Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TSF/2136/2016, de 16 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord sobre l'increment salarial per a l'any 2016 i la modificació dels articles 27 i 43 del text del Conveni col·lectiu laboral d'oficines i despatxos (codi de conveni núm. 79000375011994)
Nº de Disposición :
TSF/2136/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Vist el text de l'Acord sobre l'increment salarial per a l'any 2016, i la modificació dels articles 27 i 43 del text del Conveni col·lectiu laboral d'oficines i despatxos, subscrit per la Comissió negociadora el 21 de juliol de 2016, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

_1 Disposar la inscripció de l'Acord esmentat, en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió paritària.

 

_2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

 

Barcelona, 16 de setembre de 2016


 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Traducció del text original signat per les parts

 

Acta de la reunió de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu laboral d'oficines i despatxos de Catalunya

 

Per CC.OO.

Sr. Emilio Sánchez

Assessor

Sr. Carles Català

 

Per U.G.T.

Sr. Joan Carlos Giménez

Sr. Rafael Cano

Sr. Antonio Gómez

Assessores

Sra. Rosa Ciurana

Sra. Patricia Hernández

Per Foment del Treball Nacional

Sr. Javier Ibars

Sr. Joan Sales

Sra. Mireia Recio

 

Per PIMEC

Sra. Elena de la Campa

Secretària de la Comissió

Sra. Mireia Recio

 

A Barcelona, a 21 de juliol de 2016, en la seu de Foment del Treball Nacional, essent les 10:30 hores, es reuneix la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu laboral d'oficines i despatxos de Catalunya amb la finalitat de tractar el següent ordre del dia:

1. Anàlisi i aprovació, en el seu cas, de les taules salarials corresponents a l'any 2016 del Conveni col·lectiu laboral d'oficines i despatxos de Catalunya.

Les organitzacions signants del present conveni acordem un increment de les taules salarials per a l'any 2016 en un 1% respecte a les aprovades el 2015.

L'increment anteriorment acordat tindrà efectes retroactius a 1 de gener de 2016.

Les empreses hauran de procedir a la regularització dels endarreriments en el termini màxim de tres mesos des de la publicació de les presents taules salarials al DOGC.

S'aprova la revisió de referència i la seva tramesa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes del seu registre i que s'ordeni, així mateix, la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tant de l'acta com de les taules salarials 2016.

2. Modificar el text del conveni col·lectiu en virtut dels acords assolits per la Mesa negociadora del Conveni col·lectiu d'oficines i despatxos de Catalunya en data 4 d'abril de 2016 i en data 25 de maig de 2016.

S'aprova la modificació de l'article 27 del conveni col·lectiu, en els següents termes:

Article 27. Bestreta i préstec

Bestreta: Tot el personal de l'empresa tindrà dret a sol·licitar i rebre d'aquesta, bestretes fins al límit de l'import meritat en el moment de la sol·licitud.

Préstec: Tot el personal amb més de 2 anys d'antiguitat en l'empresa podrà sol·licitar, per escrit, un préstec sense interès, fins a l'import de 3 mensualitats del salari real, o l'import que les parts acordin. L'aprovació del mateix, estarà subjecta a l'acceptació per part de l'empresa, així com els terminis de retorn.

S'aprova la modificació de l'article 43 del conveni col·lectiu, en els següents termes:

Article 43. Prestacions complementàries per malaltia o accident

L'empresa haurà d'abonar prestacions complementàries per incapacitat temporal en els següents supòsits i períodes:

En cas d'incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral que no comporti hospitalització: a partir del dia 22 de la data que consti a l'informe oficial de baixa i fins a la data que consti a l'informe oficial d'alta, amb una durada màxima de 12 mesos.

En cas d'incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral que comporti hospitalització: a partir del dia d'hospitalització i mentre duri la mateixa i el període de convalescència.

En cas de malaltia laboral o accident de treball: a partir del fet causant i fins a la data que consti a l'informe oficial d'alta.

La quantia a complementar en els esmentats supòsits equivaldrà a la diferència que pugui existir entre la prestació econòmica assignada a l'efecte pel vigent sistema de Seguretat Social respecte a aquesta contingència i el cent per cent del salari real del treballador, sense que en cap cas pugui excedir del màxim de cotització legalment establert.

3 Constitució Comissió tècnica de classificació professional.

S'acorda per unanimitat la constitució de la Comissió tècnica de classificació professional, amb la finalitat d'analitzar, modificar i actualitzar la classificació professional establerta en el text actual del conveni.

4 Autorització i delegació en la persona del secretari/a de la realització dels tràmits de registre i publicitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

S'acorda per unanimitat el registre de l'acta i de les taules salarials. S'autoritza i delega en la secretària de la Mesa negociadora, Sra. Mireia Recio Ortega, la realització d'aquests tràmits.

S'adjunta a la present acta les quantitats resultants d'aplicar l'increment de l'1% previst en l'apartat 1 d'aquesta acta per als annexos I i II del present conveni.

5. Acord de firma de l'acta.

La Comissió negociadora d'aquest conveni col·lectiu, determina expressament que aquest acta serà signada per un membre de cada organització empresarial i sindical present a la Mesa negociadora.

Sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que subscriu un representant de cada organització signant, estenent-se de la mateixa les corresponents còpies, essent les 11:30 hores.

 

 

Annex I

Conveni col·lectiu d'oficines i despatxos de Catalunya

 

Taules salarials any 2016

 

Grup professional

Salari anual

Salari mensual
(14 pagues)
Salari mensual
(16,5 pagues)
Grup 1

24.566,66 eur

1.754,76 eur

1.488,89 eur

Grup 2

20.676,02 eur

1.476,86 eur

1.253,09 eur

Grup 3 Nivell 1

20.009,05 eur

1.429,22 eur

1.212,67 eur

Grup 3 Nivell 2

19.230,92 eur

1.373,64 eur

1.165,51 eur

Grup 4 Nivell 1

18.230,48 eur

1.302,18 eur

1.104,88 eur

Grup 4 Nivell 2

18.008,15 eur

1.286,30 eur

1.091,40 eur

Grup 5 Nivell 1

17.785,84 eur

1.270,42 eur

1.077,93 eur

Grup 5 Nivell 2

17.563,50 eur

1.254,54 eur

1.064,45 eur

Grup 5 Nivell 3

16.674,22 eur

1.191,02 eur

1.010,56 eur

Grup 6 Nivell 1

16.340,73 eur

1.167,19 eur

990,35 eur

Grup 6 Nivell 2

14.673,31 eur

1.048,09 eur

889,29 eur

Grup 6 Nivell 3

13.450,54 eur

960,75 eur

815,18 eur

Grup 7 Nivell 1

13.339,38 eur

952,81 eur

808,45 eur

Grup 7 Nivell 2

12.338,92 eur

881,35 eur

747,81 eur

Grup 7 Nivell 3

11.783,12 eur

841,65 eur

714,13 eur

 

 

Annex II

Dietes 2016

 

L'import de les dietes per a 2016 queda establert en els següents valors:

Dieta completa:

55,02 eur

Mitja dieta:

23,34 eur

Dinar:

9,46 eur

Quilometratge:

0,30 eur