Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Resolució núm. 5505/206 relativa a la rectificació d'un error material produït en la Resolució núm. 9728/2015, de reconeixement de l'obligació per les obres de supressió d'un gual
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

EDICTE

D'acord amb el que estableixen els articles 44 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comúde les administracions públiques (BOE 236, de 2 d'octubre de 2015), amb aquest edicte es notifica, el següent acteadministratiu dictat pel tinent d'alcaldia de l'àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat de l'Ajuntament del'Hospitalet, a la persona interessada que s'esmenta a continuació, a fi que es pugui personar en aquest expedient, i fervaldre els seus drets, ja que malgrat haver-se intentat al darrer domicili conegut, no s'ha pogut practicar.

Acte Administratiu objecte de notificació edictal:

- Resolució núm. 5505/206 relativa a la rectificació d'un error material produït en la Resolució núm. 9728/2015, dereconeixement de l'obligació per les obres de supressió d'un gual i reposició de la vorera a l'Av. del Carrilet, 172.

- Expedient: 198/2014.

- Persona interessada: Sr. JOSE IZQUIERDO GARCIA.

- Import requerit: 777,76.- EUR.

- Termini per donar compliment a la resolució: quinze dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució enel "Boletín Oficial del Estado"

El trasllat íntegre de la resolució dictada a la persona esmentada, es pot recollir en el Servei d'Obres i Manteniment del'Espai Públic de l'Ajuntament de l'Hospitalet, situat al carrer del Migdia 5-7, de l'Hospitalet de Llobregat, tercera planta,de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores.

Així mateix, s'adverteix que si no es compareix en el termini indicat, la notificació s'entendrà practicada a tos els efectes legals, des del dia següent al del venciment del dit termini, i se'l tindrà per notificat de les successives actuacions idiligències que es puguin produir en aquest procediment, mantenint el dret a comparèixer en qualsevol moment delmateix.

L'Hospitalet de Llobregat, 6 d'octubre de 2016

El tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, José Castro Borrallo