Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ VEH/2642/2016, de 8 de novembre, per la qual s'autoritza l'alienació mitjançant subhasta pública de 76 vehicles del Departament d'Interior
Nº de Disposición :
VEH/2642/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
08/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
El 21 de març de 2013, la directora de Serveis del Departament d'Interior va sol·licitar a la Comissió Central de Subministraments l'autorització d'alienació mitjançant subhasta pública de diversos vehicles adscrits al seu departament.

El 20 de juny de 2013, la Comissió Central de Subministraments va acordar facultar la presidència per autoritzar la desafectació de 214 vehicles i l'alienació mitjançant subhasta pública.

El 31 de juliol de 2013, el president de la Comissió Central de Subministraments va resoldre autoritzar la seva desafectació i autoritzar, amb la realització prèvia dels tràmits corresponents, l'alienació mitjançant subhasta pública.

Un cop el Departament d'Interior va haver fet la subhasta, la licitació de 86 vehicles va ser declarada deserta.

El cap del Servei de Contractació i Patrimoni del Departament d'Interior, el 10 de maig de 2016, va emetre informe justificatiu del destí dels vehicles declarats deserts.

 

D'altra banda, el secretari general del Departament d'Interior sol·licita la desafectació dels següents 76 vehicles i autorització per a la seva alienació mitjançant subhasta pública:

 

Vehicle / Motocicleta

Marca

Model

Matrícula

Preu mínim

Vehicle

Mercedes

316 CDI

7790-CPF

1.600 eur

Vehicle

Mercedes

316 CDI

6064-DBD

1.800 eur

Vehicle

Mercedes

316 CDI

6069-DBD

1.800 eur

Vehicle

Mercedes

316 CDI

6111DBD

1.800 eur

Vehicle

Ford

Transit 2,5 TD

0358-DWW

1.200 eur

Vehicle

Ford

Transit 2,5 TD

0626-DWW

1.100 eur

Motocicleta

Yamaha

XS 400

B-5807-JF

200 eur

Motocicleta

Honda

CB 450 N

B-7649-LC

150 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3200-BH

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3172-BH

150 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3204-BH

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3201-BH

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3215-BH

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3218-BH

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3223-BH

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3228-BH

150 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3224-BH

150 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3236-BH

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3227-BH

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3170-BH

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3212-BH

100 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3207-BH

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-8321-AF

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-8324-AF

225 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-8326-AF

150 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-8323-AF

100 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-5775-AF

150 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-5777-AF

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3240-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3246-BCB

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3250-BCB

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3252-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3254-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3269-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3280-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3282-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3284-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3286-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

B-7035-XC

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

B-7037-XC

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3292-BCB

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3305-BCB

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

B-7040-XC

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

B-7043-XC

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

1488-BCD

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

B-7047-XC

300 eur

Motocicleta

Honda

SH 100 Scoopy

6591-BPB

300 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

7110-CLM

300 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

7115-CLM

300 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

7139-CLM

300 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

7164-CLM

300 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

4821-CXB

300 eur

Motocicleta

Vespa

Cosa 200

B-3794-OM

16,80 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3203-BH

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3221-BH

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-8320-AF

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-8330-AF

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-5781-AF

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3306-BCB

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

0379-BCD

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

0387-BCD

46,95 eur

Motocicleta

Honda

XL 650 V

0572-BKM

31,65 eur

Motocicleta

Yamaha

YP 250

8706-CNB

25,50 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

4782-CXB

25,50 eur

Motocicleta

Honda

Transalp XL650V

7820-DBP

31,65 eur

Motocicleta

Honda

Dylan 125

4283-DRR

19,65 eur

Motocicleta

Honda

Dylan 125

0494-DRS

19,65 eur

Motocicleta

Honda

Transalp XL650V

2064-DRS

31,65 eur

Motocicleta

Honda

Transalp XL650V

1169-FGX

31,65 eur

Motocicleta

Honda

SH 125

9079-FWH

20,10 eur

Motocicleta

Honda

Swing 125

4588-GJZ

23,40 eur

Motocicleta

BMW

R 1200 RT

5956-GLB

38,85 eur

Motocicleta

BMW

R 1200 RT

5799-GLB

38,85 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

9099-FLG

38,85 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3166-BH

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-5773-AF

42,00 eur

 

 

El 17 d'octubre de 2016, el director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va informar favorablement la proposta del Departament d'Interior.

Vist que el 24 d'octubre de 2016 l'Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda va emetre l'informe jurídic preceptiu favorable;

Vist que el 4 de novembre de 2016 la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya va emetre l'informe fiscal preceptiu favorable;

Vist l'article 20, apartats 1 i 3, del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i l'article 106 del Reglament per a l'execució de la Llei de patrimoni segons la modificació del Decret 314/1995, de 25 d'octubre, els quals disposen que el departament competent en matèria de patrimoni pot acordar l'alienació dels béns mobles, que s'ha de fer mitjançant subhasta pública i que en comporta la desafectació, i que pot acordar la cessió gratuïta de béns mobles per a finalitats d'utilitat pública o d'interès social, a favor d'institucions o de corporacions públiques o privades sense ànim de lucre, amb la desafectació prèvia d'aquests béns.
Resolc:
1. Acordar l'alienació dels béns mobles (vehicles), identificats en el punt següent.
2. Autoritzar el Departament d'Interior l'alienació mitjançant subhasta pública dels vehicles següents i la seva baixa d'inventari.

L'objecte de la subhasta és per béns individualitzats i no per lots, amb el preu mínim de licitació que s'hi indica:
Vehicle / Motocicleta

Marca

Model

Matrícula

Preu mínim

Vehicle

Mercedes

316 CDI

7790-CPF

1.600 eur

Vehicle

Mercedes

316 CDI

6064-DBD

1.800 eur

Vehicle

Mercedes

316 CDI

6069-DBD

1.800 eur

Vehicle

Mercedes

316 CDI

6111DBD

1.800 eur

Vehicle

Ford

Transit 2,5 TD

0358-DWW

1.200 eur

Vehicle

Ford

Transit 2,5 TD

0626-DWW

1.100 eur

Motocicleta

Yamaha

XS 400

B-5807-JF

200 eur

Motocicleta

Honda

CB 450 N

B-7649-LC

150 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3200-BH

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3172-BH

150 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3204-BH

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3201-BH

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3215-BH

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3218-BH

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3223-BH

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3228-BH

150 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3224-BH

150 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3236-BH

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3227-BH

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3170-BH

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3212-BH

100 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3207-BH

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-8321-AF

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-8324-AF

225 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-8326-AF

150 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-8323-AF

100 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-5775-AF

150 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-5777-AF

250 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3240-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3246-BCB

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3250-BCB

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3252-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3254-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3269-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3280-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3282-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3284-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3286-BCB

200 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

B-7035-XC

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

B-7037-XC

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3292-BCB

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3305-BCB

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

B-7040-XC

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

B-7043-XC

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

1488-BCD

300 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

B-7047-XC

300 eur

Motocicleta

Honda

SH 100 Scoopy

6591-BPB

300 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

7110-CLM

300 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

7115-CLM

300 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

7139-CLM

300 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

7164-CLM

300 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

4821-CXB

300 eur

Motocicleta

Vespa

Cosa 200

B-3794-OM

16,80 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3203-BH

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3221-BH

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-8320-AF

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-8330-AF

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-5781-AF

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

3306-BCB

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

0379-BCD

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

0387-BCD

46,95 eur

Motocicleta

Honda

XL 650 V

0572-BKM

31,65 eur

Motocicleta

Yamaha

YP 250

8706-CNB

25,50 eur

Motocicleta

Honda

Foresight 250

4782-CXB

25,50 eur

Motocicleta

Honda

Transalp XL650V

7820-DBP

31,65 eur

Motocicleta

Honda

Dylan 125

4283-DRR

19,65 eur

Motocicleta

Honda

Dylan 125

0494-DRS

19,65 eur

Motocicleta

Honda

Transalp XL650V

2064-DRS

31,65 eur

Motocicleta

Honda

Transalp XL650V

1169-FGX

31,65 eur

Motocicleta

Honda

SH 125

9079-FWH

20,10 eur

Motocicleta

Honda

Swing 125

4588-GJZ

23,40 eur

Motocicleta

BMW

R 1200 RT

5956-GLB

38,85 eur

Motocicleta

BMW

R 1200 RT

5799-GLB

38,85 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

9099-FLG

38,85 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

GI-3166-BH

46,95 eur

Motocicleta

BMW

R 850 RT

L-5773-AF

42,00 eur

 

 

3. Es fixa una garantia del 10 % del preu mínim de cada bé moble objecte de subhasta per tal que els interessats puguin presentar-s'hi.

 

4. Notificar la present resolució al Departament d'Interior.

 

5. Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 8 de novembre de 2016

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda