Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TSF/2287/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop, en l'exercici 2016
Nº de Disposición :
TSF/2287/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies


Atesa l'Ordre TSF/270/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i les societats laborals de la Línia Capitalcoop;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que pel seu caràcter de bàsics tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, d'acord amb el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

Vist que la resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, ja que correspon a programes acordats a la reunió de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de data 18 d'abril de 2016, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
Resolc:
_1 Obrir la convocatòria de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i les societats laborals de la Línia Capitalcoop, en l'exercici 2016.
_2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de les entitats sol·licitants i la documentació a aportar, es regeixen per les bases reguladores que aprova l'Ordre TSF/270/2016, de 10 d'octubre.
_3 El termini de presentació del formulari de sol·licitud s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i restarà obert fins al 31 d'octubre de 2016.

 

_4 El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 9 de l'Ordre TSF/270/2016, de 10 d'octubre, s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Els formularis de sol·licituds es presentaran a qualsevol oficina de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) indicades al Canal Empresa (www.gencat.cat/canalempresa/xarxa), juntament amb la documentació que preveuen aquestes bases.

Els formularis de sol·licituds també es podran presentar en qualsevol de les formes que preveuen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

_5 Import màxim i aplicació pressupostària

L'import màxim destinat a la concessió d'aquesta subvenció és de 400.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries següents:

BE1402 D/4700001/661 FIUPAO40.000,00 euros

BE1402 D/4800001/661 FIUPAO 360.000,00 euros

L'import màxim esmentat es podrà modificar d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, amb la resolució prèvia de la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

Aquesta convocatòria resta condicionada a l'existència efectiva de crèdit suficient i adequat al pressupost per a l'exercici pressupostari corresponent en el moment de la resolució de concessió, i a les disponibilitats pressupostàries.

 

_6 Les actuacions objecte de subvenció són les previstes a la base 6 de l'Ordre TSF/270/2016, de 10 d'octubre.

 

_ 7 L'import de la subvenció i l'àmbit temporal són els següents:

Línia 1: l'import de la subvenció consistirà en el 33,34% de l'aportació de capital que efectuï la persona física o jurídica sòcia a la cooperativa o societat laboral de la qual sigui sòcia, amb un import màxim de 2.000,00 euros, sempre que aquesta aportació sigui d'un mínim de 4.500,00 euros.

Per obtenir la subvenció, caldrà que la persona sòcia hagi desemborsat un capital mínim de 3.000,00 euros prèviament a la presentació de la sol·licitud.

Línia 2: la subvenció consistirà en la reducció de fins a 3,5 punts del tipus d'interès que fixi l'entitat que ha concedit el préstec a la persona sol·licitant, en una quantia calculada com si la subvenció es merités cada any de la seva durada, durant els 3 primers anys amb un import màxim de 500,00 euros, per a un préstec amb un import mínim de 3.000 euros i un període d'amortització mínim de 3 anys.

En cap cas el tipus d'interès de l'operació serà inferior al que resultaria d'aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació de tipus de referència i actualització (DOUEC 14, de 19.1.2008).

Les subvencions es concediran per a aportacions de capital que s'hagin efectuat entre el 16 de novembre de 2015 i el 31 d'octubre de 2016.

Els préstecs objecte de subvenció hauran d'estar formalitzats abans que s'hagi efectuat l'aportació de capital i, en qualsevol cas, entre el 16 de novembre de 2015 i el 31 d'octubre de 2016.
_8 Poden ser beneficiàries de les subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop les persones definides a la base 3 de l'Ordre TSF/270/2016, de 10 d'octubre.

No es podran concedir subvencions a aquelles aportacions de capital que haguessin obtingut una subvenció en la convocatòria regulada a l'Ordre EMO/269/2015, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions sobre préstecs destinats a capitalitzar les cooperatives i les societats laborals i es fa pública la convocatòria per a la Línia Capitalcoop 2015.
_9 Òrgans competents per tramitar i resoldre les subvencions

La instrucció del procediment corresponent a la Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives.

La valoració de les sol·licituds correspon al Servei de Foment de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa. Aquesta valoració consistirà en la revisió dels requisits i el projecte presentat, aplicant els requisits dels projectes establerts a la base 10 de les bases reguladores.

La competència per dictar la resolució corresponent és de la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.
_10 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 14 de l'Ordre TSF/270/2016, de 10 d'octubre.
_11 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 2 mesos, comptats a partir de la data en què s'hagi aportat tota la documentació preceptiva o s'hagi completat l'expedient. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha produït la notificació esmentada, s'entendrà que la sol·licitud es desestima, per silenci administratiu, d'acord amb el que estableixen els articles 54.2.e) i 55.1.a) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost.

Contra la resolució de concessió o de denegació de subvencions, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

_12 Al final de l'exercici s'ha de donar publicitat als atorgaments de les subvencions mitjançant l'exposició al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al Tauler electrònic. Quan els imports de les subvencions concedides, considerades individualment, siguin d'una quantia igual o superior a 3.000 euros, també és necessària la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

_13 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència.

 

_14 D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat a la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de dades nacional de subvencions.

 

Contra la present Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la consellera de Treball, Afers Social i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 10 d'octubre de 2016
Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies