Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ VEH/10/2017, de 2 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de Catalunya
Nº de Disposición :
VEH/0010/2017
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
02/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Agència Tributària de Catalunya
D'acord amb l'article 29 del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, cal donar publicitat a les relacions de llocs de treball.

En aplicació d'aquesta previsió legal, mitjançant la Resolució ECO/864/2014, de 15 d'abril, es dóna publicitat a la relació de llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de Catalunya (DOGC núm. 6608, de 23.4.2014).

Mitjançant la present Resolució es dóna publicitat a les variacions que s'han produït des d'aleshores fins al 31 de desembre de 2016 i que han estat aprovades per les resolucions del/de la president/a de l'Agència Tributària de Catalunya de data 4 d'abril, 20 de juny, 15 d'octubre (2) i 28 de novembre de 2014; 26 de gener, 15 de febrer (2), 6 de març, 14 i 18 (3) de maig, 10 de juny (4), 27 i 28 de juliol, 20 d'octubre, 17 de novembre (2) i 9 de desembre de 2015; 11 i 28 d'abril, 4 de maig (3), 20 de juliol, 1 d'agost, 8 de setembre (4), 27 d'octubre (3) i 9 de novembre (7) de 2016, vist el que disposen els articles 7.2 b) i 12.3 de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya.

Vist el que preveuen els articles 24 i 25 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, publicada al DOGC núm. 6830, de 13.3.2015,

 

RESOLC:

 

Donar publicitat a la relació de llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de Catalunya que consta a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Contra les resolucions anteriorment esmentades, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el/la president/a de l'Agència Tributària de Catalunya en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, o directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 2 de gener de 2017

 

Eduard Vilà Marhuenda

Director

 

 

Annex

Relació de llocs de treball del personal funcionari

 

Taula de titulacions

 

Cos superior

1700 Econòmiques i empresarials.

1800 Dret.

 

Claus de mobilitat interadministrativa

AG Administració de la Generalitat de Catalunya.

EG Administració de la Generalitat i Administració de l'Estat.

MT Qualsevol administració indistintament.

 

Claus d'observacions

Y Lloc d'atenció presencial.

E Lloc declarat a extingir.

S3 Per ocupar aquest lloc cal acreditar la possessió de la formació mínima a què es refereix l'article 37 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, amb tres especialitats (1.100 hores).

 

Taula de formacions específiques

015 Experiència en el maneig de cabals públics.

018 Experiència en valoracions.

019 Experiència en liquidació de tributs.

479 Experiència en inspecció tributària.

 

Claus de col·lectiu cossos

AG Cossos d'administració general de l'Administració de la Generalitat del/s grup/s corresponent/s.

GE Cossos d'administració general de l'Administració de la Generalitat, tots els cossos creats pels articles 1, 2, 3, i 4 de la Llei 9/1986, de cossos de funcionaris de la Generalitat del/s grup/s corresponent/s i altres cossos especificats a la columna EC.

EX Alguns dels cossos creats pels articles 1, 2, 3, i 4 de la Llei 9/1986, de cossos de funcionaris de la Generalitat especificats a la columna EC i/o altres cossos especificats a la columna EC.

GX Cossos d'administració general de l'Administració de la Generalitat del/s grup/s corresponent/s i alguns dels cossos creats pels articles 1, 2, 3, i 4 de la Llei 9/1986, de cossos de funcionaris de la Generalitat especificats a la columna EC i/o altres cossos especificats a la columna EC.

 

Claus d'especificació de cossos

A01 Arquitectura

A02 Arxivística

A06 Enginyeria agrònoma

A08 Enginyeria de forests

A19 Planificació lingüística

A42 Intervenció

A57 Tècnica tributària

A58 Inspectors tributaris

B00 Cos de diplomatura

B01 Arquitectura tècnica

B04 Enginyeria tècnica agrícola

B05 Enginyeria tècnica forestal

B54 Gestors Tributaris

C01 Delineació

 

Abreviatures

ND=nivell de destinació.

C. ESP.=complement específic.

G=grup d'accés.

P=forma de provisió de lloc (LD=lliure designació, CE=concurs específic, CG=concurs general).

N=norma funcional (es fa constar el número del DOGC on es publica la norma que defineix les funcions dels llocs de treball).

T=tipus de lloc (B=lloc base, C=càrrec de comandament, S=lloc singular).

TE=titulació específica.

H=horari (N=normal, D=dedicació especial, E=especial).

M=mobilitat interadministrativa (administracions a què pot pertànyer el/la funcionari/ària per ocupar el lloc de treball).

O=observacions.

FE=formació específica.

CC=col·lectiu cossos (cossos i/o escales a què han de pertànyer els/les funcionaris/àries que hagin d'ocupar el lloc de treball).

EC=especificació cossos (especialitat dels cossos inclosos a la columna CC i/o especificació d'altres cossos).

D=dotacions.

 

 

(Vegeu la imatge al final del document)