Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Resolució referent a l'inici d'un expedient d'expropiació forçosa al terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès i Sant Boi de Lluçanès
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Dijous, 12 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Servei Jurídico-Administratiu

ANUNCI

L'Il·lm. Sr. Vicepresident primer i President delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona, enús de les facultats delegades de conformitat amb la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències iatribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.3048/16, de data 14 d'abril de 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d'abril de 2016,quant a les competències de la Presidència delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, relatives a l'expropiacióforçosa, ha dictat la següent Resolució amb data 5 de desembre de 2016 (D 12724/16):

(...).

Primer.- INICIAR l'expedient d'expropiació forçosa, mitjançant el procediment d'urgència, dels béns i drets afectats per al'execució del Projecte constructiu "Millora de la carretera BV-4608 a l'entrada al municipi de Sant Boi de Lluçanès. TM.Sant Agustí de Lluçanès- T.M. Sant Boi de Lluçanès". Quant a la declaració d'urgència que preveu l'article 52 de la Lleid'Expropiació Forçosa, així com l'article 56 del seu reglament, està plenament justificat en aquest expedient segons esdesprèn de l'Informe tècnic on degudament motiva les circumstàncies d'urgència que justifiquen el procedimentexcepcional i relatiu a l'ocupació urgent dels terrenys afectats. Declarar, en conseqüència, l'ocupació urgent i necessàriaamb caràcter temporal dels béns i drets que figuren en la descripció concreta i individualitzada, així com la relació delspropietaris afectats pel projecte constructiu de l'obra aprovat definitivament per Decret dictat en data 16 de setembre de2016, per l'Excma. Sra. Presidenta d'aquesta Diputació i que es recull en aquesta resolució, tot d'acord amb el quedisposa l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, i 56 i següents del seu Reglament.

RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS.

Municipi Sant Agustí de Lluçanès.

DADES AFECTATS

DADES CADASTRALS.

SUPERF. AFECTADES m2

CLASSIFICAC. FINC TITULAR

Naturalesa POLÍGON PARCEL·LA

SUBPARCEL·LA

REF.

SUP. EXPROP. SUP. O.T. URBANÍSTICA.

CADASTRAL

VIALS

VIALS

DESCRIPCIÓ

Joaquin Codinach Casaramona

RÚSTICA

22

ad

08194A002000220000ED 231,42

____

Sòl no urbanitzable.

Garriga

Amèlia Felius Sentias

RÚSTICA

23

08194A002000230000EX 53,21

____

Sòl no urbanitzable.

Matol s

RÚSTICA

23

08194A002000230000EX 30,78

____

Sòl no urbanitzable.

Improductiu

RÚSTICA

23

08194A002000230000EX 85,97

____

Sòl no urbanitzable.

Espec.barrejades

RÚSTICA

23

08194A002000230000EX 1922,12

____

Sòl no urbanitzable.

Pastures

RÚSTICA

23

08194A002000230000EX 1377,56

____

Sòl no urbanitzable.

Matol s

RÚSTICA

23

08194A002000230000EX 162,34

____

Sòl no urbanitzable.

Improductiu

RÚSTICA

23

08194A002000230000EX 395,72

____

Sòl no urbanitzable.

Cultiu de secà

Clemente Subirana Catl a.

RÚSTICA

34

--08194A002000340000EW 629,88

____

Sòl no urbanitzable.

M. Luisa Pares Camprubí

Cultiu de secà

10

Transfust S.L.

RÚSTICA

37

08194A002000370000EY 1147,88

____

Sòl no urbanitzable.

Cultiu de secà

11

Amèlia Felius Sentias

RÚSTICA

27

08194A003000270000ER ____

1315,00

Sòl no urbanitzable.

Matol s

12

Clemente Subirana Catl a.

RÚSTICA

28

08194A003000280000ED 48,99

____

Sòl no urbanitzable.

M. Luisa Pares Camprubí

Matol s

13

Clemente Subirana Catl a.

RÚSTICA

28

08194A003000280000ED 167,97

____

Sòl no urbanitzable.

M. Luisa Pares Camprubí

Cultiu de secà

Dijous, 12 de gener de 2017

Municipi Sant Boi de Lluçanès.

DADES AFECTATS

DADES CADASTRALS.

SUPERF. AFECTADES m2

CLASSIFICAC. FINC

TITULAR

Naturalesa

POLÍGON

PARCEL·LA

SUBPARCEL·LA

REF. CADASTRAL

SUP. EXPROP.

SUP. O.T.

URBANÍSTICA.

VIALS

VIALS

DESCRIPCIÓ

14

Desconegut

RÚSTICA

60001

--08194A00360001

52,30

--Sòl no urbanitzable.

15

Inmobiliaria Altomar S.A.

RÚSTICA

47

--08194A003000470000MG

179,39

--Sòl no urbanitzable.

Cultiu de secà

16

Inmobiliaria Altomar S.A.

RÚSTICA

13

08194A013000020001QI

176,55

--Urbanitzable.

Desenv. activitat.

econòmica

Segon.- DISPOSAR l'aixecament de les Actes prèvies a l'ocupació, notificant als afectats dia i hora a tal efecte.Tanmateix formular fulls de dipòsits previs a l'ocupació, així com continuar la tramitació de l'expedient en les fases dejustpreu i pagament, segons disposa la Llei d'Expropiació Forçosa i formalitzar l'Acta de pagament i ocupació als efectesescaients.

Tercer.- APROVAR la despesa de cinc mil dos-cents vuitanta-quatre EUR amb quaranta-quatre cèntims (5.284,44EUR),podria anar amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/600 del Pressupost de 2017, condicionat al'existència de crèdit adequat i suficient a l'exercici esmentat.

Quart.- COMUNICAR a tots els interessats titulars de béns i drets afectats, que se'ls notificarà oportunament dia i horaper l'aixecament de les Actes prèvies a l'ocupació, i donar continuïtat a l'expedient per poder convenir amb aquestaDiputació, lliurement i per avinença, l'adquisició per part d'aquesta Corporació, dels béns i drets de referència, i donar per conclòs l'expedient iniciat un cop convingut els termes de l'adquisició amistosa, segons disposen els article 24 isegüents de la Llei d'Expropiació Forçosa, i art. 27 del Reglament que la desenvolupa.

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els propietaris i titulars dels béns i drets objecte d'ocupació que figurenen la relació de béns i drets, així com a l'Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès a l'Ajuntament de Sant Agustí deLluçanès.

(...).

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davantel Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la sevanotificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Així mateix, es fixa el dia 26 d'abril de 2017, de 10:00 a 12:45 hores a l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès per elstitulars de les finques senyalades a aquest terme municipal, i de 13:15 a 14.30 hores a l'Ajuntament de Sant Boi deLluçanès per els titulars de les finques senyalades a aquest terme municipal per els titulars de les finques senyalades aaquest terme municipal com a data de compareixença per a l'aixecament de les actes prèvies a l'ocupació, per partd'aquesta Diputació, dels béns i drets afectats.

El titular o titulars dels referits béns i drets, podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI, o representats perpersones degudament autoritzades amb poder suficient a l'efecte. Així mateix, hauran d'aportar els documentsacreditatius en dret, de la vigència actual de la seva titularitat sobre el béns i drets afectats (escriptures de titularitat;certificat de domini i càrregues o nota simple informativa expedits pel Registre de la Propietat corresponent).

Segons la citació i convocatòria per a l'aixecament de l'acta prèvia s'adverteix que si be l'acte tindrà lloc a l'Ajuntament, això no impedeix la possibilitat de desplaçar-se a la finca en el cas de ser necessari i procedir a l'aixecament de l'acta,podent fer-se l'afectat acompanyar de perit i notari.

Barcelona, 21 de desembre de 2016

El secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta