Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TSF/2667/2016, de 23 de novembre, per la qual es modifica la Resolució TSF/2403/2016, de 27 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Nº de Disposición :
TSF/2667/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 

En data 28 d'octubre de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7236, la Resolució TSF/2403/2016, de 27 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al finançament de Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

S'ha detectat, d'ofici, un error en les partides pressupostàries establertes a l'article 4.2 de la Resolució TSF/2403/2016, de 27 d'octubre.

Atès l'informe del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em son conferides, d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article únic

Modificar l'article 4.2 de la Resolució TSF/2403/2016, de 27 d'octubre, que queda amb la redacció següent:

"4.2 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 15.000.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/460.0001.00/3310/0000, D/460.0001.19/331D/0000, D/461.0001.00/3310/0000, D/461.0001.19/331D/0000, D/469.0001.00/3310/0000, D/469.0001.19/331D/0000, D/470.0001.00/3310/0000, D/470.0001.19/331D/0000, D/481.0001.00/3310/0000, D/481.0001.19/331D/0000, D/482.0001.00/3310/0000, D/482.0001.19/331D/0000, D/484.0001.00/3310/0000 i D/484.0001.19/331D/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i tenen caràcter de crèdit plurianual per als anys 2016 i 2018, dotada amb uns imports màxims de 12.000.000,00 euros per a l'anualitat del 2016 i de 3.000.000,00 euros per a l'anualitat del 2018."

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 23 de novembre de 2016

 

 

Mercè Garau i Blanes

Directora