Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Resolució que deixa sense efecte l'aprovació definitiva del projecte constructiu d'Ampliació de pont i obres de fàbrica de la carretera BV-1005. TM de Copons i Veciana
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Servei Jurídico-Administratiu

ANUNCI

L'Excma. Sra. Presidenta de la Diputació de Barcelona, ha dictat amb data 30 de setembre de 2016 i núm. D 9377/16, lasegüent Resolució atès que l'adopció d'aquesta, és competència de la Presidència de la Corporació, en aplicació del'article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i pel fet de no haver estat delegadaen cap altre òrgan.

(...)

Primer.- Deixar sense efecte l'aprovació definitiva del projecte constructiu "d'Ampliació de pont i obres de fàbrica de lacarretera BV-1005, del pk. 1+200 al p.k. 4+300. TM de Copons i Veciana", amb un pressupost de dos-cents vint-i-dosmil set-cents setanta-cinc EUR amb setanta cèntims (222.775,70EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l'IVA(46.782,90EUR), resulta tenir un pressupost total de 269.558,60 EUR, i un pressupost per a coneixement del'Administració de 270.739,71EUR, IVA inclòs, el qual inclou l'import del pressupost de control de qualitat, així com unapartida de valoració d'ocupacions temporals de 242,94UR, contenint el preceptiu estudi de seguretat i salut, previst perl'article 4. 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març.

Segon.- Revocar l'acord de necessitat d'ocupació contingut en l'aprovació del projecte constructiu de referència i desistirdel procediment expropiatori. Que atesa la motivació suficient de l'informe tècnic emès per l'Oficina tècnica dePlanificació i Actuació en Infraestructures, aquesta Administració com a òrgan expropiant, pot desistir del procedimentexpropiatori sense el consegüent naixement de drets subjectiu als particulars afectats. Talment, en aquest cas, el propiexercici de la potestat expropiatòria i el sotmetiment als principis de proporcionalitat i eficàcia justifiquen el desistimentdel procediment expropiatori als efectes escaients.

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS.

Municipi de Copons.

Núm.

NOM DEL

DADES FISCALS

EXPROP (m2)

SERV. PAS (m2)

OCUP TEMP

Descripc

FINCA

TITULAR

Polígon

Parcel·la

Subparcel·la

Aèria

Sub Terr.

SERVEIS (m2)

Natural.

Manuel Tudo Boix

37

____

0,00

0,00

0,00

96,00

Llavor secà

Rústica

Manuel Tudo Boix

44

____

0,00

0,00

0,00

421,00

Llavor secà

Rústica

Elisabet Tomas Pujabet

48

0,00

0,00

0,00

146,00

Llavor secà

Miguel Montiel Ruiz

Rústica

Ramon Martin Bertran

43

c, b

0,00

0,00

0,00

439,00

Pastos

Carolina Martin Bertan

Rústica

Jorge Mujal Ferrer

____

0,00

0,00

0,00

800,00

Matol s

Rústica

Municipi de Veciana.

Núm.

NOM DEL TITULAR

DADES FISCALS

EXPROP (m2)

SERV. PAS (m2)

OCUP TEMP

Descripc. Natural

FINCA

Polígon

Parcel·la

Subparcel·la

Aèria

Sub Terr.

SERVEIS (m2)Maria Col Armengol

186

____

0,00

0,00

0,00

600,00

Pastos

Rústica

Tercer.- Efectuar la publicació preceptiva i notificar el contingut dels precedents acords a l'Ajuntament de Copons, a l'Ajuntament de Veciana, i a tots els titulars afectats que figuren a la relació, amb indicació dels recursos procedents, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

E

(...)Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar recurs contenciós administratiudavant es Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de laseva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, enel termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Barcelona, 7 d'octubre de 2016

El secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta