Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Resolució referent a l'inici d'un expedient d'expropiació forçosa al terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort - Viladrau
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Dijous, 12 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Servei Jurídico-Administratiu

ANUNCI

L'Il·lm. Sr. Vicepresident primer i President delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona, en ús de les facultats delegades de conformitat amb la Refosa1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d'abril de 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d'abril de 2016, quant a les competències de la Presidència delegada de l'Àreade Territori i Sostenibilitat, relatives a l'expropiació forçosa, ha dictat la següent Resolució amb data 5 de desembre de 2016 (D 12723/16):

(...)

Primer.- INICIAR l'expedient d'expropiació forçosa, mitjançant el procediment d'urgència, dels béns i drets afectats per a l'execució de les obres del Projecte constructiu de"Condicionament i eixamplament de la carretera BV-5251, del pk 0+100 al 2+630, i de la carretera GIP-5251 entre els pk 0+000 i 0+280. T.M. Sant Sadurní d'Osormort - Viladrau".Quant a la declaració d'urgència que preveu l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, així com l'article 56 del seu reglament, està plenament justificat en aquest expedient segonses desprèn de l'Informe tècnic on degudament motiva les circumstàncies d'urgència que justifiquen el procediment excepcional i relatiu a l'ocupació urgent dels terrenys afectats. Declarar, en conseqüència, l'ocupació urgent i necessària amb caràcter definitiu i/o temporal dels béns i drets que figuren en la descripció concreta i individualitzada, així com la relació dels propietaris afectats pel projecte constructiu aprovat definitivament per Decret dictat en data 3 de juny de 2016, per l'Excma. Sra. Presidenta d'aquesta Diputació i que esrecull en aquesta resolució, tot d'acord amb el que disposa l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, i 56 i següents del seu Reglament.

RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS.

MUNICIPI: SANT SADURNÍ D'OSORMORT.

SUPERFÍCIE AFECTACIÓ (m2)

TITULAR REFERÈNCIA CADASTRAL EXPROPIACIÓ SERVITUD DE PAS OCUPACIÓ TEMPORAL Núm. Finca

NOM

COGNOM

COGNOM

Políg Parcel·la/ Subparc.

Naturalesa

Vials

Serveis

Total

Aèria

Subterrània

Total

Vias Serveis

Total

Alberto Roca Hernández; Francisco Javier Roca Hernández; Martin Roca 3i

Agrari-Prats

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,89

0,00

81,89

Hernández; Jose Maria Roca Hernández; M. Angeles Roca Hernández; Ignacio Roca Hernandez; Isabel Roca Hernández; Jorge Roca Hernández

E

Concepción Vilar Comel a; Ramon Vilarrubia Vilar

2.1

Agrari-Prats

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,94

0,00

54,94

Margarita Trinxet Miro; Carlos Eguilior Trinxet; Maria Covadonga Eguilior Trinxet; 1a

Agrari-Prats

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254,98

0,00

254,98

Margarita Eguilior Trinxet; Maria Macarena Eguilior Trinxet 1b

0,00

1,0

1,0

0,00

0,00

0,00

436,11

138,67

574,78

Dijous, 12 de gener de 2017

SUPERFÍCIE AFECTACIÓ (m2)

TITULAR REFERÈNCIA CADASTRAL EXPROPIACIÓ SERVITUD DE PAS OCUPACIÓ TEMPORAL Núm. Finca

NOM

COGNOM

COGNOM

Políg Parcel·la/ Subparc.

Naturalesa

Vials

Serveis

Total

Aèria

Subterrània

Total

Vias Serveis

Total

Concepción Vilar Comel a; Ramon Vilarrubia Vilar

10b

Agrari-Prats

43,10

0.00

43,10

0,00

0,00

0,00

158,09

0,00

158,09

10c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1001,88 0,00

1001,88

10d

76,7

0,00

76,7

0,00

0,00

0,00

83,03

0,00

83,03

Margarita Trinxet Miro; Carlos Eguilior Trinxet; Maria Covadonga Eguilior Trinxet; 4a

Agrari-Prats

16,70

0,00

16,70

0,00

0,00

0,00

18,15

0,00

18,15

Margarita Eguilior Trinxet; Maria Macarena Eguilior Trinxet 4f

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278,37

0,00

278,37

4i

121,08 0,00

121,08 0,00

0,00

0,00

36,20

0,00

36,20

Margarita Trinxet Miro; Carlos Eguilior Trinxet; Maria Covadonga Eguilior Trinxet; 6c

Agrari-Prats

0,00

1,00

1,00

8,76

0,00

0,00

110,57

234,29

344,86,

Margarita Eguilior Trinxet; Maria Macarena Eguilior Trinxet MUNICIPI: VILADRAU.

SUPERFÍCIE AFECTACIÓ (m2)

TITULARS REFERÈNCIA CADASTRAL EXPROPIACIÓ SERVITUD DE PAS OCUPACIÓ TEMPORAL Núm. Finca

NOM

COGNOM

COGNOM

Políg

Parcel·la

Naturalesa

Vials

Serveis

Total

Aèria

Subterrània

Total

Vias Serveis

Total

Josep Casel as Palou

35

Agrari-Prats

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413,88

0,00

413,88

11

Josep Casel as Palou

20a

Agrari-Prats

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

398,12

0,00

398,12

12

Josep Casel as Palou

3k

Agrari-Prats

1690,7

0,00

1690,7 0,00

0,00

0,00

1515,33 0,00

1515,33

3m

109,80

0,00

109,80 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3p

269,87

0,00

269,87 0,00

0,00

0,00

2292,29 0,00

2292,29

13

Generalitat de Catalunya- Agència Catalana de l?Aigua

9006

Hidrogràf. natural

35,08

0,00

35,08

0,00

0,00

0,00

497,62

0,00

497,62

Segon.- DISPOSAR l'aixecament de les Actes prèvies a l'ocupació, notificant als afectats dia i hora a tal efecte. Tanmateix formular fulls de dipòsits previs a l'ocupació, així com continuar la tramitació de l'expedient en les fases de justpreu i pagament, segons disposa la Llei d'Expropiació Forçosa i formalitzar l'Acta de pagament i ocupació als efectes escaients.

Tercer.- APROVAR la despesa de vint-i-un mil cinc-cents cinc EUR amb seixanta-quatre cèntims (21.505,64EUR), podria anar amb càrrec a l'aplicació pressupostàriaG/50100/45301/600 del Pressupost de 2017, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient a l'exercici esmentat.

Quart.- COMUNICAR a tots els interessats titulars de béns i drets afectats, que se'ls notificarà oportunament dia i hora per l'aixecament de les Actes prèvies a l'ocupació, i donar continuïtat a l'expedient per poder convenir amb aquesta Diputació, lliurement i per avinença, l'adquisició per part d'aquesta Corporació, dels béns i drets de referència, i donar per

conclòs l'expedient iniciat un cop convingut els termes de l'adquisició amistosa, segons disposen els article 24 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa, i art. 27 del Reglament quela desenvolupa.

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els propietaris i titulars dels béns i drets objecte d'expropiació que figuren en la relació de béns i drets, així com a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort i a l'Ajuntament de Viladrau.

E

(...)

C

Dijous, 12 de gener de 2017

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davantel Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la sevanotificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Barcelona, 21 de desembre de 2016

El secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta