Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ VEH/11/2017, de 2 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de llocs de treball del personal laboral de l'Agència Tributària de Catalunya
Nº de Disposición :
VEH/0011/2017
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
02/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Agència Tributària de Catalunya
D'acord amb l'article 29 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, cal donar publicitat a les relacions de llocs de treball.

En aplicació d'aquesta previsió legal, mitjançant la Resolució ECO/865/2014, de 15 d'abril, es dóna publicitat a la relació de llocs de treball del personal laboral de l'Agència Tributària de Catalunya (DOGC núm. 6608, de 23.4.2014);

Mitjançant la present Resolució es dóna publicitat a les variacions que s'han produït fins al 31 de desembre de 2016 i que han estat aprovades per les resolucions del/de la president/a de l'Agència Tributària de Catalunya de data 10 de juny de 2015; 11 d'abril, 4 de maig i 27 d'octubre de 2016, d'acord amb el que disposen els articles 7.2 b) i 12.3 de la Llei 7/2007, de 17 de juliol de l'Agència Tributària de Catalunya,

 

RESOLC:

 

Donar publicitat a la relació de llocs de treball del personal laboral de l'Agència Tributària de Catalunya que consta a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Contra les resolucions anteriorment esmentades, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el/la president/a de l'Agència Tributària de Catalunya en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, o directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 2 de gener de 2017

 

Eduard Vilà Marhuenda

Director

 

 

Annex

 

Codis de prefix de tractament del personal laboral (càrrec)

 

Z Alta direcció

 

Claus d'observacions

 

DI Article 25 del VI Conveni únic

E Lloc declarat a extingir

F3 Lloc de treball amb funcions de naturalesa funcionarial inclòs a la fase 3 del procés de funcionarització

 

Taula de formacions específiques

 

224 Coneixements d'operació AS/400.

 

Abreviatures

 

PR=forma de provisió del lloc (CM=concurs de mèrits).

CA=càrrec.

J=jornada (N=jornada normal, I=jornada inferior a la normal, S=jornada superior a la normal).

H=horari (N=horari normal, E=horari especial).

OB=observacions.

TIT=titulació específica.

FOR. ESP.=formació específica.

DOT=dotacions.

 

 

(Vegeu la imatge al final del document)