Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2664/2016, de 10 de novembre, per la qual s'atorga l'autorització ambiental de la modificació substancial a l'empresa Mafriges, SA, per a l'ampliació d'una activitat d'escorxador porcí, sala d'especejament, triperia i magatzem frigorífic al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló (exp. B1CS140262)
Nº de Disposición :
TES/2664/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
10/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Barcelona.

Data de registre OGAU: 20 de maig de 2014.

Núm. d'expedient: B1CS140262.

Tipus d'expedient: modificació substancial.

Annex : I.1 Apartat : 7 Subapartat: 1 _ Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 t/d.

Apartat : 7 Subapartat: 2.a _ Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera animal (que no sigui llet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats superior a 75 t/d.

Epígraf DEI: 9.1.a; 9.1.b.i.

Núm. d'establiment DEI: 01208

Municipi: Sant Vicenç de Torelló.

Coordenades ETRS89 UTM31N: X = 439.681; Y = 4.656.722.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i d'acord amb els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

--1 Autoritzar la modificació substancial de l'autorització ambiental atorgada a l'empresa Mafriges, SA, per a l'ampliació de l'activitat d'escorxador porcí, sala d'especejament, triperia i magatzem frigorífic situada al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló.

Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa que incorpora la modificació substancial i l'activitat ja autoritzada.

 

--2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

--3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

 

Barcelona, 10 de novembre de 2016

 

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat