Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 230/2007
Fecha Disposición :
04/09/2007
Fecha Publicación :
25/09/2007
Órgano Emisor :
ADMINISTRACIÓN LOCAL
EDICTE

de 27 d'agost de 2007, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Sant Iscle de Vallalta.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 25 de gener de 2007 i de 31 de maig de 2007, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2006/024812/B

Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació a l'àmbit del nucli urbà i correccions d'errades materials, al terme municipal de Sant Iscle de Vallalta

Acord de 31 de maig de 2007

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

.1 Donar conformitat al text refós de les Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació a l'àmbit del nucli urbà i correccions d'errades materials, de Sant Iscle de Vallalta, promogut i tramès per l'Ajuntament en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de 25 de gener de 2007.

.2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de 25 de gener de 2007 i les normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

.3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

Acord de 25 de gener de 2007

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

.1 Aprovar definitivament les Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació a l'àmbit del nucli urbà i correccions d'errades materials, de Sant Iscle de Vallalta, promogudes i trameses per l'Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per triplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

-1.1 En la regulació de la planta sotacoberta cal respectar la distància màxima de 0,40 m entre el darrer forjat fins al punt d'arrencada de la coberta.

-1.2 Cal establir un esglaonament de l'edifici en els casos en què la rasant de l'alineació de vial entre el punt mig del front de la parcel·la i l'extrem més desfavorable sigui superior a 0,60 m. En aquests casos, l'alçada reguladora màxima s'haurà de regular per a cadascun dels trams.

-1.3 Cal aclarir el destí final dels terrenys i la validesa del conveni signat entre l'Ajuntament i el Bisbat de Girona.

-1.4 Cal incorporar normativament la regulació proposada dels usos admesos en el sistema d'equipaments.

-1.5 Cal establir la tramitació d'un Pla especial que determini la correcta implantació i regulació d'usos de l'equipament en la part no planera de l'àmbit de l'Hort de les Monges. Aquest Pla especial haurà d'aportar informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.

-1.6 Cal incorporar al document les prescripcions assenyalades en l'informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge emès en data 19 de gener de 2006.

.2 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 27 d'agost de 2007

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Barcelona

Annex

Normes urbanístiques de les Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació a l'àmbit del nucli urbà i correccions d'errades materials, al terme municipal de Sant Iscle de Vallalta

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

(07.239.035)