Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TSF/2668/2016, de 24 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per la Resolució TSF/2392/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Nº de Disposición :
TSF/2668/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
24/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
D'acord amb el que disposa l'article 4.1 de la Resolució TSF/2392/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, l'import màxim destinat a l'atorgament d'aquestes subvencions per al 2016 és de 56.200.000,00 euros.

L'article 4.3 de la mateixa Resolució preveu que aquesta dotació inicial es podrà ampliar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Atès que es disposa de romanents en l'exercici pressupostari 2016 del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i se n'ha fet la redistribució corresponent;

Atesa la distribució territorial de les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat, que va ser acordada a la reunió de la LXII Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, celebrada el dia 18 d'abril de 2016;

Vista la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (DOGC núm. 6830, de 13.03.2015);

Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, havent informat prèviament el Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

Article únic

Ampliar, en un import addicional de 5.900.000,00 euros, l'import màxim de la dotació econòmica de les subvencions previstes per la Resolució TSF/2392/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, fixat inicialment en 56.200.000,00 euros, el qual queda establert finalment en un import màxim de 62.100.000,00 euros.

L'increment anirà a càrrec de les partides pressupostàries, del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2016 següents:

D/6204.449.0001.01/331F/0062

D/6204.460.0001.01/331F/0062

D/6204.461.0001.01/331F/0062

D/6204.469.0001.01/331F/0062

D/6204.470.0001.01/331F/0062

D/6204.481.0001.01/331F/0062

D/6204.482.0001.01/331F/0062

D/6204.484.0001.01/331F/0062

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució produeix efectes des del mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 24 de novembre de 2016

 

Mercè Garau i Blanes

Directora