Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/3026/2016, de 23 de desembre, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de les modificacions puntuals del Pla d'ordenació urbanística municipal, al terme municipal d'Olèrdola (exp. OTAABA20160125)
Nº de Disposición :
TES/3026/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
23/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Fets

En data 5 d'octubre de 2016, va tenir entrada al registre telemàtic de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona la sol·licitud d'inici del tràmit d'avaluació ambiental estratègica simplificada de les Modificacions puntuals del Pla d'ordenació urbanística municipal, al terme municipal d'Olèrdola, presentada per l'Ajuntament. S'adjuntava a la sol·licitud la documentació relativa a la Modificació puntual de referència.

Un cop analitzada la proposta, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona ha emès informe el 16 de desembre de 2016, en el qual es proposa formular l'informe ambiental estratègic en el sentit que les Modificacions puntuals del Pla d'ordenació urbanística municipal, al terme municipal d'Olèrdola no s'han de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient, tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l'annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

En concret, s'especifica que l'ajustament del sòl urbà, les esmenes dels articles del text refós de les normes urbanístiques i el canvi del sòl no urbanitzable pel que fa al reconeixement del vial i l'ampliació de l'equipament esportiu que es deriven de les Modificacions puntuals del Pla d'ordenació urbanística municipal d'Olèrdola no s'han de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient, amb el benentès que s'ajusti el consum de sòl derivat de l'ampliació del camp de futbol als mínims requeriments necessaris així com que s'incorporin les mesures de preservació dels marges arbrats i de la integració del paisatge vitivinícola.

 

Fonaments de dret

La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, determina que són aplicables els articles de caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la seva entrada en vigor.

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l'Estat 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental, seran d'aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.

L'apartat 6.b tercer de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència.

Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l'informe ambiental estratègic.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.

L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes.

El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d'avaluació ambiental estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres la competència que l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en els supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d'un servei territorial.

 

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

 

Resolc:

 

--1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que les Modificacions puntuals del Pla d'ordenació urbanística municipal d'Olèrdola no s'han de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient.

 --2 Indicar a l'Ajuntament d'Olèrdola que caldrà sol·licitar informe a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona com a organisme ambiental afectat per raó de les seves competències sectorials un cop aprovades inicialment les Modificacions puntuals i simultàniament al tràmit d'informació pública, de conformitat amb l'article 85.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, les quals hauran d'incorporar les consideracions següents:

   a) Caldrà minimitzar el consum de sòl, tot ajustant l'ampliació a l'imprescindible a partir dels requeriments estrictes de l'equipament, els quals hauran de quedar justificats en la proposta de modificació, d'acord amb l'establert en l'article 172 de la normativa del Pla d'ordenació urbanística municipal d'Olèrdola.

A més, caldrà especificar el tractament superficial dels espais lliures per permetre la permeabilitat de l'aigua de pluja per tal d'assegurar el compliment de la mesura definida en la documentació ambiental en el posterior desenvolupament de la modificació.

   b) Caldrà tenir en compte els criteris establerts en les Fitxes de bones pràctiques en el paisatge vitivinícola de l'Alt Penedès, per tal de millorar la integració paisatgística de les actuacions que es derivin de l'ampliació de l'equipament existent.

   c) Caldrà assegurar la preservació dels marges arbrats existents en l'àmbit adjacent al camp de futbol de Sant Pere, així com millorar la seva estructura amb la plantació d'espècies de caràcter autòcton en el sentit expressat en el document ambiental estratègic adjuntat.

   d) Caldrà adequar la descripció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica dels àmbits objecte de la modificació en el sentit expressat en l'informe proposta.

 

--3 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament d'Olèrdola i a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat la Modificació, o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació de la Modificació, de conformitat amb l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe ambiental estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat la Modificació en el termini màxim de quatre anys des que es publiqui.

 

Barcelona, 23 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Maria Mercè Santmartí i Miró

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona