Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2683/2016, de 27 d'octubre, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental BA20100114 atorgada a l'empresa Casa Tarradellas, SA, per a l'activitat de fabricació de productes carnis situada al terme municipal de Gurb (exp. B1CNS160097)
Nº de Disposición :
TES/2683/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
27/10/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 29 de febrer de 2016.

Núm. d'expedient: B1CNS160097.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Annex : I.1

Apartat : 7 Subapartat: 2.a _ Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera animal (que no sigui llet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats superior a 75 t/d.

Epígraf DEI: 9.1.b.i.

Núm. d'establiment DEI: 00524.

Municipi: Gurb.

Coordenades ETRS89UTM31N: X = 437408; Y = 4644188.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Considerar no substancial la modificació comunicada per l'empresa Casa Tarradellas, SA, que consisteix en la redistribució dels usos d'algunes dependències interiors, l'augment del consum d'energia i aigua d'abastament i l'actualització dels residus generats i dels focus emissors de què disposa l'establiment, i incorporar-la a l'autorització ambiental de 29 de juliol de 2011 de què disposa l'establiment.

Els antecedents, l'avaluació ambiental de la modificació, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 27 d'octubre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat