Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TSF/2304/2016, de 14 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a les empreses i entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació
Nº de Disposición :
TSF/2304/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
14/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Atesa l'Ordre TSF/268/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació (DOGC núm. 7226, de 14.10.2016);

Atès el Decret 63/2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació (DOGC núm. 6862, de 30.4.2015), en relació amb el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC núm. 7196, d'1.9.2016);

Atesa l'Ordre BSF/25/2015, de 4 de febrer, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria del procediment de concessió i justificació de la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família (ara Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) per entitats, que estableix l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en aquest procediment;

Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm.176, de 25.7.2006), que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atesa la Llei, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat per al 2015 (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015);

Atès el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

Vista la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció (DOGC núm. 2435, de 17.7.1997), modificada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5931, de 29.7.2011), i per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012);

Vistos la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció sociolaboral (DOGC núm. 3793, de 3.1.2002), i el Decret 277/2003, de 4 de novembre, de funcionament i competència del Registre administratiu d'empreses d'inserció de Catalunya (DOGC núm. 4013, de 19.11.03).

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; a proposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa; amb els informes previs de l'Àrea Jurídica de la Secretaria General i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en ús de les facultats que em són atribuïdes;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions a les empreses i entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció (d'ara endavant RMI) i altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per projectes d'autoocupació:

Els programes previstos són els següents:

Programa A. Incentius a la contractació de persones destinatàries de l'RMI per part d'empreses i entitats col·laboradores d'inserció.

Programa B. Incentius a la contractació de persones en risc o situació d'exclusió social procedents d'empreses d'inserció per part d'empreses i entitats col·laboradores d'inserció.

Programa C. Incentius a l'autoocupació de persones destinatàries de l'RMI i de persones en risc o situació d'exclusió social procedents d'empreses d'inserció.

 

Article 2

Bases reguladores

Les bases reguladores de les subvencions d'aquesta Resolució s'estableixen a l'Ordre TSF/268/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació (DOGC núm. 7226, de 14.10.2016).

 

Article 3

Aplicació pressupostària i import

3.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 200.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària BE1402 D/470000100/3330.

La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a l'existència de disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, així com a la normativa d'aplicació.

3.2 Aquest import es pot ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

 

Article 4

Sol·licituds i termini de presentació

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.2 Les sol·licituds s'han de presentar presencialment a la xarxa d'oficines de gestió empresarial segons el model normalitzat que està a la disposició de les persones interessades al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

4.3 Les persones interessades han de presentar les sol·licituds presencialment, acompanyades de la documentació que preveu la base 6 de l'Ordre TSF/268/2016, de 10 d'octubre.

 

Article 5

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

5.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

5.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de 6 mesos, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada d'acord amb el que estableix l'article 54.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.3 La resolució d'atorgament o denegació ha de ser degudament motivada. En el supòsit de concessió ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció i l'import; en el cas que s'autoritzin bestretes, la justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció, i la forma i la quantia de les garanties que, si escau, ha de presentar el beneficiari o la beneficiària.

5.4 La resolució s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sense perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

5.5 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Article 6

Justificació

6.1 Les persones i les empreses o les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a presentar la documentació justificativa davant la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa un cop finalitzada l'actuació i, com a màxim, fins al 28 de febrer del 2017.

6.2 La justificació s'ha de presentar presencialment, en suport paper original, a la xarxa d'oficines OGE que es pot consultar a http://canalempresa.gencat.cat, o bé als registres administratius en el cas dels ens locals.

6.3 Un cop finalitzades les actuacions dins l'exercici pressupostari, la persona beneficiària ha de presentar la justificació econòmica mitjançant la presentació de la documentació que preveu la base 12 de l'Ordre TSF/268/2016, de 10 d'octubre.

 

Barcelona, 14 d'octubre de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies