Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TSF/2692/2016, d'11 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya (codi de conveni núm. 79001565011999)
Nº de Disposición :
TSF/2692/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
11/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Vist el text de l'acord sobre les taules salarials per als anys 2014 i 2015, i la pròrroga de la ultra activitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya, fins el 31 d'octubre de 2017, subscrit per la Comissió negociadora del conveni en data 9 de novembre de 2016, i d'acord amb el que disposen, l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció de l'acord esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió negociadora.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

 

Barcelona, 11 de novembre de 2016

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Transcripció del text original signat per les parts

 

Reunits, a Barcelona a nou de novembre de dos mil setze, amb l'assistència de les següents persones:

 

Per part d'UGT

Cristina Martín

Javier Moreno

José Ordoñez

Per part de CC.OO.

Laureà Bautista

Estrella Gutiérrez

Raúl Ruíz

Per part de la FECETC

Julio Martínez

Miquel Vidal

Carlos Maroto (Assessor)

 

Que les parts han donat per correcte i definitiu el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya per als anys 2014 i 2015 i la versió del mateix en llengua castellana.

Que el 30/09/16 es van presentar al REGCON les taules salarials dels anys 2014 i 2015 i en resposta a tal registre han rebut resolució de data 13/10/16 i 25/10/16 per la qual cosa se'ls comunica que el conveni consta com denunciat en data 28/10/15 i se'ns requereix perquè presentem un acord de pròrroga de l'ultra activitat del conveni, així com les esmentades taules salarials.

Per allò exposat, les parts que subscriuen aquest document el subscriuen com Acord parcial de pròrroga de l'ultra activitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya i Acord sobre taules salarials per als anys 2014 i 2015.

 

Per tal motiu,

 

Acorden

 

1. Prorrogar l'ultra activitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya, per una duració d'un any a partir del compliment de la denuncia, per tant, la data de l'ultra activitat, será fins el 31 d'octubre de 2017.

 

2. Adoptar un acord parcial pel qual s'aproven les taules salarials per als anys 2014 i 2015, d'acord amb les ja presentades a través de Regcon el 30/09/15 i que es reprodueixen de nou en aquest document:

Respecte a l'annex de les taules salarials, que ho seran per al 2014, ha de tenir el redactat següent:

 

 

Annex

Taules salarials

 

Les taules salarials consignades en aquest annex tenen caràcter de retribució mínima en el sector. Es refereix al salari base i al plus activitat, i s'han de fer efectives en dotze mensualitats

 

Pacte

Salari base

Plus activitat

Nivell 1

658,53 euros/mes

6,18 euros/dia

Nivell 2

663,09 euros/mes

7,08 euros/dia

Nivell 3

667,67 euros/mes

8,02 euros/dia

Nivell 4

672,25 euros/mes

9,02 euros/dia

Nivell 5

676,81 euros/mes

9,93 euros/dia

Nivell 6

681,40 euros/mes

10,91 euros/dia

Nivell 7

685,96 euros/mes

11,84 euros/dia

Nivell 8

690,56 euros/mes

19,34 euros/dia

 

 

Respecte a l'annex de les taules salarials, que ho seran per al 2015, ha de tenir el redactat següent:

 

 

Annex

Taules salarials

 

Les taules salarials consignades en aquest annex tenen caràcter de retribució mínima en el sector. Es refereix al salari base i al plus activitat, i s'han de fer efectives en dotze mensualitats.

 

Pacte

Salari base

Plus activitat

Nivell 1

663,47 euros/mes

6,23 euros/dia

Nivell 2

668,06 euros/mes

7,13 euros/dia

Nivell 3

672,68 euros/mes

8,08 euros/dia

Nivell 4

677,29 euros/mes

9,09 euros/dia

Nivell 5

681,89 euros/mes

10,00 euros/dia

Nivell 6

686,51 euros/mes

10,99 euros/dia

Nivell 7

691,10 euros/mes

11,93 euros/dia

Nivell 8

695,74 euros/mes

19,49 euros/dia

 

 

La qual cosa i a efectes de constància de l'exposat firmen en el lloc i data a dalt indicats.