Les hores extraordinàries s'abonaran en la quantia que es fixi o es compensaran per temps equivalents de descans retribuït, tal com marca l'Estatut dels treballadors.

L'import corresponent a cada categoria per l'any 2004 és el que figura en l'annex 1, pels anys consecutius de vigència del present Conveni, s'actualitzarà amb la revaloració de les corresponents taules salarials per l'esmentat any.

Article 37

Hores extraordinàries per força major

S'entendran com a tals, les requerides per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents, sense perjudici de la seva compensació com a hores extraordinàries, tal com està estipulat en l'Estatut dels treballadors.

Article 38

Increments salarials i revisió salarial pels anys 2004, 2005, 2006 i 2007

Els increments salarials pactats s'apliquen sobre tots els conceptes revalorables que de manera expressa es fixin en el present Conveni i no sobre els que no tenen tal consideració, que quedaran en la quantia fixa actual, sense que operi compensació ni absorció.

Per cadascun dels anys previstos en aquest Conveni, es pacten els següents increments:

Per l'any 2004: increment inicial de 2%, amb revisió a l'IPC final per la Comunitat de Catalunya, per l'esmentat any si aquest és superior. S'abonarà amb efectes retroactius a 1 de gener de 2004. Sobre aquesta nova base s'aplicarà l'increment pactat per l'any 2005.

Les taules salarials corresponents a l'any 2004 seran les que consten en l'annex 1.

Per l'any 2005: increment inicial de 2%, amb revisió a l'IPC final per la Comunitat de Catalunya per l'esmentat any si aquest és superior. S'abonarà amb efectes retroactius a 1 de gener de 2005. Sobre aquesta nova base s'aplicarà l'increment pactat per l'any 2006.

Per l'any 2006: increment inicial de 2%, amb revisió a l'IPC final per la Comunitat de Catalunya, per l'esmentat any si aquest és superior. S'abonarà amb efectes retroactius a 1 de gener de 2006. Sobre aquesta nova base s'aplicarà l'increment pactat per l'any 2007.

Per l'any 2007: increment inicial de 2%, amb revisió a l'IPC final per la Comunitat de Catalunya, per l'esmentat any si aquest és superior. S'abonarà amb efectes retroactius l'1 de gener de 2007. Sobre aquesta nova base s'aplicarà l'increment pactat per l'any 2008.

Capítol 5

Règim disciplinari

Article 39

Faltes i sancions de treballadors

La direcció de les empreses podrà sancionar els incompliments laborals en què puguin incórrer els treballadors/ores, d'acord amb la graduació de faltes i sancions que s'estableixen en el present text.

Article 40

Procediment sancionador

En el supòsit d'imposició de sancions, es donarà compliment al que disposa l'article 64.1.7 del text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, i en l'article 10.3.3 de la Llei orgànica de llibertat sindical.

Sense perjudici d'això:

1. En el supòsit d'acomiadament, serà perceptiva la incoació d'un expedient contradictori previ, en el qual es donarà audiència, per al·legacions per escrit, en un termini de 3 dies hàbils al propi afectat, a la representació dels treballadors i al delegat sindical corresponent, si a l'empresa li constés l'afiliació del treballador al seu sindicat.

2. La comunicació de l'expedient es farà per escrit i haurà d'incloure el plec de càrrecs o relació dels fets o faltes que s'imputin i la seva qualificació inicial.

3. Transcorregut el termini d'audiència, i tan si s'han efectuat al·legacions com si no, l'empresa comunicarà la decisió definitiva que adopti i, en cas d'imposar sanció, ho comunicarà per escrit a l'afectat, a la representació dels treballadors i, en el seu cas, al delegat sindical corresponent.

4. L'empresa podrà acordar la mesura cautelar de suspensió de treball de l'afectat mentre dura la tramitació de l'expedient contradictori. Durant el temps en el qual es tramita l'expedient contradictori, el treballador suspès de treball seguirà percebent la seva retribució.

Article 41

Graduació de les faltes

En atenció a la seva gravetat, tota falta comesa per un treballador/a es qualificarà com a lleu, greu o molt greu.

Article 42

Qualificació de les faltes

Faltes lleus:

a) La demora o negligència en l'execució del treball que no produeixi pertorbació en el servei encomanat.

b) Les de puntualitat inferior a 15 minuts, sempre que del retard no es derivi perjudici pel servei que hagi de prestar.

c) Abandonar, sense motiu justificat, el treball, encara que sigui per poc temps, sempre que de l'abandonament no es derivi perjudici pel servei que hagi de prestar, en tal cas tindrà la consideració de falta greu.

d) Descuits en la conservació dels materials, útils i eines de l'empresa.

Faltes greus:

a) Més de 3 faltes de puntualitat en la presentació en el lloc de treball no justificades i comeses en el període de 3 mesos.

b) Negligència o descuit en el treball que afecti la seva bona marxa.

c) La imprudència en actes de servei; si impliqués risc d'accident per ell o pels seus companys o perill d'avaria per l'embarcació, podrà ser considerada com a falta molt greu.

d) Absentar-se del lloc de treball o embarcació sense permís de la Direcció.

e) L'incompliment de les ordres i instruccions de l'empresa en l'exercici de les seves facultats directives si impliqués afebliment greu en l'organització del treball o si d'ella es derivés perjudici greu per l'empresa o pels companys de treball, podrà ser considerat com a falta molt greu.

f) L'incompliment de les instruccions de l'empresa en matèria de servei. Si aquesta circumstància s'efectués de manera reiterada o d'aquesta es derivés perjudici per l'empresa podrà ser considerada com a molt greu.

g) La falta d'assistència al centre de treball sense causa que ho justifiqui per 1 dia.

h) La reincidència en faltes lleus dins d'1 semestre, encara que siguin de diferent naturalesa.

i) La no-observança de les obligacions de seguretat i salut en el treball i la no-observança de les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per l'empresa.

Faltes molt greus:

a) El frau, deslleialtat o abús de confiança en les gestions encomanades, així com el tracte amb els companys de treball o qualsevol altra persona al servei de l'empresa o en relació al treball amb aquesta.

b) Fer negociacions de comerç o indústria relacionades amb el tràfic marítim per compte propi o d'una altra persona sense l'expressa autorització de la Corporació, així com la realització de qualsevol activitat que pugui ser constitutiva de competència deslleial.

c) Fer desaparèixer, inutilitzar, destruir o causar desperfectes en materials, útils, eines, maquinària, aparells, instal·lacions, estris i documents de l'empresa.

d) L'embriaguesa i l'estat derivat del consum de drogues durant el treball.

e) Violar el secret de la correspondència o documents reservats de l'empresa, així com revelar a elements estranys a l'empresari dades de reserva obligades.

f) La simulació de malaltia o accident.

g) Sol·licitar permisos o llicències al·legant causes no existents.

h) Causar accidents greus per negligència o imprudència inexcusable.

i) La falta de puntualitat de la qual es derivi un perjudici greu pel servei o un perjudici per l'empresa. Absències injustificades per 2 o més dies.

j) Maltractaments de paraula o obra i la falta greu de respecte i consideració a la Direcció, així com als companys de treball i subordinats o qualsevol altra persona amb la qual, per raó professional, s'hagi de relacionar l'empleat.

k) Incompliment de les instruccions rebudes de l'empresa, els seus representants o superiors, dins de l'exercici de la definició de categories establertes en l'article 14 del present Conveni.

l) L'abandonament del servei de guàrdia.

m) Els danys i perjudicis causats en les persones i les coses com a conseqüència de la no-observança de les mesures de prevenció i protecció de seguretat en el treball establertes o facilitades per l'empresa.

n) La reincidència de 2 o més faltes greus, encara que siguin de naturalesa diferent, sempre que es cometin dins del període d'1 any des de la primera.

o) Igualment, es considerarà com a falta molt greu qualsevol de les tipificades en l'article 54 del vigent Estatut dels treballadors.

Article 43

Classes de sancions

L'empresa podrà aplicar a les faltes molt greus qualsevol de les sancions previstes en aquest article i a les greus les previstes en els apartats a) i b).

Les sancions màximes que podran imposar-se en cada cas, en funció de la graduació de la falta comesa, seran les següents:

a) Per faltes lleus:

1. Amonestació.

2. Suspensió de sou i feina fins a 2 dies.

b) Per faltes greus:

1. Suspensió de sou i feina de 3 dies a 3 mesos.

c) Per faltes molt greus:

1. Suspensió de sou i feina de 3 mesos i 1 dia a 6 mesos.

2. Acomiadament disciplinari.

Article 44

Prescripció

Les faltes lleus prescriuran als 10 dies; les greus, als 20 dies, i les molt greus, als 60 dies, a partir de la data en la qual l'empresa que tingui la potestat sancionadora tingués coneixement de la seva comissió i, en tot cas, als 6 mesos d'haver-se comès.

Article 45

Extinció de la responsabilitat disciplinària

La responsabilitat disciplinària s'extingeix per la prescripció de la falta, compliment de la sanció o defunció del treballador.

Capítol 6

Períodes de prova i cessaments

Article 46

Períodes de prova

El període de prova queda establert de la següent forma:

3 mesos pels tècnics titulats.

2 mesos per la resta dels empleats.

Durant aquest període, tant l'empresa com el treballador podran resoldre lliurement la relació que els uneix, sense dret a cap indemnització.

Article 47

Dimissió i terme de preavís

El treballador/a que, després de superar el període de prova, vulgui dimitir, tindrà l'obligació de posar-ho en coneixement de l'empresa amb una antelació de:

a) 1 mes si té la categoria específica de guaita.

b) 15 dies, si té alguna de les categories professionals diferent a l'anterior.

L'incompliment d'aquests terminis de preavís, llevat que el treballador/a sigui eximit del preavís per l'empresari, ocasionarà la pèrdua de la retribució corresponent als dies que li faltin per cobrir el termini de preavís.

Havent rebut avís amb l'esmentada antelació, l'empresa tindrà l'obligació de liquidar i pagar, en finalitzar el preavís, el salari i altres conceptes produïts pel treballador/a.

Una vegada preavisada l'empresa, si aquesta decideix prescindir dels serveis del treballador/a abans de finalitzar el període de preavís, haurà d'abonar al treballador/a el salari corresponent fins la finalització del termini de preavís.

Llevat que existeixi pacte en contrari, el treballador/a no tindrà dret a compensar les vacances pendents amb el termini de preavís.

Capítol 7

Representació legals dels treballadors.Igualtat d'oportunitats.

Article 48

Drets i garanties sindicals

Ambdues parts signants del present Conveni, i en tot el que faci referència a les garanties i drets sindicals, es remetran al que disposa l'Estatut dels treballadors i a la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical.

Article 49

Representació legal dels treballadors

La representació col·lectiva dels treballadors en l'empresa tindrà els drets, garanties i obligacions establertes en el títol 2, capítol 1 de l'Estatut dels treballadors.

Article 50

Igualtat d'oportunitats

L'empresa es compromet a:

1. Garantir i reafirmar el dret de la dona embarassada als permisos remunerats necessaris pel control mèdic de l'embaràs i la preparació per al part segons el que disposa l'article 26.5 de la LPRL.

2. Es garantirà el dret de la dona embarassada a l'adaptació de l'entorn o del temps de treball en el seu estat transitori, de manera que es garanteixi la salut i la seguretat tant de la dona embarassada com la del fetus segons el que disposa l'article 26.6 de la LPRL.

3. Quan el permís per maternitat-paternitat coincideixi amb el període de vacances, el treballador/a tindrà dret a gaudir de les vacances en període diferent.

4. Garantir la no-extinció de la relació laboral, i el manteniment dels drets professionals i econòmics a les persones en permís per maternitat-paternitat.

5. Ratificar que totes les baixes per maternitat/paternitat seran objecte de substitució acollint-se a la contractació bonificada conforme el RD 11/1998.

6. Garantir el manteniment del lloc de treball de la persona en permís per maternitat-paternitat.

Annex 1

C: categoria; SB: salari base; PT: plus lloc de treball; PE: plus embarcament; HE: hores extres.

C
SB
PT
PE
HE

Patró
1.384,88
280,65
169,50
14,08

Patró en pràctiques
1.384,88
.
.
10,77

Guaita
1.344,14
201,61
.
13,23

Guaita en pràctiques
1.344,14
.
.
10,45

Encarregat de taller
1.967,40
248,72
169,50
14,08

Mecànic
1.384,88
248,72
169,50
13,84

Ajudant de mecànic
960,59
.
.
7,47

Personal de neteja
960,59
.
.
7,47

Administratiu
1.344,14
201,61
.
13,23

Auxiliar administratiu
960,59
.
.
7,47