Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2002, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la modificación del plan de estudios conducente al título de Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 256/2002
Fecha Disposición :
03/10/2002
Fecha Publicación :
25/10/2002
Órgano Emisor :
UNIVERSIDADES
EDICTE

de 3 de març de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi de Móra d'Ebre.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en la sessió de 10 de novembre de 2005, va adoptar l'acord següent:

Exp.: 2005/019189/E

Modificació puntual de les Normes subsidiàries, dels polígons de sòl urbà 19 i 20, al terme municipal de Móra d'Ebre

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i de conformitat amb les consideracions efectuades per aquesta Comissió, s'acorda:

.1 Aprovar definitivament la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament referent als polígons de sòl urbà 19 i 20, de Móra d'Ebre, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, introduint d'ofici les següents prescripcions:

1.1 D'acord amb l'informe del Departament de Comerç, Turisme i Consum, de data 15 de juny de 2005, s'haurà de modificar d'ofici la redacció de la normativa en el sentit d'incloure una classificació dels establiments comercials, així com una definició de l'ús comercial; i establint que el creixement de l'oferta comercial al detall, en format de mitjà i gran establiment comercial, haurà d'estar subjecte a allò que determina el PTSEC 2001-2004.

1.2 S'hauran de salvaguardar les servituds derivades de l'heliport existent al parc de bombers situat a l'àmbit. En conseqüència, s'incorpora a l'expedient la documentació aportada pel Departament d'Interior, amb el benentès que serà prescriptiva pel que fa a les alçades de les edificacions i de les instal·lacions (grues i altres).

1.3 S'hauran d'esmenar les errades materials següents:

S'haurà d'eliminar del punt 3, quan diu que la illa qualificada de 3B, al polígon d'actuació 20, resta preparada per signar un futur conveni urbanístic, amb l'objectiu de procedir posteriorment a la seva qualificació de sistema d'equipament.

A l'apartat A.7 on diu nombre d'habitatges màxim: 27.000 m2/150 m2/hab=160, ha de dir 24.000 m2/150 m2/hab=160.

Al plànol d'ordenació 03, l'àmbit del nou polígon d'actuació 19-20 s'ha de refer, ja que es tracta d'un únic polígon d'actuació urbanística. La línia que divideix el sector en dos s'ha d'eliminar.

.2 Publicar aquest acord i, si s'escau, les normes urbanístiques corresponents, al DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. L'expedient restarà, per a la consulta i informació que preveu l'article 101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, al carrer Nou del vall, 10-12 de Tortosa.

.3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

Tortosa, 3 de març de 2006

Josep Pagès i Massó

Secretari de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre

Annex

Normes urbanístiques de modificació puntual de les Normes subsidiàries, dels polígons de sòl urbà 19 i 20, de Móra d'Ebre

(Vegeu annex al document PDF)