Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TSF/2298/2016, de 3 d'octubre, d'ampliació de termini per presentar sol·licituds de la convocatòria prevista a la Resolució TSF/1642/2016, d'1 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix
Nº de Disposición :
TSF/2298/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Atès el que disposa l'article 15.1, de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, on s'estableix: "Les entitats de formació, públiques i privades, han d'estar inscrites en el registre corresponent habilitat per l'administració pública competent per poder impartir qualsevol de les especialitats incloses en el Catàleg d'especialitats formatives que preveu l'article 20.3."

Atès que l'apartat 4 del mateix article 15 determina que: "En tot cas, l'acreditació i/o inscripció és única i vàlida per a la prestació de serveis a tot el territori nacional, de conformitat amb el que preveu l'article 20 de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat."

Es fa necessària l'ampliació del termini de presentació de sol.licituds, per tal de beneficiar el màxim nombre d'entitats, així com l'adaptació de la Resolució TSF/1642/2016, d'1 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix, als preceptes esmentats.

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;

Vist l'informe del Servei Jurídic, i en ús de les atribucions que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;
Resolc:
Article 1

Ampliar en 10 dies hàbils el termini de presentació de sol·licituds establert a l'article 5.1 de la Resolució TSF/1642/2016, d'1 de juliol, finalitzant aquest el 15 de novembre de 2016.
Article 2

Totes les referències a la inscripció o acreditació de les entitats en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de l'article 3, de la Resolució TSF/1642/2016, d'1 de juliol, Requisits per obtenir la condició de beneficiària, s'han d'entendre fetes a la inscripció o acreditació de les entitats al corresponent registre d'entitats de formació, per a impartir formació professional per a l'ocupació, d'acord amb les previsions de l'article 15 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 3 d'octubre de 2016
Mercè Garau i Blanes

Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya