Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Resolució que deixa sense efecte l'aprovació definitiva del Projecte constructiu de Millores del drenatge transversal en el PK 5+700 de la carretera C-1415c. TM Argentona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Servei Jurídico-Administratiu

ANUNCI

L'Excma. Sra. Presidenta de la Diputació de Barcelona, ha dictat amb data 30 de setembre de 2016 i núm. D 9376/16, lasegüent Resolució atès que l'adopció d'aquesta, és competència de la Presidència de la Corporació, en aplicació del'article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i pel fet de no haver estat delegadaen cap altre òrgan.

(...)

Primer.- Deixar sense efecte l'aprovació definitiva del Projecte constructiu de "Millores del drenatge transversal en el PK5+700 de la carretera C-1415c. T.M. Argentona", amb un pressupost sis-cents quatre mil vuit-cents vint-i-nou EUR ambdisset cèntims (604.829,17 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l'IVA (127.014,13 EUR), resulta tenir unpressupost total de 731.843,30 EUR, i un pressupost per a coneixement de l'Administració de 738.325,70 EUR, IVAinclòs, el qual inclou una partida de valoració d'expropiacions de 6.482,40EUR, contenint el preceptiu estudi deseguretat i salut, que preveu l'article 4. 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixendisposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 demarç.

Segon.- Revocar l'acord de necessitat d'ocupació contingut en l'aprovació del projecte constructiu de referència i desistirdel procediment expropiatori. Que atesa la motivació suficient de l'informe tècnic emès per l'Oficina tècnica dePlanificació i Actuació en Infraestructures, aquesta Administració com a òrgan expropiant, pot desistir del procedimentexpropiatori sense el consegüent naixement de drets subjectiu als particulars afectats. Talment, en aquest cas, el propiexercici de la potestat expropiatòria i el sotmetiment als principis de proporcionalitat i eficàcia justifiquen el desistimentdel procediment expropiatori als efectes escaients.

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS.

Núm.

NOM DEL TITULAR

DADES FISCALS

EXPROP SERV. PAS OCUPAC TEMPOR

Natural

FINCA Ref. Cadastral Polígon

Parcel·la

VIALS (m2)

SOTER (m2)

SERVEIS (m2)

Carmen Giro Galilea

08009A012000390000SF

12

39

545,40

Rústica

Francisco-José Pares Puig

Jose-Maria Pares Puig

Jorge Pares Puig

Jose-Maria Puig Giro

Mercedes Puig Giro

Inés Puig Giro

Santiago Vilchez Puig

Mónica Vilchez Puig

Concepción Vilatersana Puig

08009A010000610000SO

10

61

330,60

Rústica

Tercer.- Efectuar la publicació preceptiva i notificar el contingut dels precedents acords a l'Ajuntament d'Argentona i atots els titulars afectats que figuren a la relació, amb indicació dels recursos procedents, per al seu coneixement i als efectes escaients.

(...)

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar recurs contenciós administratiu

davant es Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de laseva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. E

Barcelona, 7 d'octubre de 2016

C

El secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta