Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Resolució d'Alcaldia de modificació de la Junta de Govern Local i els tinents d'alcalde
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Roca del Vallès

EDICTE

Exp: 152-2016 Genèric Serveis Jurídics.

L'alcalde, el dia 30 de setembre de 2016, va dictar la resolució núm. 995/2016 referent a la modificació de la Junta deGovern Local, la qual es transcriu a continuació:

"Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret.

233/2015, de 30 de març de 2015, en data 13 de juny de 2015 es va constituir l'Ajuntament del mandat municipal 2015-

2019.

El 15 de setembre de 2016, mitjançant resolució d'alcaldia núm. 959/2016, a conseqüència del trencament del pacte degovern entre ERC i CIU, es va acordar el cessament dels regidors CIU com a membres de la Junta de Govern i com atinents d'alcalde.

El 26 de setembre de 2016, la regidora Esther Laso i Esteban va presentar la seva dimissió i renúncia a l'acta de regidora.

De conformitat amb el marc normatiu vigent, i en concret a tenor del que disposen els articles 20.1.b), 21 i 23, de la Llei7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 53, 54, 55 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l'article 43, en relació amb l'article 116, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova elReglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l'article 13 de la Llei 30/1992, de 28 denovembre, de règim jurídic de les administracions publiques i procediment administratiu comú.

Per tant, resolc:

Primer. Modificació de la constitució de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, quequedarà integrada pels membres següents:

President: L'Alcalde.

Vocals: Sr. Jordi Fortí i Gurgui.

Sra. Roser Moreno i Sánchez.

Sr. Xavier del Villar i Berenguel.

Segon. Nomenar Tinents d'Alcalde, amb efectes de l'endemà d'aquesta resolució, als regidors membres de la Junta deGovern Local que a continuació es relacionen, els quals substituiran aquesta Alcaldia per l'ordre que a continuaciós'indica, en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat:

? Primer tinent d'alcalde: Sr. Jordi Fortí i Gurgui.

? Segon tinent d'alcalde: Sra. Roser Moreno i Sánchez.

? Tercer tinent d'alcalde: Sr. Xavier del Villar i Berenguel.Tercer. Ratificar, en tot allò no expressament modificat en aquesta resolució, el contingut i determinacions de lesresolucions d'alcaldia següents: 843/2015, i 845/2015, 865/2015.

Quart. Comunicar aquesta resolució a tots el Regidors per al seu coneixement i efectes, així com fer-ho extensiu al personal d'aquesta Corporació. E

Cinquè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d'Informació Municipal, en compliment C

del que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, sens perjudici de la seva efectivitat des del diasegüent de la signatura d'aquesta Resolució per l'Alcalde.

Sisè. Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió."

La Roca del Vallès, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, Albert Gil i Gutiérrez