Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Resolució que deixa sense efecte l'aprovació definitiva del Projecte constructiu de Rotonda a la intersecció de la carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Servei Jurídico-Administratiu

ANUNCI

L'Excma. Sra. Presidenta de la Diputació de Barcelona, ha dictat amb data 30 de setembre de 2016 i núm. D 9375/16, lasegüent Resolució atès que l'adopció d'aquesta, és competència de la Presidència de la Corporació, en aplicació del'article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i pel fet de no haver estat delegadaen cap altre òrgan.

(...)

Primer.- Deixar sense efecte l'aprovació definitiva del Projecte constructiu de "Rotonda a la intersecció de la carreteraBV-5151 amb el Camí Vell de Marata. T.M. Les Franqueses del Vallès", en el sentit que s'exposa en l'Informe Tècnic dedata 21 de juliol de 2016 de l'Oficina Tècnica d'Actuació i Planificació en Infraestructures, d'aquesta Corporació, que estranscriu a la part expositiva.

Segon.- Revocar l'acord de necessitat d'ocupació contingut en l'aprovació del projecte i ratificat en l'inici de l'expedientd'expropiació del projecte constructiu de referència "Rotonda a la intersecció de la carretera BV-5151 amb el Camí Vellde Marata. T.M. Les Franqueses del Vallès", i desistir del procediment expropiatori. Que atesa la motivació suficient del'informe tècnic emès per l'Oficina tècnica de Planificació i Actuacions en Infraestructures, aquesta Administració com aòrgan expropiant, pot desistir del procediment d'expropiació atès que queda acreditat segons dit informe que la milloradel domini públic no es podrà dur a terme a curt termini. Talment, mitjançant la suspensió del procediment no es van dur a terme ni les ocupacions materials de les finques inicialment afectades ni van quedar formalitzats els justipreu,consegüentment sense el naixement de drets subjectiu als particulars. Talment, en aquest cas, el propi exercici de lapotestat expropiatòria i el sotmetiment als principis de proporcionalitat i eficàcia justifiquen el desistiment delprocediment expropiatori als efectes escaients.

RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS.

FINCA NOMS I COGNOMS

NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA SUP. SUP.

SUP.

SUP.

OCUPACIÓ SUP.

SUP.

CLASSIFICACIÓ

AFECTATS

EXPROP. EXPROP.

SERV.

SERV.

TEMPORAL

O.T.

O.T. VIALS

SERVEIS

AERIA

SUB.

VIALS

SERVEIS

JOSEP FORNS GIRBAU

Rústic

170

1036,04

0,00

110,54

SNU, AgrícolaEspecialprotecció, I

JOSEP FORNS GIRBAU Rústic

59

974,06

9,00

76,07

212,92

985,71

1026,66 579,60

SNU, Agrícola Mª TERESA PRIM PRAT

Especialprotecció, I

JOSEP FORNS GIRBAU Rústic

14

126

2064,59

26,00

713,02

243,39

1548,64

SNU, Agrícola MªTERESA PRIM PRAT

Especialprotecció, I

JOSEP Mª BORRELL CODONY

Rústic

68

1309,88

17,50

295,26

497,40

592,88

1064,77

SNU, Agrícola ANTONI BORRELL GALLART

Especial CRISTINA BORRELL GALLART

protecció, I

NÚRIA GALLART LLAUET

JOSEP Mª BORRELL CODONY

Rústic

67

9,00

416,82

1704,53

SNU, Agrícola ANTONI BORRELL GALLART

Especial CRISTINA BORRELL GALLART

protecció, I

NÚRIA GALLART LLAUET

JOSEP Mª BORRELL CODONY

Rústic

61

11,63

76,43

SNU, Sòl ANTONI BORRELL GALLART

forestal, fileres

CRISTINA BORRELL GALLART

NÚRIA GALLART LLAUETTercer.- Efectuar la publicació preceptiva i notificar el contingut dels precedents acords a l'Ajuntament Les Franquesesdel Vallès i a tots els titulars afectats que figuren a la relació, amb indicació dels recursos procedents, per al seuconeixement i als efectes escaients.

(...)Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar recurs contenciós administratiudavant es Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de laseva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, enel termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Barcelona, 7 d'octubre de 2016

El secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta