Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2665/2016, de 17 de novembre, per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte a l'empresa Agrobaiona, SL, per a una activitat ramadera avícola d'engreix a l'explotació Era Llacuna, al terme municipal de Pujalt (exp. B1AAI160076)
Nº de Disposición :
TES/2665/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 23 de febrer de 2016.

Núm. d'expedient: B1AAI160076.

Tipus d'expedient: autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental.

Annex: I.1.

Apartat: 11.1.n.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de pollastres d'engreix amb un número de places superior a 85.000.

Epígraf DEI: 9.3.a.

Núm. d'establiment DEI: ----

Municipis: Pujalt.

Coordenades, ETRS89UTM31N: X = 368.691; Y = 4.618.789.

Marca oficial: 599 BP

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Atorgar l'autorització ambiental a l'empresa Agrobaiona, SL, per a una activitat ramadera avícola d'engreix a l'explotació Era Llacuna situada en el municipi de Pujalt.

Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat