Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TSF/2272/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya
Nº de Disposición :
TSF/2272/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Atesa l'Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre de 2016, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom;

Atès el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC núm. 7196, d' 1.9.2016);

Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, d'acord amb el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

-1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

 

-2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, els regeixen les bases que aprova l'Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre de 2016, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom, per la qual cosa la tramitació, aprovació i publicació d'aquesta convocatòria resta condicionada a l'aprovació i publicació de les seves bases reguladores.

Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els que considera l'apartat 6.2 del Protocol d'Identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

a) Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens que indica el certificat.

b) Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica. I concretament:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Certificat del DNI electrònic.

 

-3 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, és de 10 dies naturals des del dia de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

 

-4 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:

Memòria del projecte sol·licitat d'acord amb el model normalitzat.

Els formularis de sol·licitud i els formularis de la memòria dels projectes estan a la disposició dels sol·licitants a l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat), a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tràmits.gencat.cat), a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tràmits.gencat.cat) i a Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).

Els tràmits associats al procediment de concessió o justificació de les subvencions s'han de dur a terme d'acord amb el que estableixen les bases reguladores d'aquests ajuts i amb les instruccions de gestió del programa Consolida't i les instruccions de justificació del programa Consolida't que a aquests efectes ha d'elaborar el Servei d'Autoempresa i publicar a l'apartat de formularis i documentació del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).

 

-5 L'import màxim que es destina als programes subvencionables que preveu l'Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre de 2016, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom és de 1.102.869,85 euros distribuïts de la manera següent:

1.002.869,85 euros amb càrrec a la partida pressupostària BE1402 D/482000100/6610/0000 FIUPAO

100.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària BE1402 D/470000100/6610/0000 FIUPAO

Un cop emès l'informe de l'òrgan col·legiat previst a la base 14 de l'Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre de 2016, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom, i abans d'emetre la proposta de resolució d'atorgament de la subvenció, es poden redistribuir els crèdits pressupostaris en el supòsit que s'hagi esgotat l'import màxim d'alguna de les partides pressupostàries per atendre els possibles dèficits entre ambdues partides.

La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que correspon a programes acordats a la reunió de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de 18 d'abril de 2016, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat.

Aquests imports es poden ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria no s'hagi exhaurit l'import màxim destinat, s'hagin produït renúncies i/o revocacions, o bé el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obtingués nous fons, es poden assignar nous atorgaments de programes que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria.

L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

-6 Quanties de les subvencions

Es poden sol·licitar projectes en els termes següents:

Nombre mínim assessors/es


Nombre participants
Nombre mínim sessions formatives obligatòries
4 assessors/es
72
8 sessions
3 assessors/es
54
6 sessions
2 assessors/es
36
4 sessions
 

 

La quantia de les subvencions es calcula en funció del nombre de participants.

 

Nombre mínim assessors/es
Nombre participants
Subvenció imports màxims
4
72
112.500,00 euros
3
54
86.000,00 euros
2
36
59.500,00 euros
 

 

Amb caràcter general, cada assessor/a ha de fer assessoraments individuals a 18 persones treballadores autònomes i sessions de formació grupal/assessorament grupal a entre 10-20 persones treballadores autònomes. El cost màxim per assessor és de 26.500,00 euros.

El cost màxim de les 9 píndoles de formació no obligatòria és de 6.500 euros, a raó de 81,25 euros per hora de formació.

Una mateixa entitat no pot sol·licitar més d'un projecte.

 -7 Les actuacions objecte de subvenció són les que preveu la base 6 de l'Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre de 2016.

 

-8 Els òrgans competents per tramitar i resoldre les subvencions del programa Consolida't són els següents:

8.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona titular de la Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives.

8.2 L'encarregat de valorar les sol·licituds és l'òrgan col·legiat integrat pels òrgans següents:

La persona titular del Servei d'Autoempresa de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, o persona a qui designi.

La persona titular de la Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o persona a qui designi.

La persona titular de la Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o persona a qui designi.

La persona titular de la Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o persona a qui designi.

La persona titular de la Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o persona a qui designi.

La persona titular de la Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o persona a qui designi.

L'informe de l'òrgan col·legiat ha d'incloure el resultat de l'avaluació de les sol·licituds presentades.

8.3 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions d'acord, si escau, amb l'informe de l'òrgan encarregat de valorar les sol·licituds. Aquesta proposta de resolució provisional s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sense perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

8.4 La proposta de resolució provisional ha d'incloure la llista de sol·licituds que es proposa estimar i la llista de sol·licituds que es proposa desestimar, amb indicació dels motius de la desestimació. També ha d'incloure les sol·licituds que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la següent persona o persones sol·licitants de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació.

8.5 Les persones jurídiques proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió, la documentació següent:

a) Document d'acceptació de la subvenció que ha d'incloure la declaració responsable amb informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (segons el model normalitzat que poden obtenir a Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat), o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (tràmits.gencat.cat).

b) Document de comunicació d'inici d'accions del programa Consolida't (segons el model normalitzat que poden obtenir a Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat), o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (tràmits.gencat.cat).

c) Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda disponible al web http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tresoreria_pagaments/arxius/trans_banc_area_sepa.pdf.

d) La sol·licitud d'autorització de subcontractació, si s'escau.

e) Declaració responsable de l'empresa subcontractada si no està incurs en cap de les prohibicions de subcontractació que estableix l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, si escau.

f) Contracte, conveni o acte de validesa jurídica similar en el cas que es sol·liciti subcontractació d'acord amb els criteris que estableix la base 28.4.c) de l'Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre de 2016.

Dins del mateix termini les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

Per mitjà del document d'acceptació les persones proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció o presentar la reformulació del projecte i del pressupost per adaptar-los a la subvenció proposada, si l'import d'aquesta és inferior al sol·licitat. En qualsevol cas, la reformulació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració que s'hagin establert en relació amb el projecte, i en cap cas pot comportar una modificació substancial del projecte. Així mateix, s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció.

En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació. La subvenció s'atorga sobre el nou pressupost acceptat i la justificació ha de ser respecte d'aquest pressupost.

 

-9 El període d'execució dels programes objecte de la subvenció és a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució i no més tard del 31 de desembre de l'exercici 2016.

El còmput del termini per a l'execució de les accions comença l'endemà de l'inici de les actuacions i finalitza el 31 de desembre de l'exercici 2017.

 

-10 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de 2 mesos comptats des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-11 La resolució ha de ser motivada degudament i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de l'entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i l'import subvencionat. També ha d'incloure l'autorització de subcontractació de les actuacions subvencionables, si escau.

 

-12 La resolució s'ha de notificar a les persones interessades amb la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sense perjudici que puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

-13 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que la dicta o davant l'òrgan superior jeràrquic, que és l'òrgan competent per emetre resolució, en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, tenint en compte que a partir del dia 1 d'octubre de 2016 s'aplicaran els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

 

-14 Al final de l'exercici s'ha de donar publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant l'exposició al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al tauler electrònic. Quan els imports de les subvencions concedides, considerades individualment, siguin de quantia igual o superior a 3.000 euros, també és necessària la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

-15 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència.

 

-16 D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tenint en compte que a partir del dia 1 d'octubre de 2016 s'aplicaran els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 10 d'octubre de 2016

 

Dolors Coll i Bassa

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies