Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acta de fecha 4 de enero de 2003, donde se recogen los acuerdos de revisión Salarial del Convenio Colectivo de la Empresa Aki Bricolage, S. A
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
/
Boletín Oficial :
BOE 95/2003
Fecha Disposición :
02/04/2003
Fecha Publicación :
21/04/2003
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCIÓ

TRI/1275/2006, de 27 de febrer, per la qual es disposa el registre i la publicació de la Revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de derivats del ciment de la província de Tarragona, per l'any 2005 (codi de conveni núm. 4300185).

Vist el text de la Revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de derivats del ciment, subscrit per part del sector per la patronal i per part dels treballadors pels sindicats CCOO i UGT en data 16 de febrer de 2006, i presentat per les mateixes parts en data 16 de febrer de 2006, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; els articles 11.2 i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar el registre de la Revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de derivats del ciment de la província de Tarragona, per l'any 2005 (codi de conveni núm. 4300185), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Tarragona.

.2 Disposar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Tarragona, 27 de febrer de 2006

Josep M. Solanes Segura

Director dels Serveis Territorials

a Tarragona

Traducció del text original signat per les parts

ACTA

de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de sector de derivats del ciment de la província de Tarragona per a l'any 2005

Representació empresarial:

Josep Mª Puig Figueras (SAS, Pref. Horm., SA)

Josep Hialri Martínez (SAS, Pref. Horm., SA)

Albert Mas Sanroma (Pref. Mas, SA)

Representació social:

CCOO:

Alfref Canaleta Reixach

Jaime Solá Sendra

Andoni Valenzuela Marín

Carles Camí Lladó

Gerard Gamboa Cortina

Rafael Sontoello Llovera

José Riera Casanova

David García Novo

Luís Franch Esvertit

Assessors:

Máximo Escolar Monjas

Florentino del Barrio Pascual

UGT:

Jihad Sattout Touso

David Barranco García

Joan Pámies Callau

Manel Molina Alvarez

Carlos Rueda Gallardo

Miguel García Vázquez

Assessors:

Jacinto Valle Valle

Jordi Prats Beltran

Francesc Jornet Gironés

A Tarragona, el dia 16 de febrer de 2006 a les 11 hores, es reuneix la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de derivats del ciment amb l'assistència dels senyors relacionats al marge, per procedir als acords següents:

1. Revisió de les taules salarials per a l'any 2005.

2. Procedir a la seva inscripció, publicació i registre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Revisió taules 2005:

D'acord amb la clàusula de garantia, atès que l'IPC real de l'any 2005 és del 3,7% i l'IPC previst per aquest any del 2% s'efectuarà una revisió de l'1,7% amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2005 que servirà de base per la confecció de les taules definitives de l'any 2005, per al càlcul de les diferències i per a la confecció de les taules de l'any 2006.

La liquidació i pagament dels endarreriments de les taules revisades es faran efectives en el termini dels 30 dies posteriors a la data de la firma de les taules

S'autoritza al senyor Màxim Escolar Monjas, amb DNI 34072474-G a presentar a l'autoritat laboral per a la seva aplicació.

I no havent mès assumptes que tractar s'aixeca la sessió de la qual s'estén la present acta i se signa donant conformitat a tot el seu contingut.

Annex 1

Quadre de remuneracions 2005 euros

Base de càlcul = Total 2004 +4,55 %) = Total any 2005 Revisió

T: Total 2004; A: augment 4,55%

Nivell
Categoria
T
A
Total

II
Titulat superior
22.177,54
1.009,08
23.186,62

III
Titulat mitjà
18.302,60
832,77
19.135,37

IV
Encarregat general
17.792,63
809,56
18.602,19

V
Cap administratiu 2a
17.455,32
794,22
18.249,54

VI
Encarregat
17.154,16
780,51
17.934,67

VII
Capatàs
17.101,95
778,14
17.880,09

VIII
Oficial 1a
16.527,75
752,01
17.279,76

IX
Oficial 2a
15.658,70
712,47
16.371,17

X
Ajudant
15.550,28
707,54
16.257,82

XI
Peó especialista
15.349,51
698,40
16.047,91

XII
Peó ordinari
15.002,23
682,60
15.684,83

XIII
Aspirants administratius
13.802,94
628,03
14.430,97


Vigència: 1 de gener al 31 de desembre 2005

Annex 1-1

S: Salari base; C: Complement de conveni; N: Complement no salarial

Revisió salarial Taules dia euros

Nivell
Categoria
S
C
N

II
Titulat superior
39,02
15,63
4,38

III
Titulat mitjà
32,30
12,18
4,38

IV
Encarregat general
31,41
11,74
4,38

V
Cap administratiu 2a
30,85
11,40
4,38

VI
Encarregat
30,29
11,17
4,38

VII
Capatàs
30,20
11,12
4,38

VIII
Oficial 1a
29,22
10,59
4,38

IX
Oficial 2a
27,71
9,84
4,38

X
Ajudant
27,50
9,74
4,38

XI
Peó especialista
27,18
9,55
4,38

XII
Peó ordinari
26,60
9,21
4,38

XIII
Aspirants administratius
24,50
8,17
4,38


Salari base: Dia natural

Complement de conveni: Dia efectivament treballat

Complement no salarial: Dia efectivament treballat

Vigència: 1 de gener al 31 de desembre 2005

Annex 1-2

Taules anual (a jornal)

S: Salari base; C: Complement de conveni; CN: Complement no salarial; P: Paga d'estiu; N: Paga de Nadal; V: Paga de vacances

Nivell
Categoria
S
C
CN
P
N
V
Total

II
Titulat superior
13.071,70
4.298,25
1.204,50
1.537,39
1.537,39
1.537,39
23.186,62

III
Titulat mitjà
10.820,50
3.349,50
1.204,50
1.253,62
1.253,62
1.253,63
19.135,37

IV
Encarregat general
10.522,35
3.228,50
1.204,50
1.215,61
1.215,61
1.215,62
18.602,19

V
Cap administratiu 2a
10.334,75
3.135,00
1.204,50
1.191,76
1.191,76
1.191,77
18.249,54

VI
Encarregat
10.147,15
3.071,75
1.204,50
1.170,42
1.170,42
1.170,43
17.934,67

VII
Capatàs
10.117,00
3.058,00
1.204,50
1.166,86
1.166,86
1.166,87
17.880,09

VIII
Oficial 1a
9.788,70
2.912,25
1.204,50
1.124,77
1.124,77
1.124,77
17.279,76

IX
Oficial 2a
9.282,85
2.706,00
1.204,50
1.059,27
1.059,27
1.059,28
16.371,17

X
Ajudant
9.212,50
2.678,50
1.204,50
1.054,11
1.054,11
1.054,10
16.257,82

XI
Peó especialista
9.105,30
2.626,25
1.204,50
1.037,29
1.037,29
1.037,28
16.047,91

XII
Peó ordinari
8.911,00
2.532,75
1.204,50
1.012,19
1.012,19
1.012,20
15.684,83

XIII
Aspirants administratius
8.207,50
2.246,75
1.204,50
924,07
924,07
924,08
14.430,97


Salari base: 335 dies

Complement de conveni: 275 dies

Complement no salarial: 275 dies

Annex 1-3

Taules anual (Règim incentius)

Nivell
Categoria
S
C
CN
P
N
V
Total

II
Titulat superior
13.071,70
4.298,25
1.204,50
1.598,64
1.598,64
1.598,64
23.370,37

III
Titulat mitjà
10.820,50
3.349,50
1.204,50
1.314,87
1.314,87
1.314,88
19.319,12

IV
Encarregat general
10.522,35
3.228,50
1.204,50
1.276,86
1.276,86
1.276,87
18.785,94

V
Cap administratiu 2a
10.334,75
3.135,00
1.204,50
1.253,01
1.253,01
1.253,02
18.433,29

VI
Encarregat
10.147,15
3.071,75
1.204,50
1.231,67
1.231,67
1.231,68
18.118,42

VII
Capatàs
10.117,00
3.058,00
1.204,50
1.228,11
1.228,11
1.228,12
18.063,84

VIII
Oficial 1a
9.788,70
2.912,25
1.204,50
1.186,02
1.186,02
1.186,02
17.463,51

IX
Oficial 2a
9.282,85
2.706,00
1.204,50
1.120,52
1.120,52
1.120,53
16.554,92

X
Ajudant
9.212,50
2.678,50
1.204,50
1.115,36
1.115,36
1.115,35
16.441,57

XI
Peó especialista
9.105,30
2.626,25
1.204,50
1.098,54
1.098,54
1.098,53
16.231,66

XII
Peó ordinari
8.911,00
2.532,75
1.204,50
1.073,44
1.073,44
1.073,45
15.868,58

XIII
Aspirants administratius
8.207,50
2.246,75
1.204,50
985,32
985,32
985,33
14.614,72


Salari base: 335 dies

Complement de conveni: 275 dies

Complement no salarial: 275 dies

Taules orientatives diferencies taules revisió salarial 2005 pel personal que treballi 275 dies

(a jornal) euros

T: Taules revisió salarial 2005; S: Salarial 2005; D: Diferencies

Nivell
Categoria
T
S
D

II
Titulat superior
23.186,62
22.809,60
377,02

III
Titulat mitjà
19.135,37
18.824,22
311,15

IV
Encarregat general
18.602,19
18.299,72
302,47

V
Cap administratiu 2a
18.249,54
17.952,80
296,74

VI
Encarregat
17.934,67
17.643,05
291,62

VII
Capatàs
17.880,09
17.589,36
290,73

VIII
Oficial 1a
17.279,76
16.998,79
280,97

IX
Oficial 2a
16.371,17
16.104,97
266,20

X
Ajudant
16.257,82
15.993,46
264,36

XI
Peó especialista
16.047,91
15.786,97
260,94

XII
Peó ordinari
15.684,83
15.429,79
255,04

XIII
Aspirants administratius
14.430,97
14.196,32
234,65


Taules orientatives diferencies revisió salarial 2005 pel personal que treballi 275 dies

Règim incentiu euros

Nivell
Categoria
T
S
D

II
Titulat superior
23.370,37
22.990,35
380,02

III
Titulat mitjà
19.319,12
19.004,97
314,15

IV
Encarregat general
18.785,94
18.480,47
305,47

V
Cap administratiu 2a
18.433,29
18.133,55
299,74

VI
Encarregat
18.118,42
17.823,80
294,62

VII
Capatàs
18.063,84
17.770,11
293,73

VIII
Oficial 1a
17.463,51
17.179,54
283,97

IX
Oficial 2a
16.554,92
16.285,72
269,20

X
Ajudant
16.441,57
16.174,21
267,36

XI
Peó especialista
16.231,66
15.967,72
263,94

XII
Peó ordinari
15.868,58
15.610,54
258,04

XIII
Aspirants administratius
14.614,72
14.377,07
237,65


Annex III

Revisió salarial

Dietes, Quilometratge. Indemnitzacions 2005

Dietes

Mitjà dieta: 11,58 euros

Dieta completa: 35,71 euros

Prèvia justificació, es fixa en 56,80 euros, la quantitat màxima a percebre en la dieta completa.

Quilometratge

Preu quilòmetre en euros: 0,270 euros

Indemnitzacions

b) En el cas de mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa derivats d'accident de treball o malaltia professional serà de 41.000 euros