Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicas las determinadas subvenciones concedidas en el primer trimestre de 2003
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 107/2003
Fecha Disposición :
07/04/2003
Fecha Publicación :
05/05/2003
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
EDICTE

de 19 d'abril de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Parlavà.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 24 de maig de 2005, va adoptar, entre altres, l'acord següent:

Exp.: 2005/016161/G

Modificació de la delimitació del sòl urbà al terme municipal de Parlavà

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

.1 Aprovar definitivament la modificació de la Delimitació del sòl urbà, promoguda i tramesa per l'ajuntament de Parlavà.

.2 Condicionar l'eficàcia d'aquest acord i consegüent executivitat a l'elaboració d'un text refós complet de la normativa aplicable, que ha de ser publicat en el DOGC, conjuntament amb l'acord d'aprovació definitiva d'aquesta modificació, en compliment del punt primer de la disposició transitòria quarta de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local.

.3 Facultar la secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per tal que, un cop elaborat el text refós a què fa referència el punt anterior, ordeni la publicació d'aquest acord simultàniament a la publicació del text refós de la normativa per tal que esdevingui executiu.

.3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Tenint en compte que en el DOGC núm. 4592, de 14..3.2006, s'ha publicat la normativa urbanística de la Delimitació de sòl urbà de Parlavà, és procedent la publicació de l'esmentat acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 24 de maig de 2005, de conformitat amb la vigent disposició transitòria vuitena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

Contra l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, als locals de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, número 2.

Girona, 19 d'abril de 2006

Sònia Bofarull Serrat

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Girona

Annex

Normes urbanístiques de la modificació de la delimitació del sòl urbà de Parlavà

(Vegeu annex al document PDF)