Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2001, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre limitaciones a la navegación deportiva y de recreo en los ríos y embalses de la cuenca del Guadiana
Estado :
Derogada
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 232/2001
Fecha Disposición :
02/05/2001
Fecha Publicación :
27/09/2001
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓ

ARP/2970/2005, d'11 d'octubre, per la qual s'atorga una concessió de cultius marins a la societat Cademar, SCCRL, al terme municipal de les Cases d'Alcanar.

Mitjançant la Resolució de 4 de juliol de 2005, la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient ha atorgat a la societat Cademar, SCCRL, una concessió per ocupar béns de domini públic maritimoterrestre al terme municipal de les Cases d'Alcanar, per a la realització del Projecte de conreu de musclo en línies a mar obert (long-lines).

A instàncies de la societat Cademar, SCCRL, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha instruït l'expedient per atorgar la concessió esmentada al paràgraf anterior.

D'acord amb el que preveuen la Llei 23/1984, de 25 de juny, de cultius marins; la Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya; la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i el seu Reglament aprovat mitjançant el Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre;

Vista la proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims,

Resolc:

Article únic

Atorgar una concessió de cultius marins a l'empresa Cademar, SCCRL, per a la realització del Projecte de conreu de musclo en línies a mar obert (long-lines) ,en una zona de domini públic maritimoterrestre del terme municipal de les Cases d'Alcanar, d'acord amb les condicions següents:

a) La concessió s'atorga per un període de cinc anys comptat a partir de la data de concessió del domini públic maritimoterrestre, i podrà ser prorrogada a petició dels interessats per terminis d'igual durada fins a un total de vint anys, amb la sol·licitud prèvia de la societat interessada.

b) Les actuacions es realitzaran d'acord amb el projecte denominat Projecte de conreu de musclo en línies a mar obert (long-lines), i el seu annex, subscrits l'abril de 2002 i el novembre de 2003, respectivament, per l'enginyer tècnic agrícola José F. Blanquet Chavarría.

c) El concessionari està obligat a observar els preceptes de la Resolució de 4 de juliol de 2005, de la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient i de la normativa vigent en la matèria.

d) L'atorgament d'aquesta concessió no eximeix el titular de sol·licitar les altres llicències o autoritzacions que calguin.

e) Aquesta concessió s'extingirà quan caduqui la concessió de domini públic atorgada pel Ministeri de Medi Ambient, a més de les causes que preveu la normativa vigent.

Barcelona, 11 d'octubre de 2005

Antoni Siurana i Zaragoza

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca