Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Alicante don Francisco Javier Teijeiro Vidal, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Alicante número 3, don Fernando Trigo Portela, a inscribir una escritura de transmisión de finca en cumplimiento de fallo judicial, en virtud de apelación del Registrador
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 54/2002
Fecha Disposición :
05/01/2002
Fecha Publicación :
04/03/2002
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE JUSTICIA
EDICTE

de 23 de gener de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Quirze del Vallès.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 20 de octubre de 2005, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

Exp.: 2005/016139/B

Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit del mas Duran/habitatge públic, al terme municipal de Sant Quirze del Vallès

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

.1 Donar conformitat al Text refós de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit del mas Duran/habitatge públic, de Sant Quirze del Vallès, tramès per l'Ajuntament en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 20 d'abril de 2005, amb la prescripció d'ofici que s'introdueix a la modificació relativa al canvi de qualificació de 7.7 a 4b.1-7 HP en els apartats 2.2 i 2.3 de la memòria del document.

.2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

.3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona.

Barcelona, 23 de gener de 2006

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Barcelona

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit del mas Duran/habitatge públic, de Sant Quirze del Vallès

(Vegeu annex al document PDF)