Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TSF/2263/2016, de 26 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Centro Mediterránea de Bebidas Carbónicas - Pepsico (Catalunya), per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni núm. 79001502011999)
Nº de Disposición :
TSF/2263/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
26/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Centro Mediterránea de Bebidas Carbónicas-Pepsico (Catalunya) subscrit, en data 10 de maig de 2016, per la part empresarial pels representants de l'empresa i per la part social pels representants dels treballadors, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció del conveni esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió Negociadora.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

 

Barcelona, 26 de setembre de 2016

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

Traducció del text original signat per les parts

 

 

Conveni col·lectiu de l'empresa Centro-Mediterránea de bebidas Carbónicas-PEPSICO (Catalunya) 2015-2016

 

 

Capítol 1

Disposicions generals

Àmbit d'aplicació

 

Article 1

Territorial

Les normes pactades en aquest conveni d'empresa seran aplicables als centres de treball que CEMEBECA-Pepsico té establerts a Catalunya, que són a Barcelona, Tarragona i Girona.

 

Article 2

Personal

Aquest conveni d'empresa afecta tot el personal que presta serveis en els centres de treball de CEMEBECA-Pepsico.

 

Article 3

Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor el dia 01/01/2015, es mantindrà vigent des del dia 01/01/2015 fins al 31/12/2016 i es prorrogarà tàcitament per períodes anuals successius si, amb trenta dies d'antelació al venciment inicial o prorrogat, no el denuncia alguna de les parts contractants.

A efectes del que estableix el darrer paràgraf de l'article 86.3 del RDL 2/2015, de 23 d'octubre, les parts acorden que arribat el termini d'un any a comptar des de la denuncia sense que s'hagi acordat un nou conveni, el Conveni col·lectiu d'aplicació a l'empresa no perdrà la seva vigència i mantindrà tots els seus efectes fins que s'aprovi un Conveni col·lectiu que el substitueixi.

 

Article 4

Garantia personal

Si és el cas que aquest conveni afecta algun productor que té reconegudes condicions econòmiques que, considerades en conjunt i computades anualment, són més beneficioses que les que s'estableixen en aquest conveni per als productors del mateix nivell i grup professional, se li mantindran aquelles i es respectaran a títol estrictament personal.

 

Article 5

Absorció i compensació

Qualsevol concepte de contingut econòmic que es pugui establir en un pacte, conveni o laude que afecti l'empresa durant la vigència d'aquest conveni, i també en matèria de jornada laboral, només tindrà eficàcia i s'aplicarà quan, considerades en conjunt i computades anualment, les seves condicions superin les d'aquest conveni, també valorades en conjunt i computades anualment; i si no és el cas, seran absorbides i compensades per aquestes últimes, i subsistirà el conveni sense cap modificació dels seus conceptes ni les seves condicions i retribucions.

 

Article 6

Facultat de l'empresa

L'organització tècnica i pràctica del treball correspon a la Direcció de l'empresa, seguint les normes i les orientacions legals, i la Direcció respon del seu ús davant l'Estat.

Sense perjudici del que s'ha establert més amunt, corresponen al Comitè d'empresa les funcions d'assessorament, orientació i propostes en tot allò relacionat amb l'organització i la racionalització del treball.

No obstant les facultats empresarials esmentades més amunt, quan es tracti de modificar de manera substancial les condicions de treball, la Direcció haurà d'obtenir la conformitat dels representants legals dels treballadors i, si no l'obté, l'empresa se sotmetrà a la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya i l'arbitratge es decidirà quan pertoqui.

Tindran la consideració de modificacions substancials de les condicions de treball, entre d'altres, les que afecten les matèries següents:

a) Jornada laboral

b) Horari

c) Règim de treball per torns

d) Sistemes de remuneració

e) Sistemes de treball i rendiment

f) Funcions que excedeixen l'àmbit de la mobilitat funcional

 

Article 7

Comissió paritària

Apartat 1. Es crea la Comissió paritària dels treballadors com a òrgan d'interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del compliment del conveni.

Apartat 2. La Comissió paritària estarà integrada per tres vocals en representació de tots els treballadors, escollits entre els que hagin integrat la Comissió negociadora del conveni, i tres en representació de l'empresa.

Apartat 3. Podran assistir a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot, els assessors de les respectives representacions, els quals seran citats a les reunions.

Apartat 4. Són funcions de la Comissió paritària les que assigna l'Estatut dels treballadors de manera expressa i les disposicions concordants i, especialment, les següents:

a) La interpretació del conveni.

b) L'arbitratge en les qüestions que les parts sotmetin a la seva consideració.

Apartat 5. La Comissió paritària s'ha de pronunciar en un termini màxim de 7 dies a comptar des que la discrepància li fos plantejada. En el cas de no assolir un acord, aquesta discrepància serà sotmesa, en el termini de 7 dies, al Tribunal de Catalunya a través del procediment de mediació o arbitratge si així ho decidissin les parts.

 

Article 8

Jornada laboral

Es treballarà de la manera següent: jornada de 1768 hores, computades anualment. Quaranta hores setmanals, de dilluns a divendres. La diferència que resulti entre les 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, i les 1768 anuals es traduirà en dies festius per als treballadors, dels quals gaudiran en les dates triades de comú acord amb l'empresa, per seccions, de manera individual o col·lectiva.

Pel que fa a la secció de Vendes, caldrà que es gaudeixi d'un dels dies resultants de la diferència de jornada immediatament abans o després de vacances, i la resta (en els anys en què pertoqui) segons l'acord de l'any 1989.

Treballar en dissabte: un com a màxim per cada treballador, en compensació dels quals es descansarà dos dies. Els dies de festa per excés de jornada coincidiran amb la setmana de festes de Nadal. Cada any, en el decurs del primer mes, es decidiran les dates de festa i els dissabtes que cal treballar.

Els dissabtes es treballarà sis hores.

Els dies de festa per excés de jornada es faran de comú acord entre l'empresa i el comitè, i amb aquesta finalitat s'elaborarà un calendari amb dos torns del 50% del personal per Nadal i l'altre 50% per Any Nou.

El personal disposarà de 25 minuts de descans que es consideraran efectius de treball. La regulació d'aquest descans es farà d'acord amb la normativa establerta per l'empresa i acordada amb el comitè.

Jornada dels divendres:

Els divendres serà d'aplicació la jornada de 7.00 a 15.00 h per a tot el personal, tret dels llocs següents, per tal que no es perjudiqui l'activitat del departament i del negoci.

 

Grup 1

Grup 2

Servei al client i distribució:

Comercial:

Administració portàtils

Magatzem (rotatiu)

Administració distribució

Força de vendes (per tasca)

Administració delegacions

MEM:

Oficines comercial:

Mecànics (per tasca)

Recepció/telefonista

 

Administració comercial _ atenció client/comandes

 

 

 

Els dies que s'indiquen a continuació tindran una jornada especial i el seu horari serà de 7.00 a 14.00 h, amb l'excepció dels treballadors per tasca. Pel que fa als llocs de treball del grup 1, si el seu horari no es pot ajustar als dies indicats, tindran una hora menys de jornada en 5 dies que acordaran amb el corresponent superior immediat. Aquesta jornada especial no es tindrà en compte per al càlcul anual de l'excés de jornada.

5 de gener

Dijous Sant

Vigília de Sant Joan

24 de desembre

31 de desembre

 

Mecànics de màquines expenedores.

El personal mecànic de màquines expenedores i dispensadores (vending & dispensing) durà a terme les seves funcions segons la modalitat de treball per tasca i treballarà tot l'any, de dilluns a divendres.

Per tal de donar servei tècnic als clients, caldrà que els treballadors d'aquesta secció, de manera rotativa, cobreixin un servei de guàrdies els dissabtes, diumenges i festius, segons un horari establert entre les 16.00 i les 20.00 h, restant al marge els dies 01 de gener (Any Nou) i 25 de desembre (Nadal). En el supòsit que en el futur fos necessari realitzar guàrdia en aquestes dues dates, l'empresa i els representants legals dels treballadors (RLT) s'hauran de reunir per negociar i arribar a un acord. L'empresa elaborarà un calendari de guàrdies amb una antelació mínima de dos mesos. Si algun treballador s'ofereix voluntari per a aquest servei, se li donarà preferència.

 

Logística.

Té el mateix acord, pel que fa a la jornada, que el Departament de Servei al client.

 

Comercial.

El personal de Comercial, Distribució o Vendes, durà a terme les seves funcions segons la modalitat de treball per tasca i treballarà tot l'any, de dilluns a divendres.

L'empresa, de conformitat amb aquest article 8è i la resta d'articles concordants d'aquest conveni, fixarà el volum de la tasca per a cada treballador de Comercial, Distribució o Vendes, segons les característiques de la feina que s'hagi d'executar i especificant, entre altres aspectes, el nombre de visites a clients.

Si el treballador considera que la tasca que se li ha assignat és excessiva, perquè la seva execució supera les 8 hores de feina, podrà expressar la seva disconformitat al seu cap immediat.

Si el treballador no està d'acord amb la manera en què aquest resol la controvèrsia, podrà reclamar-ho per ell mateix o mitjançant els seus representants sindicals, a la Direcció de l'empresa, i aquesta tindrà un termini de set dies, des que tingui coneixement de la reclamació plantejada, per esbrinar les dades corresponents i adoptar una resolució, després d'escoltar el Comitè d'empresa.

Contra la resolució de l'empresa, el treballador afectat podrà presentar un recurs davant la jurisdicció social corresponent, sense perjudici de continuar respectant les normes imposades per l'empresa fins que es decideixi definitivament el que escaigui.

Si es produeix un dictamen favorable al treballador o si, anteriorment, el seu cap immediat i el representant sindical del treballador consideren de manera conjunta que la seva reclamació és fonamentada, l'empresa compensarà amb temps de llicències els desfasaments que s'hagin produït.

En el supòsit que s'imposi alguna sanció al personal esmentat en aquest apartat, caldrà la intervenció prèvia del Comitè d'empresa perquè es compleixi.

 

 

Disposicions addicionals:

 

Primera

L'empresa es compromet que totes les rutes, tant si es cobreixen amb prevenedors del personal propi com extern, estaran anivellades pel que fa al potencial de venda de cadascuna.

Per fer-ho possible, l'empresa lliurarà al Comitè d'empresa tota la informació que pugui ser necessària per vetllar pel compliment d'aquest compromís.

 

Segona

Davant qualsevol reclamació, tant pel que fa a la tasca com a la ruta assignada, es crearà una Comissió integrada per dues persones de la Direcció i dues més del Comitè d'empresa que resoldran, en el termini de set dies, si la reclamació és justificada o no.

 

Tercera

El personal de Vendes a Barberà podrà sortir de l'empresa a les 14.00 h durant el mes d'agost.

 

Quarta

Atenent les característiques especials que marca l'estacionalitat en els dipòsits de costa, i que té una incidència especial, entre altres mesos, durant el juny, el juliol i l'agost, les tasques s'adequaran a les necessitats que demani el mercat, de manera similar al procediment que s'ha seguit fins ara.

 

Cinquena

Calendari laboral. L'empresa elaborarà cada any els calendaris laborals per als diferents torns, centres i departaments, i lliurarà a cada treballador un calendari laboral personalitzat.

 

Article 9

Vacances

Apartat 1. Durant la vigència d'aquest conveni, es fixa un període de vacances anuals retribuïdes de 24 dies laborables o la part proporcional que correspongui, si no s'ha treballat a l'empresa l'any necessari per gaudir plenament d'aquest dret.

Apartat 2. Es computaran com a dies treballats les baixes per accident laboral, de manera total, per operacions quirúrgiques, per llarga malaltia i per malaltia comuna.

Apartat 3. Per al grup professional de Comercial i serveis complementaris amb funcions de comercial, en el nivell 5, percebran en el període de gaudi de les seves vacances, a més a més del sou, el 100% de la mitjana de les seves comissions i/o el seus incentius dels dotze mesos anteriors. Quan en els dotze mesos que serveixen de base per al càlcul hi hagi inclòs el corresponent a vacances, se sumarà a aquesta base l'import de la paga que es coneix com a "bossa de vacances", encara que a la nòmina hi consti un altre concepte. Per als nivells 6 i 7, la quantitat que caldrà afegir al sou serà de 423,53 eur pel 2015 i de 427,77 eur pel 2016, en concepte de bossa de vacances, si fa més d'un any que treballen a l'empresa, o la part proporcional en els altres casos.

Apartat 4. Mecànics de màquines expenedores. S'estableix el calendari de vacances per a aquest col·lectiu, tenint en compte que, durant els mesos d'estiu, no podran coincidir en una mateixa quinzena les vacances de més d'un mecànic alhora.

Apartat 5. Paga de vacances. La paga de vacances s'abonarà en funció de l'època en què es tinguin programades, d'acord amb l'escala següent:

Juny, juliol, agost i setembre: 15 dies

Gener, febrer, març, abril, maig, octubre, novembre i desembre: 30 dies

El personal eventual, percebrà aquesta paga de manera proporcional al temps que hagi treballat a l'empresa.

A partir del 01-01-1999, aquesta paga inclou el següent: Salari Conveni més, si escau, Complement personal Conveni 2015.

El personal de Dipòsits i Transport gaudirà de deu dies de vacances en el període d'estiu.

Com que no poden optar per fer totes les seves vacances durant el període d'estiu, aquests treballadors percebran aquesta paga de 30 dies.

L'abonament d'aquesta paga es farà al començament del període en què pertoqui gaudir-ne.

Apartat 6. Les vacances s'hauran de fer dins de l'any natural, de manera rotativa, sense que això entorpeixi l'organització de la feina, i es fixarà un calendari amb deu torns, per seccions i nivells i grups professionals, que haurà d'estar elaborat, com a data màxima, el 31 d'octubre de l'any anterior al qual corresponguin.

Les vacances es poden fer en qualsevol època de l'any, d'acord amb el gràfic següent:

 

Primer any:

Segon any

Tercer any

Primer (més antic)

Segon

Tercer

Segon

Tercer

Quart

Tercer (menys antic)

Quart

Cinquè

 

 

Les vacances seran rotatives, d'acord amb l'ordre establert, i passarà al final el mateix nombre de persones que han pogut triar una part del mes d'agost.

El 15% del personal de vendes de Barberà farà les vacances en cadascun dels torns compresos entre el 15 de juliol i el 15 d'agost i entre el 15 d'agost i el 15 de setembre.

El calendari de vacances s'elaborarà a proposta del Comitè d'empresa, i amb l'aprovació del cap d'equip, tal com s'elaborava fins ara.

Apartat 7. Quan el període de vacances d'un treballador, fixat en el calendari de vacances, coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l'embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball previst en els apartats 4, 5 i 7 de l'article 48 del R.D.L. 2/2015, de 23 d'octubre, es tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent de la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que per aplicació d'aquest precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat el any natural a què corresponguin.

En el cas que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents de les assenyalades en el paràgraf anterior que impossibiliti al treballador gaudir-les, total o parcialment, durant l'any natural a què corresponen, el treballador podrà fer-ho una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l'any en què s'hagin originat .

Les noves dates derivades de l'aplicació del present punt, s'hauran d'acordar conjuntament entre el treballador i l'empresa, donant opció preferent per gaudir-les dintre de l'any natural en curs corresponent. El treballador afectat ha de percebre com a paga de vacances, la que li hauria correspost si hagués gaudit les seves vacances en el període inicialment assenyalat.

 

Article 10

Festes de caràcter retribuït i no recuperable l'any 2015

 

1 de gener

Any Nou

   6 de gener

Reis

3 de abril

Divendres Sant

6 d'abril

Dilluns Pasqua Florida

1 de maig

Festa del Treball

24 de juny

Sant Joan

15 d'agost

L'Assumpció de la Verge

11 de setembre

Diada de Catalunya

12 d'octubre

Festa de la Hispanitat

8 de desembre

La Immaculada

25 de desembre

Nadal

26 de desembre

Sant Esteve

 

 

Festes de caràcter retribuït i no recuperable l'any 2016

 

1 de gener

Any Nou

   6 de gener

Reis

25 de març

Divendres Sant

6 d'abril

Dilluns Pasqua Florida

16 de maig

Pasqua Granada

24 de juny

Sant Joan

15 d'agost

L'Assumpció de la Verge

12 d'octubre

Festa de la Hispanitat

1 de novembre

Tots los Sants

6 de desembre

La Immaculada

8 de desembre

La Constitució

26 de desembre

Sant Esteve

 

 

I, a més, les festes locals fixades per l'Ajuntament de Barcelona: Per al 2015 els dies 1 de juny i 24 de setembre (Nostra Senyora de la Mercè) i per al 2016 els dies 12 de febrer i 24 de setembre, que seran aplicables al centre de Barberà.

Pel que fa a la resta de centres es respectarà el que disposi cada Ajuntament.

 

Article 11

Permisos i llicències retribuïts

Tot el personal tindrà dret a gaudir, prèvia sol·licitud per escrit i tret de casos de força major, de llicències retribuïdes en els supòsits que s'enumeren a continuació, per la durada que s'indica:

a) Per matrimoni, 15 dies naturals.

b) Cònjuge, o parella de fet, per malaltia greu, 4 dies laborables; per hospitalització, 4 dies laborables; per defunció, 5 dies laborables, per intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari 2 dies naturals..

c) Fills, per malaltia greu, 3 dies laborables; per hospitalització, 3 dies laborables; per defunció, 4 dies laborables, per intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari 2 dies naturals..

d) Pares i sogres, per malaltia greu, 3 dies laborables; per hospitalització, 3 dies laborables; per defunció, 3 dies laborables, per intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari 2 dies naturals..

e) Germans i germanes polítics, legitimats o no, per hospitalització i/o malaltia greu, 3 dies naturals; per defunció, 3 dies laborables, per intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari 2 dies naturals..

f) Avis, per hospitalització i/o malaltia greu, 3 dies naturals; per defunció, 3 dies laborables, per intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari 2 dies naturals.

g) Néts, per hospitalització i/o malaltia greu, 3 dies naturals; per defunció, 3 dies naturals, per intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari 2 dies naturals.

En relació amb els apartats anteriors, en el supòsit que calgui desplaçar-se fora de la província, el permís corresponent s'ampliarà dos dies naturals més, és a dir, al dia anterior (laborable) i al posterior (laborable o natural), dels que corresponen al permís.

h) Per naixement de fill 3 dies laborables. Quan, per aquest motiu, calgui desplaçar-se fora de la província, el permís serà de 5 dies laborables.

i) Pel trasllat del domicili habitual, un dia laborable.

j) Pel temps establert per a l'exercici dels drets educatius generals i de la formació professional en els llocs i de la manera que es regula en l'Estatut dels treballadors.

k) Per maternitat: es complirà el que es preveu en l'Estatut dels treballadors.

l) Per alletament: En els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, d'acord amb l'article 45.1.d), per a l'alletament del menor fins que aquest compleixi nou mesos, els/les treballadors/res tindran dret a una hora d'absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. La durada del permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment múltiples.

Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, pot substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes previstos en la negociació col·lectiva o en l'acord a què arribi amb l'empresari respectant, si escau, el que estableix aquella.

Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones, però només podrà ser exercit per un dels progenitors en cas que ambdós treballin. Els/les treballadors/ores que optin per l'acumulació del permís per alletament en jornades completes, tindran 15 dies laborables que s'han de gaudir immediatament a la seva data de reincorporació a la jornada ordinària. La concreció del gaudi del permís correspon al/la treballador/ora, qui al seu torn, queda obligat/da a notificar-lo prèviament a l'empresari amb 15 dies d'antelació a la data de reincorporació a la jornada ordinària.

m) Visita mèdica: per als empleats i familiars de primer grau de consanguinitat o afinitat: quatre hores per al metge de capçalera, fins a un màxim de 30 hores .l'any. Quatre hores per al metge especialista, sense límit de temps.

n) Per al temps indispensable per complir amb un deure inexcusable de caire públic i personal. Quan consti en una norma legal o convencional un període determinat, es complirà el que aquesta prevegi quant a durada de l'absència i la corresponent compensació econòmica.

Quan el compliment del deure esmentat més amunt comporti la impossibilitat de prestar el treball degut en més del 20% de les hores laborables en un període de 3 mesos, l'empresa podrà passar el treballador afectat a la situació d'excedència, regulada en l'article 46, apartat 1 del R.D.L. 2/2015, de 23 d'octubre. En el supòsit que el treballador, per compliment del deure o desenvolupament del seu càrrec, percebi una indemnització, es descomptarà l'import d'aquesta del salari a què tingui dret a l'empresa.

o) Tres dies laborables per a afers personals, que s'hauran de sol·licitar amb almenys 15 dies d'antelació. No es podran sol·licitar ponts, ni dues persones de la mateixa secció podran sol·licitar el mateix dia. El treballador, si vol, podrà vincular un d'aquests dies a les seves vacances.

p) Per casament de fills i germans, 1 dia laborable. Si l'esdeveniment se celebra fora de la província, a més a més, el dia natural anterior.

q) Amb motiu de la jura de bandera d'un fill i/o germà, 1 dia natural. Si l'esdeveniment és fora de la província, seran 2 dies naturals.

Les llicències i els permisos a què es fa referència en aquest article s'abonaran amb el Salari conveni i el Complement personal conveni 2015, més primes, més comissions o incentius, més plus de nocturnitat.

Per als casos no previstos en les llicències retribuïdes d'aquest article i que sol·liciti el treballador, l'empresa concedirà el permís, si ho considera oportú, i el treballador podrà optar per la possibilitat que els dies concedits se li descomptin de les vacances reglamentàries o per fer-ne ús sense dret a cap mena de retribució.

El treballador que faci ús de les llicències esmentades haurà de presentar a l'empresa, si aquesta li ho demana, el corresponent justificant que acrediti que s'ha esdevingut el fet que en va motivar la concessió, i la negativa a presentar-lo o la falsedat en el motiu adduït tindran la consideració de falta molt greu.

Conciliació vida personal i professional: el personal fix, amb un any de servei, es podrà acollir cada dos anys a una llicència no retribuïda de quatre setmanes. De manera excepcional, la Direcció podrà admetre supòsits degudament fonamentats, els quals no estaran subjectes a la limitació temporal dels dos anys.

Als efectes de poder planificar la feina anual de la manera adequada, durant el mes de gener de cada any, el treballador interessat comunicarà al responsable del departament la seva intenció d'acollir-se a les quatre setmanes de llicència no retribuïda.

Segons la comunicació anterior, el responsable del departament planificarà els dies de feina anuals de cada treballador, les dates de vacances i el temps de llicència no retribuïda, amb assignació dels temps de feina i descans de cadascun.

En tot cas, les dates per gaudir de les vacances tindran prioritat sobre les de llicència no retribuïda. En el supòsit que diversos treballadors estiguin interessats en unes mateixes dates per a la llicència no retribuïda, s'aplicarà un sistema rotatiu de preferències que, tret d'altres criteris acordats en el centre de treball, serà el d'antiguitat en el centre de treball.

Quan el motiu de la petició de la llicència no retribuïda no estigui previst ni es pugui planificar, per exemple la malaltia d'una persona, s'eliminarà l'obligació de comunicació prèvia durant el mes de gener, però s'haurà de notificar amb la màxima antelació possible.

Reducció de jornada per guarda legal: els empleats que, per motius de guarda legal, hagin de tenir cura directament d'algun menor de dotze anys o d'una persona amb discapacitat, que no dugui a terme cap activitat retribuïda, tindran dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, una vuitena part i un màxim de la durada de la jornada esmentada. Tindrà el mateix dret qui s'hagi d'encarregar de l'atenció directa d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no es pugui valdre per ell mateix, i que no dugui a terme cap activitat retribuïda.

 

Diferents nivells de consanguinitat i afinitat:

 

Primer grau

Segon grau

Tercer grau

Quart grau

Cònjuge

Néts

Tiets

 

Fills

Germans i cunyats

Nebots

Cosins

Pares i sogres

Avis

 

 

 

 

Article 12

Peces de roba de treball

L'empresa facilitarà 2 uniformes cada any: un d'estiu durant el mes d'abril i un d'hivern, el mes d'octubre, de la manera següent:

 

Vendes i transport:

A l'abril: 2 camises; 1 parell de pantalons

A l'octubre: 1 jersei (2 anys de durada), en els dos primers anys se'n donarà un cada any; 2 camises; 1 parell de pantalons: 1 jaqueta (cada dos anys); 1 impermeable (3 anys de durada).

El personal de distribució o repartiment rebrà dos parells de pantalons al mes d'abril i dos a l'octubre.

 

Magatzem:

A l'abril: 1 granota; 1 parell de xiruques.

A l'octubre: 1 granota; 1 parell de xiruques.

Per a les seccions anteriors es lliuraran un parell de guants, els quals es reposaran contra lliurament dels que s'hagin fet malbé.

 

Mecànics de màquines expenedores:

A l'abril: 2 polos o camises, màniga curta; 2 parells de pantalons.

A l'octubre: 2 dessuadores; 2 polos o camises, màniga llarga; 2 jerseis; 2 parells de pantalons.

 

Vigilants:

A l'abril: 1 camisa; 1 parell de pantalons; 1 parell de xiruques; 1 impermeable (cada quatre anys).

A l'octubre: 1 granota; 1 parell de xiruques.

 

El personal de vendes i transport percebrà dues pagues anuals en concepte d'ajuda per a la compra de calçat, de 31,81 eur pel 2015 i de 32,13 eur pel 2016, cadascuna, que es faran efectives els mesos d'abril i setembre. El color del calçat ha de ser negre, o fosc, o ser de sabatilles tipus KAS.

A Barberà, l'empresa s'encarrega de la bugada de les peces de roba de treball.

L'empresa facilitarà un anorac cada quatre anys per al personal de vendes i de magatzems, els operaris de carretons de forca i la secció MEM.

 

 

Capítol 2

Drets Sindicals

 

Article 13

Drets sindicals

Els membres del Comitè d'empresa tindran dret a 20 hores mensuals retribuïdes per les seves funcions en aquest càrrec. A més, tindran 6 hores mensuals retribuïdes per acumular al còmput ja existent de cada membre del comitè.

Els membres del Comitè d'empresa i delegats de personal es podran cedir hores del crèdit horari els uns als altres, computades anualment. Els membres del Comitè d'empresa que tinguin el grup professional Comercial i serveis complementaris amb funcions de prevenedor o gestor de vendes utilitzaran les hores sindicals en jornades completes, tret del president del Comitè d'empresa.

Les hores sindicals s'hauran de notificar amb un preavís mínim de 48 hores, sempre que sigui possible.

Les convocatòries i els justificants de les centrals legalment establertes tindran la mateixa validesa que les de qualsevol organisme oficial.

El Comitè d'empresa tindrà a la seva disposició un despatx per dur a terme les seves funcions, un tauler d'anuncis per a cada secció, en un lloc visible, i arxivadors; podran distribuir propaganda i revistes, i cobrar les quotes, fora de l'horari laboral.

L'empresa farà efectiu el cobrament de les quotes sindicals dels treballadors que, per mitjà de la central sindical corresponent, autoritzin l'empresa per cobrar-les mitjançant un escrit signat individualment. El concepte que haurà de figurar en el full de salaris serà el de "Quota sindical". Igualment, es garanteix el lliurament per part de l'empresa d'un conveni per a cada treballador.

Si un treballador de CEMEBECA-Pepsico que pertany a una altra central sindical que acredita el 20% de la afiliació de la plantilla accedeix a un càrrec representatiu, demostrat mitjançant la credencial corresponent, tindrà dret a gaudir del temps necessari per al compliment de les funcions corresponents del càrrec, mitjançant convocatòria prèvia i el posterior justificant, sense superar en cap cas els tres dies alterns o consecutius en el transcurs d'un mes, retribuïts.

Aquest dret serà aplicable a un sol treballador de la plantilla de CEMEBECA-Pepsico.

Qualsevol persona que treballi en aquesta empresa tindrà dret, sense perjudici de grup professional, sexe, contracte o qualsevol altre, a afiliar-se a qualsevol sindicat, i a no ser coaccionat o amenaçat per part de l'empresa per aquest motiu.

Es concedeixen cinc hores i mitja per a assemblees dins de la jornada de treball, d'acord amb la Direcció de l'empresa pel que fa a l'horari de convocatòria, i dues hores i quart més exclusivament si fan falta per a afers de conveni.

Es fixen 10 dies de reunió a càrrec de l'empresa per als integrants de la Comissió negociadora del conveni amb aquesta finalitat.

 

Article 14

Informació sobre la marxa de l'empresa.

L'empresa facilitarà al comitè tota la documentació que estableix la legislació vigent. Les reunions informatives s'hauran de mantenir durant els 25 dies hàbils posteriors al trimestre.

 

Article 15

Procediments per a la resolució de conflictes (anteriorment "Adhesió a l'AIC").

Les parts que signen aquest conveni que s'adhereixen a l'Acord Interprofessional d'àmbit de Catalunya 2015-2017, publicat el 03/05/2016, acorden davant les discrepàncies que puguin sorgir per les modificacions substancials de condicions de treball establertes en el mateix i la no aplicació del Conveni que: De conformitat amb el que estableixen els articles 41.4, 41.6, 82.3 i 85.3.c) del R.D.L. 2/2015, de 23 d'octubre, en cas que el període de consultes preceptiu finalitzi sense acord entre les parts, aquestes sotmetran la discrepància a la Comissió paritària del conveni, que disposarà d'un termini màxim de 7 dies per a pronunciar-se, a comptar des que la discrepància li fos plantejada. Quan la Comissió paritària no assolís un acord, la discrepància serà sotmesa, en el termini de 7 dies, al Tribunal Laboral de Catalunya a través del procediment de mediació o arbitratge si així ho decidissin les parts.

Adhesió a l'AIC.

 

 

Capítol 3

Règim econòmic

 

Article 16

Salari conveni

La taula salarial que regirà per a tots els nivells dels grups professionals durant l'any 2015 i 2016 és la que figura en l'annex núm. 1. Aquest salari Conveni és uniforme per a tot el personal del mateix nivell i grup professional i coeficient, i es merita per dia treballat en jornada completa, inclosos els diumenges i festius. Tots els conceptes econòmics salarials es percebran en 12 pagues.

En aquest concepte s'han sumat els imports corresponents al Plus empresa i a la Prima de MEM que figuraven en l'anterior conveni, i que han quedat suprimits.

 

Article 17

Complement personal Conveni 2015

Sota aquesta denominació es merita un complement personal per als empleats relacionats en l'annex 2, en les quanties que s'indiquen. En aquest nou concepte s'han sumat els anteriors Complements personals: Conveni 1990, Conveni 1998 i Conveni 2001, i que han quedat suprimits. Aquest complement personal no serà absorbible ni compensable en el futur, i està subjecte a iguals augments que la resta dels conceptes salarials.

 

Article 18

Nocturnitat

El personal que treballi entre les 22.00 i les 6.00 h percebrà un suplement per treball nocturn, equivalent al 30% del salari Conveni o la retribució base de qualificació del seu nivell i grup professional o superior que tingui assignat. Cal distingir els supòsits següents:

Apartat 1. Els empleats que treballin dins dels límits indicats un temps que no superi les 4 hores percebran la bonificació només sobre les hores treballades entre les 22.00 i les 6.00 h.

Apartat 2. Si les hores treballades en el període nocturn superen les 4 hores, la bonificació que s'estableixi es percebrà pel total de la jornada treballada.

 

Article 19

Incentius personal comercial

El personal comercial de prevenda, o gestors de vendes, amb una ruta de venda assignada, percebrà uns incentius mensuals com a compensació variable, segons el compliment d'uns objectius que s'assignaran en la ruta. Els objectius es basaran en els factors que tot seguit s'enumeren i es descriuen.

1. Volum: d'acord amb el Pla operatiu anual de la companyia, s'assignarà a cada ruta un objectiu mensual.

Aquest objectiu es determinarà en caixes de 8 unces (unitat de mesura internacional que resulta de convertir a litres el volum de cada format i dividir-lo entre 5,678 litres).

Els paràmetres base d'aquest objectiu seran els següents:

Les vendes de la ruta per a aquest mes de l'any anterior o, si escau, del grup de clients que la constituïen.

La previsió d'increment del mercat de begudes.

La previsió d'increment de les marques Pepsico d'acord amb les campanyes de publicitat i màrqueting de la companyia.

2. Preu net: d'acord amb el Pla operatiu anual de la companyia, s'assignarà a cada ruta un objectiu de preu mensual que caldrà complir i que es distribuirà mensualment segons l'estacionalitat del negoci.

El preu net serà el que resulta d'aplicar al preu de tarifa de cadascun dels formats el descompte aplicable a cada client. Amb la mitjana ponderada d'aquests preus es calcularà un preu net mitjà, de manera que aquest dependrà fonamentalment dels factors següents:

De la mescla (mix) de productes de la ruta.

Del descompte aplicable a cada client.

A tots els efectes, el preu net de cada format es convertirà al que correspongui a capses de 8 unces.

3. Execució: cada ruta disposarà d'un màxim de quatre objectius mensuals d'execució, els quals s'ajustaran al nombre real dels objectius que es vol aconseguir. Durant la vigència d'aquest conveni, es fixa un màxim de 2 objectius, que s'acordaran entre el gestor de vendes i el seu superior; en cas de desacord, resoldrà el director comercial juntament amb la sala de Vendes i en presència d'un membre del Comitè d'empresa. Aquests objectius dependran de les necessitats específiques de la ruta i de les que pugui tenir la companyia en cada moment. Alguns objectius possibles d'execució són els següents:

Referenciament de productes actuals de CEMEBECA-PEPSICO o de nous productes en clients actuals.

Captació de nous clients.

Identificació d'oportunitats de recol·locació d'actius (coolers, dispensing, etc.) i seguiment de la seva execució.

Consecució de determinada efectivitat per a la ruta (visites positives a clients/total visites).

Consecució de determinada productivitat (capses venudes/visites positives).

Consecució de fores de ruta (clients visitats en dies no indicats en el diari de rutes).

Identificació i gestió dels clients de temporada per a retirada de producte.

Col·locació d'expositors o, si escau, identificació i negociació amb clients perquè el distribuïdor col·loqui expositors.

Qualsevol altre objectiu de característiques semblants que, en un moment donat, pugui necessitar la companyia s'acordarà amb el Comitè d'empresa.

Criteris pels quals es retribueix l'incentiu:

Cadascun dels factors que es descriuen aquí tindrà el pes específic següent en la consecució del 100% dels incentius.

Volum: 55%

Preu net: 20%

Execució: 25% que es distribuirà entre els objectius que es determinen.

Medició dels objectius:

Els objectius que s'estableixin es documentaran en un imprès creat a aquest efecte durant els darrers tres dies del mes immediatament anterior al que correspongui.

L'instrument que facilitarà al gestor d'habitatges el seguiment diari del volum i el preu obtinguts serà l'Informe diari de ruta. En aquest informe el gestor podrà verificar, a primera hora de l'endemà, les vendes fetes el dia abans, tant en capses físiques com en 8 unces, i el preu mitjà aconseguit. De l'informe inicialment establert se'n descomptaran els nuls.

Durant la segona setmana del mes següent s'elaborarà l'informe definitiu amb les dades reals del mes anterior. Sobre aquest informe es determinarà l'índex de compliment dels objectius esmentats i, en conseqüència, se'n farà efectiu el pagament.

Pel que fa als objectius d'execució, aquests es mesuraran, segons cada cas, a partir dels diferents informes de la companyia, amb el seu informe diari de ruta (objectius de productivitat...). Llistat de clients, llistat de distribució mensual, vendes negatives dels llistats (retirades de productes i inspeccions de mercat.

Base de l'incentiu:

La quantitat fixada com a base de càlcul dels incentius serà de 8.036,68 eur pel 2015 i de 8.117,05 eur pel 2016. Aquesta quantitat, computada anualment, es distribuirà mensualment segons l'estacionalitat, d'acord amb la taula de l'annex 3 d'aquest document.

Variabilitat de l'incentiu:

L'import que es cobrarà per l'objectiu de volum podrà oscil·lar entre 0 i el 150%. Pel que fa a l'objectiu de preu net, l'import que es cobrarà podrà oscil·lar, igualment entre 0 i el 150%, però per percebre la quantitat que correspongui per aquest objectiu caldrà que el gestor de vendes compleixi mensualment, com a mínim, el 50% de l'objectiu de preu net. Pel que fa a l'import que es pot cobrar pels dos objectius d'execució, podrà oscil·lar entre el 75% i el 125%, sempre que el resultat de la mitjana dels 2 objectius no superi el 75%; o entre el 75% i el 135% quan cap dels objectius d'execució se situï per sota del 75%.

Apartat 1. Quan un component de la xarxa comercial no surti a la ruta per causes totalment independents de la seva voluntat, el que percebrà en aquell mes serà:

1r) Pels dies treballats, a raó dels objectius aconseguits en la seva ruta.

2n) Pels dies d'absència (vacances, IT, permisos retribuïts, excés de jornada, etc.), la mitjana d'euros dels incentius o les comissions dels seus darrers mesos, tret del que es disposa en l'article 35 per al supòsit d'incapacitat temporal.

Apartat 2. Quan un prevenedor o gestor de vendes desenvolupi la seva funció en una ruta de la qual no és titular, percebrà la mitjana dels incentius del grup.

Apartat 3. L'empresa lliurarà els objectius, com a màxim, durant els tres darrers dies del mes anterior. Si s'endarrereix el lliurament d'aquests objectius, tret de causes al·legades per l'empresa i acceptades pel comitè i els treballadors afectats, aquests es reduiran de manera proporcional als dies de retard.

Apartat 4. En el supòsit que s'assoleixi un volum de vendes igual o superior al de l'any anterior, es garanteix que la percepció del concepte incentiu referit al volum serà com a mínim el 100% que es va percebre per aquest concepte l'any anterior. Si se supera el volum de vendes de l'any anterior, s'aplicarà de manera percentual l'increment, en funció de la diferència entre el que realment s'ha aconseguit i el volum del pla. Els conceptes salarials_complement incentius no computaran per al càlcul, de manera que la comparació es farà exclusivament entre incentius i dies de prevenda efectiva. El càlcul es farà anualment, el mes de gener, i el període analitzat serà de gener a desembre. En el supòsit que en resulti un import a favor de l'empleat, aquest se li abonarà en la nòmina de febrer.

 

Article 20

Guàrdies MEM

Pels mecànics de màquines expenedores i dispensadores (màquines V&D), amb un pagament de 123,85 eur pel 2015 i de 125,09 eur pel 2016, per a Barcelona i de 103,21 eur pel 2015 i de 106,00 eur pel 2016, per a Girona i Tarragona, que es percebran per cadascun dels serveis prestats segons el calendari establert en cada delegació i que s'inclouran en la nòmina del mes següent al de la prestació.

Es fixarà de manera individual el nombre de guàrdies que es prestaran mensualment, les quals es duran a terme de manera rotativa, segons el calendari establert. En el supòsit que hi hagi personal voluntari per cobrir aquest servei, se li donarà prioritat. Tot això d'acord amb el que s'estableix en l'article 8è del Conveni col·lectiu esmentat.

 

Article 21

Millora salarial

Aquells treballadors que pertanyin al quadre de comandaments i cotitzin en els grups un, dos o tres, podran de forma voluntària, mitjançant el contracte de treball o pacte posterior, millorar les seves percepcions econòmiques mitjançant un sistema d'incentius basats en la consecució d'uns determinats objectius, i amb les condicions de jornada, horari, funcions i mobilitat geogràfica definides en el contracte o pacte.

 

Article 22

Prima de producció

El personal provinent de producció i de magatzems de Barberà percebrà una prima de producció de 145,61 eur pel 2015 i de 147,07 eur pel 2016, per a tots els nivells del grup professional Producció, Manteniment i serveis auxiliars, que es computarà per dia treballat.

Als efectes de fer-la efectiva, es consideraran dies treballats els que corresponguin a situacions d'IT produïdes per accident laboral.

En el supòsit de situació d'IT per malaltia, s'abonarà segons la durada de la baixa, d'acord amb la fórmula següent: el 100% fins al primer mes; el 50% el segon i el tercer mes; i a partir del quart mes no hi haurà percepció.

Durant el període de vacances es percebrà el 100% d'aquesta prima.

 

Article 23

Gratificacions extraordinàries

S'estableixen tres gratificacions extraordinàries que consisteixen en 30 dies de Salari Conveni de cada nivell i grup professional i, per als empleats que el percebin: el Complement personal conveni 2015.

Aquestes gratificacions s'abonaran de manera prorratejada en les dotze mensualitats.

El personal que s'incorpori en el transcurs de l'any o que cessi durant l'any percebrà aquestes gratificacions amb l'import prorratejat segons el temps treballat.

 

Article 24

Hores extraordinàries

Les hores extraordinàries són voluntàries.

L'empresa es compromet a minimitzar-ne al màxim l'execució i a informar el comitè amb transparència de la necessitat de fer-les.

A elecció del treballador, les hores extraordinàries es podran compensar, bé de manera econòmica, amb un increment del 75%, o bé mitjançant descans, amb un increment del 100%; amb la limitació, en aquest segon cas, que no hi hagi absent per aquest motiu, de manera simultània, més del 30% del personal d'una mateixa secció.

 

Article 25

Menyscapte de diner

Apartat 1. Tot el personal que, en compliment de la seva funció, manegi diners en efectiu, percebrà la quantitat de 19,82 eur pel 2015 i de 20,02 eur pel 2016, per mes i ruta, en concepte de menyscapte de diner. Aquest import s'abonarà per mesos i dies de treball efectiu. S'inclourà els venedors quan facin missió d'acompanyant.

Apartat 2. La percepció del menyscapte de diner compensa els imports que, si escau, el personal afectat haurà de reposar en el supòsit que les quantitats lliurades no es corresponguin amb els imports que tenia la responsabilitat de custodiar, manejar o utilitzar, tret dels casos de robatori o accident.

 

Article 26

Recuperació de rutes

Als prevenedors que surtin a fer rutes se'ls abonarà un import de 24,31 eur pel 2015 i de 24,55 eur pel 2016, per dia de recuperació de ruta.

 

Article 27

Abonament dies festius

Tot el personal que vingui a treballar en dissabte i que hagi de ser retribuït d'acord amb l'article 8è podrà percebre una gratificació de 143,15 eur pel 2015 i de 144,58 eur pel 2016, o podrà optar per descansar 2 dies laborables, sempre a elecció del treballador.

 

Article 28

Dietes.

El personal adscrit a aquests apartats percebrà els imports següents en concepte d'ajuts per als àpats, d'acord amb els nivells i grups professional que s'indiquen:

Apartat 1. Comercial:

Nivells 5, 6 i 7: 10,77 eur pel 2015 i 11,02 eur pel 2016

Nivell 2: 18,89 eur pel 2015 i 19,14 eur pel 2016

Nivell 3: 15,84 eur pel 2015 i 16,09 eur pel 2016

Nivell 4: 14,47 eur pel 2015 i 14,72 eur pel 2016

Apartat 2. Nivell 5 amb funció de Transportistes:

Dieta normal: 12,73 eur pel 2015 i 12,98 eur pel 2016

Dieta pernoctada: 40,77 eur pel 2015 i 41,02 eur pel 2016

Apartat 3. Secció MEM:

Nivells 5, 6 i 7 Mecànics de màquines expenedores: 11,15 eur pel 2015 i 11,40 eur pel 2016

Apartat 4. El personal que es va veure afectat per l'acord de trasllat de 1975 i la resta del personal que treballa en la planta de Barberà percebrà, en concepte d'ajuda per als àpats, 8,29 eur pel 2015 i 8,54 eur pel 2016.

Tot el personal que s'incorpori a l'empresa en qualsevol condició, i encara que en algun moment pugui arribar a ser fix, no gaudirà d'aquest ajut.

 

Article 29

Per matrimoni

S'estableix per al personal de plantilla, en el moment de contraure matrimoni, un premi de 136,69 eur pel 2015 i de 138,06 eur pel 2016, que es farà efectiu prèvia acreditació per mitjà del llibre de família.

 

Article 30

Premi per natalitat

Els treballadors percebran un premi de 101,93 eur pel 2015 i de 102,95 eur pel 2016, pel naixement de cada fill.

 

Article 31

Ajut escolar

S'estableix, per als treballadors fixos de plantilla, un ajut escolar per un import, durant la vigència d'aquest conveni, de 91,70 eur pel 2015 i de 92,62 eur pel 2016, anuals per cada fill entre 0 i 20 anys, que es farà efectiu el mes de juliol, pel que fa a la primera anualitat completa, fins que s'hagin percebut les 20 anualitats. L'última anualitat, prèvia justificació de la situació d'estudi amb la matrícula universitària, i les dues anteriors a aquestes, prèvia acreditació de la situació d'estudi.

 

Article 32

Ajut a persones amb discapacitat

S'abonarà als treballadors el cònjuge i/o fills dels quals pateixin alguna discapacitat física o psíquica una assignació mensual de 136,69 eur pel 2015 i de 138,06 eur pel 2016, per fill i/o cònjuge en aquesta situació.

S'entén que, si és el cas que la discapacitat afecta el cònjuge, la prestació serà efectiva quan, d'acord amb els barems establerts en la legislació de la Seguretat Social i/o la Generalitat de Catalunya, tingui aquesta consideració en virtut d'una resolució administrativa ferma.

 

Article 33

Premi de jubilació

Els treballadors percebran, quan es jubilin a partir dels 65 anys, un premi d'acord amb els imports següents:

A partir dels 20 anys d'antiguitat: 681,86 eur

A partir dels 25 anys d'antiguitat: 1.149,58 eur

A partir dels 30 anys d'antiguitat: 1.585,61 eur

Si algun treballador es jubila abans dels 65 anys, les quantitats per aquest concepte s'incrementaran de manera acumulativa un 7 % per cada any que resti de 65 i fins als 60 anys.

Aquest article deixarà de tenir validesa a partir del 31-05-2015, i la intenció és eliminar-lo en el futur conveni.

 

Article 34

Situació d'IT per malaltia i accident

En el supòsit de situació d'IT (incapacitat temporal) per malaltia, l'empresa abonarà el 100% del Salari conveni, més, per als empleats que els percebin: el Complement personal Conveni 2015. A més a més, el personal comercial percebrà el 100% de les seves comissions o els seus incentius dels darrers 12 mesos a partir del dia 1/01/2000.

Els treballadors del torn de nit percebran, en situació d'IT per malaltia o accident, l'abonament que correspongui al Plus de nocturnitat.

Quan un productor pateixi un accident laboral, l'empresa li farà efectiu, a partir del primer dia en què es produeixi, tot el sou real que estava percebent, descomptant el que percebi de la mútua o la mutualitat.

Els dies d'absència amb dret a retribució, incloses les IT (per malaltia o accident), les vacances, els permisos retribuïts, l'excés de jornada, etc., es percebrà el 100% de la prima indicada en l'article 22è.

 

 

Capítol 4

Altres disposicions

 

Article 35

Conservació de llocs de treball

L'empresa garanteix que, durant la vigència d'aquest conveni, no reduirà el nombre d'empleats a causa de les reestructuracions que es produeixin.

 

Article 36

Hores estructurals

Les parts signants d'aquest conveni acorden que es treballarà les hores extraordinàries que calgui per resoldre problemes productius de tipus estructural, respectant, pel que fa al nombre, els topalls legalment establerts, sempre que no sigui possible substituir-la mitjançant contractacions temporals o a temps parcial previstes per la llei.

 

Article 37

Retirada del permís de conduir

Si és el cas que un empleat, per al compliment de la seva tasca, necessita el permís de conduir i aquest li és retirat de manera temporal, el treballador es compromet a sol·licitar, mitjançant els tràmits oportuns, que la retirada es produeixi en l'època de les seves vacances corresponents a l'any en què succeeixi, i l'empresa podrà demanar un justificant que demostri que s'han fet aquests tràmits. Si amb aquest període no n'hi ha prou o si l'autoritat competent denega la petició al treballador, l'empresa el destinarà, tret dels casos d'embriaguesa i/o drogoaddicció, durant el temps que tingui suspès el permís, a un altre lloc de treball que no exigeixi la utilització del permís esmentat, i li respectarà el nivell i grup professional (encara que les tasques que dugui a terme siguin d'un altre nivell inferior) i també les retribucions fixes i per jornada del seu nivell i grup professional.

Quan la retirada sigui definitiva, l'empresa assignarà el treballador a un altre lloc de treball dins del departament de producció, i li abonarà de manera exclusiva el salari que correspongui al nou lloc de treball.

Per al supòsit del nivell 5 del grup professional Comercial i serveis complementaris, amb tasques de prevenda, l'empresa facilitarà un mitjà de locomoció (motocicleta), per al qual no sigui obligatori el permís de conduir, cosa que li permetrà complir amb la ruta que té assignada i, per tant, continuar percebent les retribucions variables.

En el supòsit dels distribuïdors, a més de les possibilitats incloses en aquest article, se'ls donarà preferència, si l'organització de la feina ho permet, per ocupar les funcions d'ajudant amb les retribucions variables que corresponguin a aquest nivell i grup professional.

 

Article 38

Punts permís de conduir

L'Empresa, a partir de que el treballador disposi de només 6 punts o menys, es farà càrrec del pagament dels cursos de sensibilització i reeducació vial, necessaris per a la recuperació dels punts perduts, excepte en el cas que aquests s'hagin perdut íntegrament fora de la jornada laboral, sota el seu vehicle particular. Així mateix no se sufragaran les despeses dels esmentats cursos en els supòsits derivats de sancions per alcoholèmia i/o drogoaddicció en la jornada laboral.

 

Article 39

Període de prova

El període de prova en els contractes serà de tres mesos per al personal tècnic, d'un mes per als administratius i de quinze dies per a la resta del personal.

 

Article 40

Classificació del personal

El personal que presti els seus serveis en qualsevol centre obligat per aquest conveni es classificarà segons l'article 6 de l'ordenança laboral, el qual es transcriu a continuació:

A) Segons la permanència:

Pel que fa a la durada dels contractes s'estarà al que disposa l'article 15 del RDL 2/2015, de 23 d'octubre i a més s'ha de tenir en compte l'article 8 pel que fa a la forma dels mateixos.

B) Segons grups professionals:

Tots els treballadors i les treballadores afectats per aquest conveni col·lectiu estan adscrits a un grup professional i un nivell retributiu determinats, en funció dels factors de qualificació que es defineixen en aquest article.

Si és el cas que en un lloc de treball concorren tasques bàsiques que corresponen a diferents nivells retributius del mateix grup professional, la classificació s'establirà segons les activitats pròpies del nivell retributiu superior. Aquest criteri de classificació no comportarà que s'exclogui dels llocs de treball de cada nivell retributiu la realització de tasques complementàries que siguin bàsiques per a llocs classificats en nivells retributius inferiors.

B.1. Grups professionals

B.1.1. Tècnics

B.1.2. Administració i informàtica

B.1.3. Comercial i serveis complementaris

B.1.4. Producció, manteniment i serveis auxiliars

Aquests grups professionals es defineixen de la manera següent:

B.1.1 Tècnics. Integren aquest grup les persones que, a causa dels seus coneixements i/o la seva experiència, exerceixen en l'empresa funcions tècniques pròpies en l'organització, planificació, coordinació i consecució dels objectius, tant si són globals com d'un àmbit específic de la companyia, i que, amb aquesta finalitat, implanten i dirigeixen les diferents línies d'actuació, motiven el personal que tenen a càrrec seu i desenvolupen eines bàsiques de control i seguiment d'aquestes actuacions. També està integrat per les persones que duen a terme totes les tasques necessàries per assegurar els nivells de qualitat de l'empresa i les que treballen en la millora dels productes i processos existents, mitjançant la investigació permanent de noves tecnologies i eines de control.

B.1.2. Administració i informàtica. Integren aquest grup les persones que exerceixen funcions que inclouen l'anàlisi i l'explotació d'informació en diferents àrees de la gestió administrativa (finances, comptabilitat, facturació, recursos humans, sistemes d'informació, compres, administració comercial, telefonistes, etc.) i informàtica, tot planificant i executant plans d'actuació per desenvolupar aquestes funcions.

B.1.3. Comercial i serveis complementaris. Integren aquest grup les persones que duen a terme tasques pròpies de la planificació, el desenvolupament i l'execució de l'estratègia comercial de l'empresa (plans d'acció, promoció, vendes, marxandatge, etc.), incloses especialment les activitats, els productes i els mercats, i que empren els mitjans necessaris per assolir els objectius de vendes de l'empresa. També l'integra el personal de serveis complementaris que, malgrat que no duu a terme tasques directament implicades en la venda, desenvolupa accions en mitjans complementaris de l'empresa que són necessaris en els mercats per aconseguir les vendes.

B.1.4. Producció, manteniment i serveis auxiliars. Integren aquest grup les persones que duen a terme activitats pròpies de les àrees de producció, envasat, neteja estructural, paletització al final dels processos productius, emmagatzematge i expedició, i que participen activament en el desenvolupament tècnic i el procés de fabricació de l'empresa, tot seguint els procediments establerts i garantint el compliment de les especificacions de qualitat definides per a cada producte. També l'integra el personal que duu a terme les tasques de supervisió del conjunt d'operacions de manteniment normal, preventiu i correctiu dels mitjans de producció, basant-se en conceptes de productivitat, higiene i seguretat, i seguint els procediments elaborats a aquest efecte per l'empresa, i el personal que desenvolupa tasques i funcions específiques de serveis dins l'àmbit de l'empresa (neteja, vigilància, mèdics, etc.).

B.2. Factors de qualificació

Per tal de situar de manera correcta el treballador cal tenir en compte els factors de qualificació següents:

B.2.1. Coneixements. Factor en la valoració del qual cal tenir en compte, juntament amb la preparació bàsica necessària per poder complir de manera correcta les funcions encomanades, la formació professional específica, el grau de coneixements i l'experiència adquirida, i també la dificultat pel que fa a adquirir aquests coneixements i experiència.

B.2.2. Iniciativa. Aquest factor valora la capacitat que es demana a l'ocupant d'un lloc de treball per actuar amb més o menys independència a l'hora de prendre decisions, planificar, analitzar o triar entre diverses alternatives, tenint en compte el grau de dependència respecte de les directrius o normes a l'hora d'executar les seves funcions.

B.2.3. Autonomia. Aquest factor mesura el grau de dependència jeràrquica a la qual està sotmès l'ocupant d'un lloc de treball a l'hora de desenvolupar les seves funcions, quan depèn de més d'un superior jeràrquic alhora.

B.2.4. Responsabilitat. Aquest factor valora el grau d'autonomia d'actuació del titular de la funció, el grau d'influència sobre els resultats i la importància de les conseqüències de la gestió.

B.2.5. Comandament. Aquest factor valora la responsabilitat de l'ocupant del lloc de treball pel que fa a organitzar, ensenyar i dirigir la feina dels subordinats o treballadors i obtenir un bon rendiment global i un bon ambient de treball.

B.2.6. Complexitat. Aquest factor valora el grau de dificultat de la feina i les condicions en què s'ha de dur a terme. S'entén per "dificultat de la feina" la capacitat necessària per atendre, de manera correlativa i simultània, un nombre de tasques més o menys gran, amb un grau de relació més o menys important entre totes, sense perdre eficàcia; i es consideren "condicions de treball" la feixuguesa i/o perillositat estructurals d'un lloc de treball, és a dir, el que resta d'aquestes condicions un cop aplicades totes les mesures correctores reglamentàries per eliminar-les i que, per tant, es pot considerar inherent al lloc de treball.

B.3. Nivells retributius

Atesos els factors de qualificació, s'estableixen vuit nivells salarials per grup professional.

 

Nivell 1

Criteris generals: Exercici de les funcions pròpies de direcció de l'empresa en què es demana autonomia, coneixements professionals i responsabilitats que s'exerceixen sobre tots els sectors de l'organització, impartint directrius generals i actuant amb plena autoritat.

Formació: Coneixements de nivell equivalents a una titulació acadèmica superior completada, amb estudis específics, idiomes i àmplia experiència professional, i amb un grau de coneixement alt dels programes ofimàtics més importants.

Responsabilitat: Serà responsable de la gestió i el desenvolupament del conjunt d'àrees de l'empresa i de l'actitud del personal a càrrec seu a l'hora d'aconseguir els objectius del conjunt de l'empresa. També serà responsable de complir les normes en matèria de prevenció de riscos laborals i higiene en l'àmbit de l'empresa.

Funcions: A manera d'enumeració, s'inclouen les activitats que, per analogia, són assimilables a les següents:

Planificar, organitzar, dirigir i desenvolupar, coordinar i controlar les activitats pròpies del funcionament de cada departament de l'empresa.

Participar en l'elaboració de la política d'organització, en els plantejaments generals d'utilització eficaç dels recursos humans i dels aspectes materials i, en general, en l'establiment dels objectius generals de l'empresa.

A més a més, ha de tenir capacitat d'interrelació amb tots els departaments que componen l'estructura de l'empresa.

 

Nivell 2

Criteris generals: Exercici de les funcions pròpies de direcció de departament, que consisteixen a integrar, coordinar i dirigir l'execució de tasques heterogènies que impliquen el comandament i la supervisió d'un conjunt de treballadors d'una mateixa àrea, i també exercici de tasques complexes que consisteixen a establir i desenvolupar programes i/o tècniques seguint instruccions genèriques, però amb un grau alt de responsabilitat i contingut intel·lectual.

Formació: Coneixements de nivell equivalents a una titulació acadèmica superior o de grau mitjà completada, i dilatada experiència professional, coneixements informàtics de nivell d'usuari i idiomes.

Responsabilitat: Serà responsable de gestionar i desenvolupar la seva feina, i de supervisar el personal a càrrec seu pel que fa a la consecució dels objectius del departament. Serà responsable que es respectin els nivells de qualitat especificats per a la seva àrea de treball. També serà responsable de complir les normes en matèria de prevenció de riscos laborals i higiene establertes en l'àmbit de l'empresa sobre el qual té autoritat.

Funcions: A manera d'enumeració, s'inclouen les activitats que, per analogia, són assimilables a les següents:

Funcions tècniques de nivell acadèmic que poden consistir en la col·laboració en treballs de recerca, control de qualitat, estudis, vigilància o control de processos industrials o serveis professionals.

Feines que impliquin tasques de recerca o control de treballs, amb capacitat per estudiar i resoldre problemes que es puguin plantejar.

Anàlisi i programació d'aplicacions informàtiques.

Responsabilitat d'ordenar, coordinar i supervisar l'execució de tasques de producció, manteniment i serveis d'administració.

Responsabilitat tècnica d'un laboratori.

Responsabilitat d'una unitat homogènia de naturalesa administrativa o del conjunt de serveis administratius d'una empresa que, per les seves dimensions, no necessiti divisions orgàniques.

A més a més, ha de tenir capacitat d'interrelació amb els altres departaments i/o seccions que componen l'estructura de l'empresa.

 

Nivell 3

Criteris generals: Integrar, coordinar i supervisar l'execució de tasques heterogènies amb la responsabilitat d'ordenar la feina d'un conjunt de treballadors, tot supervisant que es compleixin les condicions i les especificacions de treball i de qualitat definides prèviament en els procediments corresponents, i que s'assoleixin els objectius establerts pel superior al qual haurà de retre comptes dels resultats. S'inclouen, a més a més, la realització de tasques complexes, però homogènies, que, tot i que no impliquen comandament, comporten un contingut intel·lectual alt, i també les que consisteixen a establir o desenvolupar programes o aplicar tècniques seguint instruccions generals.

Formació: Coneixements de nivell equivalents a batxillerat, complementats amb experiència suficient o titulació professional de nivell superior, o amb els estudis específics necessaris per desenvolupar la funció. També caldrà tenir coneixements informàtics de nivell d'usuari.

Responsabilitat: Serà responsable de supervisar, d'acord amb els procediments de qualitat de l'empresa, la consecució dels objectius establerts prèviament i d'assegurar que, durant el seu torn, es mantenen les condicions òptimes de treball en matèria de prevenció de riscos laborals i higiene. Serà responsable de la conservació, la neteja i el manteniment dels mitjans que es posin a disposició de l'equip que coordini. També serà responsable d'organitzar i supervisar la feina i els resultats del personal a càrrec seu, i de retre'n comptes davant el seu superior.

Funcions: En aquest nivell s'inclouen les activitats que, per analogia, són assimilables a les següents:

Funcions tècniques que consisteixen a col·laborar en treballs de recerca, control de qualitat, estudis, vigilància i control de processos industrials o serveis professionals.

Tasques de comptabilitat que consisteixen a aplegar els elements subministrats pels ajudants i preparar estats, costos, provisions de tresoreria i altres feines anàlogues, basant-se en el pla comptable de l'empresa.

Activitats que impliquen responsabilitat d'un torn i d'una unitat de producció, que poden ser secundades per un o diversos treballadors del nivell inferior.

Feines que consisteixen a exercir comandament directe al capdavant d'un grup d'operaris.

Donar instruccions que s'hagin de complir en casos imprevistos i decidir mesures correctores.

Optimització del comportament de la seva secció, tot supervisant la qualitat i les especificacions definides per al producte o el servei que s'origina.

Supervisió, d'acord amb especificacions generals, de l'execució pràctica de les feines d'una secció de l'empresa.

Inspectors o supervisors d'una xarxa de vendes.

 

Nivell 4

Criteris generals: En aquest nivell s'inclou l'exercici de les funcions que exigeixen iniciativa i raonament per part dels titulars del lloc de treball. Exerciran funcions de tutela i supervisió sobre un grup de treballadors. També inclou la realització de funcions que comporten un volum mitjà d'activitat intel·lectual i de relacions humanes.

Formació: Coneixements de nivell equivalents a batxillerat o a una titulació professional o formació específica necessària per exercir la funció, complementats amb experiència suficient. També caldrà tenir coneixements informàtics de nivell d'usuari.

Responsabilitat: Serà responsable de respectar les especificacions de producte i de procés i qualitat del producte que estableixi l'empresa. Serà responsable de la conservació, neteja i manteniment dels mitjans utilitzats.

Funcions: En aquest nivell s'inclouen les activitats que, per analogia, són assimilables a les següents:

Coordinació i supervisió d'un grup de treballadors.

Control de qualitat de la producció a partir d'inspeccions i reclassificacions, visualment o amb els aparells corresponents, i decidir el rebuig, basant-se en normes fixades i reflectint totes les dades, com a part o per mitjà de plantilles, d'acord amb el codi a aquest efecte.

Donar instruccions a un grup de treballadors seguint les directrius marcades per l'empresa o el seu superior.

Supervisar la qualitat i les especificacions definides per al producte o el servei que s'origina.

Supervisar, d'acord amb especificacions generals, l'execució pràctica de les feines d'un grup de treballadors.

Responsabilitat en la supervisió, d'acord amb les especificacions generals que hagi rebut, de l'execució pràctica de les tasques d'anàlisi al laboratori.

Activitats que impliquen responsabilitats, directament o indirectament, i que poden ser secundades per un o diversos treballadors d'un nivell inferior.

Activitats de control i regulació de processos, quan calgui aplicar iniciativa i raonaments, amb l'ajut d'altres llocs de treball o sense.

 

Nivell 5

Criteris generals: Realització de feines que solen exigir iniciativa i raonament per part dels treballadors encarregats d'executar-les i que comporten, de manera supervisada, assumir-ne la responsabilitat.

Formació: Coneixements de nivell equivalents a educació secundària obligatòria o cicle formatiu de grau mitjà, o formació específica per a una tasca determinada, amb una experiència adequada. Coneixements bàsics d'informàtica de nivell d'usuari, necessaris per executar les tasques del seu lloc de treball.

Responsabilitat: Serà responsable del compliment de les especificacions del procés i els productes establerts per al seu lloc de treball, i de la conservació i neteja dels equips assignats al seu lloc de treball.

Funcions: En aquest nivell s'inclouen les activitats que, per analogia, són assimilables a les següents:

Tasques de traducció, corresponsalia i atenció telefònica amb domini d'un idioma estranger.

Tasques administratives complexes, d'anàlisi de dades, elaboració d'informes i que, en general, demanen un grau d'atenció alt, atès el nivell de responsabilitat sobre els processos que en resulten.

Funcions de cobrament i pagament, amb la supervisió d'un comandament de nivell superior, al qual també facilitarà els elements per elaborar estats, costos, provisions de tresoreria i altres feines anàlogues, d'acord amb el pla comptable de l'empresa.

Venda, comercialització i promoció dels productes de l'empresa en un territori o grup de clients que tingui assignats.

Conducció habitual de vehicles tot assumint el transport i la càrrega i descàrrega de productes als clients de l'empresa i, si escau, ocupant-se de cobrar-ne i liquidar-ne el valor.

Activitats d'oficis industrials que demanen capacitat suficient per assumir totes o cadascuna de les funcions pròpies d'un ofici industrial, amb pràctica absoluta de les seves funcions, i amb l'ajut d'altres llocs de treball o sense.

Activitats de producció i/o manteniment que, a més a més de complir els requisits del nivell 6, comporten l'execució autònoma i/o les responsabilitats del procés, amb el possible ajut d'un o diversos treballadors.

Activitats de magatzem que impliquen comprovació d'entrades i sortides de mercaderies, seguint instruccions i depenent del responsable de magatzem; pesat i facturació de les mercaderies i emplenat dels corresponents albarans i despatxos.

Conducció habitual de vehicles elevadors a motor i tasques de càrrega, descàrrega i moviment de matèries primeres i producte acabat, i també altres tasques complementàries dels magatzems.

Operativa i vigilància del funcionament de la maquinària d'envasat i/o condicionament, que exigeix accions manuals múltiples, o altres regulacions anàlogues dutes a terme d'acord amb els programes i les instruccions establerts.

 

Nivell 6

Criteris generals: Funcions que consisteixin a executar operacions que, malgrat que es duen a terme d'acord amb unes instruccions precises, demanen coneixements professionals adequats i aptituds pràctiques, i la responsabilitat de les quals està limitada per una supervisió directa i sistemàtica.

Formació: Coneixements de nivell equivalents a educació secundària obligatòria o cicle formatiu de grau mitjà.

Responsabilitat: Serà responsable del compliment de les especificacions de producte establertes. Serà responsable de la conservació i la neteja dels equips assignats i del seu entorn de treball.

Funcions: En aquest nivell s'inclouen les activitats que, per analogia, són assimilables a les següents:

Operativa i vigilància del funcionament de la maquinària d'envasat i/o condicionament que exigeix accions manuals simples.

Tasques d'arxiu, registre, càlcul, facturació o similars que demanen un cert grau d'iniciativa.

Telefonistes i recepcionistes amb domini d'idiomes estrangers.

Tasques d'enregistrament de dades mitjançant suport informàtic.

Tasques de lectura, anotació, vigilància i regulació seguint instruccions detallades dels processos industrials o de subministrament de serveis generals de fabricació.

Tasques de redacció de correspondència d'acord amb un format o instruccions específiques.

Realització d'operacions d'anàlisi senzilles.

Tasques administratives de complexitat mitjana.

Feines que no demanen autonomia, per a les quals haurà de seguir instruccions precises i clarament establertes, sense que calgui una experiència gaire extensa.

 

Nivell 7

Criteris generals: Desenvolupament d'operacions que es duen a terme segons instruccions concretes, establertes de manera clara, amb un grau de dependència, que demanen preferentment esforç físic i/o atenció i que no exigeixen formació específica per exercir-les.

Formació: Coneixements de nivell equivalents a la formació primària.

Responsabilitat: Serà responsable del compliment de les especificacions de producte establertes per al seu lloc de treball, sempre sota la supervisió d'altres treballadors de nivells superiors.

Funcions: En aquest nivell s'inclouen, a manera d'enumeració no exhaustiva, les activitats que, per analogia, són equiparables a les següents:

Activitats auxiliars elementals o d'ajut en processos d'elaboració de productes.

Treballs elementals i/o assistència en tasques d'administració.

Tasques d'embalatge i etiquetatge d'expedició, etc.

Activitats manuals a condicionament i/o envasos.

Operacions elementals de màquines senzilles, entenent que són les que no exigeixen preparació i coneixements específics.

Telefonistes i recepcionistes sense domini d'idiomes estrangers.

Operacions de neteja, també quan es faci servir maquinària a aquest efecte.

Activitats de càrrega, descàrrega, apilament i distribució en el magatzem, amb l'ajut d'elements mecànics simples o sense.

 

Nivell 8

Es fa constar que el nivell 8 que es crea haurà d'acollir de manera exclusiva els treballadors sense experiència ni formació acreditada, i també les noves contractacions per a formació o aprenentatge regulades per la legislació vigent.

En virtut de la temporalitat, ambdues parts acorden que, en cap cas, els treballadors que s'assignin a aquest nivell 8 podran restar classificats aquí durant més d'un any.

 

Article 41

Assegurança voluntària d'empresa

Tots els treballadors fixos de l'empresa gaudiran de l'assegurança voluntària d'empresa següent, amb càrrec a l'empresa:

 

Incapacitat:

Mort accident o Mort

Mort accident treball

Mort accident trànsit

Solter / Divorciat
Vidu / sense fills
Solter / Divorciat
Vidu / amb fills


6.610,00 eur

13.220,00 eur

19.830,00 eur

Casat sense fills

11.720,00 eur

23.440,00 eur

35.160,00 eur

Casat amb fills

16.830,00 eur

33.660,00 eur

50.490,00 eur

 

 

Article 42

Salut laboral

El comitè de Seguretat i Salut tindrà una composició paritària, de 3 representants de l'empresa i 3 dels treballadors. Pel que fa al metge i la resta de tècnics, l'empresa podrà optar perquè siguin algun dels seus tres representants indicats, o que no ho siguin i hi acudeixin amb veu i sense vot.

D'acord amb l'article 35, punt 4, de la llei 31/1995 de 8 de novembre:

1r. Tret dels centres en què, atès el volum de la plantilla, correspongui un sol delegat de personal, els delegats de personal o Comitè d'empresa podran:

a) Nomenar els delegats de prevenció entre els seus membres.

b) Nomenar un dels delegats de prevenció entre qualsevol treballador de l'empresa.

c) Promoure eleccions per nomenar un dels delegats de prevenció entre tots els treballadors de l'empresa.

2n. En qualsevol dels casos utilitzats per a la designació en els punts a, b i c del punt anterior, els delegats de prevenció tindran les garanties de l'art. 37 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre.

3r. En el supòsit que els delegats de prevenció siguin designats mitjançant les opcions b o c del punt 1r, aquests delegats disposaran de les hores necessàries per exercir el seu càrrec, tal com es disposa en l'article 37 de la llei 31/1995 de 8 de novembre.

En els dipòsits, el delegat de personal, amb la deguda formació, serà el delegat de prevenció. Es reunirà el Comitè de Seguretat i Salut un cop cada mes, sempre que faci falta, i les hores dels representants dels treballadors aniran a càrrec de l'empresa; i aquests rebran 3 cursets de formació cada any.

Si la normativa actual vigent en la matèria es modifica en el futur, es respectarà el que es disposa en l'article 3.3 del RDL 2/2015, de 23 d'octubre, és a dir, que es podrà aplicar el que ara hi ha acordat o bé el que la nova normativa estableixi, i s'optarà per l'opció que, en conjunt i computada anualment, sigui més beneficiosa.

Els Delegats de prevenció gaudiran de les garanties que consten a l'article 68 del RDL 2/2015, de 23 d'octubre donada la seva condició de representants legals dels treballadors en matèria de salut laboral.

 

Article 43

Ordenança laboral

Atesa la derogació de les ordenances laborals, i fins que hi hagi una negociació en aquest conveni sobre aquestes ordenances, tot allò que no està previst en aquest es continuarà regint per l'Ordenança de begudes refrescants, encara que aquesta hagi estat derogada.

 

Article 44

Retenció IRPF

Als treballadors eventuals, amb un any de permanència, si ho demanen per escrit, se'ls aplicarà el mateix tipus de retenció de l'IRPF que al personal fix.

 

Article 45

Mobilitat geogràfica

Sempre que la companyia tingui necessitat de traslladar un treballador, haurà de seguir el procediment següent:

Caldrà notificar amb un preavís de 30 dies tant l'afectat com el Comitè d'empresa, simultàniament, quan aquell no hagi canviat de residència.

El període mínim de consultes amb el Comitè d'empresa serà de 15 dies, per negociar les causes al·legades per iniciativa de l'empresa i amb justificació documental.

En el supòsit que s'acordi el trasllat, es negociaran amb el Comitè d'empresa les compensacions econòmiques concretes de les despeses, i també altres perjudicis que s'acreditin.

Si es tracta de desplaçaments temporals, el període màxim serà d'un any.

Per a tots els casos, un cop transcorregut el període consultiu i de negociació, si no hi ha hagut acord, les parts se sotmetran a la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya i l'arbitratge es decidirà quan pertoqui.

 

Article 46

Acomiadaments

Abans que l'Empresa comuniqui per escrit l'acomiadament disciplinari d'un treballador, caldrà notificar a la representació dels treballadors, almenys amb tres dies hàbils d'antelació, el contingut de la carta esmentada, i se'ls sol·licitarà que en aquest termini emetin un informe no vinculant sobre la concurrència o no de la conducta del treballador o si la causa legal que s'al·lega té o no prou entitat i transcendència per determinar com a mesura imprescindible l'extinció del contracte laboral, en comptes d'adoptar algun altre tipus de mesures empresarials.

La notificació al comitè del contingut de la carta i la sol·licitud de l'emissió de l'informe per part del comitè són tràmits obligatoris perquè l'acomiadament sigui vàlid jurídicament. Malgrat això, un cop transcorregut el termini de tres dies, i tant si el comitè ha emès l'informe com si no, l'empresa serà lliure de fer efectiu l'acomiadament del treballador i, des del punt de vista formal, es considerarà que aquest és jurídicament vàlid.

Sempre que l'acomiadament sigui declarat improcedent en una sentència ferma, l'empresa es compromet a cobrir aquesta vacant fent passar a fix un contracte temporal o bé mitjançant un nou contracte indefinit.

Si l'acomiadament es basa en causes tecnològiques, econòmiques, organitzatives o productives, l'empresa, tant en la comunicació prèvia a la representació legal dels treballadors com en el contingut de la carta d'acomiadament, haurà de raonar quines són les circumstàncies concretes i singulars concurrents que determinen la inexorabilitat de la decisió d'acomiadar, i es comprometrà a tenir en compte altres alternatives, si n'hi ha.

 

Article 47

Contracte per a formació

L'empresa abonarà a aquests treballadors, el primer any, el 85% i, a partir del segon any, el 100% del salari del nivell 8, o 7 en el cas de no existir el nivell 8 en aquest departament i, si es tracta d'una situació d'IT els aplicarà el mateix tractament que a la resta del personal. Per als altres aspectes en aquest tipus de contractes s'estarà al que disposa l'article 11 del R.D.L. 2/2015, de 23 d'octubre.

Durant la vigència del conveni no podran coincidir més de cinc contractacions amb aquesta modalitat.

 

Article 48

Feines de nivell i grup professional superior i ascensos

1.- El treballador que dugui a terme funcions de un nivell superior a les que corresponen al nivell i grup professional que té reconeguda, per un període superior a sis mesos durant un any, o de vuit mesos durant dos anys, podrà reclamar davant la Direcció de l'empresa la classificació professional adequada.

2.- Contra la negativa de l'empresa, i previ informe del Comitè o, si escau, dels delegats de personal, es pot reclamar davant la jurisdicció competent.

3.- Quan es duen a terme funcions de un nivell superior, però legalment o convencionalment no és procedent l'ascens, el treballador tindrà dret a la diferència retributiva entre el nivell i grup professional assignat i la funció que efectivament dugui a terme.

4.- Si, per necessitats peremptòries o imprevisibles de l'activitat productiva, l'empresari necessita destinar un treballador a tasques que corresponen a un nivell inferior a la seva, només ho podrà fer durant el temps imprescindible, i se li mantindran la retribució i la resta de drets derivats del seu nivell i grup professional, i tot això s'haurà de comunicar als representants legals dels treballadors.

5.- Els ascensos de nivell i grup professional es produiran tenint en compte la formació, els mèrits, l'antiguitat del treballador i les facultats organitzatives de l'empresari, sense perjudici del que es pugui pactar en un Conveni col·lectiu.

6.- Els nivells i grups professionals i els criteris d'ascens en l'empresa s'ajustaran a regles comunes, per als treballadors d'ambdós sexes.

7.- Els treballadors amb nivell 7 dels grups professionals Administració e informàtica, Comercial i serveis complementaris i Producció manteniment i serveis auxiliars passaran, quan faci tres anys que tenen aquest nivell, al nivell 6 del seu grup professional, segons el departament al qual correspongui el treballador. Malgrat això, si es produeix una vacant del nivell 6 i no es cobreix amb el sistema anterior, es cobrirà mitjançant concurs-oposició de la mateixa manera que es descriu posteriorment per al nivell 5.

Quan es produeixi una vacant en un lloc del nivell 5, aquesta es cobrirà de la manera següent:

a) Mitjançant concurs-oposició entre els treballadors del mateix grup professional i departament que tinguin el nivell 6.

b) Si no es pot complir el primer punt, es cobrirà amb els treballadors que tinguin el nivell 7 del mateix grup professional i departament.

c) Un cop elaborada la llista de candidats, s'establirà un calendari per a les proves d'aptitud, que es publicarà en els taulers d'anuncis de l'empresa amb una antelació mínima de quinze dies i de manera acordada amb el Comitè d'empresa.

d) Per al seguiment de les proves es nomenarà una persona del Comitè d'empresa, juntament amb el personal de Direcció.

e) S'elaborarà un sistema de puntuació tenint en compte els coneixements i les habilitats dels treballadors, i seran escollits els que obtinguin la més alta. Si es produeix un empat, es triarà el treballador de més antiguitat.

 

Article 49

Contractació ETT

L'Empresa informarà prèviament a la utilització de la contractació a través de les Empreses de Treball Temporal (ETT) als representants legals dels treballadors (RLT) dels motius, nombre i durada d'aquests contractes.

 

Article 50

Expedient de crisi

Independentment del nombre de treballadors afectats, en els casos d'extinció contractual previstos en l'article 52 del RDL 2/2015, de 23 d'octubre, les decisions empresarials hauran d'anar precedides d'un període de consulta amb els representants legals dels treballadors, durant un termini de quinze dies.

En aquestes negociacions es tractaran les causes que han motivat l'expedient i la possibilitat d'evitar-ne o reduir-ne els efectes, a més de les mesures necessàries per atenuar-ne les conseqüències per als treballadors afectats. Si no s'arriba a cap acord, qualsevol de les parts podrà sol·licitar la mediació o, si escau, la conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya, malgrat que aquesta mediació no interromprà el termini d'execució de la decisió d'extinció i, per tant, un cop transcorreguts els quinze dies de consulta, la decisió de l'empresa es notificarà als afectats i serà executiva en el termini que s'indiqui.

 

Article 51

Contractació de persones amb alguna discapacitat

L'empresa complirà la reglamentació sobre contractació de persones amb discapacitat.

 

Article 52

Sancions de trànsit

L'empresa pagarà les sancions imposades fins al 31-12-01. A partir d'aquesta data, l'empresa es farà càrrec exclusivament d'una sanció per estacionament cada any. La resta de sancions de trànsit seran a càrrec del treballador.

 

Article 53

Clàusula de garantia 2003

L'aprovació en aquest conveni d'unes taules salarials noves respon a l'acord de les parts d'establir unes condicions que contribueixin a crear ocupació, però que en cap cas comportin un perjudici per al personal que actualment presta serveis en l'empresa.

Aquesta finalitat de crear ocupació està condicionada al fet que en cap circumstància no s'utilitzi el lloc de treball nou per substituir el personal actual pel de nova contractació, atès que això seria del tot contrari a l'esperit inicial.

L'empresa es compromet a actuar en compliment del que aquí s'exposa.

Amb aquest esperit, les parts acorden que:

1.- Quan l'empresa faci efectiva l'extinció del contracte d'un treballador que va ser donant d'alta a l'empresa abans del dia 01-01-2001 i el lloc de treball que aquest ocupava quedi vacant, només podrà cobrir aquesta vacant amb un treballador amb sou igual al del treballador al qual s'extingeix el contracte, amb l'excepció dels complements personals previs a la signatura d'aquest conveni.

Si l'empresa fa efectiva l'extinció del contracte d'un treballador que va ser donant d'alta a l'empresa abans del dia 01-01-2001 i el substitueix per un treballador de nova incorporació, i l'acomiadament és declarat improcedent en una sentència judicial ferma, el treballador acomiadat podrà optar per ser readmès o per cobrar la indemnització que li correspongui.

2.- Si les parts que signen aquest conveni no es posen d'acord pel que fa a si, com a conseqüència de l'extinció del contracte de treball, s'ha generat una vacant que ha estat coberta de manera indirecta per personal de nova incorporació, se sotmetran a un procés arbitral en el TLC i el laude que en resulti serà de compliment obligat. L'objecte del procés arbitral és determinar si s'ha cobert la vacant de manera indirecta i s'ha substituït el personal actual amb el de nova contractació.

Si la resolució determina que s'ha cobert la vacant de manera indirecta, i fraudulenta pel que fa a l'esperit d'aquest article, l'empresa haurà de:

a.- Cobrir immediatament aquesta vacant amb personal que tingui un sou igual que el del treballador al qual s'ha extingit el contracte, amb excepció dels complements personals anteriors a la signatura d'aquest conveni.

b.- Igualment, si l'empresa ha dut a terme algun acte amb la intenció de limitar els sous de tramitació als quals pot tenir dret el treballador al qual s'ha extingit el contracte per cobrir la seva vacant amb personal de nou ingrés, haurà d'abonar aquests imports, si la sentència no preveia l'obligació de pagar-los.

3.- En els casos d'amortització per causes objectives (article 52 del RDL, 2/2015, de 23 d'octubre), els treballadors amb data d'incorporació anterior al dia 01-01-2001 tindran prioritat de permanència a l'empresa.

4.- El que es preveu en aquesta clàusula de garantia no serà aplicable si:

- El motiu de la vacant és per baixa voluntària, extinció per voluntat del treballador, incapacitat permanent, jubilació o acomiadament en qualsevol de les modalitats en què les parts arriben a un acord. En aquests supòsits l'empresa podrà cobrir la vacant amb personal de nova contractació si ho considera necessari.

- Es tracta de l'extinció del contracte, per qualsevol causa, d'un treballador que cotitza a la seguretat social en els grups 1, 2 3 o 4.

 

Article 54

Contracte de relleu

L'empresa es compromet a fer servir la modalitat de contracte de relleu, mentre la seva regulació legal es mantingui en vigor i no pateixi canvis substancials pel que fa a les seves especificacions. Si no es dona el cas, l'empresa quedarà alliberada dels seus compromisos en relació amb aquest article.

Les línies generals seran les següents:

- La regulació legal serà la que es recull en l'article 12.7 del RDL 2/2015, de 23 d'octubre y l'article 215 del Text refós de la llei general de la Seguretat Social, aprovat per el R.D.L. 8/2015, de 30 d'octubre, i la resta de preceptes concordants.

- Atesa la seva pròpia naturalesa, es tracta d'un acord voluntari entre l'empresa i els treballadors, a títol individual, que compleixin les condicions necessàries.

- Els treballadors interessats hauran de comunicar a l'empresa la seva voluntat d'acollir-s'hi.

- L'empresa els donarà una resposta i indicarà la data en què es produirà, tenint en compte fonamentalment el període de temps necessari per a la selecció i l'entrenament del substitut.

- La reducció de jornada i de salari pot arribar al 75% quan el contracte de relleu es concerti a jornada completa i amb durada indefinida, sempre que el treballador compleixi els requisits establerts en el text refós de la llei general de la Seguretat Social.

- El contracte del rellevista tindrà la durada que li falti al rellevat per arribar a l'edat de jubilació completa obligatòria.

- L'empresa assegura al treballador en situació de jubilació parcial el 85% del seu salari brut anual, exclosos els ajuts per als àpats i els conceptes de tipus indemnitzatori.

 

Article 55

No discriminació per contractació

Compliment del principi d'igualtat de tracte i no discriminació en l'ocupació i en les condicions de treball, i promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, segons el III Acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva 2015, 2016 i 2017, publicat al BOE del 20/06/2015.

 

Article 56

Llei d'igualtat

Les parts afectades per aquest conveni, en aplicació d'aquest, es comprometen a promoure el principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminació per raons de sexe, estat civil, edat, raça, nacionalitat, condició social, idees religioses o polítiques i afiliació o no a un sindicat. Els empleats tampoc podran ser discriminats per raons de discapacitat psíquica o sensorial.

Aquest compromís també comporta eliminar els obstacles que puguin dur a incompliment de la igualtat de condicions entre dones i homes, i a posar en marxa mesures d'acció positiva o altres de necessàries per corregir possibles situacions de discriminació.

 

- Article 7. Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

1. Sense perjudici del que s'estableix en el Codi Penal, als efectes d'aquesta llei es considera assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, especialment quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

2. Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament motivat pel sexe d'una persona, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

3. En tot cas, es considerarà discriminatori l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.

4. El condicionament d'un dret o d'una expectativa de dret a l'acceptació d'una situació constitutiva d'assetjament sexual o assetjament per raó de sexe també es considerarà un acte de discriminació per raó de sexe.

 

Article 45

Elaboració i aplicació dels plans d'igualtat

1. Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que caldrà negociar i, si escau, acordar amb els representants legals dels treballadors de la manera que es determini en la legislació laboral.

2. En el supòsit de les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors, les mesures d'igualtat a què fa referència l'apartat anterior s'hauran d'adreçar a l'elaboració i l'aplicació d'un pla d'igualtat, amb l'abast i el contingut que s'estableixen en aquest capítol, el qual també serà objecte de negociació de la manera que es determina en la legislació laboral.

3. Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, les empreses hauran d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat quan ho estableixi així el Conveni col·lectiu que sigui aplicable, en els termes previstos en aquest.

4. Les empreses també elaboraran i aplicaran un pla d'igualtat, prèvia negociació o consulta amb la representació legal dels treballadors i les treballadores, si escau, quan l'autoritat laboral hagi acordat, en un procediment sancionador, substituir les sancions accessòries per l'elaboració i l'aplicació d'aquest pla, en els terminis que es fixin en l'acord indicat.

5. L'elaboració i la implantació de plans d'igualtat seran voluntàries per a la resta d'empreses, prèvia consulta a la representació legal dels treballadors i les treballadores.

 

 

Capítol 5

Clàusules addicionals 

1.- Increments:

L'any 2014, l'increment serà del 0,5%.

 

2.- Comissió de vendes a empleats

Es crea una comissió integrada per sis persones, tres per part de l'empresa i tres més del Comitè d'empresa, per dur a terme un seguiment de les compres dels nostres productes per part dels empleats, de manera que se'ls apliqui un preu inferior al que es pugui trobar en aquell moment en qualsevol establiment.

 

 

Annex 1 2015-2016Increment 2015

0,50%

 
Increment 2016

1,00%

 
GRUP PROFESSIONAL

DPT.

NIVELL

FUNCIÓ

SALARI CONVENI
2015 (Real)


SALARI CONVENI
2016(Real)


Tècnics

Administració

2

Cap de Departament

2.494,96

2.519,91

Administració i informàtica

5

Administració

1.850,21

1.868,71

Administració i informàtica

6

Administració

1.642,97

1.659,40

Administració i informàtica

7

Administració

1.510,47

1.525,57

Administració i informàtica

7

Centraleta/Recepció

1.463,75

1.478,39

 

Tècnics

Comercial

2

Cap de Zona

2.392,69

2.416,62

Tècnics

3

Cap de Dipòsit

2.113,47

2.134,60

Comercial i serveis complementaris

4

Cap de Grup

1.971,99

1.991,71

Comercial i serveis complementaris

5

Prevenda/Gestor de vendes

1.449,00

1.463,49

Comercial i serveis complementaris

5

Comercial

1.489,33

1.504,22

Comercial i servei complementaris

6

Comercial

1.383,30

1.397,13

Comercial i serveis complementaris

7

Comercial

1.282,08

1.294,90

 

Tècnics

Producció

2

Cap de Departament

2.327,30

2.350,57

Tècnics

3

Cap de Secció

1.758,38

1.775,96

Producció, manteniment i serveis auxiliars

5

Mecànic/Electricista de Manteniment

1.542,64

1.558,07

Producció, manteniment i serveis auxiliars

5

Producció

1.526,50

1.541,77

Producció, manteniment i serveis auxiliars

6

Producció

1.435,00

1.449,35

Producció, manteniment i serveis auxiliars

7

Producció

1.409,01

1.423,10

Producció, manteniment i serveis auxiliars

8

Producció

1.374,32

1.388,06

 
Comercial i serveis complementaris

M.E.M.

5

Tècnic MEM

1.762,21

1.779,83

Comercial i serveis complementaris

6

Tècnic MEM

1.670,16

1.686,86

Comercial i serveis complementaris

7

Tècnic MEM

1.644,72

1.661,17

 

 

Annex 2 2015-2016

 
Increment 2015

0,50%

 

Increment 2016

1,00%

  
COMPLEMENT PERSONAL CONVENI 2015
 
EMPLEAT

2015 (Real)
IMPORT MENSUAL


2016 (Real)
IMPORT MENSUAL


Gamez Arranz, Joaquín

991,66

1001,58

Giraldo García, Juan

989,45

999,34

Izquierdo Martínez, Agustín

1.160,53

1172,14

Medina Corbacho, Eduardo

1.170,20

1181,9

Gómez Tristancho, Joaquín

624,73

630,98

 

 

Annex 3 2015

 
Increment 0,5 %

 

ESTACIONALITAT - U.M. CATALUNYA (A PARTIR DE L'01/01/03)
 
Barcelona

Tarragona

Girona

%

eur Base Incentiu

%

eur Base Incentiu

%

eur Base Incentiu

 

 

8.036,68

 

8.036,68

 

8.036,68

GENER

7,40%

594,71

6,00%

482,20

6,00%

482,20

FEBRER

6,10%

490,24

5,50%

442,02

5,50%

442,02

MARÇ

7,90%

634,90

7,50%

602,75

7,50%

602,75

ABRIL

8,80%

707,23

8,50%

683,12

8,50%

683,12

MAYO

8,10%

650,97

8,00%

642,93

8,00%

642,93

JUNY

10,50%

843,85

11,00%

884,03

11,50%

924,22

JULIOL

11,00%

884,03

14,50%

1.165,32

14,00%

1.125,13

AGOST

9,00%

723,30

13,00%

1.044,78

12,50%

1.004,59

SETEMBRE

9,60%

771,52

8,00%

642,93

8,00%

642,93

OCTUBRE

7,60%

610,79

6,50%

522,38

7,00%

562,57

NOVEMBRE

6,10%

490,24

5,50%

442,02

5,50%

442,02

DESEMBRE

7,90%

634,90

6,00%

482,20

6,00%

482,20

  
TOTAL ANY

100,00%

8.036,68

100,00%

8.036,68

100,00%

8.036,68

 

 

Annex 3 2016

 
Increment 1 %
 
ESTACIONALITAT - U.M. CATALUNYA (A PARTIR DE L'01/01/03)
 

 Barcelona Tarragona Girona
%

eur Base Incentiu

%

eur Base Incentiu

%

eur Base Incentiu

 

 

8.117,05

 

8.117,05

 

8.117,05

GENER

7,40%

600,66

6,00%

487,02

6,00%

487,02

FEBRER

6,10%

495,14

5,50%

446,44

5,50%

446,44

MARÇ

7,90%

641,25

7,50%

608,78

7,50%

608,78

ABRIL

8,80%

714,30

8,50%

689,95

8,50%

689,95

MAIG

8,10%

657,48

8,00%

649,36

8,00%

649,36

JUNY

10,50%

852,29

11,00%

892,88

11,50%

933,46

JULIOL

11,00%

892,87

14,50%

1.176,97

14,00%

1.136,40

AGOST

9,00%

730,53

13,00%

1.055,22

12,50%

1.014,63

SETEMBRE

9,60%

779,24

8,00%

649,36

8,00%

649,36

OCTUBRE

7,60%

616,90

6,50%

527,61

7,00%

568,19

NOVEMBRE

6,10%

495,14

5,50%

446,44

5,50%

446,44

DESEMBRE

7,90%

641,25

6,00%

487,02

6,00%

487,02

 
TOTAL ANY

100,00%

8.117,05

100,00%

8.117,05

100,00%

8.117,05