Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ VEH/2643/2016, de 3 de novembre, per la qual s'autoritza l'alienació mitjançant subhasta pública de 28 vehicles del Departament d'Interior
Nº de Disposición :
VEH/2643/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
03/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
 

El 22 de juliol de 2016, el secretari general del Departament d'Interior va sol·licitar a la Comissió Central de Subministraments l'autorització d'alienació mitjançant subhasta pública de diversos vehicles adscrits al seu Departament.

El 25 de maig de 2016, el cap del Servei Tècnic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, amb el vistiplau de la subdirectora general tècnica, va emetre informe relatiu a la baixa definitiva de 28 vehicles de propietat, que per la seva antiguitat, reparacions de gran abast o impossibilitat de reparació, no es trobaven operatius, i s'havien reciclat les peces que podien ser útils o reaprofitables.

El seu valor inicial de taxació es va fixar en un total d'11.816,00 euros.

El 30 de maig de 2016, el cap del Servei de Gestió Econòmica i Contractació del Departament d'Interior va proposar iniciar el procediment d'alienació dels referits béns mobles de desferra, sobre la base al preu de sortida fixat per cada unitat en funció de la seva tara i estat.

El 31 de maig de 2016, el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments autoritza l'inici de la tramitació de l'expedient d'alienació dels 28 vehicles de referència.

El 4 d'agost de 2016 el director general del Patrimoni va informat favorablement la proposta del Departament d'Interior.

Vist que el 12 de setembre de 2016 l'Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda va emetre l'informe jurídic preceptiu favorable;

Vist que el 29 de setembre de 2016 la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya va emetre l'informe preceptiu fiscal favorable;

Vist l'article 20, apartats 1 i 3, del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre i l'article 106 del Reglament per a l'execució de la Llei de patrimoni segons la modificació del Decret 314/1995, de 25 d'octubre, els quals disposen que el departament competent en matèria de patrimoni pot acordar l'alienació dels béns mobles, que s'ha de fer mitjançant subhasta pública i que en comporta la desafectació, i que pot acordar la cessió gratuïta de béns mobles per a finalitats d'utilitat pública o d'interès social, a favor d'institucions o de corporacions públiques o privades sense ànim de lucre, amb la desafectació prèvia d'aquests.

 

 

Resolc:

 

1. Acordar l'alienació dels béns mobles (vehicles), identificats en el punt següent.

 

2. Autoritzar el Departament d'Interior perquè faci l'alienació mitjançant subhasta pública dels vehicles esmentats i perquè els doni de baixa de l'inventari.

L'objecte de la subhasta s'estructura en dos lots, detallats a continuació amb un preu mínim de licitació de 3.913,00 euros, per al primer lot, i de 7.903,00 euros, per al segon lot.

 

 

Marca

Model

Matrícula

Lot 1

 

 

 

 

 

 

Nissan

Navara

8318-DMN

Mitsubishi

L-200

B-0600-TJ

Renault

19 1.4

B-1002-NW

Renault

19 1.4

B-1005-NW

Nissan

Patro

B-1184-LZ

Ford

Transit C 409

B-1832-JS

Renault

Express

B-3867-TM

Nissan

Patrol

B-5454-NN

Nissan

Patrol

B-7077-PH

Renault

19 1.4

B-8472-OM

Citröen

C-15

B-8557-OT

Nissan

Patrol

B-9904-OY

Nissan

Terrano II

B-9905-OY

Nissan

Terrano II

GI-2458-BF

Nissan

Patrol

GI-7303-AY

Nissan

Terrano II

GI-7319-AV

Ford

Transit C 409

L-9408-P

Nissan

Patrol

T-2885-AN

Nissan

Terrano II

T-4085-AN

MB

308

T-1382-AJ

Nissan

Pathfinder

0612 DSR

Lot 2

 

MB1222 AF

B-1311-IF

Iveco

Mag 135E22W

B-6489-PX

Iveco

MP 260E34H

B-7418-WK

Iveco

TLF 16/25

B-8292-NB

MB

608 D

B-9102-HG

MB

1222 AF

GI-6205-Z

MB

1222 AF

GI-6206-Z

 

 

2. Es fixa una garantia del 10 % del preu mínim de cada lot objecte de la subhasta per tal que els interessats puguin presentar-s'hi.

 

3. Notificar la present Resolució al Departament d'Interior.

 

4. Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 3 de novembre de 2016

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda