Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/3025/2016, de 12 de desembre, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic de la variant del camí de Sant Jaume, al seu pas pel Mas dels Arenys, al terme municipal del Pont de Bar (exp. U16/122 - OTAALL20160138)
Nº de Disposición :
TES/3025/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
12/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Fets

En data 23 de setembre de 2016 va entrar als Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida la sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada del Pla especial urbanístic de la variant del camí de Sant Jaume, al seu pas pel mas dels Arenys, al terme municipal del Pont de Bar, presentada per l'Ajuntament.

L'informe emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida, de 28 de novembre de 2016, proposa emetre informe ambiental estratègic en el sentit de no sotmetre el Pla a avaluació ambiental estratègica ordinària, un cop examinada la documentació aportada i tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l'annex 2 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

El Pla preveu la millora de l'accés a la central hidroelèctrica Cabiscol II mitjançant l'execució d'un nou tram de camí de 507 m de longitud que actuarà com a variant del camí de Sant Jaume, al seu pas pel mas dels Arenys.

La proposta comprèn un àmbit de 6.400 m2, dels quals 2.379 m2 corresponen a la superfície de la plataforma del camí i 4.021 a talussos i altres elements estructurants i preveu la qualificació de l'àmbit de la plataforma com a sistema viari, clau XV.3, sense alterar la de la resta de l'àmbit (sòl de valor natural i de connexió, clau 24a).

El Pla no afecta cap espai d'interès natural regulat segons el Decret 328/1992, de 14 de desembre, cap espai inclòs en la xarxa Natura 2000, cap zona humida de l'Inventari de zones humides de Catalunya, ni cap geozona de l'Inventari d'espais d'interès geològic.

El Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran inclou l'àmbit afectat pel Pla especial urbanístic dins de la categoria de sòl de protecció especial, de valor natural i connexió.

L'espai riu de Quer i serrat del Cogulló (43C) s'inclou en la xarxa d'espais de valor natural i connexió del Pla territorial per la seva importància paisatgística i de connexió entre el riu Segre i la serra del Cadí. Hi predominen les vernedes, els herbassars i els prats de dall, així com diverses formacions forestals, i s'hi pot trobar la fauna pròpia dels rius pirinencs d'aigües netes.

A més, l'àmbit del Pla limita amb el connector riu Segre entre Alàs i la Cerdanya (26C), que inclou un tram fluvial especialment ben conservat amb un bosc de ribera madur que té la consideració d'àrea d'interès faunístic i florístic.

Tanmateix, segons s'ha pogut constatar, les previsions del Pla especial en l'àmbit ja es troben executades però, per valorar el seu impacte sobre el medi ambient, s'han de tenir en compte els usos del sòl previs a la seva execució.

Mitjançant la consulta de la sèrie d'ortofotomapes disponibles es pot apreciar que el camí s'ha implantat sobre àmbits anteriorment destinats a usos agraris i que les afeccions a la vegetació arbòria i a la ribera del Segre són mínimes i atribuïbles gairebé de forma exclusiva al projecte de la central hidroelèctrica, que ja es va sotmetre al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

De tota manera, donada l'afectació del sòl de protecció especial, cal que el Pla prevegi la compensació de la vegetació arbòria afectada per l'execució del camí, mitjançant la plantació de tres exemplars de les espècies autòctones presents en l'àmbit per a cada exemplar adult afectat.

 

Fonaments de dret

La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, determina que són aplicables els articles de caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la seva entrada en vigor.

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, seran d'aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.

L'apartat 6.b) de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que desenvolupin planejament no avaluat.

Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l'informe ambiental estratègic.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.

L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes.

El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d'avaluació ambiental estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres la competència que l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en els supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d'un servei territorial.

 

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

 

Resolc:

 

--1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que el Pla especial urbanístic de la variant del camí de Sant Jaume, al seu pas pel mas dels Arenys, al terme municipal del Pont de Bar, no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient i amb la inclusió de la condició següent:

Cal que el Pla prevegi la compensació de la vegetació arbòria afectada per l'execució del camí, mitjançant la plantació al marge del camí de tres exemplars de les espècies autòctones presents en l'àmbit per cada exemplar adult afectat.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament del Pont de Bar i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla, o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació del Pla, de conformitat amb l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe ambiental estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat el Pla en el termini màxim de quatre anys des que es publiqui.

 

Lleida, 12 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Maria Dolors Tella i Albareda

Directora dels Serveis Territorials a Lleida