Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ TES/2662/2016, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord d'informe d'impacte ambiental del Projecte d'abastament d'aigua de Vilamaniscle des de la xarxa d'abastament de Rabós, als termes municipals de Vilamaniscle i Rabós
Nº de Disposición :
TES/2662/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
17/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Vist que la Ponència Ambiental, en la sessió del dia 5 d'abril de 2016, va adoptar l'Acord d'informe d'impacte ambiental del Projecte d'abastament d'aigua de Vilamaniscle des de la xarxa d'abastament de Rabós, als termes municipals de Vilamaniscle i Rabós, promogut i tramitat per l'Ajuntament de Vilamaniscle,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'esmentat Acord d'informe d'impacte ambiental del Projecte d'abastament d'aigua de Vilamaniscle des de la xarxa d'abastament de Rabós, als termes municipals de Vilamaniscle i Rabós.

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016

 

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 

 

ACORD

de 5 d'abril de 2016, d'informe d'impacte ambiental del Projecte d'abastament d'aigua de Vilamaniscle des de la xarxa d'abastament de Rabós, als termes municipals de Vilamaniscle i Rabós, promogut i tramitat per l'Ajuntament de Vilamaniscle.

 

Referència: OTAAGI20160034

 

--1 Antecedents

Amb l'objectiu de solucionar la manca d'aigua potable a Vilamaniscle, es preveu la connexió del nucli urbà a la xarxa d'abastament de la mancomunitat de les Alberes. L'enllaç es portarà a terme en dues fases: la primera anirà de Rabós a Vilamaniscle i la segona unirà Rabós a la xarxa principal de la mancomunitat de les Alberes.

L'objectiu del Projecte constructiu és dissenyar, descriure i valorar les obres que són necessàries per portar l'aigua des de la xarxa de Rabós a Vilamaniscle (primera fase) i no inclou la connexió a la xarxa en alta de la mancomunitat de les Alberes (segona fase).

La tramitació es va iniciar el 15 de febrer de 2016, quan va tenir entrada als Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud de l'avaluació de l'impacte ambiental simplificada presentada per l'Ajuntament de Vilamaniscle.

 

--2 Marc normatiu

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, estableix a l'article 7.2 que els projectes no inclosos a l'annex I ni a l'annex II que puguin afectar de manera apreciable, directament o indirectament, els espais de la xarxa Natura 2000, s'han de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental simplificada. El Projecte es troba dins d'aquest supòsit perquè afecta un espai de la xarxa Natura 2000.

 

--3 Descripció del Projecte i del document ambiental

El Projecte preveu instal·lar una canonada d'aigua de PEAD 100, de 110 mm de diàmetre, que connecti el nucli de Rabós amb Vilamaniscle, amb una longitud total de 4.156 m. La rasa tindrà una entrada d'uns 60 cm. La canonada s'instal·larà a sobre d'un llit de sorra de 10 cm de gruix a una profunditat mínima de 0,8 m.

El traçat s'inicia en el punt de bombament de Rabós situat al costat del pont que creua la riera de l'Orlina i es preveu que, en un primer tram de 1.020 m, transcorri al costat de la carretera que uneix Rabós amb Vilamaniscle. A partir d'aquest punt la canonada gira en sentit sud-est i continua per diversos camins fins a la connexió existent que surt dels pous que actualment abasteixen el nucli de Vilamaniscle.

Es preveuen tres interseccions amb la xarxa natural de drenatge, la més remarcable de les quals és l'encreuament de la riera de la Reguerada.

El Projecte preveu instal·lar un sistema de bombament al municipi de Rabós. La planta de bombament soterrada tindrà unes dimensions de 7,00 × 2,10 m i disposarà de tres càmeres separades (caldereria, dipòsit pulmó del bombament i equips d'impulsió). Es preveu instal·lar tres bombes amb un cabal unitari d'1 l/s cadascuna, que permetran un cabal màxim de subministrament d'1,75 l/s.

Àmbit de la zona del Projecte:

Els terrenys afectats es troben dins l'espai del Pla d'espais d'interès natural (PEIN) Massís de l'Albera, que també forma part de la xarxa Natura 2000 segons l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de zona d'especial conservació (ZEC).

Tot i que la traça de la canonada discorrerà sempre sota camins, i, per tant, no afectarà plantacions arbòries, el recorregut previst discorre en part dins d'hàbitats d'interès comunitari no prioritari de suredes i pinedes mediterrànies (codi 9330 i 9540).

La traça de la canonada discorre paral·lela a la riera de l'Orlina al llarg d'uns 600 m. A més, al llarg del seu recorregut, creuarà les rieres de la Reguerada amb l'hàbitat d'interès comunitari no prioritari de bosquines i matollars de rambles (codi 92D0), afluent de la riera de l'Orlina, la riera de Boterós i la riera del Rei, ambdues afluents de la riera de Garriguella.

Alternatives:

Les obres d'abastament de Vilamaniscle es plantegen a través d'una canonada que connecti la població amb un altre municipi proper que disposi d'un abastament d'aigua suficient. En aquest sentit, les poblacions més properes són Rabós i Garriguella, que s'abasteixen a través de la xarxa en alta de la mancomunitat de l'Albera.

El document ambiental avalua tres alternatives d'abastament:

   - Alternativa A, Garriguella: connexió a la xarxa de Garriguella amb un traçat paral·lel a la carretera GIV-6032, amb una longitud total de 3.505 m.

   - Alternativa B, Rabós 1: connexió a la xarxa en alta des del municipi de Rabós, traçat per la carretera de Rabós a Sant Quirze de Colera, amb una longitud total de 4.310 m.

   - Alternativa C, Rabós 2: connexió a la xarxa en alta des del municipi de Rabós, traçat per camins no asfaltats de titularitat pública, amb una longitud total de 4.160 m.

Les tres alternatives discorren en gran part dins un espai natural protegit i per camins i pistes existents amb l'objectiu d'evitar l'afecció als espais de més valor natural. L'alternativa que transcorre paral·lela a la carretera GIV-6032 ha de respectar la distància de 3 m respecte a l'aresta exterior d'esplanació de la carretera, i, per tant, afectaria plantacions de conreus, arbres i arbustos i terrenys d'elevat valor ecològic.

Pel que fa a les alternatives que preveuen connectar amb Rabós, es considera que, durant les obres, l'alternativa que transcorre a través de la carretera veïnal produiria problemes de mobilitat entre els dos nuclis, i, per tant, s'escull un traçat mixt, que en un primer tram transcorre per la carretera asfaltada i en un segon tram per camins i pistes amb menys freqüentació, i, per tant, amb menys incidència sobre la mobilitat i menys costos econòmics.

 

--4 Consultes

En la taula adjunta es recullen les administracions públiques, entitats i persones interessades consultades en aquesta fase assenyalant amb una «X» aquelles que han emès un informe en relació amb la documentació ambiental:

 

Relació de consultats

Respostes rebudes

Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques. Serveis Territorials a Girona. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

X

Subdirecció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Departament de Cultura

X

Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Demarcació de Tordera - Besòs. Departament de Territori i Sostenibilitat

X

Àrea de Medi Ambient. Diputació de Girona 
Fundació Emys 
ANG - Associació de Naturalistes de Girona 
 

 

El resultat de les consultes ha estat, de manera resumida, el següent:

La Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques no es pronuncia sobre la necessitat d'una avaluació d'impacte ambiental ordinària però fa referència a mesures concretes per prevenir afectacions a la tortuga mediterrània, la prevenció d'incendis i la restauració ambiental.

El Departament de Cultura considera que no és necessari sotmetre l'esmentat Projecte al procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària, i, conseqüentment, informa favorablement sobre el Projecte.

L'Agència Catalana de l'Aigua informa favorablement sobre el Projecte si s'apliquen les mesures correctores i preventives previstes. També esmenta que l'inici de les obres que afectin els espais de les lleres i les zones associades d'ús regulat per la legislació d'aigües està condicionat a l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua, que haurà de sol·licitar a l'empresa titular de les instal·lacions que aporti una separata del Projecte constructiu, incloent-hi plànols de planta i perfils dels encreuaments, d'acord amb el que estableixen l'article 78 i següents del Reglament del domini públic hidràulic (Reial decret legislatiu 849/1986, d'11 d'abril).

 

--5 Avaluació

   a) Consideracions en relació amb les característiques del Projecte.

El Projecte preveu que la canonada d'aigua transcorri soterrada seguint el traçat de camins existents. Un cop efectuades les obres i durant l'explotació de la infraestructura no es preveu que hi hagi cap afectació al medi.

Les pistes i els camins per on transcorrerà la canonada tenen una amplada variable que en alguns trams és inferior a 3 m. Ateses les característiques del recorregut, i amb l'objectiu que no s'afecti l'entorn de la traça dels camins, es considera imprescindible l'ús de maquinària de petites dimensions i que sigui adequada al recorregut sinuós i a l'espai limitat.

El Projecte preveu desbrossar un tram d'esbarzers i mata baixa d'uns 150 m per on ha de transcórrer el tub. Aquesta zona de brolla baixa situada a l'extrem de les vinyes és idònia per a la tortuga mediterrània, per tant, les tasques prèvies de cerca i trasllat d'individus de tortuga mediterrània han de ser especialment intenses en aquest tram.

Pel que fa a l'estació de bombament, es considera que els impactes sobre el medi d'aquest element són mínims atès que ocupa una superfície de 15 m2 i es preveu que estiguin soterrades.

   b) Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte.

La major part del traçat té lloc dins de l'espai natural de l'Albera i dins de l'àrea de distribució de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni). És especialment sensible la part més propera a Vilamaniscle, que és àrea crítica per a l'espècie.

Per reduir el risc d'atropellament o afectació a exemplars de tortuga mediterrània, caldrà realitzar un cerca exploratòria prèvia per retirar els possibles exemplars de tortuga mediterrània i reduir-ne el risc d'atropellament o lesió. El promotor hauria d'encarregar aquesta tasca a algun tècnic o empresa especialitzada. Caldrà que l'obra es faci entre els mesos de març i octubre, ja que és quan les tortugues estan actives i es poden detectar amb major facilitat.

Les tres rieres afectades pel Projecte són hàbitat de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa). Per tot això, abans que es portin a terme les obres de creuament o excavació en les ribes d'aquests cursos d'aigua, s'ha de realitzar una prospecció per detectar exemplars d'aquesta espècie. Es considera que les mesures de protecció dels sistemes hídrics que proposa el Projecte són suficients per garantir-ne la protecció sempre que es procuri fer les obres en els moments de menys cabal i preferiblement en època d'estiatge.

   c) Consideracions en relació amb l'impacte potencial.

El document ambiental presentat incorpora un seguit de mesures correctores amb l'objectiu de minimitzar els possibles impactes sobre el medi que puguin sorgir durant l'execució de l'obra.

Tant Rabós com Vilamaniscle estan considerats municipis amb alt risc d'incendi forestal i la zona on es desenvoluparan les obres es troba dins del perímetre de protecció prioritària per incendis del massís de l'Albera. Per tot això, durant l'execució de les obres, s'hauran de tenir en compte les mesures preventives i correctores necessàries per minimitzar el risc d'incendis.

Amb relació als possibles impactes sobre la xarxa Natura 2000, d'acord amb les característiques del Projecte, no s'esperen impactes significatius sobre superfícies que no siguin la dels camins existents, i, per tant, no es preveu afectar els habitats d'interès comunitari.

 

--6 Acord

Considerant la documentació presentada, les respostes rebudes a les consultes formulades, així com els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, relatius a les característiques del Projecte, la seva ubicació i les característiques del potencial impacte, i a proposta de la Direcció General de Polítiques Ambientals, la Ponència Ambiental adopta l'Acord següent:

 

Primer

Emetre l'informe d'impacte ambiental del Projecte d'abastament d'aigua de Vilamaniscle des de la xarxa d'abastament de Rabós, als termes municipals de Vilamaniscle i Rabós, pel qual es determina que el Projecte no s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental ordinària.

 

Segon

Incloure les següents condicions addicionals a les previstes pel promotor en el document ambiental i descrites en el present Acord:

   a) La direcció ambiental de l'obra haurà de ser especialista en la tortuga mediterrània (Testudo hermanni), i, abans de l'inici de l'obra, haurà de portar a terme una cerca exploratòria de les zones afectades, per tal de detectar possibles exemplars de tortuga.

   b) En els trams on hi hagi creuament amb rieres s'haurà de realitzar, abans de l'execució de l'obra, una cerca exploratòria de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa). Els treballs dins la llera s'han de portar a terme en els moments de menor cabal, preferiblement en època d'estiatge, amb l'objectiu de minimitzar els possibles impactes.

   c) En el tram inicial, partint del nucli de Rabós, caldrà ajustar la rasa al costat de la calçada de la carretera tenint en compte la proximitat del marge de l'Orlina per evitar afectar-la.

   d) La maquinària utilitzada per a les obres s'haurà d'adequar a les característiques del terreny, i, per tant, haurà de ser de petites dimensions amb l'objectiu de minimitzar els impactes fora dels camins existents.

   e) Abans de l'inici de les obres, el promotor haurà de sol·licitar l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua, aportant una separata del Projecte constructiu, incloent-hi plànols de planta i perfils dels encreuaments, d'acord amb el que estableixen l'article 78 i següents del Reglament del domini públic hidràulic (Reial decret legislatiu 849/1986, d'11 d'abril).

 

Tercer

Un cop finalitzades les obres, el promotor haurà de presentar a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat un informe final, signat per la direcció ambiental de l'obra, que verifiqui el compliment de les mesures correctores i de les condicions establertes en el document ambiental i en el present Acord.

 

Quart

Traslladar l'Acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat perquè el notifiqui a l'Ajuntament de Vilamaniscle.

 

D'acord amb el que estableix l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, aquest informe d'impacte ambiental s'ha de fer públic mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat.