Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TSF/2127/2016, de 13 de setembre, que dóna publicitat a la Resolució per la qual el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitza un encàrrec de gestió al Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), per a l'any 2016
Nº de Disposición :
TSF/2127/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
En data 23 de maig de 2016, es va signar l'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), per a l'any 2016.

Atès el que preveu l'article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la Resolució signada en data 23 de maig de 2016 per la qual el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitza un encàrrec de gestió al Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) per a l'any 2016, que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 13 de setembre de 2016

 

Mercè Garau i Blanes

Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 

 

Annex

Resolució per la qual el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitza un encàrrec de gestió al Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).

 

I. La Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya defineix el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) com l'organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu adscrit al departament de la Generalitat competent en matèria d'ocupació, que gestiona i executa les polítiques actives d'ocupació.

 

II. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, segons l'article 39 d'aquesta Llei 13/2015, de juliol, ha de tenir un model propi d'avaluació del sistema, dels serveis i dels programes del sistema d'ocupació de Catalunya, que ha de proveir d'informació rigorosa i útil als seus òrgans de govern per tal de aprofitar i racionalitzar al màxim la gestió dels seus recursos.

 

III. D'altra banda, el Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació de Catalunya, PDPO, aprovat pel Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del 21 de maig de 2014, és l'instrument de planificació i programació de les accions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que concreta el conjunt de serveis i programes destinats a fomentar, directament o indirectament, l'ocupació, i també precisa que es basa en els resultats de les avaluacions dutes a terme dels programes ocupacionals.

 

IV. En aquest sentit, el seu Annex 2, aprovat en el Consell de Direcció del SOC del 14 de maig de 2015 defineix el Pla d'Avaluació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que es concreta, entre d'altres, en l'avaluació de les experiències de concertació territorial del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya: Consorci per a l'ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental (COPEVO)

 

V. El SOC per tal de donar compliment al compromís d'avaluació esmentat anteriorment en sol·licita l'execució a l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua, que és l'entitat de dret públic, i sotmesa a l'ordenament jurídic públic, que té per missió la promoció de l'avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes, les entitats catalanes sense ànim de lucre que persegueixen finalitats d'interès públic, i entre la ciutadania en general.

 

VI. D'altra banda, l'article 15 de la Llei 13/2015 diu que la concertació territorial té com a objectiu facilitar l'encaix en el territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals previstes en el PDPO; i que, a més, ha de comprendre la diagnosi, la coordinació, la integració i la proposta de planificació per gestionar o executar les polítiques d'ocupació d'acord amb els criteris que estableixi aquest mateix document estratègic.

El resultat de la concertació territorial ha de consistir en estratègies, plans o qualsevol altre instrument de planificació territorial, que la llei anomena "estratègies territorials", que fomentin l'ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la creació d'ocupació.

 

VII. Ivàlua, d'acord amb l'article 13 dels seus estatus, té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona i de les entitats i els organismes que en depenen o s'hi vinculen, sempre que tingui la condició de poders adjudicadors. Les relacions d'Ivàlua amb els departaments i entitats de les quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió.

 

VIII. L'Acord de Govern de 10 de novembre de 2015 va aprovar les directrius, les condicions bàsiques d'execució i ratificà les tarifes a aplicar pel Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques.

 

IX. Atès l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l'encàrrec de gestió entre els òrgans, els organismes o les entitats públiques que pertanyen a la mateixa administració s'ha de formalitzar en els termes que estableix la seva normativa i, si no n'hi ha, per acord exprés d'aquests òrgans, organismes o entitats públiques que hi intervenen. Així, l'instrument de formalització i la resolució de l'encàrrec de gestió s'han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent.

 

X. D'acord amb l'exposat, i vistos els informes previs del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Intervenció Delegada,

 

RESOLC:

 

Primer. Encomanar al Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (IVALUA) la realització del projecte d'avaluació de les experiències de concertació territorial del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya: Consorci per a l'ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental (COPEVO). Aquest encàrrec s'ha d'executar d'acord amb les prescripcions tècniques de l'annex d'aquesta Resolució.

 

Segon. Per a l'execució de l'encàrrec, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya abonarà la quantitat total de 5.540,00 euros, d'acord amb l'oferta econòmica annexa a aquesta Resolució, a càrrec de la partida pressupostària 6204 D/251.0001.01/331A/0000 del pressupost per a l'exercici 2016.

El termini d'execució de l'encàrrec de gestió és des de la signatura d'aquesta resolució fins al 30 de setembre de 2016.

 

Tercer. Les actuacions regulades en aquesta Resolució estan cofinançades pel Programa Operatiu FSE Catalunya 2014-2020, "objectiu d'Inversió en Creixement i Ocupació" dins l'eix prioritari 8 relatiu a les despeses d'assistència tècnica, amb un cofinançament del 50%.

 

Quart. La normativa europea aplicable a aquest encàrrec de gestió és:

   - Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 347/320, de 20.12.2013)

   - Reglament (UE) núm 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell. (DOUE L 347/470, de 20.12.2013)

 

Cinquè. Ivàlua col·laborarà i facilitarà tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria del Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació -la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control financer dels ajuts finançats pel FSE.

Hauran de mantenir una pista d'auditoria o traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats, amb els imports que es presentaran a cofinançament del Fons Social Europeu.

Mantindran una compatibilitat separada i identificaran expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a aquesta actuació de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti verificar el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.

A més, han de conservar tots els documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de 3 anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses.

El SOC informarà als beneficiaris de la data d'inici d'aquest període.

Així, els documents s'han de conservar en forma d'original o còpia compulsada de l'original, o bé en versió electrònica de documents originals. Incorporar, en els documents lliurables previstos, i també en el document de formalització de l'encàrrec de gestió, l'emblema de la Unió Europea, el lema del Fons Social Europeu i la declaració "L'FSE inverteix en el teu futur".

Han d'acceptar la seva inclusió en la llista de beneficiaris publicada de conformitat amb l'article 7 apartat 2, lletra d) del Reglament (CE) Nº 1828/2006 de la Comissió.

 

Sisè. El SOC procedirà al pagament de l'encàrrec un cop expedit el certificat positiu per part de la Secretaria Tècnica del SOC i la presentació de factura per part d'Ivàlua.

 

Setè. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya assumeix facilitar i impulsar internament els treballs contemplats en aquesta Resolució, i particularment facilitar l'accés dels membres de l'equip tècnic a interlocutors adequats i a la informació necessària per a la seva correcta realització.

 

Vuitè. Que es notifiqui aquesta Resolució a Ivàlua.

 

Barcelona, 23 de maig de 2016

 

Mercè Garau i Blanes

Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 

 

Annex: Avaluació de les experiències de concertació territorial del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya: Consorci per a l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO)

 

1. Antecedents

Una de les característiques centrals del model de gestió de les polítiques actives d'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha estat l'estreta col·laboració amb les entitats públiques i privades del territori. En aquest sentit, el Pla de desenvolupament de les polítiques actives de Catalunya (PDPA) 2012-13 va ser l'instrument per impulsar un model de planificació que integri i prioritzi els serveis públics d'ocupació d'acord amb les necessitats específiques de cada territori. A tal efecte, el nou PDPO parteix de la concertació en l'àmbit local amb els agents econòmics i socials, afavorint una millor coordinació i complementarietat entre ambdós, fet que ha de menar a una millor inserció laboral de les persones en atur dels territoris en qüestió. El Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (d'ara endavant, COPEVO) és una iniciativa que, de manera similar al programa "7 comarques", ha apostat per la concertació territorial entre administracions públiques i agents socials per a fer front als canvis socioeconòmics i afavorir el posicionament de la comarca del Vallès Occidental. Tal com marca el seu pla estratègic 2008-2013, el COPEVO propicia la col·laboració públicoprivada per tal de construir un sistema territorial de desenvolupament a partir de la generació local de programes que integrin tant polítiques d'ocupació com de promoció econòmica.

 

2. Continguts de l'avaluació

L'avaluació del programa COPEVO esdevé escaient amb la nova Llei del SOC. Concretament, aportarà evidència sobre aquells aspectes que millor han funcionat del programa, així com d'aquelles dimensions en les quals encara és possible millorar. En definitiva, permetrà tenir més elements per escatir si la concertació territorial que la nova llei planteja, a través de les estratègies territorials, pot permetre una millor gestió de les polítiques d'ocupació i/o de promoció econòmica territorial. Des d'Ivàlua suggerim que l'avaluació del COPEVO adopti una mirada retrospectiva centrada en la seva implementació, atès que és un programa que inclou poques activitats actualment en funcionament. Es farà una anàlisi qualitativa basada en l'entrevista a participants i/o personal tècnic del programa. Es preveuen un màxim d'unes 10 entrevistes. L'avaluació de la implementació consisteix a veure fins a quin punt la teoria del programa s'ha desenvolupat tal i com estava prevista. L'avaluació de la implementació analitza, entre d'altres, com el programa opera a la pràctica, quina mena de servei es dóna, quines funcions es porten a terme, quins factors imprevistos ha hagut de fer front el programa i com s'hi ha acomodat. En definitiva, es tracta de recollir de manera sistemàtica aquells aprenentatges (positius i negatius) derivats de la seva implementació, tenint en compte la percepció dels actors que han estat implicats de manera més directa en la seva implementació. L'avaluació de la implementació farà servir tècniques qualitatives.